Foreign Domestic Helper Corner Foreign Domestic Helper Corner

សារស្វាគមន៍

គេហទំព័រនេះផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត ដែលទាក់ទងនឹងការងាររបស់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះពីបរទេសដែលធ្វើការនៅហុងកុង (FDHs) ដូចជាគោលនយោបាយក្នុងការទទួលយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកហុងកុង ព្រមទាំងឯកសារបោះពុម្ព និងឯកសារសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ និងនិយោជក ដោយយោងទៅតាមច្បាប់ការងារ និងកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារសំរាប់ជួលស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មកពីបរទេសឱ្យធ្វើការ។ ទាំងស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មកពីបរទេស ទាំងនិយោជកគួរតែអានព័ត៌មាននេះ ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមុនពេលចុះកិច្ចសន្យា រឺក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការ។

រដ្ឋាភិបាលតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងមិនតម្រូវថានិយោជកត្រូវតែជ្រើសរើស ឬយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះពីបរទេស តាមរយៈទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសនោះឡើយ ប្រជាជនហុងកុងក៏អាចប្រើប្រាស់វិធីដែលសាមញ្ញជំនួសវិញ ក្នុងការយកស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេសឱ្យមកធ្វើការ។ ប្រទេសដែលបញ្ជូនស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ មានបែបបទ លក្ខខណ្ឌក្នុងការបញ្ជូនខុសៗគ្នាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗ។ ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស ព្រមទាំងនិយោជកគួរតែអាន ផ្នែក ទំនាក់ទំនងជាមួយទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស ដើម្បីកត់ចំណាំ នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារ។ ពួកគេក៏អាចចុចលើ ការស្វែងរក ដែលមាននៅលើគេហទំព័រដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនៅហុងកុង។

រាល់ចម្ងល់ ឬបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចទទួលបានសិទ្ធ និងដំណើរការក្នុងការស្នើរសុំសម្រាប់ការងារជាស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ នាយកដ្ឋានអន្តោរប្រវេសន៍។

ព័ត៌មានថ្មីៗ (មានតែជាភាសាចិន / ភាសាអង់គ្លេស)
    


សារសំខាន់ដែលទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19


ការ រៀប ចំ បរិមាណ សម្រាប់ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស

Latest quarantine arrangements for foreign domestic helpers with effect from 1 April. Please click here for more details.

ការ រៀប ចំ បរិមាណ សម្រាប់ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស (ការចេញផ្សាយ)

2022.03.26 

Government increases supply of designated quarantine hotels to meet demand of Hong Kong residents returning from overseas

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

...

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

The Government has announced that, with effect from April 1, the place-specific flight suspension mechanism for nine places would be lifted and the quarantine arrangement for Hong Kong residents returning from overseas would be adjusted. In anticipation of the growing number of returning Hong Kong residents, the Government will increase the supply of DQHs in an orderly manner to meet the demand, while guarding against the importation of COVID-19 cases at the same time.

Specifically, after assessing the supply and demand as well as the usage of community isolation facilities (CIFs), the Government decided to convert 13 hotels (list at Annex 1), which have earlier been turned into CIFs, back to DQHs to supplement over 4 400 rooms on top of the current supply. These DQHs will commence service progressively from April 1 onwards and will start to accept room bookings for the relevant period gradually. The Government has also asked existing DQHs to release around 500 blocked-off rooms to meet the demand. To sum up, there will be 38 DQHs providing over 10 000 rooms in total for selection by Hong Kong residents returning from places other than the Mainland and Macao.

Separately, three hotels which are currently isolation facilities will be reserved for FDHs to undergo quarantine starting from April 1. Along with one existing designated quarantine facility for FDHs, the four hotels (list at Annex 2) will provide about 1 600 rooms. For details regarding the quarantine arrangements for FDHs, please refer to the Labour Department's FDH Portal www.fdh.labour.gov.hk.

The Government will update regularly the list of DQHs and their booking status on the thematic website www.designatedhotel.gov.hk.

The Government fully implemented the Designated Quarantine Hotel Scheme on December 22, 2020, requiring all arrivals from specified places to undergo compulsory quarantine at DQHs with a view to further preventing the importation of COVID-19 cases and reducing contact between arrivals and the local community. Under the Scheme, 44 DQHs were expected to provide service from March 1 to July 31 this year. Nevertheless, the Government converted some of them into CIFs to tackle the fifth wave of the epidemic.

Attachment:
Annex 1 Annex 2 


កម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 

ក្រុមអាទិភាពសម្រាប់ទទួលថ្នាំបង្ការត្រូវបានពង្រីកដើម្បីរួមបញ្ចូលជំនួយការក្នុងផ្ទះ ដែលរួមមានជំនួយការបរទេសក្នុងផ្ទះផងដែ(www.info.gov.hk/gia/general/202103/15/P2021031500626.htm)។ សម្រាប់ការកក់តាមអនឡាញ ឬ ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលបានកំណត់ទុករបស់កម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការ (www.covidvaccine.gov.hk)។ គេហទំព័រនេះមានព័ត៌មានជាភាសាចិន អង់គ្លេស ហ្វ៊ីលីពីន ឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ ហិណ្ឌូ ស្រីលង្កា បង់ក្លាដេស នេប៉ាល់ និង អ៊ូរឌូ។


ខិតប័ណ្ណស្តីពីកម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការ
(ខិតប័ណ្ណស្តីពីកម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការ)
អ្នកបំរើការតាមផ្ទះត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយឥតគិតថ្លៃ
(្នកបំរើការតាមផ្ទះត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយឥតគិតថ្លៃ)

កាលបរិច្ឆេទការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើកមុន 13 April 2021

ព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងជម្ងឺកូរ៉ូណា (COVID-19)

Please click here to know more about the Obligations and rights of employers and employees relating to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

សូមចុះទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតស្តីពីការតព្វកិច្ច និង សិទ្ធិរបស់និយោជក និង FDH នៅក្រោមច្បាប់ការងារ និង កិច្ចសន្យាការងារតាមស្តង់ដារ និង ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងជម្ងឺកូរ៉ូណា 2019 (COVID-19) ។

FDHs និង និយោជកអាចបើកមើល "គេហទំព័រផ្តល់ព័ត៌មានពីជំងឺ COVID-19" (www.coronavirus.gov.hk/) សម្រាប់ការណែនាំពីសុខភាពស្តីពីការបង្ការជំងឺរលាកសួតនិងផ្លូវដង្ហើម។ គេហទំព័រនេះមានព័ត៌មានជាភាសាចិន ភាសាអង់គ្លេស តាកាឡុក ឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ ហិណ្ឌូ ស៊ិនហាឡា បង់ក្លាដេស នេប៉ាល់ និង អ៊ូឌូ។

កាលបរិច្ឆេទការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើកមុន 14 March 2022

Other Related Information

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha will be a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.03.25 

វិធាន ការ ដើម្បី ជួយ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក និង និយោជក បរទេស ឲ្យ ដោះ ស្រាយ ជំងឺ រាតត្បាត COVID-19 បាន ពន្យារ ពេល

រដ្ឋាភិបាល នៅ ថ្ងៃ នេះ (25 មីនា) បាន ប្រកាស ថា វិធានការ ជួយ ដល់ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស (FDHs) និង និយោជក របស់ ពួក គេ ដើម្បី ដោះ ស្រាយ ជំងឺ រាតត្បាត COVID-19 នឹង ត្រូវ ពន្យារ ពេល។

...

រដ្ឋាភិបាល នៅ ថ្ងៃ នេះ (25 មីនា) បាន ប្រកាស ថា វិធានការ ជួយ ដល់ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស (FDHs) និង និយោជក របស់ ពួក គេ ដើម្បី ដោះ ស្រាយ ជំងឺ រាតត្បាត COVID-19 នឹង ត្រូវ ពន្យារ ពេល។

ការ ពន្យារ រយៈ ពេល សុពលភាព នៃ កិច្ច សន្យា ដែល មាន ស្រាប់

រដ្ឋាភិបាល នឹង បន្ត អនុវត្ត វិធាន ការ មុន ដើម្បី អនុញ្ញាត ឲ្យ និយោជក ពង្រីក រយៈ ពេល សុពលភាព នៃ កិច្ច សន្យា ដែល មាន ស្រាប់ ជាមួយ FDHs ដែល ចេញ ដំណើរ របស់ ពួក គេ ។ សម្រាប់ កិច្ច សន្យា FDH ទាំង អស់ ដែល នឹង ផុត កំណត់ នៅ ឬ មុន ខែ មិថុនា 30,2022 ស្នងការ នៃ គណ បក្ស ពល ករ បាន ផ្តល់ ការ យល់ ព្រម ជា គោលការណ៍ សម្រាប់ ការ ពន្យារ ពេល ការងារ ដែល បាន ចែង ក្នុង មាត្រា 2 នៃ កិច្ចសន្យា ការងារ តាម ស្តង់ដារ រយៈពេល អតិបរមា ៦ ខែ ដោយ ផ្អែក លើ មូលដ្ឋាន ថា ការ ប្រែប្រួល បែប នេះ ត្រូវ បាន ឯកភាព គ្នា ដោយ ទាំង និយោជក និង FDH ដែល មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ពាក្យ ស្នើ សុំ ពន្យារ កិច្ច សន្យា បន្ថែម ទៀត ដែល ត្រូវ បាន ពន្យារ រួច ទៅ ហើយ នៅ ក្រោម ការ រៀប ចំ ភាព ផ្លាស់ ប្តូរ ដែល បាន ប្រកាស ពី មុន នឹង មិន ត្រូវ បាន ពិចារណា ឡើយ ។

ប្រសិន បើ ការ រៀប ចំ មិន អាច ធ្វើ ទៅ បាន សម្រាប់ FDH ដែល ទើប ជួល ថ្មី មក កាន់ ទី ក្រុង ហុងកុង ក្នុង រយៈ ពេល ពន្យារ ពេល ប្រាំមួយ ខែ ខាង លើ នេះ ហើយ និយោជក ត្រូវ បន្ត ជួល FDH របស់ គាត់ បន្ទាប់ ពី រយៈ ពេល ពន្យារ រយៈ ពេល ប្រាំ មួយ ខែ និយោជក គួរ ពិចារណា ដាក់ ពាក្យ ស្នើ សុំ ការ កែ លម្អ កិច្ច សន្យា ជាមួយ FDH ដែល មាន ស្រាប់ ។

ការពន្យាពេលត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញ។

ក្រោម យន្តការ ដែល មាន ឥសី មួយ FDH នៅ លើ កិច្ចសន្យា ថ្មី ជាមួយ និយោជក ដដែល ឬដោយសារចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនិយោជកថ្មី នៅពេលផុតកំណត់នៃកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់អាចអនុវត្តចំពោះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ (ImmD) សម្រាប់ការពន្យាពេលវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលមានប្រភពដើមវិញមិនលើសពី១ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាដែលមានស្រាប់បញ្ចប់ ដោយមានការព្រមព្រៀងពីនិយោជកបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួន ឬនិយោជកថ្មី។

ដោយមើលឃើញពីជំងឺរលាកសួត COVID-19 រដ្ឋាភិបាលនឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតនូវការរៀបចំបត់បែននាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ប្រសិន បើ FDH មិន អាច វិល ត្រឡប់ ទៅ កាន់ ទី តាំង កំណើត របស់ គាត់ វិញ នៅ ក្នុង រយៈ ពេល មួយ ឆ្នាំ ខាង មុខ នេះ គាត់/នាង អាច នឹង ព្រម ព្រៀង ជាមួយ និយោជក សូម ដាក់ ពាក្យ ស្នើ សុំ ឲ្យ ImmD ពន្យារ ពេល បន្ថែម ទៀត នៃ ដែន កំណត់ នៃ ការ ស្នាក់ នៅ រហូត ដល់ បញ្ចប់ កិច្ច សន្យា របស់ គាត់ ដូច ជា គាត់ / នាង អាច នឹង ត្រឡប់ ទៅ កន្លែង ដើម វិញ ក្នុង រយៈ ពេល នោះ ។ កម្មវិធី បែប នេះ អាច ទទួល យក បាន ក្នុង រយៈ ពេល ប្រាំ បី សប្តាហ៍ មុន ពេល ផុត កំណត់ នៃ ដែន កំណត់ ដែល មាន ស្រាប់ នៃ ការ ស្នាក់ នៅ របស់ FDHs (i.e. ដូច គ្នា នឹង ការ កែ លម្អ កិច្ច សន្យា ដែរ).

រដ្ឋាភិបាល រំលឹក ដល់ និយោជក និង FDHs ថា ការ រៀប ចំ ភាព ផ្លាស់ ប្តូរ ខាង លើ ត្រូវ តែ យល់ ព្រម គ្នា រវាង និយោជក និង FDH ហើយ ថា តម្រូវ ការ របស់ FDHs ដែល ត្រឡប់ ទៅ កាន់ កន្លែង ដើម កំណើត របស់ ពួក គេ វិញ នៅ តែ មាន ។ និយោជក គួរ តែ រៀប ចំ FDHs របស់ ពួក គេ ដើម្បី ត្រឡប់ ទៅ កន្លែង ដើម កំណើត របស់ ពួក គេ វិញ នៅ ក្នុង ដែន កំណត់ នៃ ការ ស្នាក់ នៅ ដែល បាន ពន្យារ ពេល ។

រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាព និងពិនិត្យឡើងវិញនូវវិធានការខាងលើ និងការរៀបចំបត់បែនដូចនិងពេលណាចាំបាច់។

ដើម្បី ភ្ជាប់ ជាមួយ វិធាន ការ បង្ការ ជំងឺ និង កាត់ បន្ថយ លំហូរ មនុស្ស រដ្ឋាភិបាល អំពាវនាវ ដល់ សមាជិក សាធារណៈ ឲ្យ ដាក់ ពាក្យ ស្នើ សុំ ទិដ្ឋាការ សម្រាប់ FDHs និង ការងារ បន្ថែម ទៀត របស់ FDHs តាម រយៈ មធ្យោបាយ អនឡាញ ឬ កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ImmD ។ ក្រៅ ពី ការ បង្កើត គេហទំព័រ " សេវា អនឡាញ សម្រាប់ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស " ដែល បាន ឧទ្ទិស នៅ លើ គេហទំព័រ www.immd.gov.hk/fdh, ImmD បាន បង្កើន សេវា កម្ម កម្មវិធី ទិដ្ឋាការ បន្ថែម ទៀត តាម រយៈ ការ ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា ឌីជីថល ឲ្យ បាន ល្អ ប្រសើរ និង បាន ចាប់ ផ្តើម ដំណើរ ការ សេវា អេឡិចត្រូនិក សម្រាប់ កម្មវិធី ទិដ្ឋាការ និង ការ រៀបចំ "e-Visa" នៅ ខែ ធ្នូ 28, 2021. ដោយ អនុម័ត លើ កម្មវិធី របស់ ពួក គេ បេក្ខជន អាច បង់ ថ្លៃ ទិដ្ឋាការ តាម រយៈ មធ្យោបាយ ផ្សេង ៗ និង ទាញ យក "e-Visa" លើ ឧបករណ៍ ចល័ត ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ឬ បោះ ពុម្ព "e-Visa" ។ សូមយោងការចេញផ្សាយព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីព័ត៌មានលម្អិត (www.info.gov.hk/gia/general/202112/22/P2021122200489.htm). សមាជិក សាធារណៈ ក៏ អាច នឹង សួរ អំពី ស្ថានភាព កម្មវិធី និង ដាក់ ជូន ឯកសារ បន្ថែម និង ការ ជូន ដំណឹង អំពី ការ បញ្ចប់ កិច្ចសន្យា ការងារ មុន អាយុ តាម រយៈ គេហទំព័រ ដែល បាន ឧទ្ទិស ខាង លើ នេះ។ ដំណើរ ការ នេះ មិន តម្រូវ ឲ្យ ពួក គេ ចូល រួម ការិយាល័យ ImmD ដោយ ផ្ទាល់ ដើម្បី ឆ្លង កាត់ ការ ធ្វើ ជា ផ្លូវ ការ ដែល ទាំង ងាយ ស្រួល និង សន្សំ ពេល វេលា ខណៈ ដែល កាត់ បន្ថយ តម្រូវ ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ និង រួម ចំណែក ដល់ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ នឹង មេ រោគ នេះ ជាមួយ គ្នា នោះ ទេ ។

រដ្ឋាភិបាល ក៏ ជំរុញ ឲ្យ និយោជក និង FDHs របស់ ពួក គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចំពោះ ដែន កំណត់ នៃ ការ ស្នាក់ នៅ និង សុពលភាព លិខិត ឆ្លង ដែន របស់ FDHs និង រៀប ចំ ពាក្យ ស្នើ សុំ ទិដ្ឋាការ និង ការ ជំនួស លិខិត ឆ្លង ដែន ជា មុន ។

សម្រាប់ ការ សាក សួរ អំពី សិទ្ធិ ការងារ និង អត្ថប្រយោជន៍ របស់ FDHs សូម ទាក់ទង មក កាន់ LD នៅ ខ្សែ ទូរស័ព្ទ FDH ដែល បាន ឧទ្ទិស នៅ 21579537 (មនុស្ស គ្រប់ គ្រង ដោយ 1823) ឬតាមអ៊ីម៉ែលទៅ fdh-enquiry@labour.gov.hk។ ច្រក FDH ដែល បាន ឧទ្ទិស (www.fdh.labour.gov.hk) បង្កើត ឡើង ដោយ LD ក៏ ផ្តល់ នូវ ព័ត៌មាន និង តំណ ភ្ជាប់ ដែល មាន ប្រយោជន៍ ទាក់ ទង នឹង ការងារ របស់ FDHs ផង ដែរ ។ សម្រាប់ ការ សាក សួរ លើ កម្មវិធី ទិដ្ឋាការ FDH សូម ទាក់ទង ទៅ ImmD ដោយ ហៅ ខ្សែ ទូរស័ព្ទ សំងាត់ នៅ 28246111 រដ្ឋាភិបាល ក៏ ជំរុញ ឬ ផ្ញើ អ៊ីមែល ទៅ enquiry@immd.gov.hk ផង ដែរ។


2022.03.05 

Government's response on situation of foreign domestic helpers affected by COVID-19 (with photos)

With reference to the concerns about foreign domestic helpers (FDHs) affected by the 5th wave of the COVID-19 epidemic in Hong Kong, a spokesman for the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) said today (March 5) that the HKSAR Government is working in concert with the relevant Consulates General in Hong Kong to render them statutory and compassionate protection.

...

With reference to the concerns about foreign domestic helpers (FDHs) affected by the 5th wave of the COVID-19 epidemic in Hong Kong, a spokesman for the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) said today (March 5) that the HKSAR Government is working in concert with the relevant Consulates General in Hong Kong to render them statutory and compassionate protection.

Currently, about 330 000 FDHs, coming mainly from the Philippines and Indonesia, are serving local families in Hong Kong. The HKSAR Government and the local community greatly value and appreciate the significant contributions rendered by FDHs in support of families and the local economy. We much empathise with their not being able to visit their families back at home because of the ravaging epidemic. The HKSAR Government is committed to continue protecting the employment rights and interests of FDHs in order to maintain Hong Kong as an attractive place for FDHs to work.

The HKSAR Government does not and will not tolerate any employers of FDHs illegally dismissing FDHs who have suffered from the COVID-19 and in violation of the Employment Ordinance (EO). Under the EO, an employer is prohibited from terminating the contract of employment of an employee on his/her paid sickness day, except in cases of summary dismissal due to the latter's serious misconduct. An employer who contravenes relevant provisions of the EO commits an offence and is liable to prosecution and, upon conviction, to a maximum fine of $100,000. The HKSAR Government has continuously reminded employers of their statutory obligations and requirements under the EO and the Standard Employment Contract amidst the pandemic. Any breach of such requirements will render them ineligible to employ an FDH for a period of time and their visa applications for FDHs will be refused. Employers are also reminded of the possible violation of the Disability Discrimination Ordinance if they treat their FDHs less favourably (for example, by dismissing them) because the FDHs have been infected with or recovered from COVID-19. The HKSAR Government will stay vigilant in taking enforcement actions against any violation of law in liaison and collaboration with the relevant Consulates General.

For those FDHs under employment who test positive to the COVID-19 or are regarded as close contacts, they will receive support like any other citizens of Hong Kong. The HKSAR Government, with the staunch support of the Central People's Government, is expanding the capacity of community isolation facilities for those to whom priority should be accorded for isolation outside of the home environment. For those FDHs currently without employment in Hong Kong, the Labour Department has been assisting in their admission to suitable facilities with the support and assistance of the relevant Consulates General.

On the other hand, the HKSAR Government wishes to extend its sincere gratitude to employers of FDHs and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus. Over the recent weekends, we noticed that FDH gatherings in popular spots had been significantly reduced.

"The 5th wave of the COVID-19 epidemic has hit us hard and we could only overcome this major challenge with the full support and co-operation of the community. FDHs working in Hong Kong are a core part of our community and we believe the great majority of their employers are responsible and reasonable. The HKSAR Government will protect the legitimate rights and interests of FDHs in Hong Kong," the spokesman said.

Photo:
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) appeals to employers of foreign domestic helpers (FDHs) and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus.
				  The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) appeals to employers of foreign domestic helpers (FDHs) and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus.


2022.02.24 

និយោជក មិន គួរ បណ្តេញ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស ដែល បាន ចុះ កិច្ច សន្យា នោះ ទេ COVID-19

នាយកដ្ឋាន ការងារ (LD) នៅ ថ្ងៃ នេះ (24 កុម្ភៈ) បាន ក្រើន រំឭក ដល់ និយោជក ថា ពួក គេ មិន គួរ បណ្ដេញ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស (FDHs) ដែល បាន ឆ្លង ជំងឺ COVID-19 ហើយ គួរ តែ បន្ត សង្កេត មើល តាម តម្រូវ ការ ក្រោម បទប្បញ្ញត្តិ ការងារ (EO) និង កិច្ចសន្យា ការងារ ស្តង់ដារ (SEC) នៅ ពេល មាន ជំងឺ រាតត្បាត នេះ។

...

នាយកដ្ឋាន ការងារ (LD) នៅ ថ្ងៃ នេះ (24 កុម្ភៈ) បាន ក្រើន រំឭក ដល់ និយោជក ថា ពួក គេ មិន គួរ បណ្ដេញ អ្នក ជួយ ក្នុង ស្រុក បរទេស (FDHs) ដែល បាន ឆ្លង ជំងឺ COVID-19 ហើយ គួរ តែ បន្ត សង្កេត មើល តាម តម្រូវ ការ ក្រោម បទប្បញ្ញត្តិ ការងារ (EO) និង កិច្ចសន្យា ការងារ ស្តង់ដារ (SEC) នៅ ពេល មាន ជំងឺ រាតត្បាត នេះ។

អ្នក នាំ ពាក្យ LD ម្នាក់ បាន និយាយ ថា " និយោជក ដែល ជួល FDHs គួរ តែ គោរព កាតព្វកិច្ច និង តម្រូវ ការ របស់ ខ្លួន នៅ ក្រោម EO និង SEC ។ យើងខ្ញុំសូមរំឭកដល់និយោជកថា មិនគួរបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារទេ ព្រោះ FDH បានចុះកិច្ចសន្យា COVID-19។ ក្រោម EO និយោជក ម្នាក់ ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ មិន ឲ្យ បញ្ចប់ កិច្ចសន្យា ការងារ របស់ បុគ្គលិក ម្នាក់ នៅ ថ្ងៃ មាន ជំងឺ ថ្លៃឈ្នួល របស់ ខ្លួន លើក លែង តែ ករណី បណ្ដេញ ចេញ ជា សង្ខេប ដោយសារ តែ ការ ប្រព្រឹត្ត មិន ត្រឹមត្រូវ ធ្ងន់ធ្ងរ របស់ កម្មករ ចុង ក្រោយ នេះ។ និយោជក ដែល ប្រឆាំង នឹង បទ ប្បញ្ញត្តិ ដែល ពាក់ ព័ន្ធ របស់ EO បាន ប្រព្រឹត្ត បទ ល្មើស និង ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ការ កាត់ ទោស និង នៅ ពេល កាត់ ទោស ទៅ លើ ការ ផាក ពិន័យ អតិបរមា $ 100,000 ។ ក្រៅពីនោះ ប្រសិនបើនិយោជកបានបំពាន EO គាត់/លោកស្រីនឹងមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានសិទ្ធិជួល FDH មួយរយៈនោះទេ ហើយពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់គាត់/សម្រាប់ការដាក់ស្នើរសុំទិដ្ឋាការរបស់ FDHs នឹងត្រូវបដិសេធ។ និយោជក ក៏ ត្រូវ បាន រំឭក ពី ការ រំលោភ បំពាន ដែល អាច កើត ឡើង ទៅ លើ បទ បញ្ញត្តិ រើសអើង ជន ពិការ (DDO) ប្រសិន បើ ពួក គេ ព្យាបាល FDHs របស់ ពួក គេ មិន សូវ មាន ភាព ល្អ (ឧ. ដោយ ការ បណ្តេញ ពួក គេ ចេញ) ព្រោះ FDHs បាន ឆ្លង មេរោគ ឬ ជា សះស្បើយ ពី COVID-19»។

នៅ កន្លែង ដែល EO អាច អនុវត្ត បាន និយោជក គួរ តែ ផ្តល់ ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ ឈប់ សម្រាក ឈឺ និង ជំងឺ ដល់ FDH ដែល មាន សិទ្ធិ ស្រប តាម EO ប្រសិន បើ FDH ធ្លាក់ ខ្លួន ឈឺ ។ នៅ កន្លែង ដែល FDH ឈឺ មិន បាន ប្រមូល ថ្ងៃ ជម្ងឺ ដែល មាន ប្រាក់ ខែ គ្រប់ គ្រាន់ ដើម្បី គ្រប ដណ្តប់ រយៈ ពេល នៃ ការ ឈប់ សម្រាក ឈឺ របស់ គាត់ រដ្ឋាភិបាល បាន អំពាវនាវ ដល់ និយោជក ឲ្យ មាន ចិត្ត អាណិត អាសូរ និង ពិចារណា ផ្តល់ ការ ឈប់ សម្រាក ជំងឺ FDH ។ លើស ពី នេះ ទៀត យោង តាម តម្រូវ ការ នៅ ក្នុង SEC និយោជក គួរ តែ ផ្តល់ នូវ FDHs របស់ ពួក គេ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ និង ការ ស្នាក់ នៅ សម ស្រប ព្រម ទាំង ការ ព្យាបាល ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ។

អ្នកនាំពាក្យ រូប នេះ បាន បន្តថា " FDHs ជួយ ក្រុម គ្រួសារ នៃ ទីក្រុង ហុងកុង ឲ្យ ធ្វើ កិច្ចការ ផ្ទះ និង មើលថែ មនុស្ស ចាស់ និង កុមារ ។ ការ រួម ចំណែក របស់ ពួក គេ ចំពោះ ហុងកុង គឺ មាន សារៈ សំខាន់ ។ បច្ចុប្បន្ន ចំនួន FDHs បាន ថយ ចុះ រួច ទៅ ហើយ ប្រហែល 340000 នាក់ ពី កំពូល ប្រហែល 40000 នៅ ខែ មករា ឆ្នាំ 2020 ដោយសារ តែ ជំងឺ រាតត្បាត នេះ ។ ការ គាំទ្រ និង ការ យល់ ដឹង គ្នា គឺ កាន់ តែ ចាំបាច់ ក្នុង ការ ប្រឈម មុខ នឹង ជំងឺ រាតត្បាត នេះ ។ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់គ្រួសារមូលដ្ឋាន យើងត្រូវពង្រឹងការគាំទ្រ និងការការពារដល់ FDHs ដើម្បីរក្សាទីក្រុងហុងកុងជាទីកន្លែងទាក់ទាញមួយសម្រាប់ FDHs ដើម្បីធ្វើការ។ រដ្ឋាភិបាល អំពាវនាវ ដល់ និយោជក និង FDHs ឲ្យ ប្រយុទ្ធ នឹង មេ រោគ នេះ ជាមួយ គ្នា ។ និយោជក មិន ត្រូវ ច្រាន ចោល ដោយ អចេតនា នូវ FDHs ដែល ឆ្លង មេ រោគ នោះ ទេ ។ FDH ណា មួយ ដែល ត្រូវ បាន បណ្តេញ ចេញ ដោយ និយោជក ដោយសារ តែ ការ ចុះ កិច្ច សន្យា COVID-19 អាច ទៅ ជិត អិលឌី ដើម្បី ជំនួយ»។

FDHs និង និយោជក អាច ហៅ ខ្សែ ទូរស័ព្ទ FDH នៅ 21579537 (ដោះស្រាយដោយ 1823), ផ្ញើអ៊ីមែលទៅ fdh-enquiry@labour.gov.hk ឬ សូមទាក់ទង LD តាមរយៈទម្រង់អនឡាញនៅលើ Portal ដែលឧទ្ទិស (www.fdh.labour.gov.hk) ។ សម្រាប់ ព័ត៌មាន ទាក់ទង នឹង COVID-19 និង DDO និយោជក អាច ទៅ មើល គេហទំព័រ របស់ គណៈកម្មការ ឱកាស ស្មើ គ្នា(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).


2020.07.21

និយោជកត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការសម្រាប់ជំនួយការបរទេសក្នុងផ្ទះ

ដោយសារការវិវឌ្ឍថ្មីបំផុត និង ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅហុងកុង រដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយលក្ខខណ្ឌកំណត់ទាមទារដែលស្ថិននៅក្រោមបទបញ្ញត្តិស្តីពីការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ (បទបញ្ញត្តិស្តីពីការដឹកជញ្ជូន និង អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែន) (ជំពូក 599H ច្បាប់របស់ហុងកុង) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) ដើម្បីដាក់លក្ខខណ្ឌ ដោយផ្អែកលើហេតុផលសុខភាពសាធារណៈលើអ្នកដំណើរ ដែលបានធ្វើដំណើរទៅលេងកន្លែងដែលបានកំណត់ថាមានហានិភ័យខ្ពស់ជាក់លាក់មួយចំនួន (ដូចជា បង់ក្លាដេស ឥណ្ឌា នេប៉ាល់ ប៉ាគីស្ថាន ហ្វ៊ីលីពីន និង អាហ្វ្រិកខាងត្បូង) នៅក្នុងរយពេល 14 ថ្ងៃ មុនពេលមកដល់ក្រុងហុងកុង ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតនូវចំនួនករណីនាំចូល។ លក្ខខណ្ឌកំណត់ទាមទារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចូលជាធរមាននៅម៉ោង 0.00 ព្រឹក នៅថ្ងៃទី 25 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2020 ហើយនឹងនៅបន្តមានសុពលភាពរហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែមទៀត។

...

ដោយសារការវិវឌ្ឍថ្មីបំផុត និង ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅហុងកុង រដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយលក្ខខណ្ឌកំណត់ទាមទារដែលស្ថិននៅក្រោមបទបញ្ញត្តិស្តីពីការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ (បទបញ្ញត្តិស្តីពីការដឹកជញ្ជូន និង អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែន) (ជំពូក 599H ច្បាប់របស់ហុងកុង) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) ដើម្បីដាក់លក្ខខណ្ឌ ដោយផ្អែកលើហេតុផលសុខភាពសាធារណៈលើអ្នកដំណើរ ដែលបានធ្វើដំណើរទៅលេងកន្លែងដែលបានកំណត់ថាមានហានិភ័យខ្ពស់ជាក់លាក់មួយចំនួន (ដូចជា បង់ក្លាដេស ឥណ្ឌា នេប៉ាល់ ប៉ាគីស្ថាន ហ្វ៊ីលីពីន និង អាហ្វ្រិកខាងត្បូង) នៅក្នុងរយពេល 14 ថ្ងៃ មុនពេលមកដល់ក្រុងហុងកុង ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតនូវចំនួនករណីនាំចូល។ លក្ខខណ្ឌកំណត់ទាមទារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចូលជាធរមាននៅម៉ោង 0.00 ព្រឹក នៅថ្ងៃទី 25 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2020 ហើយនឹងនៅបន្តមានសុពលភាពរហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែមទៀត។

នៅថ្ងៃទី 18 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2020 នាយកដ្ឋានការងារ (LD) បានក្រើនរំលឹកជំនួយការបរទេសក្នុងផ្ទះ (FDH) និយោជក និង ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស ឲ្យកត់ត្រាទុកនូវលក្ខខណ្ឌកំណត់ទាមទារដែលបានលើកឡើងខាងលើ តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm)។ សម្រាប់ FDH ដែលលក្ខខណ្ឌកំណត់ទាមទារទាក់ទងជាមួយ ពួកគេត្រូវតែផ្តល់ឯកសារដូចតទៅនេះ៖

1. លិខិត ឬ វិញ្ញាបនបត្រជាភាសាអង់គ្លេស ឬ ភាសាចិន ដែលត្រូវបានចេញដោយមន្ទីពិសោធន៍ រ ស្ថានប័នសុខាភិបាល ដែលមានឈ្មោះ និង អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លេខលិខិតឆ្លងដែនរបស់ FDH ដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបង្ហាញថា៖
(a) FDH ដែលពាក់ព័ន្ធបានធ្វើតេស្តិ៍អាស៊ីនុយក្លេអ៊ិចដើម្បីរកមើលជំងឺ COVID-19 ដែលសំណាកសម្រាប់ធ្វើតេស្តិ៍ត្រូវបានយកចេញពី FDH ដែលពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោង មុនពេលចេញដំណើរតាមការគ្រោងទុកនៃយន្តហោះដែលបានកំណត់ជាក់លាក់;
(b) តេស្តិ៍នេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងលើសំណាកនេះ គឺជាតេស្តិ៍អាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិចសម្រាប់រកមើលជំងឺ COVID-19; និង
(c) លទ្ធផលនៃតេស្តិ៍នេះគឺថា FDH ដែលពាក់ព័ន្ធទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានពីតេស្តិ៍សម្រាប់ការរកមើលជំងឺ COVID-19;
2. ច្បាប់ដើមនៃរបាយការណ៍សម្រាប់តេស្តិ៍នេះ ដែលត្រូវបានចេញដោយមន្ទីពិសោធន៍ ឬ ស្ថាប័នសុខាភិបាល ដែលមានឈ្មោះ និង អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លេខលិខិតឆ្លងដែននៃ FDH ដែលពាក់ព័ន្ធ;
3. លិខិតជាភាសាអង់គ្លេស ឬ ភាសាចិន ដែលត្រូវបានចេញដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋាន ដែលបញ្ជាក់ថា មន្ទីពិសោធន៍ ឬ ស្ថាប័នសុខាភិបាលនេះត្រូវបានទទួលស្កាល់ ឬ យល់ព្រមដោយរដ្ឋាភិបាល; និង
4. FDH ដែលពាក់ព័ន្ធបានបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេស ឬ ភាសាចិនពីការកក់បន្ទប់នៅក្នុងសណ្ឋាគារនៅក្រុងហុងកុងសម្រាប់រយៈពេលតិចជាង 14 ថ្ងៃ ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនៃការមកដល់នៃ FDH ដែលពាក់ព័ន្ធនៅហុងកុង។

និយោជកត្រូវរ៉ាប់រងថ្លៃចំណាយលើតេស្តិ៍អាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិច និង ការចំណាយលើការស្នាក់នៅ ព្រមទាំងផ្តល់នូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើអាហារទៅដល់ FDH របស់ពួកគេ នៅអំឡុងការធ្វើចត្តាឡីស័កដែលបានកំណត់តាមច្បាប់។

ដើម្បីឲ្យស្របតាមវិធានការខាងលើនេះ នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ (ImmD) នឹងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីលើការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់ FDH ។ ដោយចូលជាធរមានភ្លាម និយោជកដែលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសម្រាប់ FDH របស់ពួកគេ (ដែលរួមមានពាក្យសុំទាំងនោះត្រូវបានដាក់ជូន ប៉ុន្តែត្រូវរង់ចាំការយល់ព្រមលើ ឬ ការចេញទិដ្ឋាការ) នឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបង្ហាញថា ពួកគេនឹងរៀបចំសម្រាប់ការធ្វើតេស្តិ៍រកមើលជំងឺ COVID-19 និង ការធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសណ្ឋាគារសម្រាប់ FDH របស់ពួកគេ ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវលើថ្លៃចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធ ប្រសិនបើ FDH របស់ពួកគេនឹងមកដល់នៅថ្ងៃ ឬ នៅក្រោយថ្ងៃទី 25 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2020 ។ ប្រសិនបើនិយោជកត្រូវបានរកឃើញថាបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ FDH របស់ពួកគេអាចត្រូវបានបដិសេធក្នុងការចូលក្នុងក្រុងហុងកុង ហើយការដាក់ពាក្យសុំពីអនាគតពីនិយោជកទាំងនោះសម្រាប់ការជួល FDH ណាមួយអាចត្រូវបានបដិសេធ។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចទាញយកបានពីគេហទំព័ររបស់ ImmD ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.immd.gov.hk/eng/forms/hk-visas/foreign-domestic-helpers.html ហើយ អាចទទួលបានដោយឥតគិតថ្លៃពីទីស្នាក់ការកណ្តាល ImmD និង ការិយាល័យសាខាអន្តោប្រវេសន៍នានា។

សម្រាប់សាកសួរទាក់ទងនឹងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់ FDH សូមទាក់ទង ImmD ដោយការហៅទៅកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទពិសេសសម្រាប់ការសាកសួរដែលមានលេខ 2824 6111 ឬ ដោយការផ្ញើអ៊ីម៉េលទៅកាន់អ៊ីម៉េលដែលមានអាសយដ្ឋាន enquiry@immd.gov.hkសម្រាប់ការសាកសួរទាក់ទងនឹងសិទ្ធិការងារ និង អត្ថប្រយោជន៍ការងារ សូមទាក់ទង LD តាមខ្សែទូរស័ព្ទពិសេសសម្រាប់ FDH ដែលមានលេខ 2157 9537 (ជួបបុគ្គលិកប្រចាំការតាមលេខ "1823") ឬ ផ្ញើអ៊ីម៉េលទៅកាន់អ៊ីម៉េលដែលមានអាសយដ្ឋានfdh-enquiry@labour.gov.hk.