ព័ត៌មានថ្មីៗ
What's new

ការចេញផ្សាយ

(មានតែជាភាសាចិន / ភាសាអង់គ្លេស)


ពត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ
ចំនុចគួរកត់សម្គាល់សម្រាប់ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះ/នយោជក
Regulation on “Exemption from Migrant Worker Placement Fees” by the Indonesian Government
 • The regulation on “Exemption from Migrant Worker Placement Fees” promulgated by the Indonesian Government was implemented on 2 August 2021.
 • Starting from the implementation date, Indonesian nationals applying for the ten specified types of jobs overseas (including the post of domestic helper) will be subject to the regulation. The Indonesian Government has issued a cost structure to employment agencies in Indonesia.
 • Please click here for details and its cost structure.
ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះតម្រូវអោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកាតអត្តសញ្ញាណចាស់របស់ពួកគេ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមយុទ្ធនាការអញ្ចើញអោយមកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកាតអត្តសញ្ញាណថ្មីដែលមានសុពលភាពពេញផ្ទៃប្រទេស។ យុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងដោយមានកាលកំណត់។
 • យុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរកាតអត្តសញ្ញាណថ្មីនេះគ្របដណ្តប់ទៅលើការស្នាក់នៅដើម្បីធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសហុងកុងទាំងមូល។ ឧទាហរណ៍ដូចជាជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះជាដើម។
 • ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះនិងនយោជករបស់ពួកគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកាលកំណត់ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកាតអត្តសញ្ញាណថ្មី។ ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះតម្រូវអោយមកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកាតអត្តសញ្ញាណថ្មីតាមកាលកំណត់ច្បាស់លាស់ដោយយោងទៅតាមឆ្នាំកំណើតរបស់ពួកគេ។
 • ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះគួរធ្វើការណាត់ជួបនិងបំពេញបែបបទជាមុនតាមរយៈគេហទំព័រ www.gov.hk/newicbooking ឬតាមរយៈការបំពេញបែបបទតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេស្តន៍មុនពេលទៅកាន់ការិយាល័យដើម្បីអោយដំណើរការមានភាពឆាប់រហ័ស។ ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះក៏អាចធ្វើការណាត់ពេលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទផងដែរគឺតាមរយៈលេខ 2121 1234។
 • ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះតម្រូវអោយយកមកជាមួយតែកាតអត្តសញ្ញាណចាស់របស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយកកាតអត្តសញ្ញាណថ្មី។
 • សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.smartid.gov.hk សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតស្តីពីយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរកាតអត្តសញ្ញាណថ្មីដែលមានសុពលភាពពេញផ្ទៃប្រទេស។
ការសម្អាតបង្អួចពីខាងក្រៅដោយគ្មានការការពារសុវត្ថិភាព។
 • កិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារ (SEC) សម្រាប់ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះមានរួមបញ្ចូលលក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះនៅពេលធ្វើការសម្អាតបង្អួចពីខាងក្រៅ។ សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតសូមមើលនៅក្នុងខិតប័ណ្ណស្តីពី "ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះ- តម្រូវការសុវត្ថិភាពក្នុងការសម្អាតបង្អួចពីខាងក្រៅ" ដែលមាននៅក្នុង "ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សាធារណៈនិងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ"។
 • ទាំងនយោជកនិងជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះតម្រូវអោយត្រួតពិនិត្យមើលរាល់បញ្ញាត្តិទាំងឡាយដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារ។
 • ប្រសិនបើនយោជកស្នើរអោយជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះធ្វើការសម្អាតបង្អួចពីខាងក្រៅដែលនៅក្រៅលក្ខខ័ណ្ឌដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារ ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះអាចបដិសេដនូវសំណើរទាំងនោះ។ យោងទៅតាមកិច្ចសន្យាស្តីពីការធ្វើខុសរបស់នយោជកទៅនឹងលក្ខខ័ណ្ឌការងារ ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះអាចស្វែងរកជំនួយពីផ្នែកទំនាក់ទំនងការងារនៃនាយកដ្ឋានការងារប្រសិនបើចាំបាច់។ សេវាកម្មក្នុងការសម្រុះសម្រួលនឹងត្រូវផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីជួយក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះការងាររវាងនយោជកនិងជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះ។
កម្ចីប្រាក់ដែលមានការប្រាក់លើសពីអត្រាដែលបានកំណត់និងទាមទារអោយជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនឬកិច្ចសន្យាការងារដើម្បីជាការធានា។
 • ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះមិនត្រូវខ្ចីបំណុលច្រើនលើសលប់និងធ្វើការខ្ចីប្រាក់ដើម្បីសងត្រលប់មកភ្នាក់ងារជ្រើសរើសនោះឡើយ។
 • ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះត្រូវរក្សាឯកសារដែលជាអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារនៅនឹងខ្លួននិងមិនត្រូវចុះហត្ថលេខាលើឯកសារណាមួយដែលខ្លួនមិនយល់ច្បាស់នោះទេ។
 • នយោជកនិងភ្នាក់ងារជ្រើសរើសមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះនោះឡើយ។
 • យោងទៅតាមបទបញ្ញាត្តិអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីបុគ្គលដែលអាចប្រកបរបរផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងប្រទេសហុងកុងបានលុះត្រាតែបុគ្គលនោះមានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។ ប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់លើសពី៦០% ក្នុងមួយឆ្នាំបុគ្គលនោះកំពុងប្រព្រឹត្តិអំពើខុសច្បាប់និងត្រូវទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់។
 • សម្រាប់ពាក្យបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសូមរាយការណ៍ទៅកាន់ប៉ូលីស។

សារសំខាន់ៗ