Pitak ng Dayuhang Kasambahay Pitak ng Dayuhang Kasambahay

Mensahe ng maligayang pagdating

Ang portal na ito ay nagbibigay ng impormasyong may kaugnayan sa pag-empleyo ng mga dayuhang kasambahay (mga FDH) sa Hong Kong, kasama ang patakaran sa pag-angkat ng mga FDH, paglathala at mga materyal sa pamamahayag hinggil sa mga karapatan at katungkulan ng mga FDH at kanilang mga employer sa ilalim ng mga batas ng paggawa at ang Kontrata ng Pamantayang Empleyo para sa pagtanggap sa trabaho ng mga FDH. Kapwa ang mga FDH at kanilang mga employer ay hinihimok na basahin ang impormasyon sa website na ito pati na ang mga nararapat na lathalain bago pumasok sa isang kontrata, o sa panahon ng pagdaan ng empleyo.

Bagamat hindi kinakailangan ng Pamahalaan ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong na ang mga employer ay dapat na kumuha ng mga FDH sa pamamagitan ng, o mga FDH upang kumuha ng empleyo mula sa, mga ahensiya ng empleyo (mga EA), karaniwan itong pamamaraan kung saan ang mga tao ng Hong Kong ay nag-eempleyo ng mga FDH. Ang mga kanya-kanyang tahanangbansa ng mga FDH ay maaari ring may ganoong pangangailangan at sila ay nagbabago sa lahat ng mga bansa. Ang mga FDH at mga employer ay hinihimok din na basahin ang seksiyon ng “Pakikipag-ugnayan sa isang ahensiya ng empleyo” para sa mga punto na dapat tandaan kapag gumagamit ng serbisyo ng mga EA, at upang gamitin ang makina ng paghahanap para sa pagkilala sa (mga) EA na may bisang lisensiya sa Hong Kong.

Para sa mga usaping may kaugnayan sa pamantayan ng pagiging kuwalipikado at mga pamamaraan para sa pag-apply para sa empleyo ng mga FDH, mangyaring bisitahin ang website ng Kagawaran ng Pangingibang-bayan.

Ano’ng Balita
    


Importanteng mga Mensahe na may kinalaman sa COVID-19


Pinakabagong Inbound Control at Pag aayos ng Pagsubok para sa mga Dayuhang Domestic Helper

Pindutin dito para sa pinakahuling pahayag.

Mag-click dito upang malaman ang tungkol sa mga kinakailangan sa pagsubok ng mga banyagang domestic helpers na ay darating sa trabaho sa Hong Kong.

Sakit na Coronavirus 2019- Mga karaniwang tanong na nauugnay sa mga dayuhang kasambahay

Mangyaring mag-click ditto upang malaman ang higit pa tungkol sa mga obligasyon at karapatan ng mga taga-empleyo at FDH sa ilalim ng Ordinansa ng Pagtrabaho at Standard na Kontrata ng Pagtatrabaho, at ang may-katuturang impormasyon, na may kaugnayan sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Ang mga FDHs at Pinapasukan ay maaaring sumangguni sa “COVID-19 Thematic Website” (www.coronavirus.gov.hk/) para sa mga payong pangkalusugan tungkol sa pag-iwas sa Pneumonia at mga impeksyon sa baga. Ang mga impormasyon sa website ay maaaring mabasa sa Chinese, English, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.

Huling Araw ng Pagsusuri 31 January 2023

Programa sa Pagbabakuna ng COVID-19 

Para sa online booking o iba pang mga detalye, maaaring bumisita sa mga itinalagang website para sa Programa sa Pagbabakuna (www.covidvaccine.gov.hk). Ang website ay naglalaman ng mga impormasyon sa wikang Tsino, Ingles, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.


Huling Araw ng Pagsusuri 29 August 2022

Iba pang Kaugnay na Impormasyon

COVID-19: Sickness Allowance and Employment Protection

The Employment (Amendment) Ordinance 2022 came into operation on 17 June 2022. It strengthens the protection of the employment rights and benefits of employees when they are absent from work due to their compliance with a specific anti-epidemic requirement with a movement restriction. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha has been a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2023.1.19 

Government cancels arrangement of issuing isolation orders

The Government today (January 19) said that, following three years of COVID-19 epidemic in Hong Kong, with the ever evolvement of the virus and Omicron becoming the predominating variant, coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system and the handling capacity of society as a whole, the risk posed by COVID-19 to local public health has apparently altered. Considering the balance between infection risks and resumption of economic and livelihood impetus, the Government decided to cancel the arrangement of issuing isolation orders to infected persons according to the Prevention and Control of Disease Regulation (Cap. 599A) from January 30.

...

The Government today (January 19) said that, following three years of COVID-19 epidemic in Hong Kong, with the ever evolvement of the virus and Omicron becoming the predominating variant, coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system and the handling capacity of society as a whole, the risk posed by COVID-19 to local public health has apparently altered. Considering the balance between infection risks and resumption of economic and livelihood impetus, the Government decided to cancel the arrangement of issuing isolation orders to infected persons according to the Prevention and Control of Disease Regulation (Cap. 599A) from January 30.

Epidemic analysis

As observed from the fifth wave of the epidemic triggered by the Omicron variant since 2022, there were two peaks in early and end last year. Even though the Government has steadily adjusted the anti-epidemic measures since mid last year, including the gradual relaxation of social distancing measures and adjustment of testing and quarantine arrangements for inbound travellers, Hong Kong could still ride out the peak from the end of last year till now.

The number of cases tested positive in recent days has moderated gradually from the peak of about 30 000 cases on December 31 last year to only 3 793 cases on January 18 this year, while the proportion of death cases are remarkably lower compared to the peak in February and March last year. The public healthcare system has not been severely threatened. The following three factors could be concluded:

(1) The current overall second- and third-dose COVID-19 vaccination rates in Hong Kong have reached 93 per cent and 84 per cent respectively. With the immunity brought by a large amount of infected persons since the fifth wave of the epidemic, an effective vaccination rate equivalent to that of having received the third dose has reached around 95 per cent. The hybrid immunity barrier against COVID-19 in the overall community is very strong, and people who have completed vaccination have presented only mild symptoms after infection with Omicron variant.

(2) The public hospitals established effective contingency plans, together with the assistance of private hospitals and the prevalent use of telemedicine services and COVID-19 antiviral drugs, the general anti-epidemic capability of the healthcare system has strengthened.

(3) The anti-epidemic knowledge and experience of the general public accumulated considerably in the past three years, while the ability to prevent and handle infected cases of members of the public and residential care homes (RCHs) was enhanced.

To continue the gradual resumption to normalcy of society, the management and handling of the epidemic could be progressed to a new stage and mode by changing compulsory isolation regulations to self-decision by the public. The Government will cancel the compulsory isolation arrangement for infected persons, and advice on health measures would instead be issued to them. Apart from that, the Government will adjust the scope of target groups for free nucleic acid testing services at community testing centres/stations, including the termination of free testing provided for persons undergoing voluntary testing at appropriate times according to the situation, and to focus resources in protecting high-risk premises and groups in need of regular nucleic acid testing.

Nonetheless, as COVID-19 still brings risk and pressure to the community, especially among the young and old, as well as the healthcare system, and as there is still uncertainty in global epidemic situation, the Emergency Response Level for the COVID-19 epidemic will be maintained until further notice. The Government will also encourage members of the public who are in need of testing or are symptomatic to conduct rapid antigen tests (RATs) on their own or to seek medical attention as soon as possible.

Arrangement of cancelling of isolation orders

Starting from January 30, the Health Officer will no longer issue isolation orders to infected persons according to Cap. 599A. All persons tested positive (including by nucleic acid and RATs) are not required to report and provide personal particulars via the online platforms of the Centre for Health Protection (CHP) of the Department of Health (DH). The "Declaration System for Individuals Tested Positive for COVID-19 Using Rapid Antigen Test"(www.chp.gov.hk/ratp), the "Online self-reporting for COVID-19 patient"(www.chp.gov.hk/cdpi), as well as the relevant automatic telephone voice registration system (183 6119) will also cease operation on the same day.

Meanwhile, the Health Officer will cancel the active isolation orders issued by that time. In other words, those who are currently under isolation at designated premises including their places of residence or isolation facilities will no longer be required to continue their isolation starting from January 30. The Government will arrange for those staying in the isolation facilities to leave in an orderly manner and gazette the notice of relevant cancellation arrangements. In view of the aforementioned adjustments, the Government will also suspend the distribution of anti-epidemic kits to confirmed cases.

Health advice to infected persons

Members of the public who tested positive are advised to take the various advice on health measures for preventing respiratory diseases. They should: observe personal hygiene; reduce contacts with household members without wearing masks; open windows to ensure adequate ventilation of the unit; as well as clean and disinfect household environment every day.

For infected persons who belong to high-risk groups or develop obvious symptoms (e.g. fever, cough, shortness of breath, vomiting and diarrhoea), they should seek medical attention as soon as possible to obtain timely treatment. Symptomatic persons should stay at home for rest and avoid going out, while asymptomatic persons can go out on their will or go to work. To protect the young, students who have tested positive should not attend schools until they have tested negative by RATs. Infected persons should wear well-fitting surgical masks, KF94, KN95 masks, or respirators (such as N95 masks) during the first five days after testing positive. They should avoid having contact with high-risk individuals or having meals with other people at the same table. They should not go to crowded places or attend mass gatherings to lower the risk of transmission. Infected persons should observe their own health condition at all times, and seek medical attention as soon as possible if symptoms develop or worsen. As the Government will no longer issue isolation orders, those who do not feel well and in need of sick leave certificates should seek medical attention from a registered medical practitioner or Chinese medicine practitioner. Doctors will issue sick leave certificates and prescribe with prudence COVID-19 oral drugs to patients according to their clinical situation. People tested positive without symptoms should avoid going to public hospitals or general out-patient clinics with a view to preserving valuable public healthcare service capacity for those in need.

Arrangement on community isolation facilities

Having considered that some infected persons may wish to stay at the community isolation facilities (CIF) to minimise the risk of spreading COVID-19 in the household if their living environment is crowded or their household members fall into high-risk groups, the CIFs will remain in operation for a short period of time for use by Hong Kong residents. Recently infected persons who are Hong Kong residents and need to stay at CIFs may contact the Fire Services Department (Whatsapp platform: 5233 2939; Email: fsd_cif@hkfsd.gov.hk; WeChat: fsd_cif) for transfer arrangement if needed and can stay at the CIF for up to seven days. If they choose to leave the CIF earlier, negative results by RATs are not required but they cannot return to the CIF once they have left. Separately, residents at residential care homes who are infected and have received less than three doses of vaccine can be arranged to stay at the holding centres managed by the Social Welfare Department where care services are available. Residents who develop serious symptoms, regardless of the number of vaccine doses they have received, will be assessed by healthcare professionals based on their symptoms and conditions and be sent to hospitals for treatment if needed. The above transitional arrangement of CIFs and holding centres will last until February 28.

Reporting criteria and monitoring of viruses

Starting from January 30, the Government will revise the reporting criteria of COVID-19 under which doctors only need to report to the CHP death cases and severe cases. The CHP will issue letters to all doctors to inform them of the arrangement. As regards the monitoring of the epidemic and disseminating related information, the CHP will upload onto the "COVID-19 Thematic Website" (www.coronavirus.gov.hk) every day the number of specimens that tested positive by nucleic acid tests as well as the number of death cases reported by doctors and hospitals in lieu of the current practice of issuing press releases. Acting upon the World Health Organization (WHO)'s advice, the CHP will continue to monitor the development of the COVID-19 mutant strains by monitoring the surveillance data of sewage samples collected by the Environmental Protection Department in various districts and conducting COVID-19 genetic testing for in-patients. Relevant data will be reported to the WHO regularly. Together with the general out-patient clinics and private medical practitioners under the sentinel surveillance system, the CHP will monitor the weekly number of patients seeking medical consultation after being infected with COVID-19. Such surveillance data will be shared with doctors under the sentinel surveillance system.


2022.12.29

Government adjusts local anti-epidemic measures

With a view to enabling citizens to resume their normal daily lives in a continuous and orderly manner, in light of the epidemic development and relevant risks assessment by the Department of Health (DH), the Government announced on December 28 that local anti-epidemic measures will be further adjusted starting from December 29, including removing definition of close contacts and ceasing issuance of quarantine orders, removing the Vaccine Pass requirement, lifting social distancing measures except mask-wearing, adjusting testing arrangements and maintaining local healthcare services.

...

With a view to enabling citizens to resume their normal daily lives in a continuous and orderly manner, in light of the epidemic development and relevant risks assessment by the Department of Health (DH), the Government announced on December 28 that local anti-epidemic measures will be further adjusted starting from December 29, including removing definition of close contacts and ceasing issuance of quarantine orders, removing the Vaccine Pass requirement, lifting social distancing measures except mask-wearing, adjusting testing arrangements and maintaining local healthcare services.

The adjustments that will come into effect from 0.00am on December 29 include –

Removing the definition of close contacts and ceasing issuance of quarantine orders

Following three years of epidemic in Hong Kong, the community immunity against COVID-19 has reached a very high level due to the increased vaccination and infection rates during the fifth wave of epidemic. Coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system, the risk posed by COVID-19 to local public health has changed.

The large number of infected cases in the community not only makes it difficult to define close contacts, but also greatly increases the social costs of quarantine orders in anti-epidemic efforts. In order to further resume social and economic activities and restore normal lives of citizens, the Government decided to cease the quarantine arrangements for close contacts (including household members living with the infected persons) and not to define close contacts and issue quarantine orders to them. In other words, household members of infected persons will not be subject to mandatory quarantine and testing and they can go out on their will. The DH will issue relevant health advice with a view to reducing the transmission risk, including advising them to conduct rapid antigen tests (RATs) daily until Day 5 on a voluntary basis (the day following testing or collection of sample by the infected household member is counted as Day 1; if there is no such testing or sample collection record, the day that the infected household member receives the positive test result is counted as Day 1) and self-monitor their health conditions.

Meanwhile, the Health Officer will cancel the quarantine orders issued earlier. In other words, those who are currently under quarantine at their places of residence or quarantine facilities will no longer be required to continue their quarantine starting from December 29. The Government will arrange for those staying in the quarantine facilities to depart in an orderly manner and gazette the notice of relevant cancellation arrangements.

In view of the aforementioned adjustments, the Government will suspend the distribution of anti-epidemic kits to close contacts starting from December 29, and cease to announce the infection status of senior officials and staff of their offices.

A Government spokesperson emphasised that the existing isolation arrangement for infected persons remains unchanged for now, and the Government will continue to distribute anti-epidemic kits to them. The Government will closely monitor the local epidemic development and make reference to the latest development of isolation arrangements for persons infected with COVID-19 (particularly for infected persons who are asymptomatic) around the world to adjust relevant measures in Hong Kong in a timely manner.

Lifting the Vaccine Pass requirement

Since the launch of the Vaccine Pass, it has effectively encouraged citizens to get vaccinated and raised the vaccination rate. The second and third dose vaccination rates have increased substantially from 71 per cent and 23 per cent in late February this year to the current 93 per cent and 83 per cent respectively, building a strong immunity barrier for Hong Kong. Taking into account that the third dose vaccination rate plus the effective vaccination rate equivalent to having received three doses has reached 94 per cent, the Government will remove the statutory Vaccine Pass requirement under the Prevention and Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599L), including the Provisional Vaccine Pass arrangement currently applicable to inbound travellers.

The spokesman stressed that COVID-19 vaccines are highly effective in preventing severe cases and deaths from infection. The Government will continue to encourage and provide convenience to citizens who have not received suitable doses of vaccine to get vaccinated as early as possible, in particular high-risk persons such as the elderly and the young.

Lifting social distancing measures except mask-wearing

On the premise of safeguarding public health, the Government has been striving to balance the social and economic needs in suitably adjusting social distancing measures such that citizens' daily lives may resume normal in an orderly manner.

Considering the latest epidemic development and citizens' aspiration for resuming normal daily lives, starting from December 29, the Government will lift all social distancing measures except mask-wearing, including the restrictions and requirements in relation to the operation of catering business premises and scheduled premises under the Prevention and Control of Disease (Requirements and Directions) (Business and Premises) Regulation (Cap. 599F), (e.g. the maximum number of persons allowed in each group, distancing requirements between groups, closure of facilities such as steam and sauna facilities, requirements for staff of premises to undergo RATs, etc.), and restriction in relation to group gatherings in public places under the Prevention and Control of Disease (Prohibition on Gathering) Regulation (Cap. 599G).

At this stage, however, the Government will maintain the mandatory mask-wearing requirements under the Prevention and Control of Disease (Wearing of Mask) Regulation (Cap. 599I). This means that citizens are required to continue to wear a mask in accordance with the existing requirements when they are on public transport carriers, in specified public places, and at catering business premises and scheduled premises under Cap. 599F. In accordance with existing requirements, persons are allowed not to wear masks if they are present in outdoor public places in country parks and special areas as defined in section 2 of the Country Parks Ordinance (Cap. 208). Details of the mask-wearing requirements applicable to catering business premises and scheduled premises are set out in Annex. The Government will review the relevant requirements from time to time and make timely announcements on the latest adjustments.

Wearing mask is an effective measure to prevent the transmission of various respiratory viruses while protecting the wearer and others. Particularly, Hong Kong is facing the winter surge of influenza, so it is imperative to prevent citizens from coinfection of COVID-19 and influenza which would result in severe conditions. Mask-wearing would also help safeguard the healthcare system in Hong Kong.

Enhancing testing arrangements and protecting target groups

The Government will continue to endeavour to protect target groups. Apart from patients in public hospitals, special attention is also given in protecting persons in residential care homes and schools so as to reduce their health risk caused by virus transmission.

For residential care homes, various existing testing arrangements will be maintained. All staff members of residential care homes for the elderly (RCHEs) and residential homes for persons with disabilities (RCHDs) are required to conduct RATs daily and undergo a nucleic acid test every two days, with a view to protecting the residents of RCHEs and RCHDs.

The Education Bureau will assess the vaccination situation in schools for reviewing and adjusting the arrangements for conducting RATs, and discuss with schools and seek advice from the Centre for Health Protection.

The Government will suspend the issuance of daily compulsory testing notices for residential buildings. Nevertheless, some 80 community testing centres and stations (CTC/CTSs) in various districts across the city will continue to provide nucleic acid testing services for members of the public, including free nucleic acid testing service for persons undergoing voluntary testing; as well as self-paid nucleic acid testing service for persons who need to obtain test results (such as certifications for travelling purpose).

Maintaining local healthcare services

The Government will make every effort in protecting local healthcare system and resources and ensure that Hong Kong residents in need will be accorded priority in receiving medical services and drugs. The Hospital Authority (HA) will continue to strengthen its emergency response and medical systems to ensure the efficient utilisation of resources and to improve its handling capacities. Eligible Persons (EP) who are infected will have the priority to receive medical services and drugs.

Starting from December 29, Non-eligible Persons (NEP) (such as non-Hong Kong residents and travellers, etc.) will not be able to receive services at the designated clinics and through tele-consultation services provided by the HA. While the Accident and Emergency Departments of the HA will still provide urgent treatment and services to NEP with genuine urgent medical needs, they are required to pay for the treatment fees according to the established mechanism to be gazetted, which are calculated by costs and at a higher rate than those applicable to EP. If COVID-19 oral drugs (e.g. Paxlovid and Molnupiravir) are prescribed in the treatment process, the non-eligible COVID-19 patients are also required to pay for the relevant drugs.

Private hospitals and clinics have already been allocated COVID-19 oral drugs through the DH and the HA. The Government urges private hospitals and clinics to provide medical services to patients, in order to alleviate the load on the public healthcare system. Moreover, private medical institutions can order the two COVID-19 oral drugs directly from the relevant drugs manufacturers. Non-eligible COVID-19 patients should receive treatment and be prescribed relevant drugs directly from private medical institutions.

The spokesperson emphasised that there is sufficient stock of drugs within the public healthcare system for prescription to COVID-19 patients (including medicine containing paracetamols and the aforementioned oral drugs, etc.). The DH and the HA are also increasing their procurement volumes and will streamline the distribution arrangement to ensure that there are sufficient medical resources to meet local needs.

As regards COVID-19 vaccines, it has all along been the Government's policy objective to ensure sufficient supply of vaccines under the Government's vaccination programme. Hong Kong residents have already been accorded priority to receive free Comirnaty bivalent vaccine and the paediatric and toddler formulation of the Comirnaty vaccine. For Comirnaty ancestral strain and the Sinovac vaccines, only non-Hong Kong residents who can prove to have met the specified staying requirement (i.e. staying for at least 30 days) are eligible for receiving the relevant vaccines as boosters free of charge.

In addition, it is expected that non-Hong Kong residents would be able to receive Comirnaty bivalent vaccine at private medical institutions at their own expense in the near future. Vaccination for non-Hong Kong residents is provided by the private market and under a system separate from the Government's procurement. The Government will closely monitor the supply of vaccines under the Government's vaccination programme to ensure that the vaccination arrangement of Hong Kong residents will not be affected. Non-Hong Kong residents visiting Hong Kong for a short term of stay will not be allowed to receive free vaccination under the Government's vaccination programme.

Continue to monitor the virus trend

The Government adheres to the protection of public health and closely monitors the local epidemic development, including maintaining sewage surveillance by collecting sewage samples for virus testing in all districts; inspecting on a random basis the cases admitted to public hospitals and the positive specimens collected at CTC/CTSs; and follows the World Health Organization's advice to keep monitoring the variants of COVID-19 and epidemic development, including the emergence of variants of concern.

The spokesperson said, "The HKSAR persists in relaxing yet does not give up in fighting against the epidemic. The Government has all along been tackling the COVID-19 epidemic under the principles of science-based and targeted anti-epidemic measures, as well as the proper management of risks and citizen-focused facilitation. While safeguarding the well-being of citizens and protecting the public healthcare system, we also seek to reduce the disruption to normal social activities with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost. The Government will closely monitor the mutation of COVID-19 virus and epidemic development, and adjust anti-epidemic measures in a timely manner based on analyses of scientific data."


2022.12.28

Government adjusts testing arrangements for inbound persons

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

...

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

To fully leverage Hong Kong's strengths in connecting with the world and to prepare for the resumption of travel with the Mainland, the Government will further streamline inbound control measures starting from 0.00am tomorrow on the premise of striking a balance between risks and economic impetus. Details are as follows.

Standardising pre-departure testing requirements

All inbound persons (aged three or above on the date of arrival at Hong Kong), regardless of being from the Mainland, Macao, Taiwan or overseas places, are required to conduct an RAT within 24 hours, or undergo a polymerase chain reaction-based nucleic acid test within 48 hours, prior to the scheduled time of flight departure (for those entering Hong Kong via the airport) or the scheduled time of arrival at Hong Kong (for those entering Hong Kong via other boundary control points), and obtain a negative result for entering Hong Kong. Upon receiving the test results, relevant persons should keep the photos showing the test results or the test report for 90 days for presentation for checking on request by Government personnel. They may also voluntarily declare the test result via the Department of Health's electronic health declaration form.

Lifting post-arrival nucleic acid testing requirement

Starting tomorrow, the Government will also lift all existing nucleic acid testing requirements applicable to inbound persons, including:

(1) Lifting the nucleic acid test under the "test-and-go" arrangement on the day of arrival (Day 0) at the airport and on Day 2 after arrival at Hong Kong for inbound persons from overseas places or Taiwan

(2) Lifting the nucleic acid test on Day 2 after arrival at Hong Kong (and an additional nucleic acid test on Day 1 after arrival at Hong Kong for those who have stayed in any place on the List of At-Risk Places within the Mainland or Macao under the Return2hk / Come2hk Scheme) for inbound persons from the Mainland or Macao

After the aforementioned nucleic acid testing requirements have been lifted, relevant inbound persons who had already arrived at Hong Kong today or earlier will no longer be required to undergo the relevant post-arrival nucleic acid tests according to the original requirement.

Health advice on conducting RATs after arrival at Hong Kong

The Government continues to advise all inbound persons to conduct daily RATs using self-arranged RAT kits during the period between the day of arrival (i.e. Day 0) and Day 5 after arrival at Hong Kong.

The handling arrangements for inbound persons tested positive align with that for local cases. Relevant persons should provide information to the Centre for Health Protection of the Department of Health through the online platforms (for nucleic acid tests or RATs) as early as possible. For further details, please refer to the webpage on Points to Note for Persons who Tested Positive.

Cessation of the Provisional Vaccine Pass arrangement

In alignment with the cessation of implementation of the Vaccine Pass arrangement under the Prevention and Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599L) by the Government, the arrangement for inbound persons to obtain a Provisional Vaccine Pass will cease.

The requirement for non-Hong Kong residents to be fully vaccinated for boarding a flight to Hong Kong from overseas places will remain unchanged for the time being.

The Government will gazette the relevant specification notices under the Compulsory Quarantine of Certain Persons Arriving at Hong Kong Regulation (Cap. 599C), the Compulsory Quarantine of Persons Arriving at Hong Kong from Foreign Places Regulation (Cap. 599E) and the Prevention and Control of Disease (Compulsory Testing for Certain Persons) Regulation (Cap. 599J) to effect the above measures.

The Government will continue to suitably adjust anti-epidemic measures based on scientific analyses of data. While safeguarding the well-being of citizens and protecting the public healthcare system, the Government also seeks to reduce the disruption to normal social activities with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost.


2022.12.19

Mga pagluluwag na kaayusan upang matulungan ang mga dayuhang kasambahay (FDHs) at mga tagapag-empleyo na makayanan ang pandemyang COVID-19 ay ititigil na sa ika-1 ng Mayo, 2023. (Flexibility arrangements to assist foreign domestic helpers and employers cope with COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1, 2023)

Inanunsyo ng Pamahalaan ngayon araw (ika-19 ng Disyembre 2022) na ang mga pagluluwag na kaayusan upang matulungan ang mga dayuhang kasambahay (FDHs) at mga tagapag-empleyo na makayanan ang pandemyang COVID-19 ay ititigil na sa ika-1 ng Mayo, 2023.

...

Inanunsyo ng Pamahalaan ngayon araw (ika-19 ng Disyembre 2022) na ang mga pagluluwag na kaayusan upang matulungan ang mga dayuhang kasambahay (FDHs) at mga tagapag-empleyo na makayanan ang pandemyang COVID-19 ay ititigil na sa ika-1 ng Mayo, 2023.

Ayon sa isang tagapagsalita ng Pamahalaan, “upang matulungan ang mga FDHs at kanilang mga tagapag-empleyo na makayanan ang pandemyang COVID-19, ang Pamahalaan ay mula noong unang bahagi ng 2020 ay nagpatupad ng isang serye ng mga hakbang sa pagluluwag ng kaayusan na pinapayagan ang ekstensyon ng panahon ng bisa ng mga kasalukuyang kontrata at pagpapaliban ng pagbalik sa tahanangbansa. Ang Pamahalaan ay mahigpit na binantayan ang paglago ng pandemya upang suriin at ayusin ang mga hakbang. Isinasaalang-alang na ang mga paglipad sa pagitan ng Hong Kong at pangunahin mga bansa na nagpapadala ng mga FDH ay unti-unting nagpapatuloy pagkatapos ng pagluwag sa mga lugar at rutang may mekanismong pagsuspinde ng paglipad noong ika-1 ng Abril at ika-7 ng Hulyo ayon sa pagkakabanggit ngayong taon; ang paghinto sa patakaran ng sapilitang kuwarentina sa pagdating sa Hong Kong na nagkabisa mula ika-26 ng Setyembre; pati na rin ang unti-unting pagpapaluwag ng hakbang sa pagkontrol ng mga papasok na manlalakbay, ang Pamahalaan ay nirepaso ang sitwasyon at nagpasya na ihinto ang mga pagluluwag ng kaayusan na nabanggit sa itaas mula ika-1 ng Mayo. Upang mabigyan ng sapat na oras ang mga FDHs at kanilang mga tagapag-empleyo na gumawa ng kaukulang kaayusan, ang mga sumusunod na pagluluwag ng kaayusan na inanunsyo ngayon araw ay ipinatupad hanggang ika-30 ng Abril, 2023. Ang Pamahalaan ay nagpapaalala sa mga tagapag-empleyo at mga FDHs na pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa empleyo, pagbabago ng kontrata o pagbalik ng mga FDH’s sa tahanangbansa sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang paglabag sa mga kaugnay na kinakailangan.”

Ang mga pagluluwag na kaayusan ay nakasalaysay sa ibaba.

Ekstensyon ng panahon ng bisa ng mga kasalukuyang kontrata

Para sa lahat ng mga kontrata ng FDH na mawawalan ng bisa sa o bago ang ika-30 ng Abril 2023, ang mga tagapag-empleyo ay maaaring mag-aplay sa pagpapahaba ng panahon ng pagkabisa ng kasalukuyan kontrata ng kanilang papaalis na mga FDHs. Para sa mga ganitong kontrata, nagbigay ang Komisyoner ng Paggawa ng pahintulot para sa pagpapahaba ng panahon ng empleyo na nakasaad sa Sugnay 2 ng Pamantayang Kontrata ng Empleyo ng pinakamahabang panahon na anim na buwan, kung sasang-ayunan ang parehong tagapag-empleyo at FDH na may kinalaman sa naturang pagbabago. Ngunit, hindi na isasaalang-alang ang mga aplikasyon para sa higit pang pagpapahaba ng mga kontratang napahaba na noon sa ilalim ng nakaraang inanunsyong kaayusan. Kung kailangan ng tagapag-empleyo ipagpatuloy ang pagkuha sa kanyang FDH nang lagpas sa pinahabang anim na buwang panahon, dapat isaalang-alang ng tagapag-empleyo ang pag-aplay para sa pagpapanibago ng kontrata sa kasalukuyang FDH. Lahat ng aplikasyon ay kailangan makarating sa Kagawaran ng Imigrasyon (ImmD) sa o bago ng ika-30 ng abril, 2023. Ang nahuli sa pagsusumite ay hindi tatanggapin

Pagpapaliban ng pagbalik sa tahanangbansa

Sa ilalim ng karaniwang sirkumstansya, ang isang FDH na may pinabagong kontrata sa parehong tagapag-empleyo, o malapit nang magsimula ng bagong kontrata sa bagong tagapag-empleyo matapos ang pagkawalang bisa ng kasalukuyang kontrata ay maaaring mag-aplay sa ImmD para sa pagpapaliban ng pagbalik sa tahanangbansa sa loob ng hindi hihigit sa isang taon matapos magwakas ang kasalukuyang kontrata, ayon sa pagsang-ayon ng kasalukuyang tagapag-empleyo o bagong tagapag-empleyo. Ayon sa kaugnay na kaayusan, kung hindi makakabalik ang isang FDH sa kanyang tahanangbansa sa loob ng isang taong panahong nabanggit, matapos ang pagkakasundo sa kanyang tagapag-empleyo, maaari siyang mag-aplay sa ImmD para sa higit na pagpapahaba ang limitasyon ng pananatili hanggang sa katapusan ng kanyang kontrata upang makabalik siya sa tahanangbansa sa loob ng panahong iyon.

Kung ang nabangit na isang taon panahon ay nawalan ng bisa sa o bago ang ika-30 ng Abril, 2023, Ang FDH ay maaaring magsumite ng aplikasyon sa ImmD sa loob ng walong lingo bago ang paglipas ng kasalukuyang limitasyon ng pananatili para pahabain ang limitasyon ng pananatili hanggang sa katapusan ng kanyang kontrata. Lahat ng aplikasyon ay kailangan makarating sa Kagawaran ng Imigrasyon (ImmD) sa o bago ng ika-30 ng abril, 2023. Ang nahuli sa pagsusumite ay hindi tatanggapin. Pinapaalalahanan ng Pamahalaan ang mga tagapag-empleyo at mga FDHs na ang mga pagluluwag na kaayusan sa itaas ay dapat na sang-ayunan ng parehong tagapag-empleyo at FDH, at patuloy na umiiral ang pangangailangang makabalik ang mga FDHs sa kanilang tahanangbansa. Dapat ayusin ng mga tagapag-empleyo ang pagbalik ng kanilang mga FDH sa kanilang tahanangbansa sa loob ng pinahabang limitasyon ng pananatili. Para sa mga FDHs na sakop ng nabangit na isang taon panahon na mawawalan ng bisa sa o pagkatapos ng ika-1 ng Mayo, 2023, ang panahon para makabalit sila sa kanilang tahanangbansa ay hindi na maaaring mapahaba.

Bukod pa, ang Pamahalaan ay nagpapaalala sa mga FDHs at potensyal na tagapag-empleyo ng FDH na, alinsunod sa namamayaning patakaran ng Pamahalaan sa FDH, and isang FDH ay kailangan umalis ng Hong Kong sa pagkumpleto ng kontrata ng empleyo o sa loob ng dalawang lingo mula sa petsa ng pagwakas ng kontrata, alinman ang mas nauna. Maliban sa pambihirang pangyayari na itinuring makatwiran ng ImmD (kasama na ang napaagang pagwawakas ng kontrata dahil sa paglipat, pangingibang bansa, pagkamatay o pinansyal na dahilan ng tagapag-empleyo, o kung mayroon ebidensya na ang FDH ay inabuso o pinagsamantalahan), ang isang aplikasyon galing sa FDH para sa pagpalit ng tagapag-empleyo sa Hong Kong sa loob ng dalawang taon panahon ng kontrata ay karaniwang hindi aaprubahan. Ang isang FDH na nais magkaroon ng bagong tagapag-empleyo ay kailangan umalis ng Hong Kong at magsumite ng bagong aplikasyon ng bisa sa ImmD.

Umaapela ang Pamahalaan sa miyembro ng publiko na magsumite ng aplikasyon ng bisa para sa mga FDHs at karagdagang pag-empleyo ng mga FDHs sa pamamagitan ng online na pamaraan, kasama na sa pamamagitan ng app sa selpon ng ImmD. Sa pamamagitan ng elektronikong serbisyo sa aplikasyon ng bisa at isang “e-Visa” na pag-aayos na ipinatupad ng ImmD, ang mga miyembro ng publiko ay maaring ikumpleto ang buong proseso ng aplikasyon ng bisa, kasama na ang pagsumite ng aplikasyon, pagbayag at pagkolekta ng “e-Visa”. Maari din silang magtanong tungkol sa katayuan ng aplikasyon at magsumite ng karagdagan dokumento at napaagang pagwawakas ng isang kontrata ng empleyo sa pamamagitan ng isang dedikadong “Online na serbisyo para sa mga Dayuhang Kasambahay” webpage na itinayo ng ImmD sa www.immd.gov.hk/fdh. Ang buong proseso ay hindi nangangailangan na bumisita sila sa tanggapan ng ImmD ng personal upang dumaan sa mga pormalidad, na parehong maginhawa at nakakatipid sa oras.

Pinapayuhan ng Pamahalaan ang mga tagapag-empleyo at kanilang FDHs na bigyan ng pansin ang limitasyon ng pananatili at pagkabisa ng pasaporte ng mga FDHs at isaayos ang aplikasyon ng bisa at pagpapalit ng pasaporte nang maaga.

Kung may mga katanungan tungkol sa karapatan at benipisyo ng mga FDHs, mangyaring sumangguni sa Kagawaran ng Paggawa (LD) sa dedikadong numero para sa FDH na 2157 9537 (hinahawakan ng 1823) o sa pamamagitan ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk. Ang dedikadong FDH Portal (www.fdh.labour.gov.hk) na itinayo ng LD ay nagbibigay ng impormasyon at kapaki-pakinabang na kawing na nauugnay sa pag-empleyo ng mga FDHs. Kung may mga katanungan tungkol sa aplikasyon ng bisa para sa FDH, mangyaring sumangguni sa ImmD sa pagtawag sa numero na 2824 6111 o magpadala ng email sa enquiry@immd.gov.hk.


2022.12.08

Ang pinakahuling patakaran sa pagkontrol ng mga papasok na dayuhang kasambahay (Latest inbound control arrangement for foreign domestic helpers)

Ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ngayon araw (ika-8 ng Disyembre) ay nagpaalala sa mga Dayuhang Kasambahay (FDHs) at mga Amo na ang Gobyerno ay mag-aamyenda ng patakaran sa pagkontrol ng mga papasok na manlalakbay galing sa ibang bansa simula ika-9 ng Disyembre (Biyernes).

...

Ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ngayon araw (ika-8 ng Disyembre) ay nagpaalala sa mga Dayuhang Kasambahay (FDHs) at mga Amo na ang Gobyerno ay mag-aamyenda ng patakaran sa pagkontrol ng mga papasok na manlalakbay galing sa ibang bansa simula ika-9 ng Disyembre (Biyernes).

Ayon sa isang tagapagsalita ng LD, “Sa ngayon ang mga FDHs ay kailangan sumailalim sa nucleic acid test sa araw ng pagdating sa Hong Kong at ika-2 araw pagkatapos ng pagdating. Sila ay dapat na magsagawa ng araw-araw na rapid antigen test (RATs) hanggang sa ika-7 araw pagkatapos ng pagdating sa Hong Kong, at papayagan lamang silang umalis ng tirahan pagkatapos makakuha ng negatibong resulta ng pagsusuri. Simula bukas, ang mga FDHs na darating para magtrabaho sa Hong Kong o pagkatapos ng ika-2 ng Disyembre ay kinankailangan lamang magsagawa ng araw-araw na rapid antigen test (RATs) hanggang ika-5 araw pagkatapos ng pagdating. Ang pangangailangan sa pagsusuri sa nucleic acid test sa araw ng pagdating sa Hong Kong at ika-2 araw pagkatapos ng pagdating ay nananatiling hindi nagbabago. Sa pag sangalang-alang sa kondisyon ng ibang pamilya, ang kalihim ng Kagawaran ng Paggawa ay inaproba na pwedeng patirahin ng mga Amo ang kanilang kasambahay sa lisensyadong hotel at guesthouse habang nasa limang araw na panahon na iyon. Hindi na kailangan mag-apply sa LD. Kung ang mga amo ay gustong patirahing ang FHD sa isang lisensyadong hotel at guesthouse, dapat nilang bayaran ang gastos sa tirahan at magbigay ng alawans sa pagkain sa dayuhang kasambahay habang nasa panahon na iyon.”

Para sa mga FDHs na dumating sa Hong Kong bago ang ika-9 ng Disyembre at nananatili pa rin sa lisensyadong hotel at guesthouse para sa tatlong araw na medikal na pagmamatyag, at karagdagang apat na araw na pagsubaybay sa sariling kalusugan, sila ay pinapayagan na magpatuloy at manatili sa lisensyadong hotel at guesthouse na hindi hihigit sa pitong araw upang tapusin ang medikal na pagmamatyag at pagsubaybay sa sariling kalusugan. Ang listahan ng mga lisensyadong hotel at guesthouse ay maaaring matagpuandito.

Kung ang isang FDH ay hindi makapagtrabaho sa tirahan ng kanyang amo dahil nais ng kanyang amo na patirahing ang FHD sa isang lisensyadong hotel at guesthouse habang nasa panahon na nabangit sa itaas. Ang kanyang amo ay dapat bayaran ang katumbas na kabayaran na dapat matangap ng FDH kung siya ay nagtrabaho sa panahon na iyon.

Sa pagdating, ang mga FDHs ay sakop ng paghihigpit sa Pass sa Bakuna na may dilaw na QR code. Sila ay maaaring magtrabaho sa bahay ng kanilang amo at pwedeng lumabas at gawing ang pang araw-araw na pangangailangan na may mababang panganib, halimbawa kagaya ng pagsakay sa pang-publikong transportasyon, pagpasok sa supermarket at palengke at iba pa, subalit sila ay ipinagbabawal na pumasok sa lugar na napakadelekado kung saan ay walang suot na mask o may mga grupong pagsasalo, pati na rin ang ibang lugar na nangangailangan ng proteksyon (Para sa detalye, mangyaring tignan dito). Pagkatapos makakuha ng negatibong resulta ng pagsusuri, ang Pass sa Bakuna ng FDH ay mapapalitan ng bughaw na QR code sa ika-3 araw pagkatapos ng pagdating sa Hong Kong.

Bukod pa, ang pangangailangan sa mga paparating na mga FDHs na magpakita ng patunay ng negatibong resulta ng rapid antigen test (RAT) na isinasagawa sa loob ng 24 oras bago ang nakatakdang oras ng pag-alis at pagkumpleto ng online Health & Quarantine Information Declaration ng Kagawaran ng Kalusugan (www.chp.gov.hk/hdf) bago sumakay ng eroplano ay nananatiling hindi nagbabago.

Para sa mga detalye ng patakaran sa itaas, mangyaring sumangguni sa pahayag ng Gobyerno noong ika-8 ng Disyembre (www.info.gov.hk/gia/general/202212/08/P2022120800701.htm).

Ang dedikadong portal (www.fdh.labour.gov.hk) ng LD ay nagbibigay din ng impormasyon at kapaki-pakinabang na links na nauugnay sa pagkontrol ng mga papasok na dayuhang kasambahay. Kung meron mga katanungan sa pagkontrol ng mga papasok na dayuhang kasambahay, mangyaring makipag-ugnayan sa LD sa pamamagitan ng 24 oras na numero sa 2717 1771 (binabantayan ng 1823), gamit ang email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk o sa pamamagitan ng online porm sa dedikadong portal (www.fdh.labour.gov.hk).


2022.02.24

Hindi dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay na nahawaan ng covid-19 (Employers should not dismiss foreign domestic helpers who have contracted COVID-19)

Pinaalalahanan ngayon (24 Pebrero) ng Kagawaran ng Kalusugan (LD) ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay (FDH) na nahawaan ng COVID-19 at dapat na patuloy na sundin ang mga pangangailangang nasa ilalim ng Ordinansa ng Trabaho (EO) at Pamantayan ng Kontrata ng Trabaho (SEC) habang may pandemya.

...

Pinaalalahanan ngayon (24 Pebrero) ng Kagawaran ng Kalusugan (LD) ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay (FDH) na nahawaan ng COVID-19 at dapat na patuloy na sundin ang mga pangangailangang nasa ilalim ng Ordinansa ng Trabaho (EO) at Pamantayan ng Kontrata ng Trabaho (SEC) habang may pandemya.

Sabi ng isang tagapagsalita ng LD, "Dapat sundin ng ng mga nagpapatrabaho sa mga FDH ang mga tungkulin at pangangailangang nasa ilalim ng EO at SEC. Nais naming paalalahanan ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat wakasan ang isang kontrata ng trabaho dahil nahawaan ang FDH ng COVID-19. Sa ilalim ng EO, pinagbabawalan ang isang nagpapatrabaho na wakasan ang kontrata ng trabaho ng empleyado sa kanyang bayad na araw ng sakit, maliban sa mga kaso ng mabilisang pagsisante dahil sa malubhang pagkakasala. Magkakasala ang isang nagpapatrabahong lalabag sa mga kaugnay na probisyon ng EO at mananagot sa pag-uusig at, kapag nahatulang maysala, sa pinakamataas na multang $100,000. Bukod dito, kapag nilabag ng nagpapatrabaho ang EO, hindi na siya ituturing na karapat-dapat na magpatrabaho sa isang FDH para sa isang partikular na haba ng panahon at tatanggihan ang kanyang aplikasyon ng visa para sa mga FDH. Pinapaalala rin sa mga nagpapatrabaho ang posibleng paglabag sa Ordinansa sa Diskriminasyon sa Kapansanan (Disability Discrimination Ordinance (DDO)) kapag hindi nila trinato nang mabuti ang kanilang mga FDH (hal. sa pamamagitan ng pagsisante sa kanila) dahil naimpeksyunan sila ng o gumaling sila mula sa COVID-19."

Kung angkop ang EO, dapat magbigay ang nagpapatrabaho ng pahinga kapag may sakit (sick leave) at baong pera kapag may sakit (sickness allowance) sa karapat-dapat na FDH ayon sa EO kapag nagkasakit ang FDH. Kung hindi pa nakakaipon ang may sakit na FDH ng sapat na bayad na araw ng sakit upang punan ang panahon ng kanyang sick leave, umaapela ang Pamahalaan sa nagpapatrabaho na maawa at pag-isipan ang pagbibigay ng bayad ba sick leave sa FDH. Bukod dito, ayon sa mga pangangailangan ng SEC, dapat maglaan ang mga nagpapatrabaho ng libre at angkop na matutuluyan, gayon din ang libreng medikal na paggamot sa kanilang mga FDH.

Idinagdag din ng tagapagsalita na, "Tinutulungan ng mga FDH ang mga pamilya ng Hong Kong na gumawa ng mga gawaing-bahay at bantayan ang mga matatanda at bata. Mahalaga ang kanilang ambag sa Hong Kong. Sa kasalukuyan, bumaba na ang bilang ng mga FDH sa humigit-kumulang 340000 mula sa mataas na bilang na humigit-kumulang 400000 noong Enero 2020 dahil sa pandemya. Lalo pang kailangan ang suporta at pag-unawa sa isa’t-isa sa harap ng pandemya. Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga lokal na pamilya, kailangan nating paigtingin ang suporta at proteksyon para sa mga FDH upang mapanatili ang Hong Kong bilang kaakit-akit na lugar para magtrabaho ang mga FDH. Umaapela ang Pamahalaan sa mga nagpapatrabaho at FDH na labanan ang virus nang magkasama. Hindi dapat basta-basta na lamang sisantihin ng mga nagpapatrabaho ang mga naimpeksyunang FDH. Ang sinumang FDH na sinisante ng nagpapatrabaho dahil nahawaan ng COVID-19 ay maaaring lumapit sa LD para sa tulong."

Maaaring tawagan ng mga FDH at nagpapatrabaho ang numerong pang-FDH na 21579537 (pinangangasiwaan ng 1823), magpadala ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk o makipag-usap sa LD sa pamamagitan ng online na pormularyo sa nakalaang Portal na (www.fdh.labour.gov.hk). Para sa impormasyong kaugnay ng COVID-19 at DDO, maaaring bisitahin ng mga nagpapatrabaho ang website ng Komisyon sa mga Pantay na Oportunidad (Equal Opportunities Commission) na

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).