Pitak ng Dayuhang Kasambahay Pitak ng Dayuhang Kasambahay

IMPORTANT MESSAGES (Available In Chinese/English only)

2019.08.23 New

Hikayatin ang mga dayuhang kasambahay na magpabakuna laban sa Tigdas, Beke at Tigdas Hangin

Upang maiwasan ang impeksiyon at pagkalat nito sa komunidad, pinapayuhan ng Sentro ng Proteksyon sa Kalusugan ng Kagawaran ng Kalusugan ang lahat ng mga FDH na tinatablan ng tigdas o tigdas hangin na makatanggap ng bakuna na MMR, mas mabuti bago sila dumating sa Hong Kong. Kung hindi ito posible, maaari silang kumonsulta sa isang doktor pagting nila sa Hong Kong.

The Government currently provides free MMR vaccination services to eligible FDHs at designated clinics and group/ outreach vaccination activities through outsourced private medical organisations. For details, please visit the designated webpage of the Centre for Health Protection (https://www.chp.gov.hk/en/features/102004.html).Mensahe ng maligayang pagdating

Ang portal na ito ay nagbibigay ng impormasyong may kaugnayan sa pag-empleyo ng mga dayuhang kasambahay (mga FDH) sa Hong Kong, kasama ang patakaran sa pag-angkat ng mga FDH, paglathala at mga materyal sa pamamahayag hinggil sa mga karapatan at katungkulan ng mga FDH at kanilang mga employer sa ilalim ng mga batas ng paggawa at ang Kontrata ng Pamantayang Empleyo para sa pagtanggap sa trabaho ng mga FDH. Kapwa ang mga FDH at kanilang mga employer ay hinihimok na basahin ang impormasyon sa website na ito pati na ang mga nararapat na lathalain bago pumasok sa isang kontrata, o sa panahon ng pagdaan ng empleyo.

Bagamat hindi kinakailangan ng Pamahalaan ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong na ang mga employer ay dapat na kumuha ng mga FDH sa pamamagitan ng, o mga FDH upang kumuha ng empleyo mula sa, mga ahensiya ng empleyo (mga EA), karaniwan itong pamamaraan kung saan ang mga tao ng Hong Kong ay nag-eempleyo ng mga FDH. Ang mga kanya-kanyang tahanangbansa ng mga FDH ay maaari ring may ganoong pangangailangan at sila ay nagbabago sa lahat ng mga bansa. Ang mga FDH at mga employer ay hinihimok din na basahin ang seksiyon ng “Pakikipag-ugnayan sa isang ahensiya ng empleyo” para sa mga punto na dapat tandaan kapag gumagamit ng serbisyo ng mga EA, at upang gamitin ang makina ng paghahanap para sa pagkilala sa (mga) EA na may bisang lisensiya sa Hong Kong.

Para sa mga usaping may kaugnayan sa pamantayan ng pagiging kuwalipikado at mga pamamaraan para sa pag-apply para sa empleyo ng mga FDH, mangyaring bisitahin ang website ng Kagawaran ng Pangingibang-bayan.

Ano’ng Balita (makkaha lamang sa Tsino / Ingles)
    

x