Pitak ng Dayuhang Kasambahay Pitak ng Dayuhang Kasambahay

Mensahe ng maligayang pagdating

Ang portal na ito ay nagbibigay ng impormasyong may kaugnayan sa pag-empleyo ng mga dayuhang kasambahay (mga FDH) sa Hong Kong, kasama ang patakaran sa pag-angkat ng mga FDH, paglathala at mga materyal sa pamamahayag hinggil sa mga karapatan at katungkulan ng mga FDH at kanilang mga employer sa ilalim ng mga batas ng paggawa at ang Kontrata ng Pamantayang Empleyo para sa pagtanggap sa trabaho ng mga FDH. Kapwa ang mga FDH at kanilang mga employer ay hinihimok na basahin ang impormasyon sa website na ito pati na ang mga nararapat na lathalain bago pumasok sa isang kontrata, o sa panahon ng pagdaan ng empleyo.

Bagamat hindi kinakailangan ng Pamahalaan ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong na ang mga employer ay dapat na kumuha ng mga FDH sa pamamagitan ng, o mga FDH upang kumuha ng empleyo mula sa, mga ahensiya ng empleyo (mga EA), karaniwan itong pamamaraan kung saan ang mga tao ng Hong Kong ay nag-eempleyo ng mga FDH. Ang mga kanya-kanyang tahanangbansa ng mga FDH ay maaari ring may ganoong pangangailangan at sila ay nagbabago sa lahat ng mga bansa. Ang mga FDH at mga employer ay hinihimok din na basahin ang seksiyon ng “Pakikipag-ugnayan sa isang ahensiya ng empleyo” para sa mga punto na dapat tandaan kapag gumagamit ng serbisyo ng mga EA, at upang gamitin ang makina ng paghahanap para sa pagkilala sa (mga) EA na may bisang lisensiya sa Hong Kong.

Para sa mga usaping may kaugnayan sa pamantayan ng pagiging kuwalipikado at mga pamamaraan para sa pag-apply para sa empleyo ng mga FDH, mangyaring bisitahin ang website ng Kagawaran ng Pangingibang-bayan.

Ano’ng Balita
    


Importanteng mga Mensahe na may kinalaman sa COVID-19


Mga pagluluwag na kaayusan upang matulungan ang mga dayuhang kasambahay (FDHs) at mga tagapag-empleyo na makayanan ang pandemyang COVID-19 ay ititigil na sa ika-1 ng Mayo, 2023

Pindutin dito para sa pinakahuling pahayag.

Pinakabagong Inbound Control at Pag aayos ng Pagsubok para sa mga Dayuhang Domestic Helper

Pindutin dito para sa pinakahuling pahayag.

Mag-click dito upang malaman ang tungkol sa mga kinakailangan sa pagsubok ng mga banyagang domestic helpers na ay darating sa trabaho sa Hong Kong.

Sakit na Coronavirus 2019- Mga karaniwang tanong na nauugnay sa mga dayuhang kasambahay

Mangyaring mag-click ditto upang malaman ang higit pa tungkol sa mga obligasyon at karapatan ng mga taga-empleyo at FDH sa ilalim ng Ordinansa ng Pagtrabaho at Standard na Kontrata ng Pagtatrabaho, at ang may-katuturang impormasyon, na may kaugnayan sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Ang mga FDHs at Pinapasukan ay maaaring sumangguni sa “COVID-19 Thematic Website” (www.coronavirus.gov.hk/) para sa mga payong pangkalusugan tungkol sa pag-iwas sa Pneumonia at mga impeksyon sa baga. Ang mga impormasyon sa website ay maaaring mabasa sa Chinese, English, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.

Huling Araw ng Pagsusuri 31 January 2023

Programa sa Pagbabakuna ng COVID-19 

Para sa online booking o iba pang mga detalye, maaaring bumisita sa mga itinalagang website para sa Programa sa Pagbabakuna (www.covidvaccine.gov.hk). Ang website ay naglalaman ng mga impormasyon sa wikang Tsino, Ingles, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.


Huling Araw ng Pagsusuri 29 August 2022

Iba pang Kaugnay na Impormasyon

COVID-19: Sickness Allowance and Employment Protection

The Employment (Amendment) Ordinance 2022 came into operation on 17 June 2022. It strengthens the protection of the employment rights and benefits of employees when they are absent from work due to their compliance with a specific anti-epidemic requirement with a movement restriction. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha has been a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2023.3.10 

Ang Pamahalaan ay nagpapaalala sa mga dayuhang kasambahay at mga tagapag-empleyo na ang kaayusan upang makatulung na makayanan ang pandemyang COVID-19 ay ititigil na sa ika-1 ng Mayo (Government reminds foreign domestic helpers and employers that flexibility arrangements to cope with COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1)

Ang Pamahalaan ngayon araw (ika-10 ng Marso) ay nagpapaalala sa mga dayuhang kasambahay (FDHs) at mga tagapag-empleyo na ang kaayusan upang makatulung na makayanan ang pandemyang COVID-19 ay ititigil na sa ika-1 ng Mayo. Ang mga tagapag-empleyo at mga FDHs ay dapat pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa empleyo, pagbabago ng kontrata o pagbalik ng mga FDH’s sa tahanangbansa sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang paglabag sa mga kaugnay na kinakailangan.

...

Ang Pamahalaan ngayon araw (ika-10 ng Marso) ay nagpapaalala sa mga dayuhang kasambahay (FDHs) at mga tagapag-empleyo na ang kaayusan upang makatulung na makayanan ang pandemyang COVID-19 ay ititigil na sa ika-1 ng Mayo. Ang mga tagapag-empleyo at mga FDHs ay dapat pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa empleyo, pagbabago ng kontrata o pagbalik ng mga FDH’s sa tahanangbansa sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang paglabag sa mga kaugnay na kinakailangan.

Sa pagsasaalang-alang ng mga kaganapan sa pandemya at ang unti-unting pagpapaluwag ng hakbang sa pagkontrol ng mga papasok na manlalakbay, ang Pamahalaan ay inanunsyo noong ika-19 ng Disyembre 2022 ang pagtigil sa mga pagluluwag ng kaayusan sa ika-1 ng Mayo (www.info.gov.hk/gia/general/202212/19/P2022121900349.htm). Ang mga detalye ay nakasalaysay sa ibaba:

Ekstensyon ng panahon ng bisa ng mga kasalukuyang kontrata

Para sa lahat ng mga kontrata ng FDH na mawawalan ng bisa sa o bago ang ika-30 ng Abril, ang mga tagapag-empleyo ay maaaring mag-aplay sa pagpapahaba ng panahon ng pagkabisa ng kasalukuyang kontrata ng kanilang papaalis na mga FDHs. Para sa mga ganitong kontrata, nagbigay ang Komisyoner ng Paggawa ng pahintulot para sa pagpapahaba ng panahon ng empleyo na nakasaad sa Sugnay 2 ng Pamantayang Kontrata ng Empleyo (SEC) ng pinakamahabang panahon na anim na buwan, kung sasang-ayunan ng parehong tagapag-empleyo at FDH na may kinalaman sa naturang pagbabago. Ngunit, hindi na isasaalang-alang ang mga aplikasyon para sa higit pang pagpapahaba ng mga kontratang napahaba na noon sa ilalim ng nakaraang inanunsyong kaayusan. Kung kailangan ng tagapag-empleyo ipagpatuloy ang pagkuha sa kanyang FDH nang lagpas sa pinahabang anim na buwang panahon, dapat isaalang-alang ng tagapag-empleyo ang pag-aplay para sa pagpapanibago ng kontrata sa kasalukuyang FDH. Lahat ng aplikasyon ay kailangan makarating sa Kagawaran ng Imigrasyon (ImmD) sa o bago ang petsa ng pagkawalang bisa ng kontrata. Ang mga nahuli sa pagsusumite ay hindi tatanggapin.

Ang mga pagluluwag ng kaayusan sa pagpapahaba ng panahon ng pagkabisa ng mga kasalukuyang kontrata ng anim na buwan ay hindi naaangkop sa mga kontrata ng FDH na mawawalang bisa sa o pagkatapos ng ika-1 ng Mayo. Itong mga tagapag-empleyo ay maaaring, ayon sa Sugnay 15(a) ng SEC, baguhin ang Sugnay 2 ng SEC na pahabain ang panahon ng empleyo ng pinakamahabang panahon na isang buwan, kung sasang-ayunan ng parehong tagapag-empleyo at FDH, at mayroon pagapruba ng Kalihim ng Imigrasyon.

Pagpapaliban ng pagbalik sa tahanangbansa

Sa ilalim ng karaniwang sirkumstansya, ang isang FDH na may pinabagong kontrata sa parehong tagapag-empleyo, o malapit nang magsimula ng bagong kontrata sa bagong tagapag-empleyo matapos ang pagkawalang bisa ng kasalukuyang kontrata ay maaaring mag-aplay sa ImmD para sa pagpapaliban ng pagbalik sa tahanangbansa sa loob ng hindi hihigit sa isang taon matapos magwakas ang kasalukuyang kontrata, ayon sa pagsang-ayon ng kasalukuyang tagapag-empleyo o bagong tagapag-empleyo.

Kung ang nabangit na isang-taon panahon ay mawawalan ng bisa sa o bago ang ika-30 ng Abril, Ang FDH ay maaaring magsumite ng isang aplikasyon sa ImmD sa loob ng walong lingo bago ang paglipas ng kasalukuyang limitasyon ng pananatili para pahabain ang limitasyon ng pananatili hanggang sa katapusan ng kanyang kontrata. Lahat ng aplikasyon ay kailangan makarating sa ImmD sa o bago ng ika-30 ng abril. Ang mga nahuli sa pagsusumite ay hindi tatanggapin. Pinapaalalahanan ng Pamahalaan ang mga tagapag-empleyo at mga FDHs na ang mga pagluluwag na kaayusan sa itaas ay dapat na sang-ayunan ng parehong tagapag-empleyo at FDH, at patuloy na umiiral ang pangangailangang makabalik ang mga FDHs sa kanilang mga tahanangbansa. Dapat ayusin ng mga tagapag-empleyo ang pagbalik ng kanilang mga FDH sa kanilang tahanangbansa sa loob ng pinahabang limitasyon ng pananatili.

Kung ang nabangit na isang-taong panahon ay mawawalan ng bisa sa o pagkatapos ng ika-1 ng Mayo, ang panahon para makabalik sila sa kanilang tahanangbansa ay hindi na maaaring mapahaba. Dapat ayusin ng mga tagapag-empleyo ang pagbalik ng kanilang mga FDH sa kanilang tahanangbansa sa loob ng pinahabang limitasyon ng pananatili at bumalik sa Hong Kong sa loob ng wastong bisa ng pagpasok na inisyu sa mga FDHs upang tapusin ang kanilang kontrata.

Pinapayuhan ng Pamahalaan ang mga tagapag-empleyo at kanilang FDHs na pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa empleyo, pagbabago ng kontrata o pagbalik ng mga FDH’s sa tahanangbansa sa lalong madaling panahon. Dapat nilang bigyan ng pansin ang limitasyon ng pananatili at pagkabisa ng pasaporte ng mga FDHs at isaayos ang aplikasyon ng bisa at pagpapalit ng pasaporte nang maaga.

Kung may mga katanungan tungkol sa aplikasyon ng bisa para sa FDH, mangyaring sumangguni sa ImmD sa pagtawag sa numero na 2824 6111 o magpadala ng isang email sa enquiry@immd.gov.hk. Kung may mga katanungan tungkol sa karapatan at benipisyo ng mga FDHs, mangyaring sumangguni sa Kagawaran ng Paggawa (LD) sa dedikadong numero para sa FDH na 2157 9537 (hinahawakan ng 1823) o sa pamamagitan ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk. Ang dedikadong FDH Portal na (www.fdh.labour.gov.hk) na itinayo ng LD ay nagbibigay ng impormasyon at kapaki-pakinabang na mga kawing na nauugnay sa pag-empleyo ng mga FDHs.


2023.2.28

Government lifts all mandatory mask-wearing requirements

Having assessed the latest epidemic development, the Government announced today (February 28) that all mandatory mask-wearing requirements will be lifted with effect from tomorrow (March 1), thereby enabling the society to resume normalcy in full.

...

Having assessed the latest epidemic development, the Government announced today (February 28) that all mandatory mask-wearing requirements will be lifted with effect from tomorrow (March 1), thereby enabling the society to resume normalcy in full.

Hong Kong has already built up a strong immunity barrier, coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system and the handling capacity of society as a whole. The risk posed by COVID-19 to local public health has apparently altered. Having gone through three years of COVID-19 epidemic, various monitoring indicators in epidemic activities are recently on a steady downward trend and the winter influenza season is also coming to an end. In addition, the community is in strong aspiration to resume full normalcy as early as possible. In the light of the aforementioned factors, the Government has decided to lift all mask-wearing requirements with effect from tomorrow.

Starting from tomorrow, citizens will no longer be required to wear masks mandatorily onboard a public transport carrier, or within an MTR paid area, or in a specified public place (including both indoor and outdoor areas), as well as in premises regulated under the Prevention and Control of Disease (Requirements and Directions) (Business and Premises) Regulation (Cap. 599F).

Mask-wearing is still an effective way to reduce the risk of virus transmission while protecting the wearer and others. In order to continue to protect the high-risk groups, citizens entering certain venues such as medical facilities or residential care homes for the elderly or residential care homes for persons with disabilities still need to follow the administrative mask-wearing requirement. The Government appealed to the public to wear a mask when having respiratory symptoms. Persons with weakened immunity or chronic disease(s) should also wear a mask when they are present in a poorly ventilated place.

A Government spokesman said, "The Government will keep on monitoring closely the epidemic development and the overall operation of the public healthcare system, with a view to safeguarding public health."

The Government will publish in the Gazette the notice to suspend the relevant specification and directions issued under Cap. 599F and the Prevention and Control of Disease (Wearing of Mask) Regulation (Cap. 599I) to implement the aforementioned relaxation measure.


2022.12.28

Government adjusts testing arrangements for inbound persons

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

...

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

To fully leverage Hong Kong's strengths in connecting with the world and to prepare for the resumption of travel with the Mainland, the Government will further streamline inbound control measures starting from 0.00am tomorrow on the premise of striking a balance between risks and economic impetus. Details are as follows.

Standardising pre-departure testing requirements

All inbound persons (aged three or above on the date of arrival at Hong Kong), regardless of being from the Mainland, Macao, Taiwan or overseas places, are required to conduct an RAT within 24 hours, or undergo a polymerase chain reaction-based nucleic acid test within 48 hours, prior to the scheduled time of flight departure (for those entering Hong Kong via the airport) or the scheduled time of arrival at Hong Kong (for those entering Hong Kong via other boundary control points), and obtain a negative result for entering Hong Kong. Upon receiving the test results, relevant persons should keep the photos showing the test results or the test report for 90 days for presentation for checking on request by Government personnel. They may also voluntarily declare the test result via the Department of Health's electronic health declaration form.

Lifting post-arrival nucleic acid testing requirement

Starting tomorrow, the Government will also lift all existing nucleic acid testing requirements applicable to inbound persons, including:

(1) Lifting the nucleic acid test under the "test-and-go" arrangement on the day of arrival (Day 0) at the airport and on Day 2 after arrival at Hong Kong for inbound persons from overseas places or Taiwan

(2) Lifting the nucleic acid test on Day 2 after arrival at Hong Kong (and an additional nucleic acid test on Day 1 after arrival at Hong Kong for those who have stayed in any place on the List of At-Risk Places within the Mainland or Macao under the Return2hk / Come2hk Scheme) for inbound persons from the Mainland or Macao

After the aforementioned nucleic acid testing requirements have been lifted, relevant inbound persons who had already arrived at Hong Kong today or earlier will no longer be required to undergo the relevant post-arrival nucleic acid tests according to the original requirement.

Health advice on conducting RATs after arrival at Hong Kong

The Government continues to advise all inbound persons to conduct daily RATs using self-arranged RAT kits during the period between the day of arrival (i.e. Day 0) and Day 5 after arrival at Hong Kong.

The handling arrangements for inbound persons tested positive align with that for local cases. Relevant persons should provide information to the Centre for Health Protection of the Department of Health through the online platforms (for nucleic acid tests or RATs) as early as possible. For further details, please refer to the webpage on Points to Note for Persons who Tested Positive.

Cessation of the Provisional Vaccine Pass arrangement

In alignment with the cessation of implementation of the Vaccine Pass arrangement under the Prevention and Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599L) by the Government, the arrangement for inbound persons to obtain a Provisional Vaccine Pass will cease.

The requirement for non-Hong Kong residents to be fully vaccinated for boarding a flight to Hong Kong from overseas places will remain unchanged for the time being.

The Government will gazette the relevant specification notices under the Compulsory Quarantine of Certain Persons Arriving at Hong Kong Regulation (Cap. 599C), the Compulsory Quarantine of Persons Arriving at Hong Kong from Foreign Places Regulation (Cap. 599E) and the Prevention and Control of Disease (Compulsory Testing for Certain Persons) Regulation (Cap. 599J) to effect the above measures.

The Government will continue to suitably adjust anti-epidemic measures based on scientific analyses of data. While safeguarding the well-being of citizens and protecting the public healthcare system, the Government also seeks to reduce the disruption to normal social activities with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost.


2022.12.19

Mga pagluluwag na kaayusan upang matulungan ang mga dayuhang kasambahay (FDHs) at mga tagapag-empleyo na makayanan ang pandemyang COVID-19 ay ititigil na sa ika-1 ng Mayo, 2023. (Flexibility arrangements to assist foreign domestic helpers and employers cope with COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1, 2023)

Inanunsyo ng Pamahalaan ngayon araw (ika-19 ng Disyembre 2022) na ang mga pagluluwag na kaayusan upang matulungan ang mga dayuhang kasambahay (FDHs) at mga tagapag-empleyo na makayanan ang pandemyang COVID-19 ay ititigil na sa ika-1 ng Mayo, 2023.

...

Inanunsyo ng Pamahalaan ngayon araw (ika-19 ng Disyembre 2022) na ang mga pagluluwag na kaayusan upang matulungan ang mga dayuhang kasambahay (FDHs) at mga tagapag-empleyo na makayanan ang pandemyang COVID-19 ay ititigil na sa ika-1 ng Mayo, 2023.

Ayon sa isang tagapagsalita ng Pamahalaan, “upang matulungan ang mga FDHs at kanilang mga tagapag-empleyo na makayanan ang pandemyang COVID-19, ang Pamahalaan ay mula noong unang bahagi ng 2020 ay nagpatupad ng isang serye ng mga hakbang sa pagluluwag ng kaayusan na pinapayagan ang ekstensyon ng panahon ng bisa ng mga kasalukuyang kontrata at pagpapaliban ng pagbalik sa tahanangbansa. Ang Pamahalaan ay mahigpit na binantayan ang paglago ng pandemya upang suriin at ayusin ang mga hakbang. Isinasaalang-alang na ang mga paglipad sa pagitan ng Hong Kong at pangunahin mga bansa na nagpapadala ng mga FDH ay unti-unting nagpapatuloy pagkatapos ng pagluwag sa mga lugar at rutang may mekanismong pagsuspinde ng paglipad noong ika-1 ng Abril at ika-7 ng Hulyo ayon sa pagkakabanggit ngayong taon; ang paghinto sa patakaran ng sapilitang kuwarentina sa pagdating sa Hong Kong na nagkabisa mula ika-26 ng Setyembre; pati na rin ang unti-unting pagpapaluwag ng hakbang sa pagkontrol ng mga papasok na manlalakbay, ang Pamahalaan ay nirepaso ang sitwasyon at nagpasya na ihinto ang mga pagluluwag ng kaayusan na nabanggit sa itaas mula ika-1 ng Mayo. Upang mabigyan ng sapat na oras ang mga FDHs at kanilang mga tagapag-empleyo na gumawa ng kaukulang kaayusan, ang mga sumusunod na pagluluwag ng kaayusan na inanunsyo ngayon araw ay ipinatupad hanggang ika-30 ng Abril, 2023. Ang Pamahalaan ay nagpapaalala sa mga tagapag-empleyo at mga FDHs na pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa empleyo, pagbabago ng kontrata o pagbalik ng mga FDH’s sa tahanangbansa sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang paglabag sa mga kaugnay na kinakailangan.”

Ang mga pagluluwag na kaayusan ay nakasalaysay sa ibaba.

Ekstensyon ng panahon ng bisa ng mga kasalukuyang kontrata

Para sa lahat ng mga kontrata ng FDH na mawawalan ng bisa sa o bago ang ika-30 ng Abril 2023, ang mga tagapag-empleyo ay maaaring mag-aplay sa pagpapahaba ng panahon ng pagkabisa ng kasalukuyan kontrata ng kanilang papaalis na mga FDHs. Para sa mga ganitong kontrata, nagbigay ang Komisyoner ng Paggawa ng pahintulot para sa pagpapahaba ng panahon ng empleyo na nakasaad sa Sugnay 2 ng Pamantayang Kontrata ng Empleyo ng pinakamahabang panahon na anim na buwan, kung sasang-ayunan ang parehong tagapag-empleyo at FDH na may kinalaman sa naturang pagbabago. Ngunit, hindi na isasaalang-alang ang mga aplikasyon para sa higit pang pagpapahaba ng mga kontratang napahaba na noon sa ilalim ng nakaraang inanunsyong kaayusan. Kung kailangan ng tagapag-empleyo ipagpatuloy ang pagkuha sa kanyang FDH nang lagpas sa pinahabang anim na buwang panahon, dapat isaalang-alang ng tagapag-empleyo ang pag-aplay para sa pagpapanibago ng kontrata sa kasalukuyang FDH. Lahat ng aplikasyon ay kailangan makarating sa Kagawaran ng Imigrasyon (ImmD) sa o bago ng ika-30 ng abril, 2023. Ang nahuli sa pagsusumite ay hindi tatanggapin

Pagpapaliban ng pagbalik sa tahanangbansa

Sa ilalim ng karaniwang sirkumstansya, ang isang FDH na may pinabagong kontrata sa parehong tagapag-empleyo, o malapit nang magsimula ng bagong kontrata sa bagong tagapag-empleyo matapos ang pagkawalang bisa ng kasalukuyang kontrata ay maaaring mag-aplay sa ImmD para sa pagpapaliban ng pagbalik sa tahanangbansa sa loob ng hindi hihigit sa isang taon matapos magwakas ang kasalukuyang kontrata, ayon sa pagsang-ayon ng kasalukuyang tagapag-empleyo o bagong tagapag-empleyo. Ayon sa kaugnay na kaayusan, kung hindi makakabalik ang isang FDH sa kanyang tahanangbansa sa loob ng isang taong panahong nabanggit, matapos ang pagkakasundo sa kanyang tagapag-empleyo, maaari siyang mag-aplay sa ImmD para sa higit na pagpapahaba ang limitasyon ng pananatili hanggang sa katapusan ng kanyang kontrata upang makabalik siya sa tahanangbansa sa loob ng panahong iyon.

Kung ang nabangit na isang taon panahon ay nawalan ng bisa sa o bago ang ika-30 ng Abril, 2023, Ang FDH ay maaaring magsumite ng aplikasyon sa ImmD sa loob ng walong lingo bago ang paglipas ng kasalukuyang limitasyon ng pananatili para pahabain ang limitasyon ng pananatili hanggang sa katapusan ng kanyang kontrata. Lahat ng aplikasyon ay kailangan makarating sa Kagawaran ng Imigrasyon (ImmD) sa o bago ng ika-30 ng abril, 2023. Ang nahuli sa pagsusumite ay hindi tatanggapin. Pinapaalalahanan ng Pamahalaan ang mga tagapag-empleyo at mga FDHs na ang mga pagluluwag na kaayusan sa itaas ay dapat na sang-ayunan ng parehong tagapag-empleyo at FDH, at patuloy na umiiral ang pangangailangang makabalik ang mga FDHs sa kanilang tahanangbansa. Dapat ayusin ng mga tagapag-empleyo ang pagbalik ng kanilang mga FDH sa kanilang tahanangbansa sa loob ng pinahabang limitasyon ng pananatili. Para sa mga FDHs na sakop ng nabangit na isang taon panahon na mawawalan ng bisa sa o pagkatapos ng ika-1 ng Mayo, 2023, ang panahon para makabalit sila sa kanilang tahanangbansa ay hindi na maaaring mapahaba.

Bukod pa, ang Pamahalaan ay nagpapaalala sa mga FDHs at potensyal na tagapag-empleyo ng FDH na, alinsunod sa namamayaning patakaran ng Pamahalaan sa FDH, and isang FDH ay kailangan umalis ng Hong Kong sa pagkumpleto ng kontrata ng empleyo o sa loob ng dalawang lingo mula sa petsa ng pagwakas ng kontrata, alinman ang mas nauna. Maliban sa pambihirang pangyayari na itinuring makatwiran ng ImmD (kasama na ang napaagang pagwawakas ng kontrata dahil sa paglipat, pangingibang bansa, pagkamatay o pinansyal na dahilan ng tagapag-empleyo, o kung mayroon ebidensya na ang FDH ay inabuso o pinagsamantalahan), ang isang aplikasyon galing sa FDH para sa pagpalit ng tagapag-empleyo sa Hong Kong sa loob ng dalawang taon panahon ng kontrata ay karaniwang hindi aaprubahan. Ang isang FDH na nais magkaroon ng bagong tagapag-empleyo ay kailangan umalis ng Hong Kong at magsumite ng bagong aplikasyon ng bisa sa ImmD.

Umaapela ang Pamahalaan sa miyembro ng publiko na magsumite ng aplikasyon ng bisa para sa mga FDHs at karagdagang pag-empleyo ng mga FDHs sa pamamagitan ng online na pamaraan, kasama na sa pamamagitan ng app sa selpon ng ImmD. Sa pamamagitan ng elektronikong serbisyo sa aplikasyon ng bisa at isang “e-Visa” na pag-aayos na ipinatupad ng ImmD, ang mga miyembro ng publiko ay maaring ikumpleto ang buong proseso ng aplikasyon ng bisa, kasama na ang pagsumite ng aplikasyon, pagbayag at pagkolekta ng “e-Visa”. Maari din silang magtanong tungkol sa katayuan ng aplikasyon at magsumite ng karagdagan dokumento at napaagang pagwawakas ng isang kontrata ng empleyo sa pamamagitan ng isang dedikadong “Online na serbisyo para sa mga Dayuhang Kasambahay” webpage na itinayo ng ImmD sa www.immd.gov.hk/fdh. Ang buong proseso ay hindi nangangailangan na bumisita sila sa tanggapan ng ImmD ng personal upang dumaan sa mga pormalidad, na parehong maginhawa at nakakatipid sa oras.

Pinapayuhan ng Pamahalaan ang mga tagapag-empleyo at kanilang FDHs na bigyan ng pansin ang limitasyon ng pananatili at pagkabisa ng pasaporte ng mga FDHs at isaayos ang aplikasyon ng bisa at pagpapalit ng pasaporte nang maaga.

Kung may mga katanungan tungkol sa karapatan at benipisyo ng mga FDHs, mangyaring sumangguni sa Kagawaran ng Paggawa (LD) sa dedikadong numero para sa FDH na 2157 9537 (hinahawakan ng 1823) o sa pamamagitan ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk. Ang dedikadong FDH Portal (www.fdh.labour.gov.hk) na itinayo ng LD ay nagbibigay ng impormasyon at kapaki-pakinabang na kawing na nauugnay sa pag-empleyo ng mga FDHs. Kung may mga katanungan tungkol sa aplikasyon ng bisa para sa FDH, mangyaring sumangguni sa ImmD sa pagtawag sa numero na 2824 6111 o magpadala ng email sa enquiry@immd.gov.hk.


2022.12.08

Ang pinakahuling patakaran sa pagkontrol ng mga papasok na dayuhang kasambahay (Latest inbound control arrangement for foreign domestic helpers)

Ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ngayon araw (ika-8 ng Disyembre) ay nagpaalala sa mga Dayuhang Kasambahay (FDHs) at mga Amo na ang Gobyerno ay mag-aamyenda ng patakaran sa pagkontrol ng mga papasok na manlalakbay galing sa ibang bansa simula ika-9 ng Disyembre (Biyernes).

...

Ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ngayon araw (ika-8 ng Disyembre) ay nagpaalala sa mga Dayuhang Kasambahay (FDHs) at mga Amo na ang Gobyerno ay mag-aamyenda ng patakaran sa pagkontrol ng mga papasok na manlalakbay galing sa ibang bansa simula ika-9 ng Disyembre (Biyernes).

Ayon sa isang tagapagsalita ng LD, “Sa ngayon ang mga FDHs ay kailangan sumailalim sa nucleic acid test sa araw ng pagdating sa Hong Kong at ika-2 araw pagkatapos ng pagdating. Sila ay dapat na magsagawa ng araw-araw na rapid antigen test (RATs) hanggang sa ika-7 araw pagkatapos ng pagdating sa Hong Kong, at papayagan lamang silang umalis ng tirahan pagkatapos makakuha ng negatibong resulta ng pagsusuri. Simula bukas, ang mga FDHs na darating para magtrabaho sa Hong Kong o pagkatapos ng ika-2 ng Disyembre ay kinankailangan lamang magsagawa ng araw-araw na rapid antigen test (RATs) hanggang ika-5 araw pagkatapos ng pagdating. Ang pangangailangan sa pagsusuri sa nucleic acid test sa araw ng pagdating sa Hong Kong at ika-2 araw pagkatapos ng pagdating ay nananatiling hindi nagbabago. Sa pag sangalang-alang sa kondisyon ng ibang pamilya, ang kalihim ng Kagawaran ng Paggawa ay inaproba na pwedeng patirahin ng mga Amo ang kanilang kasambahay sa lisensyadong hotel at guesthouse habang nasa limang araw na panahon na iyon. Hindi na kailangan mag-apply sa LD. Kung ang mga amo ay gustong patirahing ang FHD sa isang lisensyadong hotel at guesthouse, dapat nilang bayaran ang gastos sa tirahan at magbigay ng alawans sa pagkain sa dayuhang kasambahay habang nasa panahon na iyon.”

Para sa mga FDHs na dumating sa Hong Kong bago ang ika-9 ng Disyembre at nananatili pa rin sa lisensyadong hotel at guesthouse para sa tatlong araw na medikal na pagmamatyag, at karagdagang apat na araw na pagsubaybay sa sariling kalusugan, sila ay pinapayagan na magpatuloy at manatili sa lisensyadong hotel at guesthouse na hindi hihigit sa pitong araw upang tapusin ang medikal na pagmamatyag at pagsubaybay sa sariling kalusugan. Ang listahan ng mga lisensyadong hotel at guesthouse ay maaaring matagpuandito.

Kung ang isang FDH ay hindi makapagtrabaho sa tirahan ng kanyang amo dahil nais ng kanyang amo na patirahing ang FHD sa isang lisensyadong hotel at guesthouse habang nasa panahon na nabangit sa itaas. Ang kanyang amo ay dapat bayaran ang katumbas na kabayaran na dapat matangap ng FDH kung siya ay nagtrabaho sa panahon na iyon.

Sa pagdating, ang mga FDHs ay sakop ng paghihigpit sa Pass sa Bakuna na may dilaw na QR code. Sila ay maaaring magtrabaho sa bahay ng kanilang amo at pwedeng lumabas at gawing ang pang araw-araw na pangangailangan na may mababang panganib, halimbawa kagaya ng pagsakay sa pang-publikong transportasyon, pagpasok sa supermarket at palengke at iba pa, subalit sila ay ipinagbabawal na pumasok sa lugar na napakadelekado kung saan ay walang suot na mask o may mga grupong pagsasalo, pati na rin ang ibang lugar na nangangailangan ng proteksyon (Para sa detalye, mangyaring tignan dito). Pagkatapos makakuha ng negatibong resulta ng pagsusuri, ang Pass sa Bakuna ng FDH ay mapapalitan ng bughaw na QR code sa ika-3 araw pagkatapos ng pagdating sa Hong Kong.

Bukod pa, ang pangangailangan sa mga paparating na mga FDHs na magpakita ng patunay ng negatibong resulta ng rapid antigen test (RAT) na isinasagawa sa loob ng 24 oras bago ang nakatakdang oras ng pag-alis at pagkumpleto ng online Health & Quarantine Information Declaration ng Kagawaran ng Kalusugan (www.chp.gov.hk/hdf) bago sumakay ng eroplano ay nananatiling hindi nagbabago.

Para sa mga detalye ng patakaran sa itaas, mangyaring sumangguni sa pahayag ng Gobyerno noong ika-8 ng Disyembre (www.info.gov.hk/gia/general/202212/08/P2022120800701.htm).

Ang dedikadong portal (www.fdh.labour.gov.hk) ng LD ay nagbibigay din ng impormasyon at kapaki-pakinabang na links na nauugnay sa pagkontrol ng mga papasok na dayuhang kasambahay. Kung meron mga katanungan sa pagkontrol ng mga papasok na dayuhang kasambahay, mangyaring makipag-ugnayan sa LD sa pamamagitan ng 24 oras na numero sa 2717 1771 (binabantayan ng 1823), gamit ang email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk o sa pamamagitan ng online porm sa dedikadong portal (www.fdh.labour.gov.hk).