Makipag-ugnayan sa Amin
Makipag-ugnayan sa Amin
 • Para sa mga pagtatanong/reklamo at mga sumbong na may kaugnayan sa inyong pagtratrabaho sa Hong Kong, maaari kayong makipag-ugnayan sa:

  24-oras na Hotline (hinahawakan ng “1823”):   2717 1771
  2157 9537 (Nakalaang hotline para sa mga Dayuhang Kasambahay)
  Email: fdh-enquiry@labour.gov.hk
  Fax: 3101 0604
  Pagtatanong sa Online/Porm ng Pagsusumbong:
   
  (Dayuhang Kasambahay)

 • Para sa mga pagtatanong/reklamo at mga sumbong kaugnay sa mga ahensyang pang-empleyo at mga kaugnay na usapin, mangyaring i-klik ang kasunod na kawing.


Tandaan

 • Sikapin gamitin sa Ingles o sa Tsino hangga’t maaari upang maasikaso namin kaagad ang inyong kaso. Kung gusto niyong gamitin ang inyong sariling wika, mangyaring tandaan na kakailanganin namin ng mas mahabang panahon sa pagproposeso sa inyong pagtatanong/reklamo.
 • Kung kayo ay sumasailalim sa karahasan at pang-aabuso, o ang inyong kaligtasan ay nasa peligro, tumawag kaagad sa 999 para sa serbisyong pang-emerhensya ng Pulisya.


Mga tanggapan ng Sangay ng mga Ugnayan sa Paggawa
(para sa libreng mga serbisyo ng konsultasyon at pakikipagkasundo)

Mga Tanggapan ng Sangay ng Bayad-pinsala para sa mga empleyado