Pitak ng Dayuhang Kasambahay Pitak ng Dayuhang Kasambahay

Mensahe ng maligayang pagdating

Ang portal na ito ay nagbibigay ng impormasyong may kaugnayan sa pag-empleyo ng mga dayuhang kasambahay (mga FDH) sa Hong Kong, kasama ang patakaran sa pag-angkat ng mga FDH, paglathala at mga materyal sa pamamahayag hinggil sa mga karapatan at katungkulan ng mga FDH at kanilang mga employer sa ilalim ng mga batas ng paggawa at ang Kontrata ng Pamantayang Empleyo para sa pagtanggap sa trabaho ng mga FDH. Kapwa ang mga FDH at kanilang mga employer ay hinihimok na basahin ang impormasyon sa website na ito pati na ang mga nararapat na lathalain bago pumasok sa isang kontrata, o sa panahon ng pagdaan ng empleyo.

Bagamat hindi kinakailangan ng Pamahalaan ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong na ang mga employer ay dapat na kumuha ng mga FDH sa pamamagitan ng, o mga FDH upang kumuha ng empleyo mula sa, mga ahensiya ng empleyo (mga EA), karaniwan itong pamamaraan kung saan ang mga tao ng Hong Kong ay nag-eempleyo ng mga FDH. Ang mga kanya-kanyang tahanangbansa ng mga FDH ay maaari ring may ganoong pangangailangan at sila ay nagbabago sa lahat ng mga bansa. Ang mga FDH at mga employer ay hinihimok din na basahin ang seksiyon ng “Pakikipag-ugnayan sa isang ahensiya ng empleyo” para sa mga punto na dapat tandaan kapag gumagamit ng serbisyo ng mga EA, at upang gamitin ang makina ng paghahanap para sa pagkilala sa (mga) EA na may bisang lisensiya sa Hong Kong.

Para sa mga usaping may kaugnayan sa pamantayan ng pagiging kuwalipikado at mga pamamaraan para sa pag-apply para sa empleyo ng mga FDH, mangyaring bisitahin ang website ng Kagawaran ng Pangingibang-bayan.

Ano’ng Balita
    


Importanteng mga Mensahe na may kinalaman sa COVID-19


Pinakabagong Inbound Control at Pag aayos ng Pagsubok para sa mga Dayuhang Domestic Helper

Pindutin dito para sa pinakahuling pahayag.

Mag-click dito upang malaman ang tungkol sa mga kinakailangan sa pagsubok ng mga banyagang domestic helpers na ay darating sa trabaho sa Hong Kong.

Sakit na Coronavirus 2019- Mga karaniwang tanong na nauugnay sa mga dayuhang kasambahay

Mangyaring mag-click ditto upang malaman ang higit pa tungkol sa mga obligasyon at karapatan ng mga taga-empleyo at FDH sa ilalim ng Ordinansa ng Pagtrabaho at Standard na Kontrata ng Pagtatrabaho, at ang may-katuturang impormasyon, na may kaugnayan sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Ang mga FDHs at Pinapasukan ay maaaring sumangguni sa “COVID-19 Thematic Website” (www.coronavirus.gov.hk/) para sa mga payong pangkalusugan tungkol sa pag-iwas sa Pneumonia at mga impeksyon sa baga. Ang mga impormasyon sa website ay maaaring mabasa sa Chinese, English, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.

Huling Araw ng Pagsusuri 21 November 2022

Programa sa Pagbabakuna ng COVID-19 

Para sa online booking o iba pang mga detalye, maaaring bumisita sa mga itinalagang website para sa Programa sa Pagbabakuna (www.covidvaccine.gov.hk). Ang website ay naglalaman ng mga impormasyon sa wikang Tsino, Ingles, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.


Huling Araw ng Pagsusuri 29 August 2022

Iba pang Kaugnay na Impormasyon

Baong Pera para sa Maysakit at Proteksyon ng Empleyo sa ilalim ng mga Hakbang Laban sa Pandemya

Magkakaroon ng bisa ang (Susog na) Ordinansa sa Empleyo 2022 sa 17 Hunyo 2022. Layunin ng Susog na Ordinansang palakasin ang proteksyon ng mga Karapatan sa empleyo at mga benepisyo ng mga empleyado kung hindi sila papasok sa trabaho dahil sa pagsunod nila sa mga espesipikong pangangailangan laban sa pandemya at hikayatn ang mga empleyadong tumanggap ng bakuna sa COVID-19 vaccination. Para sa mga detalye, mangyaring bisitahin ang: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

Pagdami ng mga Pistang Ayon sa Batas

Simula 2022, magiging bagong dagdag na pistang ayon sa batas ang Kaarawan ng Buddha sa ilalim ng Ordinansa sa Empleo. Para sa mga detalye, pakibisita ang: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.11.17 

Government adjusts nucleic acid testing arrangements for inbound persons

The Government announced today (November 17) that the nucleic acid testing arrangements for persons arriving at Hong Kong from overseas places or Taiwan will be adjusted starting from November 21. Relevant persons will only be required to undergo nucleic acid tests on the day of arrival at Hong Kong (i.e. “test-and-go” at the airport) and on Day 2 after arrival at Hong Kong, as well as daily rapid antigen tests (RATs) after arrival until Day 7 after arrival at Hong Kong. The existing compulsory nucleic acid testing requirement on Day 4 and Day 6 after arrival at Hong Kong will be lifted.

...

The Government announced today (November 17) that the nucleic acid testing arrangements for persons arriving at Hong Kong from overseas places or Taiwan will be adjusted starting from November 21. Relevant persons will only be required to undergo nucleic acid tests on the day of arrival at Hong Kong (i.e. “test-and-go” at the airport) and on Day 2 after arrival at Hong Kong, as well as daily rapid antigen tests (RATs) after arrival until Day 7 after arrival at Hong Kong. The existing compulsory nucleic acid testing requirement on Day 4 and Day 6 after arrival at Hong Kong will be lifted.

Since the implementation of the “0+3” arrangement for inbound persons from overseas places or Taiwan on September 26, there has been an increase in the number of imported cases but the ratio of confirmed cases has stabilised. During the six-week period from September 26 to November 6, the percentage of confirmed cases found among relevant inbound persons was 4.5 per cent. A vast majority of imported cases was already detected by the nucleic acid tests under “test-and-go” on the day of arrival at Hong Kong and on Day 2 after arrival at Hong Kong. The remaining confirmed cases detected by the Day 4 and Day 6 tests accounted for only 0.4 per cent and 0.1 per cent of the overall number of relevant inbound persons respectively. In other words, only 4 cases and 1 case were respectively detected per 1 000 inbound persons.

In view of the short incubation period of the Omicron virus variant, and taking into consideration the local epidemic situation and that inbound persons could move about in the community after “test-and-go” at the airport under the “0+3” arrangement, it may be more likely that confirmed cases detected by the nucleic acid tests on Day 4 and Day 6 stemmed from local infection rather than importation. These cases accounted for a relatively smaller proportion of the confirmed cases among relevant inbound persons, and were also at a relatively low level when compared to the local caseload. On the premise of proper risk management with precise measures while striking a balance between the needs of medical surveillance and reducing the impact on inbound persons, the Government considered that the nucleic acid testing requirements for relevant inbound persons can be adjusted.

The adjusted testing arrangements for inbound persons (aged three years old or above on the date of arrival at Hong Kong) arriving at Hong Kong from overseas places or Taiwan are detailed below:

  • Within 24 hours prior to boarding: RAT
  • Day 0 (i.e. day of arrival at Hong Kong): Nucleic acid test under “test-and-go” upon arrival at the airport
  • Day 2: Nucleic acid test at a community testing centre/community testing station or an ac-hoc mobile specimen collection station, or arrange a self-paid test by professional swab sampling at a local medical testing institution recognised by the Government; and
  • Day 1 to Day 7: Daily RATs. Can only leave the place of stay upon obtaining a negative result.

The handling arrangements for inbound persons tested positive align with that for local cases. Vaccine Pass of persons concerned will be switched to a Red Code. Relevant persons should provide information to the Centre for Health Protection through the online platforms (for nucleic acid tests or RATs). For further details, please refer to the webpage on Points to Note for Persons who Tested Positive.

From November 21 onwards, relevant inbound persons arriving at Hong Kong before that date will not be required to undergo the compulsory nucleic acid tests on Day 4 and Day 6 if they have already undergone the compulsory nucleic acid test on Day 2 as required. To maintain a certain extent of medical surveillance, apart from the nucleic acid tests to be done on the day of arrival and on Day 2 after arrival at Hong Kong, persons arriving at Hong Kong from overseas places or Taiwan are still required to undergo RATs on a daily basis after arrival at Hong Kong until Day 7 after arrival at Hong Kong. They can only leave the place of stay after obtaining a negative result.

As for inbound persons from the Mainland or Macao in general, the requirement of undergoing nucleic acid test on Day 2 after arrival at Hong Kong remains unchanged.

A Government spokesman said, “The Government will continue to tackle the epidemic development under the principles of science-based and targeted anti-epidemic measures, as well as the proper management of risks and citizen-focused facilitation. The Government will also adjust anti-epidemic measures as appropriate based on analyses of scientific data. It is our aim to facilitate activities and people flow essential to socio-economic recovery, so as to safeguard the well-being of citizens and protect the public healthcare system while reducing the disruption to normal social activities, with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost. The Government adopts a prudent and stable approach in adjusting various anti-epidemic measures, in order to avoid a rebound of the epidemic situation and backtracking along the path to normalcy as far as practicable.”

The Government will gazette the relevant compulsory testing notices under the Prevention and Control of Disease (Compulsory Testing for Certain Persons) Regulation (Cap. 599J) to effect the above measures.


2022.09.24

Ang pinakahuling patakaran sa pagkontrol ng mga papasok na dayuhang kasambahay (Latest inbound control arrangement for foreign domestic helpers)

Ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ngayon araw (ika-24 ng Setyembre) ay nagpaalala sa mga Dayuhang Kasambahay (FDHs) at mga Amo na ang Gobyerno ay mag-aamyenda ng patakaran sa pagkontrol ng mga papasok na manlalakbay galing sa ibang bansa simula ika-26 ng Setyembre (Lunes).

...

Ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ngayon araw (ika-24 ng Setyembre) ay nagpaalala sa mga Dayuhang Kasambahay (FDHs) at mga Amo na ang Gobyerno ay mag-aamyenda ng patakaran sa pagkontrol ng mga papasok na manlalakbay galing sa ibang bansa simula ika-26 ng Setyembre (Lunes).

Ayon sa isang tagapagsalita ng LD, “Ang mga FDHs na dadating para magtrabaho sa Hong Kong simula sa ika-26 ng Setyembre ay mapapasailalim sa binago na patakaran sa pagkontrol ng mga papasok na manlalakbay galing sa ibang bansa sakop ng modelong 0+3, halimbawa sila ay hindi na mapapasailalim sa kuwarentina sa hotel pagdating ng Hong Kong at kailangan lamang mapasailalim sa tatlong araw na medikal na pagmamatyag, at karagdagang apat na araw na pagsubaybay sa sariling kalusugan. Sila ay kailangan magkaroon ng ilang pagsusuri habang nasa medikal na pagmamatyag at karagdagang apat na araw na pagsubaybay sa sariling kalusugan. Habang nasa panahon ng medikal na pagmamatyag, ang FDHs ay maaaring magtrabaho sa bahay ng kanilang amo at lumabas ng bahay at pwedeng gawing ang pang araw-araw na pangangailangan na lower risk kagaya ng pagsakay sa pang-publikong transportasyon, pagpasok sa supermarket at palengke at iba pa. Sila ay, gayunpaman, sakop ng Vaccine Pass na may dilaw na QR code, at bawal sila pumasok sa lugar na high-risk kung saan ay walang suot na mask o may mga grupong pagsasalo, at mga establesimiento na nangangaylangan ng proteksyon (Nota).”

Sa pag sangalang-alang sa kondisyon ng ibang pamilya, ang kalihim ng Kagawaran ng Paggawa ay inaproba na pwedeng patirahin ng mga Amo ang kanilang kasambahay sa lisensyadong hotel at guesthouse para tapusin ang tatlong araw na medikal na pagmamatyag at apat na araw na pagsubaybay sa sariling kalusugan. Hindi na kailangan mag-apply sa LD. Kung ang mga amo ay gustong patirahing ang FHDs sa isang lisensyadong hotel at guesthouse habang nasa medikal na pagmamatyag at pagsubaybay sa sariling kalusugan, dapat nilang bayaran ang gastos sa tirahan at magbigay ng alawans sa pagkain sa dayuhang kasambahay habang nasa panahon na iyon. ang listahan ng mga lisensyadong hotel at guesthouse ay mahahanap dito. Kung ang FDH ay hindi makapagtrabaho sa bahay ng kanyang amo dahil sa pagkakaayos ng amo na hindi gawing ang medikal na pagmamatyag at pagsubaybay sa sariling kalusugan sa isang lugar maliban sa bahay ng kanyang amo, ang amo ay dapat bayaran ang FDH ng isang kabuuan na katumbas ng kabayaran na dapat matangap ng FDH kung siya ay nagtrabaho sa panahon na iyon.

Bukod pa, simula sa ika-26 ng Setyembre, ang mga FDHs na dadating para magtrabaho sa Hong Kong ay kailangan lamang magpakita ng patunay ng negatibong resulta ng rapid antigen test (RAT) na isinasagawa sa loob ng 24 oras bago ang nakatakdang oras ng pag-alis. Ang anumang patunay ng negatibong resulta ng nucleic acid test bago umalis ay hinda na kailangan. Ang mga FDHs ay kailangan paring ikumpleto ang online Health & Quarantine Information Declaration ng Kagawaran ng Kalusugan (www.chp.gov.hk/hdf) bago sumakay ng eroplano upang magdeklara ng talaan ng pagkumpleto ng bakuna at resulta ng RAT bago ang pag-alis.

Sa ilalim ng modelong 0+3, ang dedikadong kuwarentin hotel (DQHs) ay kakanselahin. Ang araw ng pagdating sa Hong Kong kasama ang unang nucleic acid test na isinagawa ay ituturing na ika-0 na araw (Day 0). Habang nasa medikal na pagmamatyag, ang mga FDHs ay dapat na magsagawa ng araw-araw na rapid antigen test (RATs) at kailangan sumailalim sa nucleic acid test sa ika-2 araw (Day 2). Sa pagtanggap ng sunod-sunod na negatibong resulta ng pagsusuri, ang Vaccine Pass ng FDH ay mapapalitan ng bughaw na QR code sa ika-3 araw (Day 3) ng pagdating sa Hong Kong. Ang FDHs ay sasailalim sa pagsubaybay sa sariling kalusugan sa magkasunod ng apat na araw sa oras na makumpleto ang medikal na pagmamatyag at dapat na magsagawa ng araw-araw na rapid antigen test (RATs) hagang ika-7 araw (Day 7). Kailangan silang magpasuri ng nucleic acid test sa ika-4 na araw (Day 4) at ika-6 na araw (Day 6).

Para sa mga FDHs na dumating ng Hong Kong bago ang ika-26 ng Setyembre at sumasailalim pa sa kuwarentin sa dedikadong kuwarentin hotel (DQHs) noon araw na iyon, pinapayagan na silang umalis ng ika-26 ng Setyembre ayon sa pagaayos ng mga hotel. Ang mga FDHs na dumating ng Hong Kong sa loob ng tatlong araw (halimbawa ang mga FDHs na dumating ng Hong Kong mula ika-24 ng Setyembre hagang ika-26 ng Setyembre) ay kakailanganin pa rin sumailalim sa medikal na pagmamatyag at sakop ng mga paghihigpit sa dilaw na QR code. Kung ang mga amo ay gustong patirahing ang FHDs sa isang lisensyadong hotel at guesthouse habang nasa medikal na pagmamatyag at pagsubaybay sa sariling kalusugan, maaari silang makipag-ugnayan sa hotel sa kanilang sariling. Ang mga amo ay dapat bayaran ang gastos sa tirahan at magbigay ng alawans sa pagkain sa dayuhang kasambahay, pati na rin ang katumbas ng kabayaran na dapat matangap ng FDH kung siya ay nagtrabaho sa panahon ng medikal na pagmamatyag at pagsubaybay sa sariling kalusugan sa hotel.

Para sa mga detalye ng patakaran sa itaas, mangyaring sumangguni sa pahayag ng Gobyerno noong ika-24 ng Setyembre (www.info.gov.hk/gia/general/202209/24/P2022092400048.htm).

Ang dedikadong portal (www.fdh.labour.gov.hk) ng LD ay nagbibigay din ng impormasyon at kapaki-pakinabang na links na nauugnay sa pagkontrol ng mga papasok na dayuhang kasambahay. Kung meron mga katanungan sa pagkontrol ng mga papasok na dayuhang kasambahay, mangyaring makipag-ugnayan sa LD sa pamamagitan ng 24 oras na hotline sa 2717 1771 (binabantayan ng 1823), gamit ang email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk o sa pamamagitan ng online porm sa dedikadong portal (www.fdh.labour.gov.hk).

Paalala:
Ang mga taong nasa kategorya ng dilaw na QR code ng Vaccine Pass ay hindi pwedeng pumasok sa mga lugar na nasasailalim ng active checking at mga lugar na nabibilang sa kategoryang kostomer o bisita:

Lugar na kasama sa Pagpipigil at Pagkontrol ng Sakit (Pangangailangan at Direksyon) (Negosyo at Lugar) Regulasyon (Cap. 599F) itong mga lugar na sakop ng active checking ng Vaccine Pass.

  • Lugar na nangangailangan gumamit ng QR Code Verification Scanner at sakop ng Cap. 599F, halimbawa lugar na nagseserb ng pagkain (kasama ang bar o pub), amusement game center, bathhouse, fitness center, game center na pambata, establesimiento na may sumasayaw at kumakanta na nasa loob ng gusali, party room, establesimiento na may serbisyong pagmamasahe, club house, club o nightclub, establesimiento na may karaoke, establesimiento na may madjong o sugalan, sport center na nasa loob ng gusali, swimming pool, cruise ship, mga pagtipon-tipon na nasa loob ng gusali, gupitan o beauty parlor at simbahan.
  • Mga establesimiento na kailangang suriin ang Vaccine Pass kung maaari, halimbawa sayawan at kantahan na nasa labas ng gusali, lugar na para sa isports na nasa labas ng gusali at mga pagtipon-tipon na nasa labas ng gusali.

Iba pang mga establesimiento: tirahan para sa mga matatanda, tirahan para sa mga taong may kapansanan, paaralan at lugar na itinalagang lugar na healthcare.


2022.09.21

Mga panukala upang makatulong sa mga banyagang domestic helpers at employer upang makaya na may COVID-19 pandemic pinalawig (Measures To Assist Foreign Domestic Helpers And Employers Cope With Covid-19 Pandemic Extended)

Ang Gobyerno ngayong araw (Setyembre 21) ay nag-anunsyo na ang mga hakbang upang tulungan ang mga dayuhang domestic helper (FDHs) at kanilang mga employer na makayanan ang pandemya ng COVID-19 ay palalawigin.

...

Ang Gobyerno ngayong araw (Setyembre 21) ay nag-anunsyo na ang mga hakbang upang tulungan ang mga dayuhang domestic helper (FDHs) at kanilang mga employer na makayanan ang pandemya ng COVID-19 ay palalawigin.

Ekstensiyon ng validity period ng mga kasalukuyang kontrata

Ang Gobyerno ay patuloy na magbibigay-daan sa mga employer na palawigin ang panahon ng bisa ng mga kasalukuyang kontrata sa kanilang mga papalabas na FDH . Para sa lahat ng kontrata ng FDH na mag-e-expire sa o bago ang Disyembre 31, 2022 , ang Commissioner for Labor ay nagbigay ng in-principle na pahintulot para sa pagpapalawig ng panahon ng pagtatrabaho na nakasaad sa Clause 2 ng Standard Employment Contract para sa maximum na panahon ng anim na buwan, batay sa na ang naturang pagkakaiba-iba ay pinagkasunduan ng kapwa employer at ng kinauukulang FDH. Gayunpaman, hindi isasaalang-alang ang mga aplikasyon para sa karagdagang pagpapalawig ng mga kontrata na pinalawig sa ilalim ng naunang inihayag na flexibility arrangement.

Kung ang mga pagsasaayos ay hindi magawa para sa isang bagong upahang FDH na pumunta sa Hong Kong sa loob ng nabanggit na anim na buwang pinalawig na panahon, at ang employer ay kailangang patuloy na gamitin ang kanyang FDH lampas sa anim na buwang pinalawig na panahon, dapat isaalang-alang ng employer nag-aaplay para sa pag-renew ng kontrata sa kasalukuyang FDH.

Pagpapaliban ng pagbabalik sa pinanggalingan

Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang FDH sa isang na-renew na kontrata sa parehong employer, o dahil sa pagsisimula ng isang bagong kontrata sa isang bagong employer sa pag-expire ng isang kasalukuyang kontrata, ay maaaring mag-aplay sa Immigration Department (ImmD) para sa pagpapaliban sa kanyang pagbabalik sa ang lugar na pinanggalingan ng hindi hihigit sa isang taon pagkatapos ng kasalukuyang kontrata, napapailalim sa kasunduan ng kanyang kasalukuyang employer o bagong employer.

Dahil sa pandemya ng COVID-19 , palalawigin pa ng Gobyerno ang kasalukuyang flexibility arrangement. Kung ang isang FDH ay hindi makabalik sa kanyang pinanggalingan sa loob ng nabanggit na isang taon, siya ay maaaring, sa kasunduan sa employer, mag-aplay sa ImmD para sa karagdagang pagpapalawig ng limitasyon ng pananatili hanggang sa katapusan ng kanyang kontrata upang siya ay makabalik sa lugar na pinanggalingan sa loob ng panahong iyon. Ang mga naturang aplikasyon ay katanggap-tanggap sa loob ng walong linggo bago ang pag-expire ng umiiral na limitasyon ng pananatili ng mga FDH (ibig sabihin, katulad ng para sa pag-renew ng kontrata).

Ang Gobyerno ay nagpapaalala sa mga employer at FDH na ang nasa itaas na flexibility arrangement ay dapat magkasundo sa pagitan nila, at ang pangangailangan ng mga FDH na bumalik sa kanilang pinanggalingan ay nananatiling may bisa. Dapat ayusin ng mga employer ang kanilang mga FDH na makabalik sa kanilang pinanggalingan sa loob ng pinalawig na limitasyon ng pananatili.

Patuloy na susubaybayan ng Gobyerno ang sitwasyon at susuriin ang mga hakbang sa itaas at mga kaayusan sa flexibility kung kinakailangan.

Upang makiugnay sa mga hakbang sa pag-iwas sa sakit at bawasan ang daloy ng mga tao, ang Pamahalaan ay umaapela sa mga miyembro ng publiko na magsumite ng mga aplikasyon ng visa para sa mga FDH at karagdagang trabaho ng mga FDH sa pamamagitan ng online na paraan, kabilang ang sa pamamagitan ng ImmD mobile application. Sa pamamagitan ng mga elektronikong serbisyo para sa aplikasyon ng visa at isang pagsasaayos ng "e-Visa" na ipinatupad ng ImmD, maaaring kumpletuhin ng mga miyembro ng publiko ang buong proseso ng aplikasyon ng visa, kabilang ang pagsusumite ng aplikasyon, pagbabayad at pagkolekta ng "e-Visa".Maaari din silang magtanong tungkol sa katayuan ng aplikasyon at magsumite ng mga karagdagang dokumento at abiso ng maagang pagwawakas ng isang kontrata sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng isang dedikadong "Online Services for Foreign Domestic Helpers" na webpage na itinakda ng ImmD sa www.immd.gov.hk/fdh. Ang buong proseso ay hindi nangangailangan ng kanilang pagbisita nang personal sa isang tanggapan ng ImmD upang dumaan sa mga pormalidad, na parehong maginhawa at nakakatipid sa oras, habang binabawasan ang pangangailangang maglakbay at nag-aambag sa mga pagsisikap na labanan ang virus nang sama-sama.

Hinihimok din ng Gobyerno ang mga employer at kanilang mga FDH na alalahanin ang limitasyon ng pananatili at ang validity ng pasaporte ng mga FDH at ayusin ang mga aplikasyon para sa mga visa at pagpapalit ng mga pasaporte nang maaga.

Para sa mga katanungan sa mga karapatan sa pagtatrabaho at mga benepisyo ng mga FDH , mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng Paggawa (LD) sa nakalaang FDH hotline sa 2157 9537 (pinamamahalaan ng 1823 ) o sa pamamagitan ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk Ang nakatuong portal ng FDH (www.fdh.labour.gov.hk) na itinakda ng LD ay nagbibigay din ng impormasyon at kapaki-pakinabang na mga link na may kaugnayan sa pagtatrabaho ng mga FDH . Para sa mga katanungan sa FDH visa application, mangyaring makipag-ugnayan sa ImmD sa pamamagitan ng pagtawag sa inquiry hotline sa 2824 6111 o sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa enquiry@immd.gov.hk.


2022.02.24

Hindi dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay na nahawaan ng covid-19 (Employers should not dismiss foreign domestic helpers who have contracted COVID-19)

Pinaalalahanan ngayon (24 Pebrero) ng Kagawaran ng Kalusugan (LD) ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay (FDH) na nahawaan ng COVID-19 at dapat na patuloy na sundin ang mga pangangailangang nasa ilalim ng Ordinansa ng Trabaho (EO) at Pamantayan ng Kontrata ng Trabaho (SEC) habang may pandemya.

...

Pinaalalahanan ngayon (24 Pebrero) ng Kagawaran ng Kalusugan (LD) ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay (FDH) na nahawaan ng COVID-19 at dapat na patuloy na sundin ang mga pangangailangang nasa ilalim ng Ordinansa ng Trabaho (EO) at Pamantayan ng Kontrata ng Trabaho (SEC) habang may pandemya.

Sabi ng isang tagapagsalita ng LD, "Dapat sundin ng ng mga nagpapatrabaho sa mga FDH ang mga tungkulin at pangangailangang nasa ilalim ng EO at SEC. Nais naming paalalahanan ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat wakasan ang isang kontrata ng trabaho dahil nahawaan ang FDH ng COVID-19. Sa ilalim ng EO, pinagbabawalan ang isang nagpapatrabaho na wakasan ang kontrata ng trabaho ng empleyado sa kanyang bayad na araw ng sakit, maliban sa mga kaso ng mabilisang pagsisante dahil sa malubhang pagkakasala. Magkakasala ang isang nagpapatrabahong lalabag sa mga kaugnay na probisyon ng EO at mananagot sa pag-uusig at, kapag nahatulang maysala, sa pinakamataas na multang $100,000. Bukod dito, kapag nilabag ng nagpapatrabaho ang EO, hindi na siya ituturing na karapat-dapat na magpatrabaho sa isang FDH para sa isang partikular na haba ng panahon at tatanggihan ang kanyang aplikasyon ng visa para sa mga FDH. Pinapaalala rin sa mga nagpapatrabaho ang posibleng paglabag sa Ordinansa sa Diskriminasyon sa Kapansanan (Disability Discrimination Ordinance (DDO)) kapag hindi nila trinato nang mabuti ang kanilang mga FDH (hal. sa pamamagitan ng pagsisante sa kanila) dahil naimpeksyunan sila ng o gumaling sila mula sa COVID-19."

Kung angkop ang EO, dapat magbigay ang nagpapatrabaho ng pahinga kapag may sakit (sick leave) at baong pera kapag may sakit (sickness allowance) sa karapat-dapat na FDH ayon sa EO kapag nagkasakit ang FDH. Kung hindi pa nakakaipon ang may sakit na FDH ng sapat na bayad na araw ng sakit upang punan ang panahon ng kanyang sick leave, umaapela ang Pamahalaan sa nagpapatrabaho na maawa at pag-isipan ang pagbibigay ng bayad ba sick leave sa FDH. Bukod dito, ayon sa mga pangangailangan ng SEC, dapat maglaan ang mga nagpapatrabaho ng libre at angkop na matutuluyan, gayon din ang libreng medikal na paggamot sa kanilang mga FDH.

Idinagdag din ng tagapagsalita na, "Tinutulungan ng mga FDH ang mga pamilya ng Hong Kong na gumawa ng mga gawaing-bahay at bantayan ang mga matatanda at bata. Mahalaga ang kanilang ambag sa Hong Kong. Sa kasalukuyan, bumaba na ang bilang ng mga FDH sa humigit-kumulang 340000 mula sa mataas na bilang na humigit-kumulang 400000 noong Enero 2020 dahil sa pandemya. Lalo pang kailangan ang suporta at pag-unawa sa isa’t-isa sa harap ng pandemya. Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga lokal na pamilya, kailangan nating paigtingin ang suporta at proteksyon para sa mga FDH upang mapanatili ang Hong Kong bilang kaakit-akit na lugar para magtrabaho ang mga FDH. Umaapela ang Pamahalaan sa mga nagpapatrabaho at FDH na labanan ang virus nang magkasama. Hindi dapat basta-basta na lamang sisantihin ng mga nagpapatrabaho ang mga naimpeksyunang FDH. Ang sinumang FDH na sinisante ng nagpapatrabaho dahil nahawaan ng COVID-19 ay maaaring lumapit sa LD para sa tulong."

Maaaring tawagan ng mga FDH at nagpapatrabaho ang numerong pang-FDH na 21579537 (pinangangasiwaan ng 1823), magpadala ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk o makipag-usap sa LD sa pamamagitan ng online na pormularyo sa nakalaang Portal na (www.fdh.labour.gov.hk). Para sa impormasyong kaugnay ng COVID-19 at DDO, maaaring bisitahin ng mga nagpapatrabaho ang website ng Komisyon sa mga Pantay na Oportunidad (Equal Opportunities Commission) na

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).