Makipag-ugnayan sa Amin
Makipag-ugnayan sa Amin
 • Para sa mga pagtatanong/reklamo at mga sumbong na may kaugnayan sa inyong pagtratrabaho sa Hong Kong, maaari kayong makipag-ugnayan sa:

  24-oras na Hotline (hinahawakan ng “1823”):   2717 1771
  2157 9537 (Nakalaang hotline para sa mga Dayuhang Kasambahay)
  Email: fdh-enquiry@labour.gov.hk
  Fax: 3101 0604
  Pagtatanong sa Online/Porm ng Pagsusumbong:
   
  (Dayuhang Kasambahay)

 • Para sa mga pagtatanong/reklamo at mga sumbong kaugnay sa mga ahensiya ng empleyo at mga kaugnay na usapin, mangyaring i- klik ang kasunod na ugnayan.


Tandaan

 • Sikapin gamitin sa Ingles o sa Intsik hangga’t maaari upang maasikaso namin kaagad ang inyong kaso. Kung ang inyong wika ang inyong mas marapat na gamitin, mangyari lamang na maipaabot sa inyong kaalaman na kakailanganin namin ang mas matagal na pagproseso sa inyong pagtatanong/reklamo at mga sumbong.
 • Kung kayo ay sumasailalim sa mg karahasan at pang-aabuso, o ang inyong kaligtasan ay nasa peligro, tumawag sa 999 para sa serbisyong pangmadalian ng mga Pulisya kaagad.


Mga tanggapan ng Sangay ng mga Ugnayan sa Paggawa
(para sa libreng mga serbisyo ng konsultasyon at pakikipagkasundo)

Mga Tanggapang ng Sangay ng Kabayaran ng mga Empleyado