Foreign Domestic Helpers' Corner Foreign Domestic Helpers' Corner

សារស្វាគមន៍

គេហទំព័រនេះផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត ដែលទាក់ទងនឹងការងាររបស់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះពីបរទេសដែលធ្វើការនៅហុងកុង (FDHs) ដូចជាគោលនយោបាយក្នុងការទទួលយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកហុងកុង ព្រមទាំងឯកសារបោះពុម្ព និងឯកសារសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ និងនិយោជក ដោយយោងទៅតាមច្បាប់ការងារ និងកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារសំរាប់ជួលស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មកពីបរទេសឱ្យធ្វើការ។ ទាំងស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មកពីបរទេស ទាំងនិយោជកគួរតែអានព័ត៌មាននេះ ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមុនពេលចុះកិច្ចសន្យា រឺក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការ។

រដ្ឋាភិបាលតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងមិនតម្រូវថានិយោជកត្រូវតែជ្រើសរើស ឬយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះពីបរទេស តាមរយៈទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសនោះឡើយ ប្រជាជនហុងកុងក៏អាចប្រើប្រាស់វិធីដែលសាមញ្ញជំនួសវិញ ក្នុងការយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេសឱ្យមកធ្វើការ។ ប្រទេសដែលបញ្ជូនស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មានបែបបទ លក្ខខណ្ឌក្នុងការបញ្ជូនខុសៗគ្នាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗ។ ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស ព្រមទាំងនិយោជកគួរតែអាន ផ្នែក ទំនាក់ទំនងជាមួយទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស ដើម្បីកត់ចំណាំ នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារ។ ពួកគេក៏អាចចុចលើ ការស្វែងរក ដែលមាននៅលើគេហទំព័រដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនៅហុងកុង។

រាល់ចម្ងល់ ឬបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចទទួលបានសិទ្ធ និងដំណើរការក្នុងការស្នើរសុំសម្រាប់ការងារជាស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ នាយកដ្ឋានអន្តោរប្រវេសន៍។

ព័ត៌មានថ្មីៗ
    


សារសំខាន់ដែលទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19


ការរៀបចំភាពបត់បែនដើម្បីជួយអ្នកជំនួយក្នុងស្រុក និងនិយោជកបរទេសទប់ទល់នឹង ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នឹងត្រូវបញ្ឈប់នៅថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023

សូមចុច នៅទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មាន។

ការរៀបចំការត្រួតពិនិត្យ និងការធ្វើតេស្តចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់អ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស

សូមចុច នៅទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មាន។

ចុច ទីនេះ ដើម្បី ដឹង ពី តម្រូវការ សាកល្បង របស់ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស ដែល មកធ្វើការនៅហុងកុង

โคโรนาไวรัส ងឺ 2019 -ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរទាក់ទងទៅបរទេសក្នុងស្រុកអ្នកបំរើ

សូមចុះទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតស្តីពីការតព្វកិច្ច និង សិទ្ធិរបស់និយោជក និង FDH នៅក្រោមច្បាប់ការងារ និង កិច្ចសន្យាការងារតាមស្តង់ដារ និង ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងជម្ងឺកូរ៉ូណា 2019 (COVID-19) ។

FDHs និង និយោជកអាចបើកមើល "គេហទំព័រផ្តល់ព័ត៌មានពីជំងឺ COVID-19" (www.coronavirus.gov.hk/) សម្រាប់ការណែនាំពីសុខភាពស្តីពីការបង្ការជំងឺរលាកសួតនិងផ្លូវដង្ហើម។ គេហទំព័រនេះមានព័ត៌មានជាភាសាចិន ភាសាអង់គ្លេស តាកាឡុក ឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ ហិណ្ឌូ ស៊ិនហាឡា បង់ក្លាដេស នេប៉ាល់ និង អ៊ូឌូ។

កាលបរិច្ឆេទការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើកមុន 31 January 2023

កម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 

សម្រាប់ការកក់តាមអនឡាញ ឬ ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលបានកំណត់ទុករបស់កម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការ (www.covidvaccine.gov.hk)។ គេហទំព័រនេះមានព័ត៌មានជាភាសាចិន អង់គ្លេស ហ្វ៊ីលីពីន ឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ ហិណ្ឌូ ស្រីលង្កា បង់ក្លាដេស នេប៉ាល់ និង អ៊ូរឌូ។


កាលបរិច្ឆេទការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើកមុន 29 August 2022

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

COVID-19: Sickness Allowance and Employment Protection

The Employment (Amendment) Ordinance 2022 came into operation on 17 June 2022. It strengthens the protection of the employment rights and benefits of employees when they are absent from work due to their compliance with a specific anti-epidemic requirement with a movement restriction. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha has been a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2023.3.10 

Government reminds foreign domestic helpers and employers that flexibility arrangements to cope with COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1

The Government today (March 10) reminded foreign domestic helpers (FDHs) and their employers that the flexibility arrangements to cope with the COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1. Employers and FDHs should discuss matters relating to employment, contract renewals or the return to FDHs' places of origin as soon as possible to avoid breaching the relevant requirements.

...

The Government today (March 10) reminded foreign domestic helpers (FDHs) and their employers that the flexibility arrangements to cope with the COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1. Employers and FDHs should discuss matters relating to employment, contract renewals or the return to FDHs' places of origin as soon as possible to avoid breaching the relevant requirements.

Taking into account the development of the pandemic and the gradual relaxation of inbound control measures, the Government announced on December 19, 2022, the discontinuation of the flexibility arrangements on May 1(www.info.gov.hk/gia/general/202212/19/P2022121900349.htm). Details are set out below:

Extension of validity period of existing contracts

For all FDH contracts expiring on or before April 30, employers may apply for extending the validity period of the existing contracts with their outgoing FDHs. For such contracts, the Commissioner for Labour has given in-principle consent for extending the employment period stated in Clause 2 of the Standard Employment Contract (SEC) for a maximum period of six months, on the basis that such variation is mutually agreed upon by both the employers and FDHs concerned. However, applications for further extension of contracts which have already been extended under the previously announced flexibility arrangements will not be considered. If an employer needs to continue to employ his/her FDH beyond the six-month extended period, the employer should consider applying for a contract renewal with the existing FDH. All such applications should reach the Immigration Department (ImmD) on or before the contract expiry dates. Late submissions will not be accepted.

The flexibility arrangements on extending the validity period of existing contracts for six months is not applicable to FDH contracts expiring on or after May 1. These employers may still, according to Clause 15(a) of the SEC, vary Clause 2 of the SEC to extend the period of employment by not more than one month by mutual agreement between the employers and the FDHs, and with approval from the Director of Immigration.

Deferral of return to place of origin

Under normal circumstances, an FDH on a renewed contract with the same employer, or due to start a new contract with a new employer, upon the expiry of an existing contract, may apply to the ImmD for deferring his/her return to the place of origin for not more than one year after the existing contract ends, subject to the agreement of his/her current employer or new employer.

If the aforementioned one-year period expires on or before April 30, the FDH may submit an application to the ImmD within eight weeks prior to the expiry of the existing limit of stay to further extend the limit of stay until the end of his/her contract. All such applications should reach the ImmD on or before April 30. Late submissions will not be accepted. The Government reminds employers and FDHs that the above flexibility arrangements must be mutually agreed between them, and that the requirement of FDHs returning to their places of origin remains in force. Employers should arrange for their FDHs to return to their place of origin within the extended limit of stay.

If the aforementioned one-year period expires on or after May 1, the period for them to return to the place of origin will not be further extended. Employers should arrange for their FDHs to return to their places of origin within the current limit of stay and then return to Hong Kong within the validity of the entry visa issued to the FDHs for completion of the contract.

The Government urges employers and their FDHs to discuss matters relating to employment, contract renewals or the return to FDHs' places of origin as soon as possible. They should also be mindful of the limit of stay and the passport validity of the FDHs and arrange applications for visas and replacement of passports in advance.

For enquiries on FDH visa applications, please contact the ImmD by calling the enquiry hotline at 2824 6111 or by sending an email toenquiry@immd.gov.hk. For enquiries on employment rights and benefits of FDHs, please contact the Labour Department (LD) at the dedicated FDH hotline at 2157 9537 (manned by 1823) or by email to fdh-enquiry@labour.gov.hk. The dedicated FDH portal (www.fdh.labour.gov.hk) set up by the LD also provides information and useful links relating to the employment of FDHs.


2023.2.28

Government lifts all mandatory mask-wearing requirements

Having assessed the latest epidemic development, the Government announced today (February 28) that all mandatory mask-wearing requirements will be lifted with effect from tomorrow (March 1), thereby enabling the society to resume normalcy in full.

...

Having assessed the latest epidemic development, the Government announced today (February 28) that all mandatory mask-wearing requirements will be lifted with effect from tomorrow (March 1), thereby enabling the society to resume normalcy in full.

Hong Kong has already built up a strong immunity barrier, coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system and the handling capacity of society as a whole. The risk posed by COVID-19 to local public health has apparently altered. Having gone through three years of COVID-19 epidemic, various monitoring indicators in epidemic activities are recently on a steady downward trend and the winter influenza season is also coming to an end. In addition, the community is in strong aspiration to resume full normalcy as early as possible. In the light of the aforementioned factors, the Government has decided to lift all mask-wearing requirements with effect from tomorrow.

Starting from tomorrow, citizens will no longer be required to wear masks mandatorily onboard a public transport carrier, or within an MTR paid area, or in a specified public place (including both indoor and outdoor areas), as well as in premises regulated under the Prevention and Control of Disease (Requirements and Directions) (Business and Premises) Regulation (Cap. 599F).

Mask-wearing is still an effective way to reduce the risk of virus transmission while protecting the wearer and others. In order to continue to protect the high-risk groups, citizens entering certain venues such as medical facilities or residential care homes for the elderly or residential care homes for persons with disabilities still need to follow the administrative mask-wearing requirement. The Government appealed to the public to wear a mask when having respiratory symptoms. Persons with weakened immunity or chronic disease(s) should also wear a mask when they are present in a poorly ventilated place.

A Government spokesman said, "The Government will keep on monitoring closely the epidemic development and the overall operation of the public healthcare system, with a view to safeguarding public health."

The Government will publish in the Gazette the notice to suspend the relevant specification and directions issued under Cap. 599F and the Prevention and Control of Disease (Wearing of Mask) Regulation (Cap. 599I) to implement the aforementioned relaxation measure.


2022.12.28

Government adjusts testing arrangements for inbound persons

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

...

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

To fully leverage Hong Kong's strengths in connecting with the world and to prepare for the resumption of travel with the Mainland, the Government will further streamline inbound control measures starting from 0.00am tomorrow on the premise of striking a balance between risks and economic impetus. Details are as follows.

Standardising pre-departure testing requirements

All inbound persons (aged three or above on the date of arrival at Hong Kong), regardless of being from the Mainland, Macao, Taiwan or overseas places, are required to conduct an RAT within 24 hours, or undergo a polymerase chain reaction-based nucleic acid test within 48 hours, prior to the scheduled time of flight departure (for those entering Hong Kong via the airport) or the scheduled time of arrival at Hong Kong (for those entering Hong Kong via other boundary control points), and obtain a negative result for entering Hong Kong. Upon receiving the test results, relevant persons should keep the photos showing the test results or the test report for 90 days for presentation for checking on request by Government personnel. They may also voluntarily declare the test result via the Department of Health's electronic health declaration form.

Lifting post-arrival nucleic acid testing requirement

Starting tomorrow, the Government will also lift all existing nucleic acid testing requirements applicable to inbound persons, including:

(1) Lifting the nucleic acid test under the "test-and-go" arrangement on the day of arrival (Day 0) at the airport and on Day 2 after arrival at Hong Kong for inbound persons from overseas places or Taiwan

(2) Lifting the nucleic acid test on Day 2 after arrival at Hong Kong (and an additional nucleic acid test on Day 1 after arrival at Hong Kong for those who have stayed in any place on the List of At-Risk Places within the Mainland or Macao under the Return2hk / Come2hk Scheme) for inbound persons from the Mainland or Macao

After the aforementioned nucleic acid testing requirements have been lifted, relevant inbound persons who had already arrived at Hong Kong today or earlier will no longer be required to undergo the relevant post-arrival nucleic acid tests according to the original requirement.

Health advice on conducting RATs after arrival at Hong Kong

The Government continues to advise all inbound persons to conduct daily RATs using self-arranged RAT kits during the period between the day of arrival (i.e. Day 0) and Day 5 after arrival at Hong Kong.

The handling arrangements for inbound persons tested positive align with that for local cases. Relevant persons should provide information to the Centre for Health Protection of the Department of Health through the online platforms (for nucleic acid tests or RATs) as early as possible. For further details, please refer to the webpage on Points to Note for Persons who Tested Positive.

Cessation of the Provisional Vaccine Pass arrangement

In alignment with the cessation of implementation of the Vaccine Pass arrangement under the Prevention and Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599L) by the Government, the arrangement for inbound persons to obtain a Provisional Vaccine Pass will cease.

The requirement for non-Hong Kong residents to be fully vaccinated for boarding a flight to Hong Kong from overseas places will remain unchanged for the time being.

The Government will gazette the relevant specification notices under the Compulsory Quarantine of Certain Persons Arriving at Hong Kong Regulation (Cap. 599C), the Compulsory Quarantine of Persons Arriving at Hong Kong from Foreign Places Regulation (Cap. 599E) and the Prevention and Control of Disease (Compulsory Testing for Certain Persons) Regulation (Cap. 599J) to effect the above measures.

The Government will continue to suitably adjust anti-epidemic measures based on scientific analyses of data. While safeguarding the well-being of citizens and protecting the public healthcare system, the Government also seeks to reduce the disruption to normal social activities with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost.


2022.12.19

ការរៀបចំភាពបត់បែនដើម្បីជួយអ្នកជំនួយក្នុងស្រុក និងនិយោជកបរទេសទប់ទល់នឹង ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នឹងត្រូវបញ្ឈប់នៅថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 (Flexibility arrangements to assist foreign domestic helpers and employers cope with COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1, 2023)

រដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះ (ថ្ងៃទី 19 ខែធ្នូ) បានប្រកាសថា ការរៀបចំភាពបត់បែនដើម្បីជួយអ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស (FDHs) និងនិយោជករបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់នឹង ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នឹងត្រូវបញ្ឈប់នៅថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ។

...

រដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះ (ថ្ងៃទី 19 ខែធ្នូ) បានប្រកាសថា ការរៀបចំភាពបត់បែនដើម្បីជួយអ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស (FDHs) និងនិយោជករបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់នឹង ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នឹងត្រូវបញ្ឈប់នៅថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ។

អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថា "ដើម្បីជួយ FDHs និងនិយោជករបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់នឹង ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2020 បានអនុវត្តវិធានការសម្របសម្រួលជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ FDHs និងនិយោជករបស់ពួកគេ រួមទាំងការរៀបចំភាពបត់បែននៃការអនុញ្ញាតឱ្យពន្យារ។ រយៈពេលសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាការងារដែលមានស្រាប់ និងការពន្យាពេលការវិលត្រឡប់ របស់ FDHs ទៅកន្លែងដើមរបស់ពួកគេ។ រដ្ឋាភិបាលបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវការវិវត្តនៃជំងឺរាតត្បាតដើម្បីពិនិត្យ និងកែសម្រួលវិធានការ។ ដោយពិចារណាថាជើងហោះហើររវាងទីក្រុងហុងកុង និងបណ្តាប្រទេសផ្ញើ FDH សំខាន់ៗបានដំណើរការឡើងវិញជាបណ្តើរៗបន្ទាប់ពីការលើកយន្តការផ្អាកជើងហោះហើរជាក់លាក់ និងផ្លូវជាក់លាក់នៅថ្ងៃទី 1 ខែមេសា និងថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដារៀងៗខ្លួនក្នុងឆ្នាំនេះ ការលើកតម្រូវការដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេលើ ការមកដល់ទីក្រុងហុងកុងដែលមានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញា ក៏ដូចជាការបន្ធូរបន្ថយបន្តិចម្តងៗនៃវិធានការត្រួតពិនិត្យច្រកចូល រដ្ឋាភិបាលបានពិនិត្យស្ថានភាព និងសម្រេចបញ្ឈប់ការរៀបចំភាពបត់បែនខាងលើចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 តទៅ។ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ FDHs និងនិយោជករបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការរៀបចំដែលត្រូវគ្នា ការរៀបចំភាពបត់បែនខាងក្រោមដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ។ រដ្ឋាភិបាលរំលឹកនិយោជក និង FDHs ឱ្យពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងការងារ ការបន្តកិច្ចសន្យា ឬការត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមរបស់ FDHs ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីជៀសវាងការរំលោភលើតម្រូវការដែលពាក់ព័ន្ធ។

ការរៀបចំភាពបត់បែនត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម:

ការពន្យាររយៈពេលសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់

សម្រាប់កិច្ចសន្យា FDH ទាំងអស់ដែលផុតកំណត់នៅ ឬមុនថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 និយោជកអាចស្នើសុំពន្យាររយៈពេលសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់ជាមួយ FDHs ដែលចេញរបស់ពួកគេ។ សម្រាប់កិច្ចសន្យាបែបនេះ ស្នងការទទួលបន្ទុកការងារបានផ្តល់ការយល់ព្រមជាគោលការណ៍សម្រាប់ការបន្តរយៈពេលការងារដែលមានចែងក្នុងប្រការ 8 នៃកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារសម្រាប់រយៈពេលអតិបរមា ៦ ខែ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានថាការប្រែប្រួលបែបនេះត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយនិយោជកទាំងពីរ។ និង FDHs ពាក់ព័ន្ធ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពាក្យស្នើសុំបន្តកិច្ចសន្យាដែលត្រូវបានពង្រីករួចហើយក្រោមការរៀបចំភាពបត់បែនដែលបានប្រកាសពីមុននឹងមិនត្រូវបានពិចារណាឡើយ។ ប្រសិនបើនិយោជកត្រូវបន្តជួល FDH របស់គាត់លើសពីរយៈពេលបន្ថែមប្រាំមួយខែ និយោជកគួរតែពិចារណាស្នើសុំបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយ FDH ដែលមានស្រាប់។ កម្មវិធីទាំងអស់គួរតែទៅដល់នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ (ImmD) នៅ ឬមុនថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ។ ការបញ្ជូនយឺតនឹងមិនត្រូវបានទទួលយកទេ។

ការពន្យាពេលត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញ។

នៅក្រោមកាលៈទេសៈធម្មតា FDH លើកិច្ចសន្យាបន្តជាមួយនិយោជកដដែល ឬដោយសារការចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនិយោជកថ្មីនៅពេលផុតកំណត់នៃកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់ អាចអនុវត្តទៅ ImmD សម្រាប់ការពន្យាពេលការវិលត្រឡប់របស់គាត់ទៅកន្លែងដើមវិញ។ ក្នុងរយៈពេលមិនលើសពីមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់ត្រូវបានបញ្ចប់ ដោយស្ថិតនៅក្រោមការព្រមព្រៀងរបស់និយោជកបច្ចុប្បន្ន ឬនិយោជកថ្មី។ នៅក្រោមការរៀបចំភាពបត់បែនដែលពាក់ព័ន្ធ ប្រសិនបើ FDH មិនអាចត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមរបស់គាត់វិញក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ គាត់/នាងអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅ ImmD សម្រាប់ការបន្ថែមដែនកំណត់បន្ថែមទៀត។ ស្នាក់នៅរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្យារបស់គាត់ ដូច្នេះគាត់អាចត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញក្នុងរយៈពេលនោះ។

ប្រសិនបើរយៈពេលមួយឆ្នាំខាងលើផុតកំណត់នៅ ឬមុនថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 នោះ FDH អាចដាក់ពាក្យសុំបែបនេះទៅ ImmD ក្នុងរយៈពេលប្រាំបីសប្តាហ៍មុនពេលផុតកំណត់នៃការស្នាក់នៅដែលមានស្រាប់ ដើម្បីបន្តបន្ថែមដែនកំណត់នៃការស្នាក់នៅរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃការស្នាក់នៅរបស់គាត់។ / កិច្ចសន្យារបស់នាង។ កម្មវិធីទាំងអស់គួរតែទៅដល់ ImmD នៅ ឬមុនថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ។ ការបញ្ជូនយឺតនឹងមិនត្រូវបានទទួលយកទេ។ រដ្ឋាភិបាលរំលឹកនិយោជក និង FDHs ថា ការរៀបចំភាពបត់បែនខាងលើត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងពួកគេ ហើយថាតម្រូវការនៃ FDHs ត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមរបស់ពួកគេនៅតែជាធរមាន។ និយោជកគួរតែរៀបចំឱ្យ FDHs របស់ពួកគេត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញក្នុងដែនកំណត់នៃការស្នាក់នៅបន្ត។ សម្រាប់ FDHs ជាមួយនឹងរយៈពេលមួយឆ្នាំខាងលើដែលផុតកំណត់នៅ ឬក្រោយថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 រយៈពេលសម្រាប់ពួកគេដើម្បីត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមនឹងមិនត្រូវបានពន្យារពេលបន្ថែមទៀតទេ។

លើសពីនេះទៀត រដ្ឋាភិបាលរំលឹក FDHs និងនិយោជក FDH សក្តានុពលថា ស្របតាមគោលនយោបាយ FDH របស់រដ្ឋាភិបាល FDH នឹងចាកចេញពីទីក្រុងហុងកុងនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ ឬក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ទោះជាមួយណាក៏ដោយ។ មុន។ រក្សាទុកសម្រាប់កាលៈទេសៈពិសេសដែលចាត់ទុកថាសមហេតុផលដោយ ImmD (រួមទាំងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមុនកាលកំណត់ ដោយសារតែការផ្ទេរ ការធ្វើចំណាកស្រុក ការស្លាប់ ឬហេតុផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់និយោជកដើម ឬកន្លែងដែលមានភស្តុតាងដែលថា FDH ត្រូវបានបំពាន ឬកេងប្រវ័ញ្ច) កម្មវិធីពី FDH សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនិយោជកនៅហុងកុងក្នុងរយៈពេលកិច្ចសន្យាពីរឆ្នាំជាធម្មតានឹងមិនត្រូវបានអនុម័តទេ។ FDH ដែលមានបំណងចង់មាននិយោជកថ្មីត្រូវតែចាកចេញពីហុងកុង ហើយដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការការងារថ្មីទៅកាន់ ImmD ។

រដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវដល់សមាជិកសាធារណៈឱ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការសម្រាប់ FDHs និងការងារបន្ថែមទៀតនៃ FDHs តាមរយៈមធ្យោបាយអនឡាញ រួមទាំងតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ImmD ផងដែរ។ តាមរយៈសេវាកម្មអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ និងការរៀបចំ "ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិច" ដែលអនុវត្តដោយ ImmD សមាជិកសាធារណៈអាចបំពេញដំណើរការទាំងមូលនៃពាក្យសុំទិដ្ឋាការ រួមទាំងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ ការទូទាត់ និងការប្រមូល "ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិច" ។ ពួកគេក៏អាចសាកសួរអំពីស្ថានភាពពាក្យសុំ និងបញ្ជូនឯកសារបន្ថែម និងការជូនដំណឹងអំពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារមុនអាយុ តាមរយៈគេហទំព័រ "សេវាកម្មអនឡាញសម្រាប់អ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស" ដែលបង្កើតឡើងដោយ ImmD នៅwww.immd.gov.hk/fdh។ ដំណើរការទាំងមូលមិនតម្រូវឱ្យពួកគេទៅមើលការិយាល័យរបស់ ImmD ដោយផ្ទាល់ដើម្បីឆ្លងកាត់បែបបទនោះទេ ដែលវាងាយស្រួល និងចំណេញពេលវេលា។

រដ្ឋាភិបាលក៏ជំរុញឱ្យនិយោជក និង FDHs របស់ពួកគេយកចិត្តទុកដាក់លើដែនកំណត់នៃការស្នាក់នៅ និងសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់ FDHs ហើយរៀបចំឱ្យមានពាក្យសុំទិដ្ឋាការ និងការជំនួសលិខិតឆ្លងដែនជាមុន។

សម្រាប់ការសាកសួរអំពីសិទ្ធិការងារ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់ FDHs សូមទាក់ទងនាយកដ្ឋានការងារ (LD) តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ FDH ដែលបានឧទ្ទិសតាមលេខ 2157 9537 (manned by 1823 ) ឬតាមអ៊ីមែលទៅfdh-enquiry@labour.gov.hk ។ វិបផតថល FDH ឧទ្ទិស (www.fdh.labour.gov.hk) ដែលបង្កើតឡើងដោយ LD ក៏ផ្តល់ព័ត៌មាន និងតំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍ទាក់ទងនឹងការងាររបស់ FDHs ផងដែរ។ សម្រាប់ការសាកសួរអំពីពាក្យសុំទិដ្ឋាការ FDH សូមទាក់ទង ImmD ដោយទូរស័ព្ទទៅលេខទូរសព្ទបន្ទាន់ 2824 6111 ឬដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅ enquiry@immd.gov.hk


2022.12.08

ការរៀបចំការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស (LATEST INBOUND CONTROL ARRANGEMENT FOR FOREIGN DOMESTIC HELPERS)

នាយកដ្ឋានការងារ (LD) ថ្ងៃនេះ (ថ្ងៃទី 8 ខែធ្នូ) បានរំលឹកអ្នកជំនួយការក្នុងស្រុកបរទេស (FDHs) និងនិយោជកថា រដ្ឋាភិបាលនឹងកែសម្រួលការរៀបចំការត្រួតពិនិត្យច្រកចេញចូលសម្រាប់ជនបរទេសដែលចូលមកក្នុងប្រទេសដែលមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូ (ថ្ងៃសុក្រ) ។

...

នាយកដ្ឋានការងារ (LD) ថ្ងៃនេះ (ថ្ងៃទី 8 ខែធ្នូ) បានរំលឹកអ្នកជំនួយការក្នុងស្រុកបរទេស (FDHs) និងនិយោជកថា រដ្ឋាភិបាលនឹងកែសម្រួលការរៀបចំការត្រួតពិនិត្យច្រកចេញចូលសម្រាប់ជនបរទេសដែលចូលមកក្នុងប្រទេសដែលមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូ (ថ្ងៃសុក្រ) ។

អ្នកនាំពាក្យ LD បាននិយាយថា "បច្ចុប្បន្ន FDHs តម្រូវឱ្យធ្វើតេស្តអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីកនៅថ្ងៃដែលមកដល់ហុងកុង និងនៅថ្ងៃទី 2 បន្ទាប់ពីមកដល់។ ពួកគេត្រូវធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែនរហ័ស (RAT) ជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី 7 បន្ទាប់ពីមកដល់ហុងកុង ហើយអាចចាកចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅបានតែបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន។ ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះ FDHs ដែលមកធ្វើការនៅហុងកុងនៅថ្ងៃ ឬក្រោយថ្ងៃទី 2 ខែធ្នូ គឺតម្រូវឱ្យឆ្លងកាត់ RAT ប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី 5 បន្ទាប់ពីមកដល់។ តម្រូវការធ្វើតេស្តនៃការធ្វើតេស្តអាស៊ីត nucleic នៅពេលមកដល់ និងនៅថ្ងៃទី 2 បន្ទាប់ពីការមកដល់នៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។ ដោយមើលឃើញពីលក្ខខណ្ឌនៃគ្រួសារនីមួយៗ ស្នងការទទួលបន្ទុកការងារបានផ្តល់ការយល់ព្រមជាគោលការណ៍សម្រាប់និយោជកក្នុងការជ្រើសរើសរៀបចំ FDHs ដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងអំឡុងពេលប្រាំថ្ងៃនោះ។ វាមិនចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីទៅ LD ទេ។ ប្រសិនបើនិយោជករៀបចំ FDHs ឱ្យស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ពួកគេគួរតែទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយលើការស្នាក់នៅ និងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអាហារដល់ FDHs សម្រាប់រយៈពេលនោះ។

សម្រាប់ FDHs មកដល់ហុងកុងមុនថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូ ហើយនៅតែស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការតាមដានសុខភាពរយៈពេល 3 ថ្ងៃ និងការត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងរយៈពេល 4 ថ្ងៃ ពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបន្តស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់មិនលើសពីប្រាំពីរ។ ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដាន។ បញ្ជីនៃសណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណអាចរកបាន នៅទីនេះ

ប្រសិនបើ FDH មិនអាចធ្វើការនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់និយោជកបានដោយសារលទ្ធផលនៃការរៀបចំរបស់និយោជកដើម្បីឱ្យ FDH ស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងអំឡុងពេលដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ និយោជកគួរតែបង់ប្រាក់ FDH ស្មើនឹងប្រាក់បំណាច់ដែល FDH នឹងរកបាន ប្រសិនបើគាត់/នាងបានធ្វើការសម្រាប់រយៈពេលនោះ។

នៅពេលមកដល់ FDHs ជាកម្មវត្ថុនៃការរឹតបន្តឹង អំពិល កូដ នៅក្រោម ការ ឆ្លង វ៉ាក់សាំង ។ ពួកគេអាចធ្វើការនៅលំនៅដ្ឋានរបស់និយោជក និងចេញទៅធ្វើសកម្មភាពសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃដែលមានហានិភ័យទាប ដូចជាការធ្វើដំណើរ ការចូលទៅក្នុងផ្សារទំនើប និងទីផ្សារជាដើម ទោះបីជាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលទៅក្នុងបរិវេណដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទមុខ ឬសកម្មភាពជាក្រុមក៏ដោយ។ ព្រមទាំងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឱ្យមានការការពារគន្លឹះ (សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច ត្រង់នេះ)។ នៅពេលទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានជាប់ៗគ្នា ប័ណ្ណវ៉ាក់សាំង FDHs នឹងត្រូវបានប្តូរទៅជា កូដពណ៌ខៀវ នៅថ្ងៃទី 3 បន្ទាប់ពីមកដល់ហុងកុង។

ដោយឡែកពីគ្នា តម្រូវការនៃ FDHs ចូលដែលបង្ហាញភស្តុតាងនៃលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៃ RAT ដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងមុនម៉ោងចេញដំណើរ និងបំពេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសុខភាព និងការដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាព (www.chp.gov.hk/hdf) មុនពេលឡើងយន្តហោះនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការរៀបចំខាងលើ សូមមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ (www.info.gov.hk/gia/general/202212/08/P2022120800701.htm)។

វិបផតថល FDH ឧទ្ទិស (www.fdh.labour.gov.hk) នៃ LD ក៏ផ្តល់ព័ត៌មាន និងតំណភ្ជាប់ដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ទាក់ទងនឹងការរៀបចំការគ្រប់គ្រងចូលសម្រាប់ FDHs ។ ប្រសិនបើមានការសាកសួរអំពីការរៀបចំការគ្រប់គ្រងច្រកចូលសម្រាប់ FDHs សូមទាក់ទង LD តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ 24 ម៉ោង របស់ខ្លួនតាមលេខ 2717 1771 (មនុស្ស គ្រប់ គ្រង ដោយ 1823 ) តាមអ៊ីមែលទៅ fdh-enquiry@labour.gov.hk ឬតាមរយៈទម្រង់អនឡាញនៅលើ វិបផតថលឧទ្ទិស (www.fdh.labour.gov.hk)