Pitak ng Dayuhang Kasambahay Pitak ng Dayuhang Kasambahay

Mensahe ng maligayang pagdating

Ang portal na ito ay nagbibigay ng impormasyong may kaugnayan sa pag-empleyo ng mga dayuhang kasambahay (mga FDH) sa Hong Kong, kasama ang patakaran sa pag-angkat ng mga FDH, paglathala at mga materyal sa pamamahayag hinggil sa mga karapatan at katungkulan ng mga FDH at kanilang mga employer sa ilalim ng mga batas ng paggawa at ang Kontrata ng Pamantayang Empleyo para sa pagtanggap sa trabaho ng mga FDH. Kapwa ang mga FDH at kanilang mga employer ay hinihimok na basahin ang impormasyon sa website na ito pati na ang mga nararapat na lathalain bago pumasok sa isang kontrata, o sa panahon ng pagdaan ng empleyo.

Bagamat hindi kinakailangan ng Pamahalaan ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong na ang mga employer ay dapat na kumuha ng mga FDH sa pamamagitan ng, o mga FDH upang kumuha ng empleyo mula sa, mga ahensiya ng empleyo (mga EA), karaniwan itong pamamaraan kung saan ang mga tao ng Hong Kong ay nag-eempleyo ng mga FDH. Ang mga kanya-kanyang tahanangbansa ng mga FDH ay maaari ring may ganoong pangangailangan at sila ay nagbabago sa lahat ng mga bansa. Ang mga FDH at mga employer ay hinihimok din na basahin ang seksiyon ng “Pakikipag-ugnayan sa isang ahensiya ng empleyo” para sa mga punto na dapat tandaan kapag gumagamit ng serbisyo ng mga EA, at upang gamitin ang makina ng paghahanap para sa pagkilala sa (mga) EA na may bisang lisensiya sa Hong Kong.

Para sa mga usaping may kaugnayan sa pamantayan ng pagiging kuwalipikado at mga pamamaraan para sa pag-apply para sa empleyo ng mga FDH, mangyaring bisitahin ang website ng Kagawaran ng Pangingibang-bayan.

Ano’ng Balita
    


Importanteng mga Mensahe na may kinalaman sa COVID-19


Patakaran sa Kuwarentina para sa mga Dayuhang Kasambahay

Pindutin dito para sa pinakahuling pahayag.

Sakit na Coronavirus 2019- Mga karaniwang tanong na nauugnay sa mga dayuhang kasambahay

Mangyaring mag-click ditto upang malaman ang higit pa tungkol sa mga obligasyon at karapatan ng mga taga-empleyo at FDH sa ilalim ng Ordinansa ng Pagtrabaho at Standard na Kontrata ng Pagtatrabaho, at ang may-katuturang impormasyon, na may kaugnayan sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Ang mga FDHs at Pinapasukan ay maaaring sumangguni sa “COVID-19 Thematic Website” (www.coronavirus.gov.hk/) para sa mga payong pangkalusugan tungkol sa pag-iwas sa Pneumonia at mga impeksyon sa baga. Ang mga impormasyon sa website ay maaaring mabasa sa Chinese, English, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.

Huling Araw ng Pagsusuri 26 September 2022

Programa sa Pagbabakuna ng COVID-19 

Para sa online booking o iba pang mga detalye, maaaring bumisita sa mga itinalagang website para sa Programa sa Pagbabakuna (www.covidvaccine.gov.hk). Ang website ay naglalaman ng mga impormasyon sa wikang Tsino, Ingles, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.


Huling Araw ng Pagsusuri 29 August 2022

Iba pang Kaugnay na Impormasyon

Baong Pera para sa Maysakit at Proteksyon ng Empleyo sa ilalim ng mga Hakbang Laban sa Pandemya

Magkakaroon ng bisa ang (Susog na) Ordinansa sa Empleyo 2022 sa 17 Hunyo 2022. Layunin ng Susog na Ordinansang palakasin ang proteksyon ng mga Karapatan sa empleyo at mga benepisyo ng mga empleyado kung hindi sila papasok sa trabaho dahil sa pagsunod nila sa mga espesipikong pangangailangan laban sa pandemya at hikayatn ang mga empleyadong tumanggap ng bakuna sa COVID-19 vaccination. Para sa mga detalye, mangyaring bisitahin ang: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

Pagdami ng mga Pistang Ayon sa Batas

Simula 2022, magiging bagong dagdag na pistang ayon sa batas ang Kaarawan ng Buddha sa ilalim ng Ordinansa sa Empleo. Para sa mga detalye, pakibisita ang: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.09.24 

Ang pinakahuling patakaran sa pagkontrol ng mga papasok na dayuhang kasambahay (Latest inbound control arrangement for foreign domestic helpers)

Ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ngayon araw (ika-24 ng Setyembre) ay nagpaalala sa mga Dayuhang Kasambahay (FDHs) at mga Amo na ang Gobyerno ay mag-aamyenda ng patakaran sa pagkontrol ng mga papasok na manlalakbay galing sa ibang bansa simula ika-26 ng Setyembre (Lunes).

...

Ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ngayon araw (ika-24 ng Setyembre) ay nagpaalala sa mga Dayuhang Kasambahay (FDHs) at mga Amo na ang Gobyerno ay mag-aamyenda ng patakaran sa pagkontrol ng mga papasok na manlalakbay galing sa ibang bansa simula ika-26 ng Setyembre (Lunes).

Ayon sa isang tagapagsalita ng LD, “Ang mga FDHs na dadating para magtrabaho sa Hong Kong simula sa ika-26 ng Setyembre ay mapapasailalim sa binago na patakaran sa pagkontrol ng mga papasok na manlalakbay galing sa ibang bansa sakop ng modelong 0+3, halimbawa sila ay hindi na mapapasailalim sa kuwarentina sa hotel pagdating ng Hong Kong at kailangan lamang mapasailalim sa tatlong araw na medikal na pagmamatyag, at karagdagang apat na araw na pagsubaybay sa sariling kalusugan. Sila ay kailangan magkaroon ng ilang pagsusuri habang nasa medikal na pagmamatyag at karagdagang apat na araw na pagsubaybay sa sariling kalusugan. Habang nasa panahon ng medikal na pagmamatyag, ang FDHs ay maaaring magtrabaho sa bahay ng kanilang amo at lumabas ng bahay at pwedeng gawing ang pang araw-araw na pangangailangan na lower risk kagaya ng pagsakay sa pang-publikong transportasyon, pagpasok sa supermarket at palengke at iba pa. Sila ay, gayunpaman, sakop ng Vaccine Pass na may dilaw na QR code, at bawal sila pumasok sa lugar na high-risk kung saan ay walang suot na mask o may mga grupong pagsasalo, at mga establesimiento na nangangaylangan ng proteksyon (Nota).”

Sa pag sangalang-alang sa kondisyon ng ibang pamilya, ang kalihim ng Kagawaran ng Paggawa ay inaproba na pwedeng patirahin ng mga Amo ang kanilang kasambahay sa lisensyadong hotel at guesthouse para tapusin ang tatlong araw na medikal na pagmamatyag at apat na araw na pagsubaybay sa sariling kalusugan. Hindi na kailangan mag-apply sa LD. Kung ang mga amo ay gustong patirahing ang FHDs sa isang lisensyadong hotel at guesthouse habang nasa medikal na pagmamatyag at pagsubaybay sa sariling kalusugan, dapat nilang bayaran ang gastos sa tirahan at magbigay ng alawans sa pagkain sa dayuhang kasambahay habang nasa panahon na iyon. ang listahan ng mga lisensyadong hotel at guesthouse ay mahahanap dito. Kung ang FDH ay hindi makapagtrabaho sa bahay ng kanyang amo dahil sa pagkakaayos ng amo na hindi gawing ang medikal na pagmamatyag at pagsubaybay sa sariling kalusugan sa isang lugar maliban sa bahay ng kanyang amo, ang amo ay dapat bayaran ang FDH ng isang kabuuan na katumbas ng kabayaran na dapat matangap ng FDH kung siya ay nagtrabaho sa panahon na iyon.

Bukod pa, simula sa ika-26 ng Setyembre, ang mga FDHs na dadating para magtrabaho sa Hong Kong ay kailangan lamang magpakita ng patunay ng negatibong resulta ng rapid antigen test (RAT) na isinasagawa sa loob ng 24 oras bago ang nakatakdang oras ng pag-alis. Ang anumang patunay ng negatibong resulta ng nucleic acid test bago umalis ay hinda na kailangan. Ang mga FDHs ay kailangan paring ikumpleto ang online Health & Quarantine Information Declaration ng Kagawaran ng Kalusugan (www.chp.gov.hk/hdf) bago sumakay ng eroplano upang magdeklara ng talaan ng pagkumpleto ng bakuna at resulta ng RAT bago ang pag-alis.

Sa ilalim ng modelong 0+3, ang dedikadong kuwarentin hotel (DQHs) ay kakanselahin. Ang araw ng pagdating sa Hong Kong kasama ang unang nucleic acid test na isinagawa ay ituturing na ika-0 na araw (Day 0). Habang nasa medikal na pagmamatyag, ang mga FDHs ay dapat na magsagawa ng araw-araw na rapid antigen test (RATs) at kailangan sumailalim sa nucleic acid test sa ika-2 araw (Day 2). Sa pagtanggap ng sunod-sunod na negatibong resulta ng pagsusuri, ang Vaccine Pass ng FDH ay mapapalitan ng bughaw na QR code sa ika-3 araw (Day 3) ng pagdating sa Hong Kong. Ang FDHs ay sasailalim sa pagsubaybay sa sariling kalusugan sa magkasunod ng apat na araw sa oras na makumpleto ang medikal na pagmamatyag at dapat na magsagawa ng araw-araw na rapid antigen test (RATs) hagang ika-7 araw (Day 7). Kailangan silang magpasuri ng nucleic acid test sa ika-4 na araw (Day 4) at ika-6 na araw (Day 6).

Para sa mga FDHs na dumating ng Hong Kong bago ang ika-26 ng Setyembre at sumasailalim pa sa kuwarentin sa dedikadong kuwarentin hotel (DQHs) noon araw na iyon, pinapayagan na silang umalis ng ika-26 ng Setyembre ayon sa pagaayos ng mga hotel. Ang mga FDHs na dumating ng Hong Kong sa loob ng tatlong araw (halimbawa ang mga FDHs na dumating ng Hong Kong mula ika-24 ng Setyembre hagang ika-26 ng Setyembre) ay kakailanganin pa rin sumailalim sa medikal na pagmamatyag at sakop ng mga paghihigpit sa dilaw na QR code. Kung ang mga amo ay gustong patirahing ang FHDs sa isang lisensyadong hotel at guesthouse habang nasa medikal na pagmamatyag at pagsubaybay sa sariling kalusugan, maaari silang makipag-ugnayan sa hotel sa kanilang sariling. Ang mga amo ay dapat bayaran ang gastos sa tirahan at magbigay ng alawans sa pagkain sa dayuhang kasambahay, pati na rin ang katumbas ng kabayaran na dapat matangap ng FDH kung siya ay nagtrabaho sa panahon ng medikal na pagmamatyag at pagsubaybay sa sariling kalusugan sa hotel.

Para sa mga detalye ng patakaran sa itaas, mangyaring sumangguni sa pahayag ng Gobyerno noong ika-24 ng Setyembre (www.info.gov.hk/gia/general/202209/24/P2022092400048.htm).

Ang dedikadong portal (www.fdh.labour.gov.hk) ng LD ay nagbibigay din ng impormasyon at kapaki-pakinabang na links na nauugnay sa pagkontrol ng mga papasok na dayuhang kasambahay. Kung meron mga katanungan sa pagkontrol ng mga papasok na dayuhang kasambahay, mangyaring makipag-ugnayan sa LD sa pamamagitan ng 24 oras na hotline sa 2717 1771 (binabantayan ng 1823), gamit ang email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk o sa pamamagitan ng online porm sa dedikadong portal (www.fdh.labour.gov.hk).

Paalala:
Ang mga taong nasa kategorya ng dilaw na QR code ng Vaccine Pass ay hindi pwedeng pumasok sa mga lugar na nasasailalim ng active checking at mga lugar na nabibilang sa kategoryang kostomer o bisita:

Lugar na kasama sa Pagpipigil at Pagkontrol ng Sakit (Pangangailangan at Direksyon) (Negosyo at Lugar) Regulasyon (Cap. 599F) itong mga lugar na sakop ng active checking ng Vaccine Pass.

 • Lugar na nangangailangan gumamit ng QR Code Verification Scanner at sakop ng Cap. 599F, halimbawa lugar na nagseserb ng pagkain (kasama ang bar o pub), amusement game center, bathhouse, fitness center, game center na pambata, establesimiento na may sumasayaw at kumakanta na nasa loob ng gusali, party room, establesimiento na may serbisyong pagmamasahe, club house, club o nightclub, establesimiento na may karaoke, establesimiento na may madjong o sugalan, sport center na nasa loob ng gusali, swimming pool, cruise ship, mga pagtipon-tipon na nasa loob ng gusali, gupitan o beauty parlor at simbahan.
 • Mga establesimiento na kailangang suriin ang Vaccine Pass kung maaari, halimbawa sayawan at kantahan na nasa labas ng gusali, lugar na para sa isports na nasa labas ng gusali at mga pagtipon-tipon na nasa labas ng gusali.

Iba pang mga establesimiento: tirahan para sa mga matatanda, tirahan para sa mga taong may kapansanan, paaralan at lugar na itinalagang lugar na healthcare.


2022.09.23 

Government announces lifting of compulsory quarantine requirement on arrival at Hong Kong

The Government announced on September 23 the lifting of compulsory quarantine requirement for inbound persons from overseas places or Taiwan starting from September 26, after analysing scientific data and striking a balance among factors such as transmission risks. The arrangement for inbound persons from the Mainland or Macao will be rationalised at the same time. The Government's goal is to minimise the inconvenience faced by inbound travellers due to quarantine requirements and allow room for Hong Kong to connect with the world as far as possible, while being able to contain the epidemic development.

...

The Government announced on September 23 the lifting of compulsory quarantine requirement for inbound persons from overseas places or Taiwan starting from September 26, after analysing scientific data and striking a balance among factors such as transmission risks. The arrangement for inbound persons from the Mainland or Macao will be rationalised at the same time. The Government's goal is to minimise the inconvenience faced by inbound travellers due to quarantine requirements and allow room for Hong Kong to connect with the world as far as possible, while being able to contain the epidemic development.

Starting September 26, the boarding requirements and quarantine arrangements for inbound persons from overseas places or Taiwan will be adjusted as follows:

 • Presentation of a negative nucleic acid testing report prior to boarding will no longer be required. Instead, a declaration of the negative result of a self-arranged rapid antigen test (RAT) conducted within 24 hours prior to the scheduled time of departure should be made via the online Health & Quarantine Information Declaration of the Department of Health.
 • Boarding requirement of having completed vaccination for Hong Kong residents will be lifted. Non-Hong Kong residents aged 12 or above will still be required to be fully vaccinated or have obtained a medical exemption certificate before they are allowed to board a flight for Hong Kong.
 • "Test-and-go" arrangement will be implemented at the Hong Kong International Airport, i.e. inbound persons will not be required to wait for the test result at the airport after undergoing specimen collection for the nucleic acid test. They can take public transport or self-arranged transport to return to their home or their hotel of choice.
 • Quarantine arrangement upon arrival at Hong Kong will be changed to "0+3", i.e. no compulsory quarantine will be required. There will be three days of medical surveillance during which inbound persons are free to go out but are obliged to comply with Amber Code restrictions under the Vaccine Pass, followed by a four-day self-monitoring period, making it a 7-day observation period in total.
 • Nucleic acid tests at community testing centres, mobile testing stations or other recognised institutions on Day 2, Day 4 and Day 6 (the day of arrival is Day 0) will be required upon arrival at Hong Kong, supplemented by daily RATs from Day 1 to Day 7.
 • For inbound persons who are tested positive by nucleic acid tests or RATs, their Vaccine Pass will be converted to a Red Code. Their isolation arrangements will be aligned with that for local cases.

A Government spokesman said that the COVID-19 epidemic situation rebounded since June due to the Omicron virus variant. The daily caseload spiked from low three-digits to four-digits, while the more transmissible sub-lineage BA.5 has replaced the earlier sub-lineage BA.2 since August, quickly turning the epidemic situations severe, leading to over 10 000 daily confirmed cases in early September. To cope with the epidemic situation, regular services of the public healthcare system was cut down substantially. Nonetheless, with the concerted efforts of the public and the Government in fighting the virus, the number of confirmed, hospitalised, and critical cases and death were much lower compared to that recorded during the period between February and April. At the same time, the vaccination rate for two doses among the overall population in Hong Kong has also significantly increased from less than 70 per cent in the beginning of this year to more than 90 per cent so far. At present, the epidemic situation has peaked and is showing signs of subsiding, with the real-time effective reproductive number for local cases dropping below 1, demonstrating that the enhanced immunity shield at community level is able to ward off the spread of the COVID-19 virus. A series of precise prevention and control measures and measures putting targeted groups as the focus of protection implemented by the Government has also effectively reduced infection, serious illness and fatality of high-risk groups. There was no need for Hong Kong to tighten social distancing measures to a large extent as per previous instances, avoiding any impact on the daily lives of the public and socio-economic activities. In response to the latest data and development trends of the epidemic, the Government considered that Hong Kong is equipped with the conditions to relax inbound control measures and to resume the international connection on the premise of striking a balance among risks and economic impetus.

The spokesman said that after the implementation of "3+4" quarantine arrangements for inbound persons from overseas places or Taiwan since August 12, the daily average number of imported cases in actual recorded a downward trend despite a 20 per cent increase in the number of relevant inbound travellers. The proportion of imported cases has dropped from 4.7 per cent to 3.3 per cent, and the 7-day moving average of imported cases to total caseload has decreased from 4.7 per cent on August 15 to 1.9 per cent on September 15. According to observations in the past few weeks, it has been an effective measure to curb potential transmission by restricting inbound persons from entering high-risk premises that involved mask-off or group activities during the medical surveillance through implementation of the Amber Code arrangement under Vaccine Pass. Overall, under the relevant inbound control measures and the Red and Amber Codes arrangements under the Vaccine Pass, imported cases have not posed any impact on the local epidemic situation nor incurred any additional pressure on the local public healthcare system. The data above indicated that inbound control measures together with Red and Amber Codes arrangements are effective in reducing imported case risks and achieving the goal of the proper management of infection risks.

Details of inbound control measures to be implemented starting from 6am on September 26 (Hong Kong Time) are as follows:

Arriving at Hong Kong from overseas places or Taiwan
------------------------------------------------------------

(1) Boarding requirements

With the COVID-19 testing services in overseas places being scaled back, inbound persons may have difficulties in obtaining the required testing report prior to boarding for Hong Kong. Therefore, the pre-departure test for inbound persons from overseas places and Taiwan will be changed to an RAT (can be self-administered or by professional swab sampling) conducted within 24 hours prior to the scheduled time of departure. The relevant inbound persons should then declare the test result via the Health & Quarantine Information Declaration.

In addition, as the Government has standardised requirements for issuing Provisional Vaccine Pass (see separate press release), the boarding requirement for Hong Kong residents to be fully vaccinated will then be lifted. However, in order to avoid putting pressure on the local healthcare system once visitors are identified as confirmed cases, non-Hong Kong residents aged 12 or above arriving from overseas places are still required to be fully vaccinated (Note 1) before they are allowed to board a flight for Hong Kong.

Inbound persons will still be required to complete the online Health & Quarantine Information Declaration of the Department of Health (www.chp.gov.hk/hdf/) in advance, including declaration of vaccination records and the results of pre-departure RAT. They are also required to present the green health declaration QR code generated upon completion of declaration (which can be a downloadable version of the QR code, a screen shot or a printout) at check-in for verification by airlines for boarding. The health declaration QR code will still be valid for 96 hours, i.e. inbound persons can submit the declaration form as early as three days before their scheduled arrival time in Hong Kong (for instance, a person arriving at Hong Kong on Monday may submit declaration form starting from Friday). They can then save the time by further updating the declaration after obtaining the negative result of a RAT.

(2) Arrangements upon arrival

Upon arrival at Hong Kong, the relevant persons will be required to register for undergoing a nucleic acid test by scanning the health declaration QR code. The system will issue medical surveillance notices, vaccination records and Provisional Vaccine Pass QR codes electronically. After having their specimen collected for nucleic acid testing, the relevant inbound persons may proceed with the normal arrival process. They can continue with immigration and customs clearance, claim their baggage and leave the airport by self-arranged transport, including taking public transport. In other words, inbound persons are no longer required to undergo an RAT to obtain a negative result before they can be released under the current "test-and-hold" arrangement. The relevant persons are subject to the Amber code restrictions.

(3) Amber Code restrictions during medical surveillance period and subsequent self-monitoring

Relevant inbound persons are not required to undergo compulsory quarantine, but will be under three days of medical surveillance, during which they are subject to Amber Code restrictions, and are not allowed to enter high-risk premises involving mask-off or group activities, as well as other premises requiring key protection (Note 2). They can conduct daily essential activities of lower risks, such as taking public transport, going to work, entering supermarkets and markets, etc.

For relevant inbound persons who are consecutively tested negative, medical surveillance and Amber Code restrictions on them will end at 9 am on Day 3 of arrival at Hong Kong. They will then be subject to a four-day self-monitoring period right afterwards.

(4) Testing arrangements

Inbound persons from overseas places or Taiwan are subject to multiple tests after arrival at Hong Kong:

 • Day 0: nucleic acid test at the airport;
 • Day 2, Day 4 and Day 6: after obtaining a negative result of RAT on respective days, inbound persons should undergo nucleic acid test at a community testing centre or a mobile specimen collection station, or arrange a self-paid test by professional swab sampling at a local medical testing institution recognised by the Government; and
 • During medical surveillance and self-monitoring periods, inbound persons are subject to daily RAT until Day 7 of arrival at Hong Kong.

The handling arrangements for persons testing positive will be aligned with that for local cases, and their Vaccine Pass will be switched to Red Code. Relevant persons should provide information to the Centre for Health Protection through the online platforms (for nucleic acid tests or RATs). For further details, please refer to the webpage on Points to Note for Persons who Tested Positive.

(5) Transitional arrangement

For persons who arrived at Hong Kong before September 26 and are still undergoing quarantine at Designated Quarantine Hotels (DQHs) (i.e. persons who arrived at Hong Kong between September 23 and 25) on that day, they are allowed to leave as arranged by DQHs on September 26. Persons who arrived at Hong Kong within three days (i.e. persons who arrived at Hong Kong between September 24 and 26) will still be required to undergo medical surveillance and be subject to Amber Code restrictions.

Meanwhile, these persons will be required to undergo self-arranged nucleic acid tests and daily RATs in accordance with point (4).

Rationalising requirements for inbound persons from Mainland or Macao
--------------------------------------------------------------------------------

The Government will rationalise concurrently the requirements for inbound persons from the Mainland or Macao who have no travel history of overseas places or Taiwan in the seven days prior to arrival at Hong Kong. As such, the Return2hk Scheme and Come2hk Scheme will be extended to cover all places in the Mainland and Macao with no quota restriction. Advanced application and nucleic acid test before arrival at Hong Kong are also not required. In other words, inbound persons from the Mainland or Macao will not be required to undergo home quarantine after arriving at Hong Kong. However, they will still need to undergo nucleic acid test on Day 2 and be subject to self-monitoring in the three days after arrival at Hong Kong. For persons who arrived at Hong Kong earlier and are undergoing home quarantine, they will no longer be required to undergo home quarantine from September 26 onwards and can then remove their electronic wristbands.

Furthermore, persons travelling from Hong Kong to the Mainland or Macao are still subject to the special testing arrangement to undergo an additional free rapid nucleic acid test prior to their departure via land boundary control points or the airport. Only those who received a negative result can continue with their journeys. To prevent the exportation of cases and to support the nation's anti-epidemic efforts, persons subject to Amber Code restrictions will not be allowed to undergo the relevant special nucleic acid test at land boundary control points or the airport, meaning that inbound person from overseas places or Taiwan are not allowed to transit to the Mainland or Macao within the three days upon arrival at Hong Kong.

The spokesman said, "With the efforts spent over the past months and thanks to the co-operation by members of the public, we are able to contain the epidemic effectively and at the same time maintain the operation of the public healthcare system. We did not need to resort to tightening social distancing measures and were able to create room for adjustment to inbound control measures. The Government will continue to tackle the epidemic development under the principles of science-based and targeted anti-epidemic measures, as well as the proper management of risks and citizen-focused facilitation. The Government will also adjust anti-epidemic measures as appropriate based on analyses of scientific data in order to avoid backtracking. It is our aim to facilitate activities and people flow essential to socio-economic recovery, so as to safeguard the wellbeing of citizens while reducing the disruption to normal social activities, with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost."

The Government will gazette the relevant updated specifications under the Compulsory Quarantine of Certain Persons Arriving at Hong Kong Regulation (Cap. 599C), the Compulsory Quarantine of Persons Arriving at Hong Kong from Foreign Places Regulation (Cap. 599E), the Prevention and Control of Disease (Regulation of Cross-boundary Conveyances and Travellers) Regulation (Cap. 599H), and the Prevention and Control of Disease (Compulsory Testing for Certain Persons) Regulation (Cap. 599J) to effect the above measures.

Note 1:
For the purpose of inbound boarding requirements, fully vaccinated generally involves receiving two doses of the Sinovac COVID-19 vaccine (CoronaVac vaccine) or the Fosun Pharma/BioNTech COVID-19 vaccine (Comirnaty vaccine) at least 14 days before coming to Hong Kong. Persons previously infected with COVID-19 who have received one dose of COVID-19 vaccine can be considered fully vaccinated. As for persons aged between 12 and 17 on the scheduled day of departure for Hong Kong, they may be deemed to have completed the COVID-19 vaccination course on receiving one dose of the Comirnaty vaccine.

For individuals who received COVID-19 vaccines in places outside of Hong Kong and have received the required dose(s) as stipulated in the List of COVID-19 Vaccines Recognised for Specified Purposes (listed vaccines) at least 14 days prior to arrival at Hong Kong; or for those who received a combination of doses of listed vaccines, receiving a combined number of doses of the listed vaccines equivalent to the recommended number of dose(s) of one of the listed vaccines received, whichever higher the number is applicable (except in the case that the recommended dosage of one of the listed vaccines received is "1"), they will also be regarded to have completed the vaccination course of the relevant COVID-19 vaccine.

For the purpose of boarding requirements, relevant persons who are fully vaccinated, as well as children under 12-year-old accompanied by them, can board for Hong Kong. In addition, persons who (i) are unfit for vaccination due to health reasons with relevant proof from a medical practitioner; or (ii) have received one dose of recognised COVID-19 vaccine, if they were certified by a medical practitioner that they were unfit to receive the second dose of COVID-19 vaccine because of health reasons after receiving the first dose of vaccine are also allowed to board flights for Hong Kong. The relevant medical certificate must indicate the relevant health reasons in English or Chinese.

Note 2:
Premises regulated under Cap. 599F which are subject to "active checking" of the Vaccine Pass:

 • Premises required to use the QR Code Verification Scanner and is regulated under Cap. 599F, i.e. catering business premises (including bars or pubs), amusement game centres, bathhouses, fitness centres, places of amusement, indoor places of public entertainment, party rooms, beauty parlours and massage establishments, club houses, clubs or nightclubs, karaoke establishments, mahjong-tin kau premises, indoor sports premises, swimming pools, cruise ships, indoor event premises, barber shops or hair salons and religious premises.
 • Premises required to inspect the Vaccine Pass visually as far as feasible, i.e. outdoor places of public entertainment, outdoor sports premises and outdoor event premises.

Other premises: residential care homes for the elderly, residential care homes for persons with disabilities, schools and designated healthcare premises.

A person holding an Amber Code who works or study at those premises, or receives services at the designated healthcare premises, are not subject to the restriction under the Vaccine Pass. However, their entry will subject to any additional rules or requirements imposed by the employers or persons-in-charge of individual premises in accordance with their own needs.


2022.09.21

Mga panukala upang makatulong sa mga banyagang domestic helpers at employer upang makaya na may COVID-19 pandemic pinalawig (Measures To Assist Foreign Domestic Helpers And Employers Cope With Covid-19 Pandemic Extended)

Ang Gobyerno ngayong araw (Setyembre 21) ay nag-anunsyo na ang mga hakbang upang tulungan ang mga dayuhang domestic helper (FDHs) at kanilang mga employer na makayanan ang pandemya ng COVID-19 ay palalawigin.

...

Ang Gobyerno ngayong araw (Setyembre 21) ay nag-anunsyo na ang mga hakbang upang tulungan ang mga dayuhang domestic helper (FDHs) at kanilang mga employer na makayanan ang pandemya ng COVID-19 ay palalawigin.

Ekstensiyon ng validity period ng mga kasalukuyang kontrata

Ang Gobyerno ay patuloy na magbibigay-daan sa mga employer na palawigin ang panahon ng bisa ng mga kasalukuyang kontrata sa kanilang mga papalabas na FDH . Para sa lahat ng kontrata ng FDH na mag-e-expire sa o bago ang Disyembre 31, 2022 , ang Commissioner for Labor ay nagbigay ng in-principle na pahintulot para sa pagpapalawig ng panahon ng pagtatrabaho na nakasaad sa Clause 2 ng Standard Employment Contract para sa maximum na panahon ng anim na buwan, batay sa na ang naturang pagkakaiba-iba ay pinagkasunduan ng kapwa employer at ng kinauukulang FDH. Gayunpaman, hindi isasaalang-alang ang mga aplikasyon para sa karagdagang pagpapalawig ng mga kontrata na pinalawig sa ilalim ng naunang inihayag na flexibility arrangement.

Kung ang mga pagsasaayos ay hindi magawa para sa isang bagong upahang FDH na pumunta sa Hong Kong sa loob ng nabanggit na anim na buwang pinalawig na panahon, at ang employer ay kailangang patuloy na gamitin ang kanyang FDH lampas sa anim na buwang pinalawig na panahon, dapat isaalang-alang ng employer nag-aaplay para sa pag-renew ng kontrata sa kasalukuyang FDH.

Pagpapaliban ng pagbabalik sa pinanggalingan

Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang FDH sa isang na-renew na kontrata sa parehong employer, o dahil sa pagsisimula ng isang bagong kontrata sa isang bagong employer sa pag-expire ng isang kasalukuyang kontrata, ay maaaring mag-aplay sa Immigration Department (ImmD) para sa pagpapaliban sa kanyang pagbabalik sa ang lugar na pinanggalingan ng hindi hihigit sa isang taon pagkatapos ng kasalukuyang kontrata, napapailalim sa kasunduan ng kanyang kasalukuyang employer o bagong employer.

Dahil sa pandemya ng COVID-19 , palalawigin pa ng Gobyerno ang kasalukuyang flexibility arrangement. Kung ang isang FDH ay hindi makabalik sa kanyang pinanggalingan sa loob ng nabanggit na isang taon, siya ay maaaring, sa kasunduan sa employer, mag-aplay sa ImmD para sa karagdagang pagpapalawig ng limitasyon ng pananatili hanggang sa katapusan ng kanyang kontrata upang siya ay makabalik sa lugar na pinanggalingan sa loob ng panahong iyon. Ang mga naturang aplikasyon ay katanggap-tanggap sa loob ng walong linggo bago ang pag-expire ng umiiral na limitasyon ng pananatili ng mga FDH (ibig sabihin, katulad ng para sa pag-renew ng kontrata).

Ang Gobyerno ay nagpapaalala sa mga employer at FDH na ang nasa itaas na flexibility arrangement ay dapat magkasundo sa pagitan nila, at ang pangangailangan ng mga FDH na bumalik sa kanilang pinanggalingan ay nananatiling may bisa. Dapat ayusin ng mga employer ang kanilang mga FDH na makabalik sa kanilang pinanggalingan sa loob ng pinalawig na limitasyon ng pananatili.

Patuloy na susubaybayan ng Gobyerno ang sitwasyon at susuriin ang mga hakbang sa itaas at mga kaayusan sa flexibility kung kinakailangan.

Upang makiugnay sa mga hakbang sa pag-iwas sa sakit at bawasan ang daloy ng mga tao, ang Pamahalaan ay umaapela sa mga miyembro ng publiko na magsumite ng mga aplikasyon ng visa para sa mga FDH at karagdagang trabaho ng mga FDH sa pamamagitan ng online na paraan, kabilang ang sa pamamagitan ng ImmD mobile application. Sa pamamagitan ng mga elektronikong serbisyo para sa aplikasyon ng visa at isang pagsasaayos ng "e-Visa" na ipinatupad ng ImmD, maaaring kumpletuhin ng mga miyembro ng publiko ang buong proseso ng aplikasyon ng visa, kabilang ang pagsusumite ng aplikasyon, pagbabayad at pagkolekta ng "e-Visa".Maaari din silang magtanong tungkol sa katayuan ng aplikasyon at magsumite ng mga karagdagang dokumento at abiso ng maagang pagwawakas ng isang kontrata sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng isang dedikadong "Online Services for Foreign Domestic Helpers" na webpage na itinakda ng ImmD sa www.immd.gov.hk/fdh. Ang buong proseso ay hindi nangangailangan ng kanilang pagbisita nang personal sa isang tanggapan ng ImmD upang dumaan sa mga pormalidad, na parehong maginhawa at nakakatipid sa oras, habang binabawasan ang pangangailangang maglakbay at nag-aambag sa mga pagsisikap na labanan ang virus nang sama-sama.

Hinihimok din ng Gobyerno ang mga employer at kanilang mga FDH na alalahanin ang limitasyon ng pananatili at ang validity ng pasaporte ng mga FDH at ayusin ang mga aplikasyon para sa mga visa at pagpapalit ng mga pasaporte nang maaga.

Para sa mga katanungan sa mga karapatan sa pagtatrabaho at mga benepisyo ng mga FDH , mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng Paggawa (LD) sa nakalaang FDH hotline sa 2157 9537 (pinamamahalaan ng 1823 ) o sa pamamagitan ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk Ang nakatuong portal ng FDH (www.fdh.labour.gov.hk) na itinakda ng LD ay nagbibigay din ng impormasyon at kapaki-pakinabang na mga link na may kaugnayan sa pagtatrabaho ng mga FDH . Para sa mga katanungan sa FDH visa application, mangyaring makipag-ugnayan sa ImmD sa pamamagitan ng pagtawag sa inquiry hotline sa 2824 6111 o sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa enquiry@immd.gov.hk.


2022.02.24

Hindi dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay na nahawaan ng covid-19 (Employers should not dismiss foreign domestic helpers who have contracted COVID-19)

Pinaalalahanan ngayon (24 Pebrero) ng Kagawaran ng Kalusugan (LD) ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay (FDH) na nahawaan ng COVID-19 at dapat na patuloy na sundin ang mga pangangailangang nasa ilalim ng Ordinansa ng Trabaho (EO) at Pamantayan ng Kontrata ng Trabaho (SEC) habang may pandemya.

...

Pinaalalahanan ngayon (24 Pebrero) ng Kagawaran ng Kalusugan (LD) ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay (FDH) na nahawaan ng COVID-19 at dapat na patuloy na sundin ang mga pangangailangang nasa ilalim ng Ordinansa ng Trabaho (EO) at Pamantayan ng Kontrata ng Trabaho (SEC) habang may pandemya.

Sabi ng isang tagapagsalita ng LD, "Dapat sundin ng ng mga nagpapatrabaho sa mga FDH ang mga tungkulin at pangangailangang nasa ilalim ng EO at SEC. Nais naming paalalahanan ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat wakasan ang isang kontrata ng trabaho dahil nahawaan ang FDH ng COVID-19. Sa ilalim ng EO, pinagbabawalan ang isang nagpapatrabaho na wakasan ang kontrata ng trabaho ng empleyado sa kanyang bayad na araw ng sakit, maliban sa mga kaso ng mabilisang pagsisante dahil sa malubhang pagkakasala. Magkakasala ang isang nagpapatrabahong lalabag sa mga kaugnay na probisyon ng EO at mananagot sa pag-uusig at, kapag nahatulang maysala, sa pinakamataas na multang $100,000. Bukod dito, kapag nilabag ng nagpapatrabaho ang EO, hindi na siya ituturing na karapat-dapat na magpatrabaho sa isang FDH para sa isang partikular na haba ng panahon at tatanggihan ang kanyang aplikasyon ng visa para sa mga FDH. Pinapaalala rin sa mga nagpapatrabaho ang posibleng paglabag sa Ordinansa sa Diskriminasyon sa Kapansanan (Disability Discrimination Ordinance (DDO)) kapag hindi nila trinato nang mabuti ang kanilang mga FDH (hal. sa pamamagitan ng pagsisante sa kanila) dahil naimpeksyunan sila ng o gumaling sila mula sa COVID-19."

Kung angkop ang EO, dapat magbigay ang nagpapatrabaho ng pahinga kapag may sakit (sick leave) at baong pera kapag may sakit (sickness allowance) sa karapat-dapat na FDH ayon sa EO kapag nagkasakit ang FDH. Kung hindi pa nakakaipon ang may sakit na FDH ng sapat na bayad na araw ng sakit upang punan ang panahon ng kanyang sick leave, umaapela ang Pamahalaan sa nagpapatrabaho na maawa at pag-isipan ang pagbibigay ng bayad ba sick leave sa FDH. Bukod dito, ayon sa mga pangangailangan ng SEC, dapat maglaan ang mga nagpapatrabaho ng libre at angkop na matutuluyan, gayon din ang libreng medikal na paggamot sa kanilang mga FDH.

Idinagdag din ng tagapagsalita na, "Tinutulungan ng mga FDH ang mga pamilya ng Hong Kong na gumawa ng mga gawaing-bahay at bantayan ang mga matatanda at bata. Mahalaga ang kanilang ambag sa Hong Kong. Sa kasalukuyan, bumaba na ang bilang ng mga FDH sa humigit-kumulang 340000 mula sa mataas na bilang na humigit-kumulang 400000 noong Enero 2020 dahil sa pandemya. Lalo pang kailangan ang suporta at pag-unawa sa isa’t-isa sa harap ng pandemya. Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga lokal na pamilya, kailangan nating paigtingin ang suporta at proteksyon para sa mga FDH upang mapanatili ang Hong Kong bilang kaakit-akit na lugar para magtrabaho ang mga FDH. Umaapela ang Pamahalaan sa mga nagpapatrabaho at FDH na labanan ang virus nang magkasama. Hindi dapat basta-basta na lamang sisantihin ng mga nagpapatrabaho ang mga naimpeksyunang FDH. Ang sinumang FDH na sinisante ng nagpapatrabaho dahil nahawaan ng COVID-19 ay maaaring lumapit sa LD para sa tulong."

Maaaring tawagan ng mga FDH at nagpapatrabaho ang numerong pang-FDH na 21579537 (pinangangasiwaan ng 1823), magpadala ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk o makipag-usap sa LD sa pamamagitan ng online na pormularyo sa nakalaang Portal na (www.fdh.labour.gov.hk). Para sa impormasyong kaugnay ng COVID-19 at DDO, maaaring bisitahin ng mga nagpapatrabaho ang website ng Komisyon sa mga Pantay na Oportunidad (Equal Opportunities Commission) na

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).