Contact us
Contact us

२४ घण्टा हटलाइन (“1823” ले सम्हालेको):   2717 1771
2157 9537 (विदेशी घरेलु कामदारहरु को निम्ति समर्पित हटलाइन)
इमेल: fdh-enquiry@labour.gov.hk
फ्याक्स: 3101 0604

नोटस्

  • यदि तपाई आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न चाहेमा, तपाईलाई यहाँ सूचित गराएको छ कि तपाईको यस सोधपूछ र उजूरीको प्रक्रियामा हामीलाई अलिक लामो समया लाग्नु सक्छ ।
  • यदि तपाईलाई हिंसा र दुव्र्यवहारको अधीन हुनु पर्या, वा यदि तपाईको सुरक्षा जोखिममा छ भने, प्रहरीलाई तुरन्तै 999 मा फोन गरि आपातकालीन सेवाको लागि माँग गर्नु होस ।


श्रम सम्बन्ध विभागकोकार्यलयहरु
(सित्तैमा परामर्श र समाधान सेवाहरुको लागि)

कर्मचारीहरुको क्षतिपूर्ति विभागको शाखा कार्यलयहरु