นโยบายทั่วไป
นโยบายทั่วไป

รัฐบาลอนุญาตให้ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs) ทำงานในฮ่องกงได้ตั้งแต่ปี 1970 เพื่อต่อต้านปัญหาการขาดแคลนผู้ช่วยแม่บ้านท้องถิ่นที่พักค้างเต็มเวลา การจัดการที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของนโยบายแรงงานของรัฐบาลที่ให้คนงานท้องถิ่นได้รับการว่าจ้างก่อน การจัดลำดับความสำคัญในการจ้างงาน นายจ้างสามารถนำเข้าแรงงานได้ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถหาคนงานในท้องถิ่นที่เหมาะสมในฮ่องกง

รัฐบาลได้กำหนดข้อตกลงการจ้างงานมาตรฐาน (SEC) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ FDHs และนายจ้าง SEC (แบบฟอร์มหมายเลข 407) สำหรับการสมัครขอวีซ่าสำหรับ FDHs มีแจกที่แผนกข้อมูลและประสานงานของกรมตรวจคนเข้าเมือง ชั้น 2 อาคาร Immigration Tower เลขที่ 7 ถนน Gloucester เขต Wan Chai ฮ่องกง

เพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็วเรื่องสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและ FDHs กรมแรงงานได้จัดพิมพ์"คู่มือการปฏิบัติสำหรับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ- สิ่งที่ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติและนายจ้างควรทราบ"ครอบคลุมคำตอบบางส่วนของคำถามที่พบบ่อยโดย FDHs และนายจ้าง

General Policy picture

นอกจากการคุ้มครองโดยกฎหมายแรงงาน FDHs ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่นการรักษาพยาบาลฟรีจากนายจ้าง ตามที่กำหนดไว้ใน SEC มีการตีพิมพ์และเป็นช่องทางที่ใช้มานานในการระงับข้อพิพาทระหว่าง FDHs และนายจ้าง ซึ่งรวมถึงบริการคำปรึกษาฟรี และบริการประนีประนอมที่จัดโดยกรมแรงงาน (คลิกที่นี่สำหรับที่อยู่และรายละเอียดที่อยู่ติดต่อของสำนักงานของแผนกแรงงานสัมพันธ์ของกรมแรงงาน) หากไม่สามารถประนีประนอมกันได้ เรื่องจะถูกส่งต่อไปยังศาลแรงงานหรือคณะกรรมการพิจารณาคำร้องการจ้างงานย่อย (Minor Employment Claims Adjudication Board) เพื่อพิจารณาตัดสิน

เพื่อคุ้มครองนายจ้างและโอกาสในการทำงานของคนงานท้องถิ่น FDHs ไม่ได้รับอนุญาตให้รับงานจ้างอื่น ๆ รวมถึงการทำงานนอกเวลา

สำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญาและตามกฎหมายของ FDHs กรุณา คลิกที่นี่.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: การจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ


ค่าจ้างขั้นต่ำที่อนุญาต (MAW)

MAW คือการคุ้มครองเรื่องค่าจ้างที่เสนอให้แก่ FDHs นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ FDHs ไม่น้อยกว่า MAW ที่ใช้อยู่ ณ เวลา ลงนามในสัญญา เพื่อเป็นการป้องกัน FDHs จากการแสวงหาผลประโยชน์และ การป้องกันแรงงานท้องถิ่นจากการแข่งขันกับ FDHs ชาวต่างชาติที่จ้างราคาถูก MAW จะได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การจ้างงานทั่วไปในฮ่องกง

MAW ที่กำหนดสำหรับ FDHs คือ $ 4,630 ต่อเดือน ซึ่งมีผลบังคับใช้กับสัญญาการจ้างงานที่ลงนาม ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2019 เป็นต้นไป