Foreign Domestic Helpers' Corner Foreign Domestic Helpers' Corner

សារស្វាគមន៍

គេហទំព័រនេះផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត ដែលទាក់ទងនឹងការងាររបស់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះពីបរទេសដែលធ្វើការនៅហុងកុង (FDHs) ដូចជាគោលនយោបាយក្នុងការទទួលយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកហុងកុង ព្រមទាំងឯកសារបោះពុម្ព និងឯកសារសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ និងនិយោជក ដោយយោងទៅតាមច្បាប់ការងារ និងកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារសំរាប់ជួលស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មកពីបរទេសឱ្យធ្វើការ។ ទាំងស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មកពីបរទេស ទាំងនិយោជកគួរតែអានព័ត៌មាននេះ ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមុនពេលចុះកិច្ចសន្យា រឺក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការ។

រដ្ឋាភិបាលតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងមិនតម្រូវថានិយោជកត្រូវតែជ្រើសរើស ឬយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះពីបរទេស តាមរយៈទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសនោះឡើយ ប្រជាជនហុងកុងក៏អាចប្រើប្រាស់វិធីដែលសាមញ្ញជំនួសវិញ ក្នុងការយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេសឱ្យមកធ្វើការ។ ប្រទេសដែលបញ្ជូនស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មានបែបបទ លក្ខខណ្ឌក្នុងការបញ្ជូនខុសៗគ្នាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗ។ ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស ព្រមទាំងនិយោជកគួរតែអាន ផ្នែក ទំនាក់ទំនងជាមួយទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស ដើម្បីកត់ចំណាំ នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារ។ ពួកគេក៏អាចចុចលើ ការស្វែងរក ដែលមាននៅលើគេហទំព័រដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនៅហុងកុង។

រាល់ចម្ងល់ ឬបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចទទួលបានសិទ្ធ និងដំណើរការក្នុងការស្នើរសុំសម្រាប់ការងារជាស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ នាយកដ្ឋានអន្តោរប្រវេសន៍។

ព័ត៌មានថ្មីៗ
    


សារសំខាន់ដែលទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19


ការរៀបចំការត្រួតពិនិត្យ និងការធ្វើតេស្តចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់អ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស

សូមចុច នៅទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មាន។

ចុច ទីនេះ ដើម្បី ដឹង ពី តម្រូវការ សាកល្បង របស់ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស ដែល មកធ្វើការនៅហុងកុង

โคโรนาไวรัส ងឺ 2019 -ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរទាក់ទងទៅបរទេសក្នុងស្រុកអ្នកបំរើ

សូមចុះទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតស្តីពីការតព្វកិច្ច និង សិទ្ធិរបស់និយោជក និង FDH នៅក្រោមច្បាប់ការងារ និង កិច្ចសន្យាការងារតាមស្តង់ដារ និង ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងជម្ងឺកូរ៉ូណា 2019 (COVID-19) ។

FDHs និង និយោជកអាចបើកមើល "គេហទំព័រផ្តល់ព័ត៌មានពីជំងឺ COVID-19" (www.coronavirus.gov.hk/) សម្រាប់ការណែនាំពីសុខភាពស្តីពីការបង្ការជំងឺរលាកសួតនិងផ្លូវដង្ហើម។ គេហទំព័រនេះមានព័ត៌មានជាភាសាចិន ភាសាអង់គ្លេស តាកាឡុក ឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ ហិណ្ឌូ ស៊ិនហាឡា បង់ក្លាដេស នេប៉ាល់ និង អ៊ូឌូ។

កាលបរិច្ឆេទការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើកមុន 31 January 2023

កម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 

សម្រាប់ការកក់តាមអនឡាញ ឬ ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលបានកំណត់ទុករបស់កម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការ (www.covidvaccine.gov.hk)។ គេហទំព័រនេះមានព័ត៌មានជាភាសាចិន អង់គ្លេស ហ្វ៊ីលីពីន ឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ ហិណ្ឌូ ស្រីលង្កា បង់ក្លាដេស នេប៉ាល់ និង អ៊ូរឌូ។


កាលបរិច្ឆេទការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើកមុន 29 August 2022

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

COVID-19: Sickness Allowance and Employment Protection

The Employment (Amendment) Ordinance 2022 came into operation on 17 June 2022. It strengthens the protection of the employment rights and benefits of employees when they are absent from work due to their compliance with a specific anti-epidemic requirement with a movement restriction. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha has been a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2023.1.19 

Government cancels arrangement of issuing isolation orders

The Government today (January 19) said that, following three years of COVID-19 epidemic in Hong Kong, with the ever evolvement of the virus and Omicron becoming the predominating variant, coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system and the handling capacity of society as a whole, the risk posed by COVID-19 to local public health has apparently altered. Considering the balance between infection risks and resumption of economic and livelihood impetus, the Government decided to cancel the arrangement of issuing isolation orders to infected persons according to the Prevention and Control of Disease Regulation (Cap. 599A) from January 30.

...

The Government today (January 19) said that, following three years of COVID-19 epidemic in Hong Kong, with the ever evolvement of the virus and Omicron becoming the predominating variant, coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system and the handling capacity of society as a whole, the risk posed by COVID-19 to local public health has apparently altered. Considering the balance between infection risks and resumption of economic and livelihood impetus, the Government decided to cancel the arrangement of issuing isolation orders to infected persons according to the Prevention and Control of Disease Regulation (Cap. 599A) from January 30.

Epidemic analysis

As observed from the fifth wave of the epidemic triggered by the Omicron variant since 2022, there were two peaks in early and end last year. Even though the Government has steadily adjusted the anti-epidemic measures since mid last year, including the gradual relaxation of social distancing measures and adjustment of testing and quarantine arrangements for inbound travellers, Hong Kong could still ride out the peak from the end of last year till now.

The number of cases tested positive in recent days has moderated gradually from the peak of about 30 000 cases on December 31 last year to only 3 793 cases on January 18 this year, while the proportion of death cases are remarkably lower compared to the peak in February and March last year. The public healthcare system has not been severely threatened. The following three factors could be concluded:

(1) The current overall second- and third-dose COVID-19 vaccination rates in Hong Kong have reached 93 per cent and 84 per cent respectively. With the immunity brought by a large amount of infected persons since the fifth wave of the epidemic, an effective vaccination rate equivalent to that of having received the third dose has reached around 95 per cent. The hybrid immunity barrier against COVID-19 in the overall community is very strong, and people who have completed vaccination have presented only mild symptoms after infection with Omicron variant.

(2) The public hospitals established effective contingency plans, together with the assistance of private hospitals and the prevalent use of telemedicine services and COVID-19 antiviral drugs, the general anti-epidemic capability of the healthcare system has strengthened.

(3) The anti-epidemic knowledge and experience of the general public accumulated considerably in the past three years, while the ability to prevent and handle infected cases of members of the public and residential care homes (RCHs) was enhanced.

To continue the gradual resumption to normalcy of society, the management and handling of the epidemic could be progressed to a new stage and mode by changing compulsory isolation regulations to self-decision by the public. The Government will cancel the compulsory isolation arrangement for infected persons, and advice on health measures would instead be issued to them. Apart from that, the Government will adjust the scope of target groups for free nucleic acid testing services at community testing centres/stations, including the termination of free testing provided for persons undergoing voluntary testing at appropriate times according to the situation, and to focus resources in protecting high-risk premises and groups in need of regular nucleic acid testing.

Nonetheless, as COVID-19 still brings risk and pressure to the community, especially among the young and old, as well as the healthcare system, and as there is still uncertainty in global epidemic situation, the Emergency Response Level for the COVID-19 epidemic will be maintained until further notice. The Government will also encourage members of the public who are in need of testing or are symptomatic to conduct rapid antigen tests (RATs) on their own or to seek medical attention as soon as possible.

Arrangement of cancelling of isolation orders

Starting from January 30, the Health Officer will no longer issue isolation orders to infected persons according to Cap. 599A. All persons tested positive (including by nucleic acid and RATs) are not required to report and provide personal particulars via the online platforms of the Centre for Health Protection (CHP) of the Department of Health (DH). The "Declaration System for Individuals Tested Positive for COVID-19 Using Rapid Antigen Test"(www.chp.gov.hk/ratp), the "Online self-reporting for COVID-19 patient"(www.chp.gov.hk/cdpi), as well as the relevant automatic telephone voice registration system (183 6119) will also cease operation on the same day.

Meanwhile, the Health Officer will cancel the active isolation orders issued by that time. In other words, those who are currently under isolation at designated premises including their places of residence or isolation facilities will no longer be required to continue their isolation starting from January 30. The Government will arrange for those staying in the isolation facilities to leave in an orderly manner and gazette the notice of relevant cancellation arrangements. In view of the aforementioned adjustments, the Government will also suspend the distribution of anti-epidemic kits to confirmed cases.

Health advice to infected persons

Members of the public who tested positive are advised to take the various advice on health measures for preventing respiratory diseases. They should: observe personal hygiene; reduce contacts with household members without wearing masks; open windows to ensure adequate ventilation of the unit; as well as clean and disinfect household environment every day.

For infected persons who belong to high-risk groups or develop obvious symptoms (e.g. fever, cough, shortness of breath, vomiting and diarrhoea), they should seek medical attention as soon as possible to obtain timely treatment. Symptomatic persons should stay at home for rest and avoid going out, while asymptomatic persons can go out on their will or go to work. To protect the young, students who have tested positive should not attend schools until they have tested negative by RATs. Infected persons should wear well-fitting surgical masks, KF94, KN95 masks, or respirators (such as N95 masks) during the first five days after testing positive. They should avoid having contact with high-risk individuals or having meals with other people at the same table. They should not go to crowded places or attend mass gatherings to lower the risk of transmission. Infected persons should observe their own health condition at all times, and seek medical attention as soon as possible if symptoms develop or worsen. As the Government will no longer issue isolation orders, those who do not feel well and in need of sick leave certificates should seek medical attention from a registered medical practitioner or Chinese medicine practitioner. Doctors will issue sick leave certificates and prescribe with prudence COVID-19 oral drugs to patients according to their clinical situation. People tested positive without symptoms should avoid going to public hospitals or general out-patient clinics with a view to preserving valuable public healthcare service capacity for those in need.

Arrangement on community isolation facilities

Having considered that some infected persons may wish to stay at the community isolation facilities (CIF) to minimise the risk of spreading COVID-19 in the household if their living environment is crowded or their household members fall into high-risk groups, the CIFs will remain in operation for a short period of time for use by Hong Kong residents. Recently infected persons who are Hong Kong residents and need to stay at CIFs may contact the Fire Services Department (Whatsapp platform: 5233 2939; Email: fsd_cif@hkfsd.gov.hk; WeChat: fsd_cif) for transfer arrangement if needed and can stay at the CIF for up to seven days. If they choose to leave the CIF earlier, negative results by RATs are not required but they cannot return to the CIF once they have left. Separately, residents at residential care homes who are infected and have received less than three doses of vaccine can be arranged to stay at the holding centres managed by the Social Welfare Department where care services are available. Residents who develop serious symptoms, regardless of the number of vaccine doses they have received, will be assessed by healthcare professionals based on their symptoms and conditions and be sent to hospitals for treatment if needed. The above transitional arrangement of CIFs and holding centres will last until February 28.

Reporting criteria and monitoring of viruses

Starting from January 30, the Government will revise the reporting criteria of COVID-19 under which doctors only need to report to the CHP death cases and severe cases. The CHP will issue letters to all doctors to inform them of the arrangement. As regards the monitoring of the epidemic and disseminating related information, the CHP will upload onto the "COVID-19 Thematic Website" (www.coronavirus.gov.hk) every day the number of specimens that tested positive by nucleic acid tests as well as the number of death cases reported by doctors and hospitals in lieu of the current practice of issuing press releases. Acting upon the World Health Organization (WHO)'s advice, the CHP will continue to monitor the development of the COVID-19 mutant strains by monitoring the surveillance data of sewage samples collected by the Environmental Protection Department in various districts and conducting COVID-19 genetic testing for in-patients. Relevant data will be reported to the WHO regularly. Together with the general out-patient clinics and private medical practitioners under the sentinel surveillance system, the CHP will monitor the weekly number of patients seeking medical consultation after being infected with COVID-19. Such surveillance data will be shared with doctors under the sentinel surveillance system.


2022.12.29

Government adjusts local anti-epidemic measures

With a view to enabling citizens to resume their normal daily lives in a continuous and orderly manner, in light of the epidemic development and relevant risks assessment by the Department of Health (DH), the Government announced on December 28 that local anti-epidemic measures will be further adjusted starting from December 29, including removing definition of close contacts and ceasing issuance of quarantine orders, removing the Vaccine Pass requirement, lifting social distancing measures except mask-wearing, adjusting testing arrangements and maintaining local healthcare services.

...

With a view to enabling citizens to resume their normal daily lives in a continuous and orderly manner, in light of the epidemic development and relevant risks assessment by the Department of Health (DH), the Government announced on December 28 that local anti-epidemic measures will be further adjusted starting from December 29, including removing definition of close contacts and ceasing issuance of quarantine orders, removing the Vaccine Pass requirement, lifting social distancing measures except mask-wearing, adjusting testing arrangements and maintaining local healthcare services.

The adjustments that will come into effect from 0.00am on December 29 include –

Removing the definition of close contacts and ceasing issuance of quarantine orders

Following three years of epidemic in Hong Kong, the community immunity against COVID-19 has reached a very high level due to the increased vaccination and infection rates during the fifth wave of epidemic. Coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system, the risk posed by COVID-19 to local public health has changed.

The large number of infected cases in the community not only makes it difficult to define close contacts, but also greatly increases the social costs of quarantine orders in anti-epidemic efforts. In order to further resume social and economic activities and restore normal lives of citizens, the Government decided to cease the quarantine arrangements for close contacts (including household members living with the infected persons) and not to define close contacts and issue quarantine orders to them. In other words, household members of infected persons will not be subject to mandatory quarantine and testing and they can go out on their will. The DH will issue relevant health advice with a view to reducing the transmission risk, including advising them to conduct rapid antigen tests (RATs) daily until Day 5 on a voluntary basis (the day following testing or collection of sample by the infected household member is counted as Day 1; if there is no such testing or sample collection record, the day that the infected household member receives the positive test result is counted as Day 1) and self-monitor their health conditions.

Meanwhile, the Health Officer will cancel the quarantine orders issued earlier. In other words, those who are currently under quarantine at their places of residence or quarantine facilities will no longer be required to continue their quarantine starting from December 29. The Government will arrange for those staying in the quarantine facilities to depart in an orderly manner and gazette the notice of relevant cancellation arrangements.

In view of the aforementioned adjustments, the Government will suspend the distribution of anti-epidemic kits to close contacts starting from December 29, and cease to announce the infection status of senior officials and staff of their offices.

A Government spokesperson emphasised that the existing isolation arrangement for infected persons remains unchanged for now, and the Government will continue to distribute anti-epidemic kits to them. The Government will closely monitor the local epidemic development and make reference to the latest development of isolation arrangements for persons infected with COVID-19 (particularly for infected persons who are asymptomatic) around the world to adjust relevant measures in Hong Kong in a timely manner.

Lifting the Vaccine Pass requirement

Since the launch of the Vaccine Pass, it has effectively encouraged citizens to get vaccinated and raised the vaccination rate. The second and third dose vaccination rates have increased substantially from 71 per cent and 23 per cent in late February this year to the current 93 per cent and 83 per cent respectively, building a strong immunity barrier for Hong Kong. Taking into account that the third dose vaccination rate plus the effective vaccination rate equivalent to having received three doses has reached 94 per cent, the Government will remove the statutory Vaccine Pass requirement under the Prevention and Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599L), including the Provisional Vaccine Pass arrangement currently applicable to inbound travellers.

The spokesman stressed that COVID-19 vaccines are highly effective in preventing severe cases and deaths from infection. The Government will continue to encourage and provide convenience to citizens who have not received suitable doses of vaccine to get vaccinated as early as possible, in particular high-risk persons such as the elderly and the young.

Lifting social distancing measures except mask-wearing

On the premise of safeguarding public health, the Government has been striving to balance the social and economic needs in suitably adjusting social distancing measures such that citizens' daily lives may resume normal in an orderly manner.

Considering the latest epidemic development and citizens' aspiration for resuming normal daily lives, starting from December 29, the Government will lift all social distancing measures except mask-wearing, including the restrictions and requirements in relation to the operation of catering business premises and scheduled premises under the Prevention and Control of Disease (Requirements and Directions) (Business and Premises) Regulation (Cap. 599F), (e.g. the maximum number of persons allowed in each group, distancing requirements between groups, closure of facilities such as steam and sauna facilities, requirements for staff of premises to undergo RATs, etc.), and restriction in relation to group gatherings in public places under the Prevention and Control of Disease (Prohibition on Gathering) Regulation (Cap. 599G).

At this stage, however, the Government will maintain the mandatory mask-wearing requirements under the Prevention and Control of Disease (Wearing of Mask) Regulation (Cap. 599I). This means that citizens are required to continue to wear a mask in accordance with the existing requirements when they are on public transport carriers, in specified public places, and at catering business premises and scheduled premises under Cap. 599F. In accordance with existing requirements, persons are allowed not to wear masks if they are present in outdoor public places in country parks and special areas as defined in section 2 of the Country Parks Ordinance (Cap. 208). Details of the mask-wearing requirements applicable to catering business premises and scheduled premises are set out in Annex. The Government will review the relevant requirements from time to time and make timely announcements on the latest adjustments.

Wearing mask is an effective measure to prevent the transmission of various respiratory viruses while protecting the wearer and others. Particularly, Hong Kong is facing the winter surge of influenza, so it is imperative to prevent citizens from coinfection of COVID-19 and influenza which would result in severe conditions. Mask-wearing would also help safeguard the healthcare system in Hong Kong.

Enhancing testing arrangements and protecting target groups

The Government will continue to endeavour to protect target groups. Apart from patients in public hospitals, special attention is also given in protecting persons in residential care homes and schools so as to reduce their health risk caused by virus transmission.

For residential care homes, various existing testing arrangements will be maintained. All staff members of residential care homes for the elderly (RCHEs) and residential homes for persons with disabilities (RCHDs) are required to conduct RATs daily and undergo a nucleic acid test every two days, with a view to protecting the residents of RCHEs and RCHDs.

The Education Bureau will assess the vaccination situation in schools for reviewing and adjusting the arrangements for conducting RATs, and discuss with schools and seek advice from the Centre for Health Protection.

The Government will suspend the issuance of daily compulsory testing notices for residential buildings. Nevertheless, some 80 community testing centres and stations (CTC/CTSs) in various districts across the city will continue to provide nucleic acid testing services for members of the public, including free nucleic acid testing service for persons undergoing voluntary testing; as well as self-paid nucleic acid testing service for persons who need to obtain test results (such as certifications for travelling purpose).

Maintaining local healthcare services

The Government will make every effort in protecting local healthcare system and resources and ensure that Hong Kong residents in need will be accorded priority in receiving medical services and drugs. The Hospital Authority (HA) will continue to strengthen its emergency response and medical systems to ensure the efficient utilisation of resources and to improve its handling capacities. Eligible Persons (EP) who are infected will have the priority to receive medical services and drugs.

Starting from December 29, Non-eligible Persons (NEP) (such as non-Hong Kong residents and travellers, etc.) will not be able to receive services at the designated clinics and through tele-consultation services provided by the HA. While the Accident and Emergency Departments of the HA will still provide urgent treatment and services to NEP with genuine urgent medical needs, they are required to pay for the treatment fees according to the established mechanism to be gazetted, which are calculated by costs and at a higher rate than those applicable to EP. If COVID-19 oral drugs (e.g. Paxlovid and Molnupiravir) are prescribed in the treatment process, the non-eligible COVID-19 patients are also required to pay for the relevant drugs.

Private hospitals and clinics have already been allocated COVID-19 oral drugs through the DH and the HA. The Government urges private hospitals and clinics to provide medical services to patients, in order to alleviate the load on the public healthcare system. Moreover, private medical institutions can order the two COVID-19 oral drugs directly from the relevant drugs manufacturers. Non-eligible COVID-19 patients should receive treatment and be prescribed relevant drugs directly from private medical institutions.

The spokesperson emphasised that there is sufficient stock of drugs within the public healthcare system for prescription to COVID-19 patients (including medicine containing paracetamols and the aforementioned oral drugs, etc.). The DH and the HA are also increasing their procurement volumes and will streamline the distribution arrangement to ensure that there are sufficient medical resources to meet local needs.

As regards COVID-19 vaccines, it has all along been the Government's policy objective to ensure sufficient supply of vaccines under the Government's vaccination programme. Hong Kong residents have already been accorded priority to receive free Comirnaty bivalent vaccine and the paediatric and toddler formulation of the Comirnaty vaccine. For Comirnaty ancestral strain and the Sinovac vaccines, only non-Hong Kong residents who can prove to have met the specified staying requirement (i.e. staying for at least 30 days) are eligible for receiving the relevant vaccines as boosters free of charge.

In addition, it is expected that non-Hong Kong residents would be able to receive Comirnaty bivalent vaccine at private medical institutions at their own expense in the near future. Vaccination for non-Hong Kong residents is provided by the private market and under a system separate from the Government's procurement. The Government will closely monitor the supply of vaccines under the Government's vaccination programme to ensure that the vaccination arrangement of Hong Kong residents will not be affected. Non-Hong Kong residents visiting Hong Kong for a short term of stay will not be allowed to receive free vaccination under the Government's vaccination programme.

Continue to monitor the virus trend

The Government adheres to the protection of public health and closely monitors the local epidemic development, including maintaining sewage surveillance by collecting sewage samples for virus testing in all districts; inspecting on a random basis the cases admitted to public hospitals and the positive specimens collected at CTC/CTSs; and follows the World Health Organization's advice to keep monitoring the variants of COVID-19 and epidemic development, including the emergence of variants of concern.

The spokesperson said, "The HKSAR persists in relaxing yet does not give up in fighting against the epidemic. The Government has all along been tackling the COVID-19 epidemic under the principles of science-based and targeted anti-epidemic measures, as well as the proper management of risks and citizen-focused facilitation. While safeguarding the well-being of citizens and protecting the public healthcare system, we also seek to reduce the disruption to normal social activities with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost. The Government will closely monitor the mutation of COVID-19 virus and epidemic development, and adjust anti-epidemic measures in a timely manner based on analyses of scientific data."


2022.12.28

Government adjusts testing arrangements for inbound persons

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

...

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

To fully leverage Hong Kong's strengths in connecting with the world and to prepare for the resumption of travel with the Mainland, the Government will further streamline inbound control measures starting from 0.00am tomorrow on the premise of striking a balance between risks and economic impetus. Details are as follows.

Standardising pre-departure testing requirements

All inbound persons (aged three or above on the date of arrival at Hong Kong), regardless of being from the Mainland, Macao, Taiwan or overseas places, are required to conduct an RAT within 24 hours, or undergo a polymerase chain reaction-based nucleic acid test within 48 hours, prior to the scheduled time of flight departure (for those entering Hong Kong via the airport) or the scheduled time of arrival at Hong Kong (for those entering Hong Kong via other boundary control points), and obtain a negative result for entering Hong Kong. Upon receiving the test results, relevant persons should keep the photos showing the test results or the test report for 90 days for presentation for checking on request by Government personnel. They may also voluntarily declare the test result via the Department of Health's electronic health declaration form.

Lifting post-arrival nucleic acid testing requirement

Starting tomorrow, the Government will also lift all existing nucleic acid testing requirements applicable to inbound persons, including:

(1) Lifting the nucleic acid test under the "test-and-go" arrangement on the day of arrival (Day 0) at the airport and on Day 2 after arrival at Hong Kong for inbound persons from overseas places or Taiwan

(2) Lifting the nucleic acid test on Day 2 after arrival at Hong Kong (and an additional nucleic acid test on Day 1 after arrival at Hong Kong for those who have stayed in any place on the List of At-Risk Places within the Mainland or Macao under the Return2hk / Come2hk Scheme) for inbound persons from the Mainland or Macao

After the aforementioned nucleic acid testing requirements have been lifted, relevant inbound persons who had already arrived at Hong Kong today or earlier will no longer be required to undergo the relevant post-arrival nucleic acid tests according to the original requirement.

Health advice on conducting RATs after arrival at Hong Kong

The Government continues to advise all inbound persons to conduct daily RATs using self-arranged RAT kits during the period between the day of arrival (i.e. Day 0) and Day 5 after arrival at Hong Kong.

The handling arrangements for inbound persons tested positive align with that for local cases. Relevant persons should provide information to the Centre for Health Protection of the Department of Health through the online platforms (for nucleic acid tests or RATs) as early as possible. For further details, please refer to the webpage on Points to Note for Persons who Tested Positive.

Cessation of the Provisional Vaccine Pass arrangement

In alignment with the cessation of implementation of the Vaccine Pass arrangement under the Prevention and Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599L) by the Government, the arrangement for inbound persons to obtain a Provisional Vaccine Pass will cease.

The requirement for non-Hong Kong residents to be fully vaccinated for boarding a flight to Hong Kong from overseas places will remain unchanged for the time being.

The Government will gazette the relevant specification notices under the Compulsory Quarantine of Certain Persons Arriving at Hong Kong Regulation (Cap. 599C), the Compulsory Quarantine of Persons Arriving at Hong Kong from Foreign Places Regulation (Cap. 599E) and the Prevention and Control of Disease (Compulsory Testing for Certain Persons) Regulation (Cap. 599J) to effect the above measures.

The Government will continue to suitably adjust anti-epidemic measures based on scientific analyses of data. While safeguarding the well-being of citizens and protecting the public healthcare system, the Government also seeks to reduce the disruption to normal social activities with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost.


2022.12.19

ការរៀបចំភាពបត់បែនដើម្បីជួយអ្នកជំនួយក្នុងស្រុក និងនិយោជកបរទេសទប់ទល់នឹង ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នឹងត្រូវបញ្ឈប់នៅថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 (Flexibility arrangements to assist foreign domestic helpers and employers cope with COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1, 2023)

រដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះ (ថ្ងៃទី 19 ខែធ្នូ) បានប្រកាសថា ការរៀបចំភាពបត់បែនដើម្បីជួយអ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស (FDHs) និងនិយោជករបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់នឹង ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នឹងត្រូវបញ្ឈប់នៅថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ។

...

រដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះ (ថ្ងៃទី 19 ខែធ្នូ) បានប្រកាសថា ការរៀបចំភាពបត់បែនដើម្បីជួយអ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស (FDHs) និងនិយោជករបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់នឹង ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នឹងត្រូវបញ្ឈប់នៅថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ។

អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថា "ដើម្បីជួយ FDHs និងនិយោជករបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់នឹង ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2020 បានអនុវត្តវិធានការសម្របសម្រួលជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ FDHs និងនិយោជករបស់ពួកគេ រួមទាំងការរៀបចំភាពបត់បែននៃការអនុញ្ញាតឱ្យពន្យារ។ រយៈពេលសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាការងារដែលមានស្រាប់ និងការពន្យាពេលការវិលត្រឡប់ របស់ FDHs ទៅកន្លែងដើមរបស់ពួកគេ។ រដ្ឋាភិបាលបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវការវិវត្តនៃជំងឺរាតត្បាតដើម្បីពិនិត្យ និងកែសម្រួលវិធានការ។ ដោយពិចារណាថាជើងហោះហើររវាងទីក្រុងហុងកុង និងបណ្តាប្រទេសផ្ញើ FDH សំខាន់ៗបានដំណើរការឡើងវិញជាបណ្តើរៗបន្ទាប់ពីការលើកយន្តការផ្អាកជើងហោះហើរជាក់លាក់ និងផ្លូវជាក់លាក់នៅថ្ងៃទី 1 ខែមេសា និងថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដារៀងៗខ្លួនក្នុងឆ្នាំនេះ ការលើកតម្រូវការដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេលើ ការមកដល់ទីក្រុងហុងកុងដែលមានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញា ក៏ដូចជាការបន្ធូរបន្ថយបន្តិចម្តងៗនៃវិធានការត្រួតពិនិត្យច្រកចូល រដ្ឋាភិបាលបានពិនិត្យស្ថានភាព និងសម្រេចបញ្ឈប់ការរៀបចំភាពបត់បែនខាងលើចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 តទៅ។ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ FDHs និងនិយោជករបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការរៀបចំដែលត្រូវគ្នា ការរៀបចំភាពបត់បែនខាងក្រោមដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ។ រដ្ឋាភិបាលរំលឹកនិយោជក និង FDHs ឱ្យពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងការងារ ការបន្តកិច្ចសន្យា ឬការត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមរបស់ FDHs ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីជៀសវាងការរំលោភលើតម្រូវការដែលពាក់ព័ន្ធ។

ការរៀបចំភាពបត់បែនត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម:

ការពន្យាររយៈពេលសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់

សម្រាប់កិច្ចសន្យា FDH ទាំងអស់ដែលផុតកំណត់នៅ ឬមុនថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 និយោជកអាចស្នើសុំពន្យាររយៈពេលសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់ជាមួយ FDHs ដែលចេញរបស់ពួកគេ។ សម្រាប់កិច្ចសន្យាបែបនេះ ស្នងការទទួលបន្ទុកការងារបានផ្តល់ការយល់ព្រមជាគោលការណ៍សម្រាប់ការបន្តរយៈពេលការងារដែលមានចែងក្នុងប្រការ 8 នៃកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារសម្រាប់រយៈពេលអតិបរមា ៦ ខែ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានថាការប្រែប្រួលបែបនេះត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយនិយោជកទាំងពីរ។ និង FDHs ពាក់ព័ន្ធ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពាក្យស្នើសុំបន្តកិច្ចសន្យាដែលត្រូវបានពង្រីករួចហើយក្រោមការរៀបចំភាពបត់បែនដែលបានប្រកាសពីមុននឹងមិនត្រូវបានពិចារណាឡើយ។ ប្រសិនបើនិយោជកត្រូវបន្តជួល FDH របស់គាត់លើសពីរយៈពេលបន្ថែមប្រាំមួយខែ និយោជកគួរតែពិចារណាស្នើសុំបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយ FDH ដែលមានស្រាប់។ កម្មវិធីទាំងអស់គួរតែទៅដល់នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ (ImmD) នៅ ឬមុនថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ។ ការបញ្ជូនយឺតនឹងមិនត្រូវបានទទួលយកទេ។

ការពន្យាពេលត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញ។

នៅក្រោមកាលៈទេសៈធម្មតា FDH លើកិច្ចសន្យាបន្តជាមួយនិយោជកដដែល ឬដោយសារការចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនិយោជកថ្មីនៅពេលផុតកំណត់នៃកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់ អាចអនុវត្តទៅ ImmD សម្រាប់ការពន្យាពេលការវិលត្រឡប់របស់គាត់ទៅកន្លែងដើមវិញ។ ក្នុងរយៈពេលមិនលើសពីមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់ត្រូវបានបញ្ចប់ ដោយស្ថិតនៅក្រោមការព្រមព្រៀងរបស់និយោជកបច្ចុប្បន្ន ឬនិយោជកថ្មី។ នៅក្រោមការរៀបចំភាពបត់បែនដែលពាក់ព័ន្ធ ប្រសិនបើ FDH មិនអាចត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមរបស់គាត់វិញក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ គាត់/នាងអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅ ImmD សម្រាប់ការបន្ថែមដែនកំណត់បន្ថែមទៀត។ ស្នាក់នៅរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្យារបស់គាត់ ដូច្នេះគាត់អាចត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញក្នុងរយៈពេលនោះ។

ប្រសិនបើរយៈពេលមួយឆ្នាំខាងលើផុតកំណត់នៅ ឬមុនថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 នោះ FDH អាចដាក់ពាក្យសុំបែបនេះទៅ ImmD ក្នុងរយៈពេលប្រាំបីសប្តាហ៍មុនពេលផុតកំណត់នៃការស្នាក់នៅដែលមានស្រាប់ ដើម្បីបន្តបន្ថែមដែនកំណត់នៃការស្នាក់នៅរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃការស្នាក់នៅរបស់គាត់។ / កិច្ចសន្យារបស់នាង។ កម្មវិធីទាំងអស់គួរតែទៅដល់ ImmD នៅ ឬមុនថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ។ ការបញ្ជូនយឺតនឹងមិនត្រូវបានទទួលយកទេ។ រដ្ឋាភិបាលរំលឹកនិយោជក និង FDHs ថា ការរៀបចំភាពបត់បែនខាងលើត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងពួកគេ ហើយថាតម្រូវការនៃ FDHs ត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមរបស់ពួកគេនៅតែជាធរមាន។ និយោជកគួរតែរៀបចំឱ្យ FDHs របស់ពួកគេត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញក្នុងដែនកំណត់នៃការស្នាក់នៅបន្ត។ សម្រាប់ FDHs ជាមួយនឹងរយៈពេលមួយឆ្នាំខាងលើដែលផុតកំណត់នៅ ឬក្រោយថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 រយៈពេលសម្រាប់ពួកគេដើម្បីត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមនឹងមិនត្រូវបានពន្យារពេលបន្ថែមទៀតទេ។

លើសពីនេះទៀត រដ្ឋាភិបាលរំលឹក FDHs និងនិយោជក FDH សក្តានុពលថា ស្របតាមគោលនយោបាយ FDH របស់រដ្ឋាភិបាល FDH នឹងចាកចេញពីទីក្រុងហុងកុងនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ ឬក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ទោះជាមួយណាក៏ដោយ។ មុន។ រក្សាទុកសម្រាប់កាលៈទេសៈពិសេសដែលចាត់ទុកថាសមហេតុផលដោយ ImmD (រួមទាំងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមុនកាលកំណត់ ដោយសារតែការផ្ទេរ ការធ្វើចំណាកស្រុក ការស្លាប់ ឬហេតុផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់និយោជកដើម ឬកន្លែងដែលមានភស្តុតាងដែលថា FDH ត្រូវបានបំពាន ឬកេងប្រវ័ញ្ច) កម្មវិធីពី FDH សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនិយោជកនៅហុងកុងក្នុងរយៈពេលកិច្ចសន្យាពីរឆ្នាំជាធម្មតានឹងមិនត្រូវបានអនុម័តទេ។ FDH ដែលមានបំណងចង់មាននិយោជកថ្មីត្រូវតែចាកចេញពីហុងកុង ហើយដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការការងារថ្មីទៅកាន់ ImmD ។

រដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវដល់សមាជិកសាធារណៈឱ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការសម្រាប់ FDHs និងការងារបន្ថែមទៀតនៃ FDHs តាមរយៈមធ្យោបាយអនឡាញ រួមទាំងតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ImmD ផងដែរ។ តាមរយៈសេវាកម្មអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ និងការរៀបចំ "ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិច" ដែលអនុវត្តដោយ ImmD សមាជិកសាធារណៈអាចបំពេញដំណើរការទាំងមូលនៃពាក្យសុំទិដ្ឋាការ រួមទាំងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ ការទូទាត់ និងការប្រមូល "ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិច" ។ ពួកគេក៏អាចសាកសួរអំពីស្ថានភាពពាក្យសុំ និងបញ្ជូនឯកសារបន្ថែម និងការជូនដំណឹងអំពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារមុនអាយុ តាមរយៈគេហទំព័រ "សេវាកម្មអនឡាញសម្រាប់អ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស" ដែលបង្កើតឡើងដោយ ImmD នៅwww.immd.gov.hk/fdh។ ដំណើរការទាំងមូលមិនតម្រូវឱ្យពួកគេទៅមើលការិយាល័យរបស់ ImmD ដោយផ្ទាល់ដើម្បីឆ្លងកាត់បែបបទនោះទេ ដែលវាងាយស្រួល និងចំណេញពេលវេលា។

រដ្ឋាភិបាលក៏ជំរុញឱ្យនិយោជក និង FDHs របស់ពួកគេយកចិត្តទុកដាក់លើដែនកំណត់នៃការស្នាក់នៅ និងសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់ FDHs ហើយរៀបចំឱ្យមានពាក្យសុំទិដ្ឋាការ និងការជំនួសលិខិតឆ្លងដែនជាមុន។

សម្រាប់ការសាកសួរអំពីសិទ្ធិការងារ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់ FDHs សូមទាក់ទងនាយកដ្ឋានការងារ (LD) តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ FDH ដែលបានឧទ្ទិសតាមលេខ 2157 9537 (manned by 1823 ) ឬតាមអ៊ីមែលទៅfdh-enquiry@labour.gov.hk ។ វិបផតថល FDH ឧទ្ទិស (www.fdh.labour.gov.hk) ដែលបង្កើតឡើងដោយ LD ក៏ផ្តល់ព័ត៌មាន និងតំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍ទាក់ទងនឹងការងាររបស់ FDHs ផងដែរ។ សម្រាប់ការសាកសួរអំពីពាក្យសុំទិដ្ឋាការ FDH សូមទាក់ទង ImmD ដោយទូរស័ព្ទទៅលេខទូរសព្ទបន្ទាន់ 2824 6111 ឬដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅ enquiry@immd.gov.hk


2022.12.08

ការរៀបចំការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស (LATEST INBOUND CONTROL ARRANGEMENT FOR FOREIGN DOMESTIC HELPERS)

នាយកដ្ឋានការងារ (LD) ថ្ងៃនេះ (ថ្ងៃទី 8 ខែធ្នូ) បានរំលឹកអ្នកជំនួយការក្នុងស្រុកបរទេស (FDHs) និងនិយោជកថា រដ្ឋាភិបាលនឹងកែសម្រួលការរៀបចំការត្រួតពិនិត្យច្រកចេញចូលសម្រាប់ជនបរទេសដែលចូលមកក្នុងប្រទេសដែលមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូ (ថ្ងៃសុក្រ) ។

...

នាយកដ្ឋានការងារ (LD) ថ្ងៃនេះ (ថ្ងៃទី 8 ខែធ្នូ) បានរំលឹកអ្នកជំនួយការក្នុងស្រុកបរទេស (FDHs) និងនិយោជកថា រដ្ឋាភិបាលនឹងកែសម្រួលការរៀបចំការត្រួតពិនិត្យច្រកចេញចូលសម្រាប់ជនបរទេសដែលចូលមកក្នុងប្រទេសដែលមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូ (ថ្ងៃសុក្រ) ។

អ្នកនាំពាក្យ LD បាននិយាយថា "បច្ចុប្បន្ន FDHs តម្រូវឱ្យធ្វើតេស្តអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីកនៅថ្ងៃដែលមកដល់ហុងកុង និងនៅថ្ងៃទី 2 បន្ទាប់ពីមកដល់។ ពួកគេត្រូវធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែនរហ័ស (RAT) ជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី 7 បន្ទាប់ពីមកដល់ហុងកុង ហើយអាចចាកចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅបានតែបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន។ ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះ FDHs ដែលមកធ្វើការនៅហុងកុងនៅថ្ងៃ ឬក្រោយថ្ងៃទី 2 ខែធ្នូ គឺតម្រូវឱ្យឆ្លងកាត់ RAT ប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី 5 បន្ទាប់ពីមកដល់។ តម្រូវការធ្វើតេស្តនៃការធ្វើតេស្តអាស៊ីត nucleic នៅពេលមកដល់ និងនៅថ្ងៃទី 2 បន្ទាប់ពីការមកដល់នៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។ ដោយមើលឃើញពីលក្ខខណ្ឌនៃគ្រួសារនីមួយៗ ស្នងការទទួលបន្ទុកការងារបានផ្តល់ការយល់ព្រមជាគោលការណ៍សម្រាប់និយោជកក្នុងការជ្រើសរើសរៀបចំ FDHs ដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងអំឡុងពេលប្រាំថ្ងៃនោះ។ វាមិនចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីទៅ LD ទេ។ ប្រសិនបើនិយោជករៀបចំ FDHs ឱ្យស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ពួកគេគួរតែទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយលើការស្នាក់នៅ និងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអាហារដល់ FDHs សម្រាប់រយៈពេលនោះ។

សម្រាប់ FDHs មកដល់ហុងកុងមុនថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូ ហើយនៅតែស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការតាមដានសុខភាពរយៈពេល 3 ថ្ងៃ និងការត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងរយៈពេល 4 ថ្ងៃ ពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបន្តស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់មិនលើសពីប្រាំពីរ។ ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដាន។ បញ្ជីនៃសណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណអាចរកបាន នៅទីនេះ

ប្រសិនបើ FDH មិនអាចធ្វើការនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់និយោជកបានដោយសារលទ្ធផលនៃការរៀបចំរបស់និយោជកដើម្បីឱ្យ FDH ស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងអំឡុងពេលដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ និយោជកគួរតែបង់ប្រាក់ FDH ស្មើនឹងប្រាក់បំណាច់ដែល FDH នឹងរកបាន ប្រសិនបើគាត់/នាងបានធ្វើការសម្រាប់រយៈពេលនោះ។

នៅពេលមកដល់ FDHs ជាកម្មវត្ថុនៃការរឹតបន្តឹង អំពិល កូដ នៅក្រោម ការ ឆ្លង វ៉ាក់សាំង ។ ពួកគេអាចធ្វើការនៅលំនៅដ្ឋានរបស់និយោជក និងចេញទៅធ្វើសកម្មភាពសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃដែលមានហានិភ័យទាប ដូចជាការធ្វើដំណើរ ការចូលទៅក្នុងផ្សារទំនើប និងទីផ្សារជាដើម ទោះបីជាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលទៅក្នុងបរិវេណដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទមុខ ឬសកម្មភាពជាក្រុមក៏ដោយ។ ព្រមទាំងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឱ្យមានការការពារគន្លឹះ (សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច ត្រង់នេះ)។ នៅពេលទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានជាប់ៗគ្នា ប័ណ្ណវ៉ាក់សាំង FDHs នឹងត្រូវបានប្តូរទៅជា កូដពណ៌ខៀវ នៅថ្ងៃទី 3 បន្ទាប់ពីមកដល់ហុងកុង។

ដោយឡែកពីគ្នា តម្រូវការនៃ FDHs ចូលដែលបង្ហាញភស្តុតាងនៃលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៃ RAT ដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងមុនម៉ោងចេញដំណើរ និងបំពេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសុខភាព និងការដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាព (www.chp.gov.hk/hdf) មុនពេលឡើងយន្តហោះនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការរៀបចំខាងលើ សូមមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ (www.info.gov.hk/gia/general/202212/08/P2022120800701.htm)។

វិបផតថល FDH ឧទ្ទិស (www.fdh.labour.gov.hk) នៃ LD ក៏ផ្តល់ព័ត៌មាន និងតំណភ្ជាប់ដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ទាក់ទងនឹងការរៀបចំការគ្រប់គ្រងចូលសម្រាប់ FDHs ។ ប្រសិនបើមានការសាកសួរអំពីការរៀបចំការគ្រប់គ្រងច្រកចូលសម្រាប់ FDHs សូមទាក់ទង LD តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ 24 ម៉ោង របស់ខ្លួនតាមលេខ 2717 1771 (មនុស្ស គ្រប់ គ្រង ដោយ 1823 ) តាមអ៊ីមែលទៅ fdh-enquiry@labour.gov.hk ឬតាមរយៈទម្រង់អនឡាញនៅលើ វិបផតថលឧទ្ទិស (www.fdh.labour.gov.hk)


2022.02.24

និយោជក មិន គួរ បណ្តេញ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស ដែល បាន ចុះ កិច្ច សន្យា នោះ ទេ COVID-19 (Employers should not dismiss foreign domestic helpers who have contracted COVID-19)

នាយកដ្ឋាន ការងារ (LD) នៅ ថ្ងៃ នេះ (24 កុម្ភៈ) បាន ក្រើន រំឭក ដល់ និយោជក ថា ពួក គេ មិន គួរ បណ្ដេញ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស (FDHs) ដែល បាន ឆ្លង ជំងឺ COVID-19 ហើយ គួរ តែ បន្ត សង្កេត មើល តាម តម្រូវ ការ ក្រោម បទប្បញ្ញត្តិ ការងារ (EO) និង កិច្ចសន្យា ការងារ ស្តង់ដារ (SEC) នៅ ពេល មាន ជំងឺ រាតត្បាត នេះ។

...

នាយកដ្ឋាន ការងារ (LD) នៅ ថ្ងៃ នេះ (24 កុម្ភៈ) បាន ក្រើន រំឭក ដល់ និយោជក ថា ពួក គេ មិន គួរ បណ្ដេញ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស (FDHs) ដែល បាន ឆ្លង ជំងឺ COVID-19 ហើយ គួរ តែ បន្ត សង្កេត មើល តាម តម្រូវ ការ ក្រោម បទប្បញ្ញត្តិ ការងារ (EO) និង កិច្ចសន្យា ការងារ ស្តង់ដារ (SEC) នៅ ពេល មាន ជំងឺ រាតត្បាត នេះ។

អ្នក នាំ ពាក្យ LD ម្នាក់ បាន និយាយ ថា " និយោជក ដែល ជួល FDHs គួរ តែ គោរព កាតព្វកិច្ច និង តម្រូវ ការ របស់ ខ្លួន នៅ ក្រោម EO និង SEC ។ យើងខ្ញុំសូមរំឭកដល់និយោជកថា មិនគួរបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារទេ ព្រោះ FDH បានចុះកិច្ចសន្យា COVID-19។ ក្រោម EO និយោជក ម្នាក់ ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ មិន ឲ្យ បញ្ចប់ កិច្ចសន្យា ការងារ របស់ បុគ្គលិក ម្នាក់ នៅ ថ្ងៃ មាន ជំងឺ ថ្លៃឈ្នួល របស់ ខ្លួន លើក លែង តែ ករណី បណ្ដេញ ចេញ ជា សង្ខេប ដោយសារ តែ ការ ប្រព្រឹត្ត មិន ត្រឹមត្រូវ ធ្ងន់ធ្ងរ របស់ កម្មករ ចុង ក្រោយ នេះ។ និយោជក ដែល ប្រឆាំង នឹង បទ ប្បញ្ញត្តិ ដែល ពាក់ ព័ន្ធ របស់ EO បាន ប្រព្រឹត្ត បទ ល្មើស និង ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ការ កាត់ ទោស និង នៅ ពេល កាត់ ទោស ទៅ លើ ការ ផាក ពិន័យ អតិបរមា $ 100,000 ។ ក្រៅពីនោះ ប្រសិនបើនិយោជកបានបំពាន EO គាត់/លោកស្រីនឹងមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានសិទ្ធិជួល FDH មួយរយៈនោះទេ ហើយពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់គាត់/សម្រាប់ការដាក់ស្នើរសុំទិដ្ឋាការរបស់ FDHs នឹងត្រូវបដិសេធ។ និយោជក ក៏ ត្រូវ បាន រំឭក ពី ការ រំលោភ បំពាន ដែល អាច កើត ឡើង ទៅ លើ បទ បញ្ញត្តិ រើសអើង ជន ពិការ (DDO) ប្រសិន បើ ពួក គេ ព្យាបាល FDHs របស់ ពួក គេ មិន សូវ មាន ភាព ល្អ (ឧ. ដោយ ការ បណ្តេញ ពួក គេ ចេញ) ព្រោះ FDHs បាន ឆ្លង មេរោគ ឬ ជា សះស្បើយ ពី COVID-19»។

នៅ កន្លែង ដែល EO អាច អនុវត្ត បាន និយោជក គួរ តែ ផ្តល់ ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ ឈប់ សម្រាក ឈឺ និង ជំងឺ ដល់ FDH ដែល មាន សិទ្ធិ ស្រប តាម EO ប្រសិន បើ FDH ធ្លាក់ ខ្លួន ឈឺ ។ នៅ កន្លែង ដែល FDH ឈឺ មិន បាន ប្រមូល ថ្ងៃ ជម្ងឺ ដែល មាន ប្រាក់ ខែ គ្រប់ គ្រាន់ ដើម្បី គ្រប ដណ្តប់ រយៈ ពេល នៃ ការ ឈប់ សម្រាក ឈឺ របស់ គាត់ រដ្ឋាភិបាល បាន អំពាវនាវ ដល់ និយោជក ឲ្យ មាន ចិត្ត អាណិត អាសូរ និង ពិចារណា ផ្តល់ ការ ឈប់ សម្រាក ជំងឺ FDH ។ លើស ពី នេះ ទៀត យោង តាម តម្រូវ ការ នៅ ក្នុង SEC និយោជក គួរ តែ ផ្តល់ នូវ FDHs របស់ ពួក គេ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ និង ការ ស្នាក់ នៅ សម ស្រប ព្រម ទាំង ការ ព្យាបាល ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ។

អ្នកនាំពាក្យ រូប នេះ បាន បន្តថា " FDHs ជួយ ក្រុម គ្រួសារ នៃ ទីក្រុង ហុងកុង ឲ្យ ធ្វើ កិច្ចការ ផ្ទះ និង មើលថែ មនុស្ស ចាស់ និង កុមារ ។ ការ រួម ចំណែក របស់ ពួក គេ ចំពោះ ហុងកុង គឺ មាន សារៈ សំខាន់ ។ បច្ចុប្បន្ន ចំនួន FDHs បាន ថយ ចុះ រួច ទៅ ហើយ ប្រហែល 340000 នាក់ ពី កំពូល ប្រហែល 40000 នៅ ខែ មករា ឆ្នាំ 2020 ដោយសារ តែ ជំងឺ រាតត្បាត នេះ ។ ការ គាំទ្រ និង ការ យល់ ដឹង គ្នា គឺ កាន់ តែ ចាំបាច់ ក្នុង ការ ប្រឈម មុខ នឹង ជំងឺ រាតត្បាត នេះ ។ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់គ្រួសារមូលដ្ឋាន យើងត្រូវពង្រឹងការគាំទ្រ និងការការពារដល់ FDHs ដើម្បីរក្សាទីក្រុងហុងកុងជាទីកន្លែងទាក់ទាញមួយសម្រាប់ FDHs ដើម្បីធ្វើការ។ រដ្ឋាភិបាល អំពាវនាវ ដល់ និយោជក និង FDHs ឲ្យ ប្រយុទ្ធ នឹង មេ រោគ នេះ ជាមួយ គ្នា ។ និយោជក មិន ត្រូវ ច្រាន ចោល ដោយ អចេតនា នូវ FDHs ដែល ឆ្លង មេ រោគ នោះ ទេ ។ FDH ណា មួយ ដែល ត្រូវ បាន បណ្តេញ ចេញ ដោយ និយោជក ដោយសារ តែ ការ ចុះ កិច្ច សន្យា COVID-19 អាច ទៅ ជិត អិលឌី ដើម្បី ជំនួយ»។

FDHs និង និយោជក អាច ហៅ ខ្សែ ទូរស័ព្ទ FDH នៅ 21579537 (ដោះស្រាយដោយ 1823), ផ្ញើអ៊ីមែលទៅ fdh-enquiry@labour.gov.hk ឬ សូមទាក់ទង LD តាមរយៈទម្រង់អនឡាញនៅលើ Portal ដែលឧទ្ទិស (www.fdh.labour.gov.hk) ។ សម្រាប់ ព័ត៌មាន ទាក់ទង នឹង COVID-19 និង DDO និយោជក អាច ទៅ មើល គេហទំព័រ របស់ គណៈកម្មការ ឱកាស ស្មើ គ្នា(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).