Foreign Domestic Helpers' Corner Foreign Domestic Helpers' Corner

សារស្វាគមន៍

គេហទំព័រនេះផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត ដែលទាក់ទងនឹងការងាររបស់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះពីបរទេសដែលធ្វើការនៅហុងកុង (FDHs) ដូចជាគោលនយោបាយក្នុងការទទួលយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកហុងកុង ព្រមទាំងឯកសារបោះពុម្ព និងឯកសារសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ និងនិយោជក ដោយយោងទៅតាមច្បាប់ការងារ និងកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារសំរាប់ជួលស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មកពីបរទេសឱ្យធ្វើការ។ ទាំងស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មកពីបរទេស ទាំងនិយោជកគួរតែអានព័ត៌មាននេះ ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមុនពេលចុះកិច្ចសន្យា រឺក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការ។

រដ្ឋាភិបាលតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងមិនតម្រូវថានិយោជកត្រូវតែជ្រើសរើស ឬយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះពីបរទេស តាមរយៈទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសនោះឡើយ ប្រជាជនហុងកុងក៏អាចប្រើប្រាស់វិធីដែលសាមញ្ញជំនួសវិញ ក្នុងការយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេសឱ្យមកធ្វើការ។ ប្រទេសដែលបញ្ជូនស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មានបែបបទ លក្ខខណ្ឌក្នុងការបញ្ជូនខុសៗគ្នាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗ។ ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស ព្រមទាំងនិយោជកគួរតែអាន ផ្នែក ទំនាក់ទំនងជាមួយទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស ដើម្បីកត់ចំណាំ នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារ។ ពួកគេក៏អាចចុចលើ ការស្វែងរក ដែលមាននៅលើគេហទំព័រដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនៅហុងកុង។

រាល់ចម្ងល់ ឬបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចទទួលបានសិទ្ធ និងដំណើរការក្នុងការស្នើរសុំសម្រាប់ការងារជាស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ នាយកដ្ឋានអន្តោរប្រវេសន៍។

ព័ត៌មានថ្មីៗ
    


IMPORTANT MESSAGES

Increase in Minimum Allowable Wage and food allowance for foreign domestic helpers

The Government announced today (September 29) that the Minimum Allowable Wage (MAW) for foreign domestic helpers (FDHs) in Hong Kong will be increased by 3 per cent, from $4,730 to $4,870 per month.

Please click here for details.

នាយកដ្ឋាន ការងារ មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ យ៉ាង ខ្លាំង អំពី សុវត្ថិភាព របស់ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស នៅ ពេល សម្អាត បង្អួច ខាង ក្រៅ 

នាយកដ្ឋាន ការងារ ( LD ) មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ យ៉ាង ខ្លាំង អំពី គ្រោះ ថ្នាក់ ដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរ ដែល បាន កើត ឡើង កាល ពី មុន នៅ ពេល ដែល អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស ( FDH ) កំពុង សម្អាត បង្អួច ខាង ក្រៅ ។ LD រំលឹក ដល់ និយោជក ថា លក្ខខណ្ឌ ទាំង ពីរ ខាង ក្រោម នេះ ត្រូវ តែ អនុវត្ត មុន នឹង តម្រូវ ឲ្យ FDH សម្អាត នៅ ខាង ក្រៅ បង្អួច ណា មួយ ដែល មិន មាន ទីតាំង នៅ លើ កម្រិត ដី ឬ នៅ ជាប់ នឹង រថ យន្ត ( ដែល វា ត្រូវ តែ មាន សុវត្ថិភាព សម ហេតុ ផល សម្រាប់ អ្នក ជួយ ធ្វើ ការ ) ឬ ផ្លូវ ដែក ទូទៅ ៖

1. បង្អួច ដែល ត្រូវ បាន សម្អាត ត្រូវ បាន បំពាក់ ដោយ ក្រឡា ចត្រង្គ ដែល ត្រូវ បាន ចាក់ សោ ឬ ធានា សុវត្ថិភាព ក្នុង របៀប ដែល រារាំង មិន ឲ្យ ក្រឡា ចត្រង្គ មិន ត្រូវ បាន បើក; ។ និង

2. គ្មាន ផ្នែក ណា មួយ នៃ រាង កាយ របស់ FDH លាត សន្ធឹង ហួស ពី របង បង្អួច លើក លែង តែ ដៃ ។

តម្រូវ ការ ខាង លើ នេះ ត្រូវ បាន បញ្ជាក់ យ៉ាង ច្បាស់ នៅ ក្នុង កិច្ច សន្យា ការងារ ស្តង់ដារ សម្រាប់ FDHs ដែល គួរ តែ អនុវត្ត ដោយ និយោជក និង FDHs ។ ប្រសិន បើ និយោជក ស្នើ សុំ FDH សម្អាត បង្អួច ខាង ក្រៅ ក្នុង ការ រំលោភ លើ កិច្ច សន្យា FDH គួរ តែ បដិសេធ សំណើ បែប នេះ ។ FDHs ក៏ អាច ស្វែង រក ជំនួយ ពី LD តាម រយៈ ខ្សែ ទូរស័ព្ទ FDH ដែល បាន ឧទ្ទិស នៅ ឆ្នាំ 2157 9537 ។

LD អំពាវនាវ ដល់ សមាជិក សាធារណៈ ណា មួយ ដែល បាន ឃើញ ភារកិច្ច សម្តែង FDH នៅ ក្នុង ស្ថាន ភាព មិន មាន សុវត្ថិភាព ( ឧ. ធ្វើ ការ ឬ ឈរ នៅ កម្ពស់ ដោយ គ្មាន ការ គាំទ្រ សុវត្ថិភាព ) ឬ ប្រឈម មុខ នឹង គ្រោះ ថ្នាក់ ភ្លាម ៗ ក្នុង ការ រាយ ការណ៍ អំពី បញ្ហា នេះ ទៅ ប៉ូលីស ភ្លាម ៗ ។

ការកើនឡើងនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមច្បាប់

ចាប់ពីឆ្នាំ 2022 មក បុណ្យចម្រើនព្រះជន្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមានច្បាប់បន្ថែមថ្មី ក្រោមបទបញ្ញត្តិការងារ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់៖ https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm