Foreign Domestic Helpers' Corner Foreign Domestic Helpers' Corner

សារស្វាគមន៍

គេហទំព័រនេះផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត ដែលទាក់ទងនឹងការងាររបស់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះពីបរទេសដែលធ្វើការនៅហុងកុង (FDHs) ដូចជាគោលនយោបាយក្នុងការទទួលយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកហុងកុង ព្រមទាំងឯកសារបោះពុម្ព និងឯកសារសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ និងនិយោជក ដោយយោងទៅតាមច្បាប់ការងារ និងកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារសំរាប់ជួលស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មកពីបរទេសឱ្យធ្វើការ។ ទាំងស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មកពីបរទេស ទាំងនិយោជកគួរតែអានព័ត៌មាននេះ ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមុនពេលចុះកិច្ចសន្យា រឺក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការ។

រដ្ឋាភិបាលតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងមិនតម្រូវថានិយោជកត្រូវតែជ្រើសរើស ឬយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះពីបរទេស តាមរយៈទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសនោះឡើយ ប្រជាជនហុងកុងក៏អាចប្រើប្រាស់វិធីដែលសាមញ្ញជំនួសវិញ ក្នុងការយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេសឱ្យមកធ្វើការ។ ប្រទេសដែលបញ្ជូនស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មានបែបបទ លក្ខខណ្ឌក្នុងការបញ្ជូនខុសៗគ្នាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗ។ ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស ព្រមទាំងនិយោជកគួរតែអាន ផ្នែក ទំនាក់ទំនងជាមួយទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស ដើម្បីកត់ចំណាំ នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារ។ ពួកគេក៏អាចចុចលើ ការស្វែងរក ដែលមាននៅលើគេហទំព័រដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនៅហុងកុង។

រាល់ចម្ងល់ ឬបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចទទួលបានសិទ្ធ និងដំណើរការក្នុងការស្នើរសុំសម្រាប់ការងារជាស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ នាយកដ្ឋានអន្តោរប្រវេសន៍។

ព័ត៌មានថ្មីៗ
    


សារសំខាន់ដែលទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19


ការ រៀប ចំ បរិមាណ សម្រាប់ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស

សូមចុច នៅទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មាន។

โคโรนาไวรัส ងឺ 2019 -ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរទាក់ទងទៅបរទេសក្នុងស្រុកអ្នកបំរើ

សូមចុះទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតស្តីពីការតព្វកិច្ច និង សិទ្ធិរបស់និយោជក និង FDH នៅក្រោមច្បាប់ការងារ និង កិច្ចសន្យាការងារតាមស្តង់ដារ និង ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងជម្ងឺកូរ៉ូណា 2019 (COVID-19) ។

FDHs និង និយោជកអាចបើកមើល "គេហទំព័រផ្តល់ព័ត៌មានពីជំងឺ COVID-19" (www.coronavirus.gov.hk/) សម្រាប់ការណែនាំពីសុខភាពស្តីពីការបង្ការជំងឺរលាកសួតនិងផ្លូវដង្ហើម។ គេហទំព័រនេះមានព័ត៌មានជាភាសាចិន ភាសាអង់គ្លេស តាកាឡុក ឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ ហិណ្ឌូ ស៊ិនហាឡា បង់ក្លាដេស នេប៉ាល់ និង អ៊ូឌូ។

កាលបរិច្ឆេទការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើកមុន 26 September 2022

កម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 

សម្រាប់ការកក់តាមអនឡាញ ឬ ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលបានកំណត់ទុករបស់កម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការ (www.covidvaccine.gov.hk)។ គេហទំព័រនេះមានព័ត៌មានជាភាសាចិន អង់គ្លេស ហ្វ៊ីលីពីន ឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ ហិណ្ឌូ ស្រីលង្កា បង់ក្លាដេស នេប៉ាល់ និង អ៊ូរឌូ។


កាលបរិច្ឆេទការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើកមុន 29 August 2022

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

ការ ផ្តល់ ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភ ដល់ ជំងឺ និង ការ ការពារ ការងារ ក្រោម វិធានការ ប្រឆាំង ការ រាតត្បាត

ការងារ (វិសោធនកម្ម) បទប្បញ្ញត្តិ ឆ្នាំ 2022 ចូល ជា ធរមាន (17) ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2022។ បទប្បញ្ញត្តិ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ នេះ មាន គោល បំណង ពង្រឹង ការ ការពារ សិទ្ធិ ការងារ និង អត្ថប្រយោជន៍ របស់ កម្មករ និយោជិត នៅ ពេល ដែល ពួក គេ អវត្តមាន ពី ការងារ ដោយសារ តែ ការ អនុលោម តាម តម្រូវ ការ ប្រឆាំង ការ រីក រាល ដាល ជាក់ លាក់ និង លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ និយោជិត ឲ្យ ទទួល បាន ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង COVID-19។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់៖ https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

ការកើនឡើងនៃបុណ្យសាស្តាត

ចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ 2022 ថ្ងៃកំណើត ព្រះពុទ្ធ នឹង ជា ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ស្ថិតិ ថ្មី ក្រោម ឱវាទ ការងារ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់៖ https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.09.24 

Latest inbound control arrangement for foreign domestic helpers

The Labour Department (LD) today (September 24) reminded foreign domestic helpers (FDHs) and employers that the Government will adjust the inbound control arrangement for overseas inbound persons with effect from September 26 (Monday).

...

The Labour Department (LD) today (September 24) reminded foreign domestic helpers (FDHs) and employers that the Government will adjust the inbound control arrangement for overseas inbound persons with effect from September 26 (Monday).

An LD spokesman said, "FDHs who are coming to work in Hong Kong from September 26 onwards will be subject to the revised inbound control arrangement under the '0+3' model, i.e. they need not undergo quarantine at hotels upon arrival and will only be subject to medical surveillance for three days, followed by self-monitoring for four days. They will be subject to multiple tests during the medical surveillance period and the subsequent four-day monitoring period. During the medical surveillance period, FDHs can work at the employers' residence and go out to conduct daily essential activities of lower risk, e.g. taking transport, entering supermarkets and markets, etc. They will, however, be subject to Amber Code restrictions under the Vaccine Pass, and are not allowed to enter high-risk premises involving mask-off or group activities, as well as other premises requiring key protection (Note)."

In view of the conditions of individual families, the Commissioner for Labour has given in-principle approval for employers to choose to arrange FDHs to stay at licensed hotels or guesthouses to complete the three-day medical surveillance and the subsequent four-day self-monitoring. It is not necessary to make an application to the LD. If employers arrange FDHs to undergo medical surveillance and self-monitoring in licensed hotels or guesthouses, they should bear the accommodation expenses and provide food allowance to FDHs for that period. The list of licensed hotels and guesthouses can be found here. If an FDH cannot work in his/her employer's residence as a result of the employer's arrangement to have the FDH undergo medical surveillance and self-monitoring at a place other than the employer's residence, the employer should pay the FDH a sum equivalent to the remuneration that the FDH would have earned if he/she had worked for that period.

Besides, starting from September 26, FDHs coming to work in Hong Kong only need to present a proof of negative result of a rapid antigen test (RAT) conducted within 24 hours prior to the scheduled time of departure. Any proof of negative result of a nucleic acid test before departure is not required. FDHs still need to complete the online Health & Quarantine Information Declaration of the Department of Health (www.chp.gov.hk/hdf) prior to boarding a flight to declare a record of completion of vaccination and result of pre-departure RAT.

Under the "0+3" model, Designated Quarantine Hotels (DQHs) will be cancelled. The day of arrival at Hong Kong with the first nucleic acid test conducted is considered as Day 0. During medical surveillance, FDHs need to conduct RATs daily and are required to undergo a nucleic acid test on Day 2. Upon receipt of a negative result of the nucleic acid test on Day 2, the FDHs' Vaccine Pass will be changed to Blue Code. FDHs are subject to self-monitoring during the subsequent four days upon completion of medical surveillance and should conduct daily RATs until Day 7. They are also required to take nucleic acid tests on Day 4 and Day 6.

As for FDHs arrived at Hong Kong before September 26 and are still undergoing quarantine at DQHs on the same day, they are allowed to leave on September 26 as arranged by the hotels. FDHs arrived at Hong Kong within three days (i.e. FDHs arrived at Hong Kong between September 24 and 26) will still be required to undergo medical surveillance and be subject to Amber Code restrictions. If FDH employers choose to let their FDHs continue to stay at the hotels to complete medical surveillance and self-monitoring, they may liaise with the hotels on their own. Employers are required to bear the accommodation expenses and provide food allowance to FDHs, as well as pay the FDHs a sum equivalent to the remuneration that the FDHs would have earned if they had worked for the periods of medical surveillance and self-monitoring at hotels.

For details of the above arrangement, please refer to the press release issued by the Government on September 24 (www.info.gov.hk/gia/general/202209/24/P2022092400048.htm).

The dedicated FDH portal (www.fdh.labour.gov.hk) of the LD also provides information and useful links relating to inbound control arrangement for FDHs. Should there be enquiries on the inbound control arrangement for FDHs, please contact the LD through its 24-hour hotline at 2717 1771 (manned by 1823), by email to fdh-enquiry@labour.gov.hk or through the online form on the dedicated portal (www.fdh.labour.gov.hk).

Note:
Persons under the category of Amber Code cannot enter the following premises subject to "active checking" of the Vaccine Pass and other premises in the capacity of a customer or visitor:

Premises regulated under the Prevention and Control of Disease (Requirements and Directions) (Business and Premises) Regulation (Cap. 599F) which are subject to "active checking" of the Vaccine Pass:

 • Premises required to use the QR Code Verification Scanner and is regulated under Cap. 599F, i.e. catering business premises (including bars or pubs), amusement game centres, bathhouses, fitness centres, places of amusement, indoor places of public entertainment, party rooms, beauty parlours and massage establishments, club houses, clubs or nightclubs, karaoke establishments, mahjong-tin kau premises, indoor sports premises, swimming pools, cruise ships, indoor event premises, barber shops or hair salons and religious premises.
 • Premises required to inspect the Vaccine Pass visually as far as feasible, i.e. outdoor places of public entertainment, outdoor sports premises and outdoor event premises.

Other premises: residential care homes for the elderly, residential care homes for persons with disabilities, schools and designated healthcare premises.

2022.09.23 

Government announces lifting of compulsory quarantine requirement on arrival at Hong Kong

The Government announced on September 23 the lifting of compulsory quarantine requirement for inbound persons from overseas places or Taiwan starting from September 26, after analysing scientific data and striking a balance among factors such as transmission risks. The arrangement for inbound persons from the Mainland or Macao will be rationalised at the same time. The Government's goal is to minimise the inconvenience faced by inbound travellers due to quarantine requirements and allow room for Hong Kong to connect with the world as far as possible, while being able to contain the epidemic development.

...

The Government announced on September 23 the lifting of compulsory quarantine requirement for inbound persons from overseas places or Taiwan starting from September 26, after analysing scientific data and striking a balance among factors such as transmission risks. The arrangement for inbound persons from the Mainland or Macao will be rationalised at the same time. The Government's goal is to minimise the inconvenience faced by inbound travellers due to quarantine requirements and allow room for Hong Kong to connect with the world as far as possible, while being able to contain the epidemic development.

Starting September 26, the boarding requirements and quarantine arrangements for inbound persons from overseas places or Taiwan will be adjusted as follows:

 • Presentation of a negative nucleic acid testing report prior to boarding will no longer be required. Instead, a declaration of the negative result of a self-arranged rapid antigen test (RAT) conducted within 24 hours prior to the scheduled time of departure should be made via the online Health & Quarantine Information Declaration of the Department of Health.
 • Boarding requirement of having completed vaccination for Hong Kong residents will be lifted. Non-Hong Kong residents aged 12 or above will still be required to be fully vaccinated or have obtained a medical exemption certificate before they are allowed to board a flight for Hong Kong.
 • "Test-and-go" arrangement will be implemented at the Hong Kong International Airport, i.e. inbound persons will not be required to wait for the test result at the airport after undergoing specimen collection for the nucleic acid test. They can take public transport or self-arranged transport to return to their home or their hotel of choice.
 • Quarantine arrangement upon arrival at Hong Kong will be changed to "0+3", i.e. no compulsory quarantine will be required. There will be three days of medical surveillance during which inbound persons are free to go out but are obliged to comply with Amber Code restrictions under the Vaccine Pass, followed by a four-day self-monitoring period, making it a 7-day observation period in total.
 • Nucleic acid tests at community testing centres, mobile testing stations or other recognised institutions on Day 2, Day 4 and Day 6 (the day of arrival is Day 0) will be required upon arrival at Hong Kong, supplemented by daily RATs from Day 1 to Day 7.
 • For inbound persons who are tested positive by nucleic acid tests or RATs, their Vaccine Pass will be converted to a Red Code. Their isolation arrangements will be aligned with that for local cases.

A Government spokesman said that the COVID-19 epidemic situation rebounded since June due to the Omicron virus variant. The daily caseload spiked from low three-digits to four-digits, while the more transmissible sub-lineage BA.5 has replaced the earlier sub-lineage BA.2 since August, quickly turning the epidemic situations severe, leading to over 10 000 daily confirmed cases in early September. To cope with the epidemic situation, regular services of the public healthcare system was cut down substantially. Nonetheless, with the concerted efforts of the public and the Government in fighting the virus, the number of confirmed, hospitalised, and critical cases and death were much lower compared to that recorded during the period between February and April. At the same time, the vaccination rate for two doses among the overall population in Hong Kong has also significantly increased from less than 70 per cent in the beginning of this year to more than 90 per cent so far. At present, the epidemic situation has peaked and is showing signs of subsiding, with the real-time effective reproductive number for local cases dropping below 1, demonstrating that the enhanced immunity shield at community level is able to ward off the spread of the COVID-19 virus. A series of precise prevention and control measures and measures putting targeted groups as the focus of protection implemented by the Government has also effectively reduced infection, serious illness and fatality of high-risk groups. There was no need for Hong Kong to tighten social distancing measures to a large extent as per previous instances, avoiding any impact on the daily lives of the public and socio-economic activities. In response to the latest data and development trends of the epidemic, the Government considered that Hong Kong is equipped with the conditions to relax inbound control measures and to resume the international connection on the premise of striking a balance among risks and economic impetus.

The spokesman said that after the implementation of "3+4" quarantine arrangements for inbound persons from overseas places or Taiwan since August 12, the daily average number of imported cases in actual recorded a downward trend despite a 20 per cent increase in the number of relevant inbound travellers. The proportion of imported cases has dropped from 4.7 per cent to 3.3 per cent, and the 7-day moving average of imported cases to total caseload has decreased from 4.7 per cent on August 15 to 1.9 per cent on September 15. According to observations in the past few weeks, it has been an effective measure to curb potential transmission by restricting inbound persons from entering high-risk premises that involved mask-off or group activities during the medical surveillance through implementation of the Amber Code arrangement under Vaccine Pass. Overall, under the relevant inbound control measures and the Red and Amber Codes arrangements under the Vaccine Pass, imported cases have not posed any impact on the local epidemic situation nor incurred any additional pressure on the local public healthcare system. The data above indicated that inbound control measures together with Red and Amber Codes arrangements are effective in reducing imported case risks and achieving the goal of the proper management of infection risks.

Details of inbound control measures to be implemented starting from 6am on September 26 (Hong Kong Time) are as follows:

Arriving at Hong Kong from overseas places or Taiwan
------------------------------------------------------------

(1) Boarding requirements

With the COVID-19 testing services in overseas places being scaled back, inbound persons may have difficulties in obtaining the required testing report prior to boarding for Hong Kong. Therefore, the pre-departure test for inbound persons from overseas places and Taiwan will be changed to an RAT (can be self-administered or by professional swab sampling) conducted within 24 hours prior to the scheduled time of departure. The relevant inbound persons should then declare the test result via the Health & Quarantine Information Declaration.

In addition, as the Government has standardised requirements for issuing Provisional Vaccine Pass (see separate press release), the boarding requirement for Hong Kong residents to be fully vaccinated will then be lifted. However, in order to avoid putting pressure on the local healthcare system once visitors are identified as confirmed cases, non-Hong Kong residents aged 12 or above arriving from overseas places are still required to be fully vaccinated (Note 1) before they are allowed to board a flight for Hong Kong.

Inbound persons will still be required to complete the online Health & Quarantine Information Declaration of the Department of Health (www.chp.gov.hk/hdf/) in advance, including declaration of vaccination records and the results of pre-departure RAT. They are also required to present the green health declaration QR code generated upon completion of declaration (which can be a downloadable version of the QR code, a screen shot or a printout) at check-in for verification by airlines for boarding. The health declaration QR code will still be valid for 96 hours, i.e. inbound persons can submit the declaration form as early as three days before their scheduled arrival time in Hong Kong (for instance, a person arriving at Hong Kong on Monday may submit declaration form starting from Friday). They can then save the time by further updating the declaration after obtaining the negative result of a RAT.

(2) Arrangements upon arrival

Upon arrival at Hong Kong, the relevant persons will be required to register for undergoing a nucleic acid test by scanning the health declaration QR code. The system will issue medical surveillance notices, vaccination records and Provisional Vaccine Pass QR codes electronically. After having their specimen collected for nucleic acid testing, the relevant inbound persons may proceed with the normal arrival process. They can continue with immigration and customs clearance, claim their baggage and leave the airport by self-arranged transport, including taking public transport. In other words, inbound persons are no longer required to undergo an RAT to obtain a negative result before they can be released under the current "test-and-hold" arrangement. The relevant persons are subject to the Amber code restrictions.

(3) Amber Code restrictions during medical surveillance period and subsequent self-monitoring

Relevant inbound persons are not required to undergo compulsory quarantine, but will be under three days of medical surveillance, during which they are subject to Amber Code restrictions, and are not allowed to enter high-risk premises involving mask-off or group activities, as well as other premises requiring key protection (Note 2). They can conduct daily essential activities of lower risks, such as taking public transport, going to work, entering supermarkets and markets, etc.

For relevant inbound persons who are consecutively tested negative, medical surveillance and Amber Code restrictions on them will end at 9 am on Day 3 of arrival at Hong Kong. They will then be subject to a four-day self-monitoring period right afterwards.

(4) Testing arrangements

Inbound persons from overseas places or Taiwan are subject to multiple tests after arrival at Hong Kong:

 • Day 0: nucleic acid test at the airport;
 • Day 2, Day 4 and Day 6: after obtaining a negative result of RAT on respective days, inbound persons should undergo nucleic acid test at a community testing centre or a mobile specimen collection station, or arrange a self-paid test by professional swab sampling at a local medical testing institution recognised by the Government; and
 • During medical surveillance and self-monitoring periods, inbound persons are subject to daily RAT until Day 7 of arrival at Hong Kong.

The handling arrangements for persons testing positive will be aligned with that for local cases, and their Vaccine Pass will be switched to Red Code. Relevant persons should provide information to the Centre for Health Protection through the online platforms (for nucleic acid tests or RATs). For further details, please refer to the webpage on Points to Note for Persons who Tested Positive.

(5) Transitional arrangement

For persons who arrived at Hong Kong before September 26 and are still undergoing quarantine at Designated Quarantine Hotels (DQHs) (i.e. persons who arrived at Hong Kong between September 23 and 25) on that day, they are allowed to leave as arranged by DQHs on September 26. Persons who arrived at Hong Kong within three days (i.e. persons who arrived at Hong Kong between September 24 and 26) will still be required to undergo medical surveillance and be subject to Amber Code restrictions.

Meanwhile, these persons will be required to undergo self-arranged nucleic acid tests and daily RATs in accordance with point (4).

Rationalising requirements for inbound persons from Mainland or Macao
--------------------------------------------------------------------------------

The Government will rationalise concurrently the requirements for inbound persons from the Mainland or Macao who have no travel history of overseas places or Taiwan in the seven days prior to arrival at Hong Kong. As such, the Return2hk Scheme and Come2hk Scheme will be extended to cover all places in the Mainland and Macao with no quota restriction. Advanced application and nucleic acid test before arrival at Hong Kong are also not required. In other words, inbound persons from the Mainland or Macao will not be required to undergo home quarantine after arriving at Hong Kong. However, they will still need to undergo nucleic acid test on Day 2 and be subject to self-monitoring in the three days after arrival at Hong Kong. For persons who arrived at Hong Kong earlier and are undergoing home quarantine, they will no longer be required to undergo home quarantine from September 26 onwards and can then remove their electronic wristbands.

Furthermore, persons travelling from Hong Kong to the Mainland or Macao are still subject to the special testing arrangement to undergo an additional free rapid nucleic acid test prior to their departure via land boundary control points or the airport. Only those who received a negative result can continue with their journeys. To prevent the exportation of cases and to support the nation's anti-epidemic efforts, persons subject to Amber Code restrictions will not be allowed to undergo the relevant special nucleic acid test at land boundary control points or the airport, meaning that inbound person from overseas places or Taiwan are not allowed to transit to the Mainland or Macao within the three days upon arrival at Hong Kong.

The spokesman said, "With the efforts spent over the past months and thanks to the co-operation by members of the public, we are able to contain the epidemic effectively and at the same time maintain the operation of the public healthcare system. We did not need to resort to tightening social distancing measures and were able to create room for adjustment to inbound control measures. The Government will continue to tackle the epidemic development under the principles of science-based and targeted anti-epidemic measures, as well as the proper management of risks and citizen-focused facilitation. The Government will also adjust anti-epidemic measures as appropriate based on analyses of scientific data in order to avoid backtracking. It is our aim to facilitate activities and people flow essential to socio-economic recovery, so as to safeguard the wellbeing of citizens while reducing the disruption to normal social activities, with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost."

The Government will gazette the relevant updated specifications under the Compulsory Quarantine of Certain Persons Arriving at Hong Kong Regulation (Cap. 599C), the Compulsory Quarantine of Persons Arriving at Hong Kong from Foreign Places Regulation (Cap. 599E), the Prevention and Control of Disease (Regulation of Cross-boundary Conveyances and Travellers) Regulation (Cap. 599H), and the Prevention and Control of Disease (Compulsory Testing for Certain Persons) Regulation (Cap. 599J) to effect the above measures.

Note 1:
For the purpose of inbound boarding requirements, fully vaccinated generally involves receiving two doses of the Sinovac COVID-19 vaccine (CoronaVac vaccine) or the Fosun Pharma/BioNTech COVID-19 vaccine (Comirnaty vaccine) at least 14 days before coming to Hong Kong. Persons previously infected with COVID-19 who have received one dose of COVID-19 vaccine can be considered fully vaccinated. As for persons aged between 12 and 17 on the scheduled day of departure for Hong Kong, they may be deemed to have completed the COVID-19 vaccination course on receiving one dose of the Comirnaty vaccine.

For individuals who received COVID-19 vaccines in places outside of Hong Kong and have received the required dose(s) as stipulated in the List of COVID-19 Vaccines Recognised for Specified Purposes (listed vaccines) at least 14 days prior to arrival at Hong Kong; or for those who received a combination of doses of listed vaccines, receiving a combined number of doses of the listed vaccines equivalent to the recommended number of dose(s) of one of the listed vaccines received, whichever higher the number is applicable (except in the case that the recommended dosage of one of the listed vaccines received is "1"), they will also be regarded to have completed the vaccination course of the relevant COVID-19 vaccine.

For the purpose of boarding requirements, relevant persons who are fully vaccinated, as well as children under 12-year-old accompanied by them, can board for Hong Kong. In addition, persons who (i) are unfit for vaccination due to health reasons with relevant proof from a medical practitioner; or (ii) have received one dose of recognised COVID-19 vaccine, if they were certified by a medical practitioner that they were unfit to receive the second dose of COVID-19 vaccine because of health reasons after receiving the first dose of vaccine are also allowed to board flights for Hong Kong. The relevant medical certificate must indicate the relevant health reasons in English or Chinese.

Note 2:
Premises regulated under Cap. 599F which are subject to "active checking" of the Vaccine Pass:

 • Premises required to use the QR Code Verification Scanner and is regulated under Cap. 599F, i.e. catering business premises (including bars or pubs), amusement game centres, bathhouses, fitness centres, places of amusement, indoor places of public entertainment, party rooms, beauty parlours and massage establishments, club houses, clubs or nightclubs, karaoke establishments, mahjong-tin kau premises, indoor sports premises, swimming pools, cruise ships, indoor event premises, barber shops or hair salons and religious premises.
 • Premises required to inspect the Vaccine Pass visually as far as feasible, i.e. outdoor places of public entertainment, outdoor sports premises and outdoor event premises.

Other premises: residential care homes for the elderly, residential care homes for persons with disabilities, schools and designated healthcare premises.

A person holding an Amber Code who works or study at those premises, or receives services at the designated healthcare premises, are not subject to the restriction under the Vaccine Pass. However, their entry will subject to any additional rules or requirements imposed by the employers or persons-in-charge of individual premises in accordance with their own needs.


2022.09.21

វិធានការ ជួយ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស និង និយោជក ឲ្យ ទប់ទល់ COVID-19ការរាតត្បាតសកល ត្រូវបានពង្រីក (MEASURES TO ASSIST FOREIGN DOMESTIC HELPERS AND EMPLOYERS COPE WITH COVID-19 PANDEMIC EXTENDED)

រដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះ(21ខែកញ្ញា)បានប្រកាសថាវិធានការជួយអ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស(FDHs)និងនិយោជករបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់នឹង COVID-19 ជំងឺ រាតត្បាត នឹង ត្រូវ បាន ពន្យារ ។

...

រដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះ(21ខែកញ្ញា)បានប្រកាសថាវិធានការជួយអ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស(FDHs)និងនិយោជករបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់នឹង COVID-19 ជំងឺ រាតត្បាត នឹង ត្រូវ បាន ពន្យារ ។

ការពន្យាររយៈពេលសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់

រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យនិយោជកពង្រីករយៈពេលសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់ជាមួយFDHsដែលចេញរបស់ពួកគេ។ សម្រាប់កិច្ចសន្យា FDH ទាំងអស់ដែលនឹងផុតកំណត់នៅ ឬមុនថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 ស្ស្នង ការ គណ បក្ស ពល ករ បាន ផ្តល់ ការ យល់ ព្រម ជា គោល ការណ៍ ចំពោះ ការ ពន្យារ ពេល ការងារ ដែល បាន ចែង នៅ ក្នុង មាត្រានេះ2នៃកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារសម្រាប់រយៈពេលអតិបរមាប្រាំមួយខែដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាន។បំរែបំរួលបែបនេះត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយទាំងនិយោជក និង FDH ដែលពាក់ព័ន្ធ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ពាក្យ ស្នើ សុំ ពន្យារ កិច្ច សន្យា បន្ថែម ទៀត ដែល ត្រូវ បាន ពន្យារ រួច ទៅ ហើយ នៅ ក្រោម ការ រៀប ចំ ភាព ផ្លាស់ ប្តូរ ដែល បាន ប្រកាស ពី មុន នឹង មិន ត្រូវ បាន ពិចារណា ឡើយ ។

ប្រសិនបើការរៀបចំមិនអាចត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់FDH ដែលបានជួលថ្មីមកហុងកុងក្នុងរយៈពេលបន្ថែមប្រាំមួយខែដែលបានរៀបរាប់ខាងលើហើយនិយោជកត្រូវបន្តជួលFDHរបស់គាត់លើសពីរយៈពេលបន្ថែមប្រាំមួយខែនិយោជកគួរតែពិចារណា។ការស្នើសុំបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយ FDH ដែលមានស្រាប់។

ការពន្យាពេលត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញ។

នៅក្រោមកាលៈទេសៈធម្មតាFDHលើកិច្ចសន្យាបន្តជាមួយនិយោជកដដែលឬដោយសារការចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនិយោជកថ្មីនៅពេលផុតកំណត់នៃកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់អាចអនុវត្តទៅនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍(ImmD)សម្រាប់ការពន្យាពេលការវិលត្រឡប់របស់គាត់ទៅ កន្លែងដើមសម្រាប់រយៈពេលមិនលើសពីមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់ត្រូវបានបញ្ចប់អាស្រ័យទៅលើការព្រមព្រៀងរបស់និយោជកបច្ចុប្បន្ន ឬនិយោជកថ្មី។

ដោយមើលឃើញពីជំងឺរាតត្បាតCOVID-19 រដ្ឋាភិបាលនឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតនូវការរៀបចំភាពបត់បែននាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ប្រសិនបើ FDH មិនអាចត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនោះ គាត់/នាងអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅ ImmD សម្រាប់ ការ ពន្យារ បន្ថែម ទៀត នូវ ដែន កំណត់ នៃ ការ ស្នាក់ នៅ រហូត ដល់ ចប់ កិច្ច សន្យា របស់ លោក/លោកស្រី ដូច នេះ លោក/លោកស្រី អាច នឹង វិល ត្រឡប់ ទៅ កាន់ កន្លែង ដើម វិញ ក្នុង រយៈ ពេល នោះ។ ពាក្យ ស្នើ សុំ បែប នេះ អាច ទទួល យក បាន ក្នុង រយៈ ពេល ប្រាំ បី សប្តាហ៍ មុន ពេល ផុត កំណត់ នៃ ដែន កំណត់ ដែល មាន ស្រាប់ នៃ ការ ស្នាក់ នៅ របស់ FDHs ( មាន ដូច គ្នា នឹង ពាក្យ ស្នើ សុំ សម្រាប់ ការ កែ លម្អ កិច្ច សន្យា ) ។

រដ្ឋាភិបាលរំលឹកនិយោជកនិងFDHsថាការរៀបចំភាពបត់បែនខាងលើត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងពួកគេហើយថាតម្រូវការនៃFDHsត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមរបស់ពួកគេនៅតែជាធរមាន។និយោជកគួរតែរៀបចំឱ្យFDHsរបស់ពួកគេត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញក្នុងដែនកំណត់នៃការស្នាក់នៅបន្ត។

រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវស្ថានភាពនិងពិនិត្យឡើងវិញនូវវិធានការខាងលើ និងការរៀបចំភាពបត់បែននៅពេលចាំបាច់។

ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយវិធានការការពារជំងឺ និងកាត់បន្ថយលំហូរប្រជាជន រដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវដល់សមាជិកសាធារណៈឱ្យដាក់សំណើសុំទិដ្ឋាការសម្រាប់ FDHs និងការងារបន្ថែមទៀតនៃ FDHs តាមរយៈមធ្យោបាយអនឡាញ រួមទាំងតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទImmD។តាមរយៈសេវាកម្មអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនិងការរៀបចំ"eVisa"ដែលអនុវត្តដោយImmDសមាជិកសាធារណៈអាចបំពេញដំណើរការទាំងមូលនៃពាក្យសុំទិដ្ឋាការ រួមទាំងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ ការបង់ប្រាក់ និងការប្រមូល "e-Visa" ។ ពួកគេក៏អាចសាកសួរអំពីស្ថានភាពពាក្យសុំ និងបញ្ជូនឯកសារបន្ថែម និងការជូនដំណឹងអំពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារមុនអាយុតាមរយៈគេហទំព័រ"សេវាកម្មអនឡាញសម្រាប់អ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស" ដែលបង្កើតឡើងដោយ ImmD នៅ www.immd.gov.hk/fdh។ ដំណើរការទាំងមូលមិនតម្រូវឱ្យពួកគេទៅមើលការិយាល័យរបស់ ImmD ដោយផ្ទាល់ដើម្បីឆ្លងកាត់បែបបទដែលងាយស្រួល និងចំណេញពេលវេលា ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយតម្រូវការក្នុងការធ្វើដំណើរនិងរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគជាមួយគ្នា។

រដ្ឋាភិបាលក៏ជំរុញឱ្យនិយោជកនិងFDHsរបស់ពួកគេយកចិត្តទុកដាក់លើដែនកំណត់នៃការស្នាក់នៅនិងសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់FDHs ហើយរៀបចំឱ្យមានពាក្យសុំទិដ្ឋាការនិងការជំនួសលិខិតឆ្លងដែនជាមុន។

សម្រាប់ការសាកសួរអំពីសិទ្ធិការងារ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់ FDHs សូមទាក់ទងនាយកដ្ឋានការងារ(LD)តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ FDH ដែលបានឧទ្ទិសតាមលេខ 2157 9537 (manned by 1823 ) ឬតាមអ៊ីមែលទៅ fdh-enquiry@labour.gov.hk ។ វិបផតថល FDH ឧទ្ទិស(www.fdh.labour.gov.hk)ដែលបង្កើតឡើងដោយLD ក៏ផ្តល់ព័ត៌មាន និងតំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍ទាក់ទងនឹងការងាររបស់ FDHsផងដែរ។សម្រាប់ការសាកសួរអំពីពាក្យសុំទិដ្ឋាការ FDH សូមទាក់ទង ImmDដោយទូរស័ព្ទទៅលេខទូរសព្ទបន្ទាន់28246111 ឬដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅ enquiry@immd.gov.hk


2022.02.24

និយោជក មិន គួរ បណ្តេញ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស ដែល បាន ចុះ កិច្ច សន្យា នោះ ទេ COVID-19 (EMPLOYERS SHOULD NOT DISMISS FOREIGN DOMESTIC HELPERS WHO HAVE CONTRACTED COVID-19)

នាយកដ្ឋាន ការងារ (LD) នៅ ថ្ងៃ នេះ (24 កុម្ភៈ) បាន ក្រើន រំឭក ដល់ និយោជក ថា ពួក គេ មិន គួរ បណ្ដេញ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស (FDHs) ដែល បាន ឆ្លង ជំងឺ COVID-19 ហើយ គួរ តែ បន្ត សង្កេត មើល តាម តម្រូវ ការ ក្រោម បទប្បញ្ញត្តិ ការងារ (EO) និង កិច្ចសន្យា ការងារ ស្តង់ដារ (SEC) នៅ ពេល មាន ជំងឺ រាតត្បាត នេះ។

...

នាយកដ្ឋាន ការងារ (LD) នៅ ថ្ងៃ នេះ (24 កុម្ភៈ) បាន ក្រើន រំឭក ដល់ និយោជក ថា ពួក គេ មិន គួរ បណ្ដេញ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស (FDHs) ដែល បាន ឆ្លង ជំងឺ COVID-19 ហើយ គួរ តែ បន្ត សង្កេត មើល តាម តម្រូវ ការ ក្រោម បទប្បញ្ញត្តិ ការងារ (EO) និង កិច្ចសន្យា ការងារ ស្តង់ដារ (SEC) នៅ ពេល មាន ជំងឺ រាតត្បាត នេះ។

អ្នក នាំ ពាក្យ LD ម្នាក់ បាន និយាយ ថា " និយោជក ដែល ជួល FDHs គួរ តែ គោរព កាតព្វកិច្ច និង តម្រូវ ការ របស់ ខ្លួន នៅ ក្រោម EO និង SEC ។ យើងខ្ញុំសូមរំឭកដល់និយោជកថា មិនគួរបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារទេ ព្រោះ FDH បានចុះកិច្ចសន្យា COVID-19។ ក្រោម EO និយោជក ម្នាក់ ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ មិន ឲ្យ បញ្ចប់ កិច្ចសន្យា ការងារ របស់ បុគ្គលិក ម្នាក់ នៅ ថ្ងៃ មាន ជំងឺ ថ្លៃឈ្នួល របស់ ខ្លួន លើក លែង តែ ករណី បណ្ដេញ ចេញ ជា សង្ខេប ដោយសារ តែ ការ ប្រព្រឹត្ត មិន ត្រឹមត្រូវ ធ្ងន់ធ្ងរ របស់ កម្មករ ចុង ក្រោយ នេះ។ និយោជក ដែល ប្រឆាំង នឹង បទ ប្បញ្ញត្តិ ដែល ពាក់ ព័ន្ធ របស់ EO បាន ប្រព្រឹត្ត បទ ល្មើស និង ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ការ កាត់ ទោស និង នៅ ពេល កាត់ ទោស ទៅ លើ ការ ផាក ពិន័យ អតិបរមា $ 100,000 ។ ក្រៅពីនោះ ប្រសិនបើនិយោជកបានបំពាន EO គាត់/លោកស្រីនឹងមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានសិទ្ធិជួល FDH មួយរយៈនោះទេ ហើយពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់គាត់/សម្រាប់ការដាក់ស្នើរសុំទិដ្ឋាការរបស់ FDHs នឹងត្រូវបដិសេធ។ និយោជក ក៏ ត្រូវ បាន រំឭក ពី ការ រំលោភ បំពាន ដែល អាច កើត ឡើង ទៅ លើ បទ បញ្ញត្តិ រើសអើង ជន ពិការ (DDO) ប្រសិន បើ ពួក គេ ព្យាបាល FDHs របស់ ពួក គេ មិន សូវ មាន ភាព ល្អ (ឧ. ដោយ ការ បណ្តេញ ពួក គេ ចេញ) ព្រោះ FDHs បាន ឆ្លង មេរោគ ឬ ជា សះស្បើយ ពី COVID-19»។

នៅ កន្លែង ដែល EO អាច អនុវត្ត បាន និយោជក គួរ តែ ផ្តល់ ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ ឈប់ សម្រាក ឈឺ និង ជំងឺ ដល់ FDH ដែល មាន សិទ្ធិ ស្រប តាម EO ប្រសិន បើ FDH ធ្លាក់ ខ្លួន ឈឺ ។ នៅ កន្លែង ដែល FDH ឈឺ មិន បាន ប្រមូល ថ្ងៃ ជម្ងឺ ដែល មាន ប្រាក់ ខែ គ្រប់ គ្រាន់ ដើម្បី គ្រប ដណ្តប់ រយៈ ពេល នៃ ការ ឈប់ សម្រាក ឈឺ របស់ គាត់ រដ្ឋាភិបាល បាន អំពាវនាវ ដល់ និយោជក ឲ្យ មាន ចិត្ត អាណិត អាសូរ និង ពិចារណា ផ្តល់ ការ ឈប់ សម្រាក ជំងឺ FDH ។ លើស ពី នេះ ទៀត យោង តាម តម្រូវ ការ នៅ ក្នុង SEC និយោជក គួរ តែ ផ្តល់ នូវ FDHs របស់ ពួក គេ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ និង ការ ស្នាក់ នៅ សម ស្រប ព្រម ទាំង ការ ព្យាបាល ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ។

អ្នកនាំពាក្យ រូប នេះ បាន បន្តថា " FDHs ជួយ ក្រុម គ្រួសារ នៃ ទីក្រុង ហុងកុង ឲ្យ ធ្វើ កិច្ចការ ផ្ទះ និង មើលថែ មនុស្ស ចាស់ និង កុមារ ។ ការ រួម ចំណែក របស់ ពួក គេ ចំពោះ ហុងកុង គឺ មាន សារៈ សំខាន់ ។ បច្ចុប្បន្ន ចំនួន FDHs បាន ថយ ចុះ រួច ទៅ ហើយ ប្រហែល 340000 នាក់ ពី កំពូល ប្រហែល 40000 នៅ ខែ មករា ឆ្នាំ 2020 ដោយសារ តែ ជំងឺ រាតត្បាត នេះ ។ ការ គាំទ្រ និង ការ យល់ ដឹង គ្នា គឺ កាន់ តែ ចាំបាច់ ក្នុង ការ ប្រឈម មុខ នឹង ជំងឺ រាតត្បាត នេះ ។ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់គ្រួសារមូលដ្ឋាន យើងត្រូវពង្រឹងការគាំទ្រ និងការការពារដល់ FDHs ដើម្បីរក្សាទីក្រុងហុងកុងជាទីកន្លែងទាក់ទាញមួយសម្រាប់ FDHs ដើម្បីធ្វើការ។ រដ្ឋាភិបាល អំពាវនាវ ដល់ និយោជក និង FDHs ឲ្យ ប្រយុទ្ធ នឹង មេ រោគ នេះ ជាមួយ គ្នា ។ និយោជក មិន ត្រូវ ច្រាន ចោល ដោយ អចេតនា នូវ FDHs ដែល ឆ្លង មេ រោគ នោះ ទេ ។ FDH ណា មួយ ដែល ត្រូវ បាន បណ្តេញ ចេញ ដោយ និយោជក ដោយសារ តែ ការ ចុះ កិច្ច សន្យា COVID-19 អាច ទៅ ជិត អិលឌី ដើម្បី ជំនួយ»។

FDHs និង និយោជក អាច ហៅ ខ្សែ ទូរស័ព្ទ FDH នៅ 21579537 (ដោះស្រាយដោយ 1823), ផ្ញើអ៊ីមែលទៅ fdh-enquiry@labour.gov.hk ឬ សូមទាក់ទង LD តាមរយៈទម្រង់អនឡាញនៅលើ Portal ដែលឧទ្ទិស (www.fdh.labour.gov.hk) ។ សម្រាប់ ព័ត៌មាន ទាក់ទង នឹង COVID-19 និង DDO និយោជក អាច ទៅ មើល គេហទំព័រ របស់ គណៈកម្មការ ឱកាស ស្មើ គ្នា(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).