มุมผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ
มุมผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

การให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ข่วยแม่บ้านต่างชาติ

วันที่
สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018
สวนวิกตอเรีย
ผู้ช่วยแม่บ้านอินโดนีเซีย

สิ่งที่คุณควรรู้ขณะทำงานในฮ่องกง

สิทธิแรงงานของคุณ

 • คุณมีสิทธิได้วันพักอย่างน้อย 1 วันในทุก 7 วัน วันหยุดตามกฎหมายและวันหยุดประจำปีโดยได้รับค่าจ้างนายจ้างไม่สามารถบังคับให้คุณทำงานในวันพักและวันหยุดของคุณหรือทำงานในรูปแบบของการชำระเงินแก่คุณแทนการอนุญาตให้หยุดตามวันหยุดตามกฎหมาย

 • คุณควรได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนตามที่ระบุในสัญญาของคุณ (ซึ่งไม่ควรจะน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่อนุญาต เมื่อลงนามในสัญญา) และไม่เกิน 7 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง

 • คุณจะได้รับอาหารฟรีหรือตามตัวเลือกของนายจ้างของคุณ เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร ในระหว่างการจ้างงาน

 • คุณจะต้องทำงานและพักอยู่ในที่พักของนายจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญาตลอดช่วงระยะเวลาการจ้างงาน นายจ้างของคุณต้องจัดที่พักให้คุณฟรีพร้อมความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมแก่คุณ

 • นายจ้างของคุณจะต้องให้ตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางมาจากภูมิลำเนาของคุณสู่ฮ่องกงก่อนเริ่มการทำสัญญา และเมื่อเสร็จสิ้น / ยกเลิกสัญญา คุณจะได้รับตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของคุณ

 • คุณจะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีระหว่างการจ้างงานในฮ่องกง ไม่ว่าการเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นจาก / ระหว่างการทำหน้าที่ของคุณก็ตาม
สิทธิแรงงานของคุณ


สำนักงานจัดหางาน

 • รัฐบาลของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงไม่ได้กำหนดว่าผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติต้องได้รับการจ้างงานจากบริษัทจัดหางาน (EAs) แต่รัฐบาลของคุณอาจมีข้อกำหนดดังกล่าว โปรดปรึกษาตัวแทนกงสุลของรัฐบาลของคุณในฮ่องกงหากคุณมีคำถามใด ๆ

 • ตามกฎหมาย ผู้ใดก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะให้บริการจัดหางานจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมแรงงาน คุณควรตรวจสอบว่า EA มีใบอนุญาตที่ถูกต้องก่อนที่จะใช้บริการ คุณสามารถตรวจสอบได้ทางออนไลน์โดยคลิกที่นี่ (ภาษาจีน / อังกฤษเท่านั้น).

 • EA ของคุณถูกห้ามให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หากเกี่ยวกับการบรรจุงานนอกเหนือไปจากค่านายหน้าตามที่กำหนด (ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 10% ของเงินเดือนเดือนแรกหลังจากบรรจุงานสำเร็จ) เพื่อป้องกันตัวคุณเอง คุณควรจะเก็บใบเสร็จรับเงินจาก EAs หลังจากที่คุณได้จ่ายเงินค่านายหน้าแล้ว

 • - หากคุณสงสัยว่าตัวเองถูกเรียกเก็บเงินเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดโดย EA คุณควรรายงานไปที่ EAA โดยเร็วที่สุด

 • หลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับบริษัทจัดหางาน (ภาษาจีน / อังกฤษเท่านั้น)


ป้องกันตัวคุณเอง

 • ไม่มีใคร (รวมถึงนายจ้างของคุณหรือ EA ของคุณ) สามารถบังคับให้คุณต้องมอบเอกสารประจำตัวส่วนบุคคลของคุณได้ (เช่นบัตรประจำตัวฮ่องกง หนังสือเดินทาง ฯลฯ ) ทรัพย์สิน (เช่นบัตร ATM ของธนาคาร) หรือสิ่งพิมพ์ / เอกสารเกี่ยวกับสิทธิของคุณ ฯลฯ

 • คุณไม่ควรลงนามในเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจเนื้อหาหรือไม่เห็นด้วย

 • EA ของคุณไม่ควรขอให้คุณกู้เงินเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมบริการบริษัทหรือค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

 • คุณไม่ควรตกลงยอมรับคำขอจากนายจ้างหรือ EA ของคุณในการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในสัญญาของคุณ (เช่นค่าจ้างของคุณ ที่อยู่ตามสัญญจ้าง) คุณอาจจะต้องถูกลงโทษสำหรับความผิดในการกระทำดังกล่าว
Protect yourself


ขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหน?


การสอบถาม/การร้องทุกข์

 • สำหรับการสอบถาม/การร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับการจ้างงานของคุณในฮ่องกง คุณสามารถติดต่อได้ที่ :

  โทรศัพท์: 2717 1771
  แฟกซ์: 3101 0604
  อีเมลล์: fdh-enquiry@labour.gov.hk
 • ท่านอาจกรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ดังต่อไปนี้ เพื่อยื่น การสอบถาม/การร้องทุกข์ได้

  กรุณาพยายามกรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน เท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อให้ทางเราสามารถดำเนินเรื่องของคุณได้อย่างทันที แต่ถ้าการใช้ภาษาของคุณเอง เป็นสิ่งที่คุณชอบมากกว่า กรุณาแจ้งให้เราทราบเพื่อที่เราอาจจำเป็นต้องใช้เวลานานขึ้นในการดำเนินการ การสอบถาม/การร้องทุกข์ ของคุณ

 • สำหรับการสอบถาม/การร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับบริษัทจัดหางานและเรื่องที่เกี่ยวข้อง กรุณาคลิก ลิงค์ดังต่อไปนี้


ความต้องการเรื่องภาษาเป็นกรณีพิเศษ

 • บริการแปลภาษาจะถูกจัดเตรียมไว้ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้โดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา นอกจากนี้ หากคุณต้องการ คุณสามารถพาล่ามของคุณมาได้เมื่อคุณมาขอรับบริการประนีประนอมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรมแรงงาน