Pangkalahatang Patakaran
Pangkalahatang Patakaran

Ang Pamahalaan ay nagbigay ng pahintulot sa mga dayuhang kasambahay (mga FDH) na makapagtrabaho sa Hong Kong simula pa noong 1970s upang tugunan ang kakulangan sa lokal na full-time live-in na mga kasambahay. Ang kaayusan ay naaayon sa pundamental na prinsipyo ng patakaran sa paggawa ng Pamahalaaan na ang mga lokal na manggagawa ay may prayoridad sa pag-empleyo. Makakakuhat lamang ang mga employer ng mga trabahador na galing sa ibang bansa kung hindi sila makakalap ng angkop na lokal na mga manggagawa sa Hong Kong.

Ang Pamahalaan ay iniutos Kontrata ng Pamantayang Empleyo (SEC) upang protektahan ang mga interes ng mga FDH at ang kanilang mga employer. Ang SEC (form ID 407) para aplikasyon ng visa para sa mga FDH ay makukuha sa Seksiyon ng Impormasyon at Pakikipag-ugnayan ng Kagawaran ng Pangingibang-bayan sa 2nd Floor, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong.

Upang magbigay ng madaling sanggunian sa mga karapatan at katungkulan ng mga employer at FDH, ang Kagawaran ng Paggawa ay nag-isyu ng isang "Praktikong Gabay Para sa Pagtratrabaho ng mga Kasambahay – Ano ang Kailangang malaman ng mga Dayuhang Kasambahay at nang Kanilang mga Amo", na sinasaklaw ang mga sagot sa ilang mga karaniwang tanong na itinatanong ng mga FDH at kanilang mga employer.

Pangkalahatang Patakaran picture

Karagdagan sa proteksiyon na iniaalok ng mga batas ng paggawa, ang mga FDH ay nagtatamasa ng karagdagang proteksiyon, tulad ng libreng medikal na pangangalaga na sinasagot ng mga employer, na itinakda sa SEC. May mga alam na at subok na pamamaraan upang ayusin ang mga sigalot sa pagitan ng mga FDH at kanilang mga employer. Kasama dito ang libreng serbisyo sa konsultasyon at pakikipagkasundo na inilalaan ng Kagawaran ng Paggawa (pumindot dito para sa mga tirahan at mga detalye sa pakikipag-ugnayan ng mga tanggapan ng Sangay ng mga Ugnayan sa Paggawa ng Kagawaran ng Paggawa). Kung walang kasunduan ang magaganap sa pamamagitan ng pakikipagkasundo, ang mga kaso ay isasangguni sa Hukuman ng Paggawa o sa Lupon ng Paghatol sa mga Maliliit na Paghahabol sa Empleyo para sa paghatol.

Upang protektahan ang mga employer pati ang mga oportunidad sa trabaho ng mga lokal na manggagawa, ang mga FDH ay hindi pinahihintulutang kumuha ng anumang ibang empleyo kasama ang trabahong apart-time.

Para sa mga FAQ hinggil sa mga karapatan na nasa kontrata at batas ng mga FDH, mangyaring pumindot dito.

Kaugnay na link: Pagkuha ng Banyagang Katulong sa Bahay


Pinakamababang Pinahihintulutang Sahod (MAW)

Ang MAW ay ang proteksiyon sa sahod na iniaalok sa mga FDH. Dapat bayaran ng mga employer ang mga FDH ng suweldo na hindi bababa sa namamayaning MAW sa oras ng paglagda ng kontrata. Pinangangalagaan nito ang mga FDH laban sa pagsasamantala sa isang banda, at pinoprotektahan ang mga lokal na manggagawa mula sa murang kakumpetensiya sa labas ng bansa sa kabilang banda. Rerepasuhin ang MAW sa tuwi-tuwina ng Pamahalaan ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong, na may pagsaalang-alang sa pangkalahatang sitwasyong pang-ekonomiko at empleyo sa Hong Kong.

Ang namamayaning MAW para sa mga FDH ays $4,630 bawat buwan, na mailalapat sa mga kontrata ng empleyo na nilagdaan noong o pagkatapos ng 28 Setyembre 2019.