Publicity Materials and Related Publications
ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយ

Be Prepared for Employment in Hong Kong - A Handbook for Foreign Domestic Helpers

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការងារនៅហុងកុង៖ កូនសៀវព័ត៌មានសម្រាប់ជំនួយការបរទេសក្នុងផ្ទះ ថ្មី

ស្គាល់ពីកាតព្វកិច្ចការងាររបស់អ្នក។ ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវនិងមានភាពឆ្លាតវៃ។ - សៀវភៅដៃសម្រាប់ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះ

ស្គាល់ពីកាតព្វកិច្ចការងាររបស់អ្នក។ ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវនិងមានភាពឆ្លាតវៃ។ - សៀវភៅដៃសម្រាប់ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះ

Practical Guide for Employment of Foreign Domestic Helpers - What Foreign Domestic Helpers and Their Employers Should Know

សៀវភៅណែនាំដោយមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការងាររបស់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះដែលបានមកពីបរទេស - អ្វីដែលស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះដែលបានមកពីបរទេស និងនិយោជករបស់ពួកគេគួរយល់ដឹង

Information Pack for Employers of Foreign Domestic Helpers

Information Pack for Employers of Foreign Domestic Helpers

កញ្ចប់ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស

កញ្ចប់ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកជំនួយក្នុងស្រុកបរទេស

Important Advice from the Hong Kong Special Administration Region Government

ដំបូន្មានសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង

Leaflets on Do’s and Don’ts of foreigm domestic helpers, employers and employment agencies

ខិតបណ្ឌអំពីចំនុចដែលត្រូវធ្វើ និងមិនត្រូវធ្វើ សម្រាប់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស និយោជក និងទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស

Carefully select your Employment Agencies - Beware of employment traps

សូមជ្រើសរើសទីភ្នាក់ងារមុខរបរដោយប្រុងប្រយ័ត្ន - សូមស្រាវជ្រាវឱ្យបានដឹងជាមុនផងប្រសិនបើមានការឆបោកពីទីភ្នាក់ងារមុខរបរណាមួយដែលអ្នកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយក។

Tips for Employers of Foreign Domestic Helpers - The responsibilities of taking out employees' compensation insurance and providing free medical treatment

ដំបូន្មានសម្រាប់និយោជករបស់ស្រ្តីជំនួយការតាមផ្ទះ - ទំនួលខុសត្រូវរបស់សងថ្លៃធានារ៉ាប់រ៉ងជម្ងឺចិត្តរបស់អ្នកធ្វើការ និងការផ្ដល់នូវការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្តដោយឥតគិតថ្លៃ

Comic book on the Tips for Foreign Domestic Helpers and their Employers

សៀវភៅនិទានជារូបគំនូរស្ដីពីស្រ្តីជំនួយការតាមផ្ទះ និងនិយោជករបស់ពួកគេ

ជំនួយការនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំ - សារពត៌មានសម្រាប់នយោជកដែលមានជនបរទេសធ្វើការតាមផ្ទះ (Issue 6 - Sep 2021)

ជំនួយការនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំ - សារពត៌មានសម្រាប់នយោជកដែលមានជនបរទេសធ្វើការតាមផ្ទះ

Important Notes for Foreign Domestic Helpers and their Employers When Using the Service of Employment Agencies in Hong Kong

ចំនុចសំខាន់ៗដែលត្រូវកត់ចំនាំសម្រាប់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស និងនិយោជកនៅពេលប្រើប្រាស់សេវាទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសនៅហុងកុង

Points to Note for Employers on Employment of Foreign Domestic Helpers

ចំនុចសំខាន់ៗដែលត្រូវកត់ចំនាំសម្រាប់និយោជក ចំពោះការជួលស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស ឱ្យធ្វើការ

Foreign Domestic Helpers - Rights and Protection under the Employment Ordinance

សិទ្ធិ និងការគាំពារស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស ដោយយោងទៅតាមច្បាប់ការងារ

A Concise Guide to the Employment Ordinance

ការណែនាំច្បាស់លាស់ទៅកាន់បទបញ្ញត្តិការងារ

Underpaying foreign domestic helpers is a serious offence

ផ្ដល់ប្រាក់ខែតិចជាងកាលកំណត់ទៅឱ្យស្រ្តីជំនួយការតាមផ្ទះគឺជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរ។

Important Notes for Foreign Domestic Helpers and their Employers When Using the Service of Employment Agencies in Hong Kong

ពត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់នយោជកនិងអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះស្តីពីប្រាក់សំណងនៅពេលគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងការឆ្លងមេរោគនៅកន្លែងធ្វើការ

Foreign Domestic Helpers - Safety Requirements for Cleaning Outward-facing Windows

ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស – តម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការជូតកញ្ចក់ខាងក្រៅផ្ទះ


Health Tips


ឯកសារគំរូ

គំរូកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារសម្រាប់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសក្រៅហុងកុង
(សម្គាល់៖ សម្រាប់តែឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការងាររបស់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះ សូមផ្ញើរទម្រង់ I.D. ៤០៧ ដែលអាចរកបាននៅនាយកដ្ឋានអន្តោរប្រវេសន៍)

គំរូនៃវិក័យបត្រប្រាក់ឈ្នួលផ្ដល់ឱ្យអ្នកជំនួយការងារផ្ទះដែលបានមកពីបរទេស

បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់គំរូសម្រាប់ទាមទារសំណងនៃថ្លៃសេវាដំណើរនីតិវិធី

កំណត់ត្រាឈប់សម្រាកគំរូរបស់អ្នកជំនួយការ FDH

គំរូលិខិតបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារមុនពេលកំណត់ ដោយអ្នកជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស

គំរូលិខិតបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារមុនពេលកំណត់ ដោយនិយោជករបស់អ្នកជំនួយការងារផ្ទះ ដែលបានមកពីបរទេស

គំរូនៃវិក័យបត្រសម្រាប់ការចំណាយនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ មុនពេលកំណត់ / តាមកាលកំណត់


ការផ្សព្វផ្សាយតាមកាសែតព័ត៌មាន

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Wage

ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះ - សិទ្ធិនិងការការពារទៅលើច្បាប់ស្តីពីប្រាក់កំរៃ

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Rest days, Statutory holidays and Paid annual leave

ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះ - សិទ្ធិនិងការការពារទៅលើច្បាប់ស្តីពីថ្ងៃឈប់សម្រាក ថ្ងៃបុណ្យជាតិនិងប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃឈប់ប្រចាំឆ្នាំ

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Rest days, Statutory holidays and Paid annual leave

កាតព្វកិច្ចរបស់ស្រ្តីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស


វីដេអូ

សម្រាប់ស្ត្រីជំនួយការងារផ្ទះមកពីបរទេស

ឧបករណ៍មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជំនួយការបរទេសក្នុងផ្ទះដែលធ្វើការនៅហុងកុង ថ្មី

ការធ្វើការជាជំនួយការបរទេសក្នុងផ្ទះនៅហុងកុង

ស្វែងយល់ពីហុងកុង

ទៅធ្វើការនៅហុងកុង

ទទួលបានព័ត៌មាននៅហុងកុង

ធ្វើការនៅហុងកុង

ការការពារនៅក្រោមបញ្ញត្តិការងារ

ការការពារនៅក្រោមកិច្ចសន្យាការងារតាមស្តង់ដារ

ការការពារផ្នែកពេទ្យ និង សំណងសម្រាប់ការរងរបួសនៅកន្លែងការងារ

ត្រូវរ៉ូវគ្នាជាមួយនិយោជក

ការបញ្ចប់ ឬ ការបញ្ឈប់កិច្ចសន្យា

រយៈពេលកំណត់នៃការស្នាក់នៅដើម្បីបន្តកិច្ចសន្យា ឬ បញ្ឈប់កិច្ចសន្យា

ស្វែងរកជំនួយ និង ការគាំទ្រ

សម្រាប់និយោជក

ការជ្រើសរើសយកទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើស

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ការបញ្ចប់ និងការបន្តកិច្ចសន្យាឡើងវិញ

ការធ្វើការងារដោយខុសច្បាប់

ការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍

Building a harmonious relationship between employers and foreign domestic helpers

និយោជក និងស្ត្រីជំនួយការងារផ្ទះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក និងពិនិត្យមើលការបំពេញកាតព្វកិច្ច របស់ខ្លួននីមួយៗ

ផ្ដោតជាចំបងទៅលើសុវត្ថិភាពនៅពេលសម្អាតបង្អួច


ការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុBuilding a harmonious relationship between employers and foreign domestic helpers


និយោជក និងស្ត្រីជំនួយការងារផ្ទះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក និងពិនិត្យមើលការបំពេញកាតព្វកិច្ច របស់ខ្លួននីមួយៗ


ផ្ដោតជាចំបងទៅលើសុវត្ថិភាពនៅពេលសម្អាតបង្អួច


ផ្ដល់ប្រាក់ខែតិចជាងកាលកំណត់ទៅឱ្យស្រ្តីជំនួយការតាមផ្ទះគឺជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរ។


ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារការងារសម្រាប់ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះ


ឯកសារសង្ខេប


សង្ខេបទៅលើបទបញ្ញាត្តិការងារនិងចំនុចគួរកត់សម្គាល់ផ្សេងៗសម្រាប់ជនបរទេសធ្វើការងារតាមផ្ទះនៅប្រទេសហុងកុង។