ព័ត៌មានថ្មីៗ
What's new

ការចេញផ្សាយ


ពត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ
ចំនុចគួរកត់សម្គាល់សម្រាប់ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះ/នយោជក
បទប្បញ្ញត្តិស្តីពី "ការលើកលែងពីថ្លៃសេវាដាក់ពលករចំណាកស្រុក" ដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ី
 • បទប្បញ្ញត្តិស្តីពី "ការលើកលែងពីថ្លៃសេវាកន្លែងធ្វើការរបស់ពលករចំណាកស្រុក" ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានអនុវត្តនៅថ្ងៃទី 2 ខែសីហា 2021 ។
 • ចាប់ពីថ្ងៃអនុវត្តជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលដាក់ពាក្យសុំការងារដែលបានបញ្ជាក់ទាំងដប់នៅក្រៅប្រទេស (រួមទាំងមុខតំណែងជំនួយការក្នុងស្រុក) នឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិ។ រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានចេញរចនាសម្ព័ន្ធចំណាយដល់ភ្នាក់ងារការងារក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។
 • សូមចុច ទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត និងរចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃរបស់វា។
ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះតម្រូវអោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកាតអត្តសញ្ញាណចាស់របស់ពួកគេ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមយុទ្ធនាការអញ្ចើញអោយមកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកាតអត្តសញ្ញាណថ្មីដែលមានសុពលភាពពេញផ្ទៃប្រទេស។ យុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងដោយមានកាលកំណត់។
 • យុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរកាតអត្តសញ្ញាណថ្មីនេះគ្របដណ្តប់ទៅលើការស្នាក់នៅដើម្បីធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសហុងកុងទាំងមូល។ ឧទាហរណ៍ដូចជាជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះជាដើម។
 • ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះនិងនយោជករបស់ពួកគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកាលកំណត់ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកាតអត្តសញ្ញាណថ្មី។ ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះតម្រូវអោយមកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកាតអត្តសញ្ញាណថ្មីតាមកាលកំណត់ច្បាស់លាស់ដោយយោងទៅតាមឆ្នាំកំណើតរបស់ពួកគេ។
 • ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះគួរធ្វើការណាត់ជួបនិងបំពេញបែបបទជាមុនតាមរយៈគេហទំព័រ www.gov.hk/newicbooking ឬតាមរយៈការបំពេញបែបបទតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេស្តន៍មុនពេលទៅកាន់ការិយាល័យដើម្បីអោយដំណើរការមានភាពឆាប់រហ័ស។ ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះក៏អាចធ្វើការណាត់ពេលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទផងដែរគឺតាមរយៈលេខ 2121 1234។
 • ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះតម្រូវអោយយកមកជាមួយតែកាតអត្តសញ្ញាណចាស់របស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយកកាតអត្តសញ្ញាណថ្មី។
 • សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.smartid.gov.hk សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតស្តីពីយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរកាតអត្តសញ្ញាណថ្មីដែលមានសុពលភាពពេញផ្ទៃប្រទេស។
ការសម្អាតបង្អួចពីខាងក្រៅដោយគ្មានការការពារសុវត្ថិភាព។
 • កិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារ (SEC) សម្រាប់ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះមានរួមបញ្ចូលលក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះនៅពេលធ្វើការសម្អាតបង្អួចពីខាងក្រៅ។ សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតសូមមើលនៅក្នុងខិតប័ណ្ណស្តីពី "ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះ- តម្រូវការសុវត្ថិភាពក្នុងការសម្អាតបង្អួចពីខាងក្រៅ" ដែលមាននៅក្នុង "ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សាធារណៈនិងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ"។
 • ទាំងនយោជកនិងជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះតម្រូវអោយត្រួតពិនិត្យមើលរាល់បញ្ញាត្តិទាំងឡាយដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារ។
 • ប្រសិនបើនយោជកស្នើរអោយជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះធ្វើការសម្អាតបង្អួចពីខាងក្រៅដែលនៅក្រៅលក្ខខ័ណ្ឌដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារ ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះអាចបដិសេដនូវសំណើរទាំងនោះ។ យោងទៅតាមកិច្ចសន្យាស្តីពីការធ្វើខុសរបស់នយោជកទៅនឹងលក្ខខ័ណ្ឌការងារ ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះអាចស្វែងរកជំនួយពីផ្នែកទំនាក់ទំនងការងារនៃនាយកដ្ឋានការងារប្រសិនបើចាំបាច់។ សេវាកម្មក្នុងការសម្រុះសម្រួលនឹងត្រូវផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីជួយក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះការងាររវាងនយោជកនិងជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះ។
កម្ចីប្រាក់ដែលមានការប្រាក់លើសពីអត្រាដែលបានកំណត់និងទាមទារអោយជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនឬកិច្ចសន្យាការងារដើម្បីជាការធានា។
 • ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះមិនត្រូវខ្ចីបំណុលច្រើនលើសលប់និងធ្វើការខ្ចីប្រាក់ដើម្បីសងត្រលប់មកភ្នាក់ងារជ្រើសរើសនោះឡើយ។
 • ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះត្រូវរក្សាឯកសារដែលជាអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារនៅនឹងខ្លួននិងមិនត្រូវចុះហត្ថលេខាលើឯកសារណាមួយដែលខ្លួនមិនយល់ច្បាស់នោះទេ។
 • នយោជកនិងភ្នាក់ងារជ្រើសរើសមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះនោះឡើយ។
 • យោងទៅតាមបទបញ្ញាត្តិអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីបុគ្គលដែលអាចប្រកបរបរផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងប្រទេសហុងកុងបានលុះត្រាតែបុគ្គលនោះមានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។ ប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់លើសពី៦០% ក្នុងមួយឆ្នាំបុគ្គលនោះកំពុងប្រព្រឹត្តិអំពើខុសច្បាប់និងត្រូវទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់។
 • សម្រាប់ពាក្យបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសូមរាយការណ៍ទៅកាន់ប៉ូលីស។

សារសំខាន់ៗ