ព័ត៌មានថ្មីៗ
What's new

ការចេញផ្សាយ


សារសំខាន់ៗ
ពត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ
ចំនុចគួរកត់សម្គាល់សម្រាប់ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះ/នយោជក
បទប្បញ្ញត្តិស្តីពី "ការលើកលែងពីថ្លៃសេវាដាក់ពលករចំណាកស្រុក" ដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ី
  • បទប្បញ្ញត្តិស្តីពី "ការលើកលែងពីថ្លៃសេវាកន្លែងធ្វើការរបស់ពលករចំណាកស្រុក" ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានអនុវត្តនៅថ្ងៃទី 2 ខែសីហា 2021 ។
  • ចាប់ពីថ្ងៃអនុវត្តជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលដាក់ពាក្យសុំការងារដែលបានបញ្ជាក់ទាំងដប់នៅក្រៅប្រទេស (រួមទាំងមុខតំណែងជំនួយការក្នុងស្រុក) នឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិ។ រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានចេញរចនាសម្ព័ន្ធចំណាយដល់ភ្នាក់ងារការងារក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។
  • សូមចុច ទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត និងរចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃរបស់វា។
កម្ចីប្រាក់ដែលមានការប្រាក់លើសពីអត្រាដែលបានកំណត់និងទាមទារអោយជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនឬកិច្ចសន្យាការងារដើម្បីជាការធានា។
  • ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះមិនត្រូវខ្ចីបំណុលច្រើនលើសលប់និងធ្វើការខ្ចីប្រាក់ដើម្បីសងត្រលប់មកភ្នាក់ងារជ្រើសរើសនោះឡើយ។
  • ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះត្រូវរក្សាឯកសារដែលជាអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារនៅនឹងខ្លួននិងមិនត្រូវចុះហត្ថលេខាលើឯកសារណាមួយដែលខ្លួនមិនយល់ច្បាស់នោះទេ។
  • នយោជកនិងភ្នាក់ងារជ្រើសរើសមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះនោះឡើយ។
  • យោងទៅតាមបទបញ្ញាត្តិអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីបុគ្គលដែលអាចប្រកបរបរផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងប្រទេសហុងកុងបានលុះត្រាតែបុគ្គលនោះមានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។ ប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់លើសពី៤៨% ក្នុងមួយឆ្នាំបុគ្គលនោះកំពុងប្រព្រឹត្តិអំពើខុសច្បាប់និងត្រូវទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់។
  • សម្រាប់ពាក្យបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសូមរាយការណ៍ទៅកាន់ប៉ូលីស។