Pitak ng Dayuhang Kasambahay Pitak ng Dayuhang Kasambahay

Mensahe ng maligayang pagdating

Ang portal na ito ay nagbibigay ng impormasyong may kaugnayan sa pag-empleyo ng mga dayuhang kasambahay (mga FDH) sa Hong Kong, kasama ang patakaran sa pag-angkat ng mga FDH, paglathala at mga materyal sa pamamahayag hinggil sa mga karapatan at katungkulan ng mga FDH at kanilang mga employer sa ilalim ng mga batas ng paggawa at ang Kontrata ng Pamantayang Empleyo para sa pagtanggap sa trabaho ng mga FDH. Kapwa ang mga FDH at kanilang mga employer ay hinihimok na basahin ang impormasyon sa website na ito pati na ang mga nararapat na lathalain bago pumasok sa isang kontrata, o sa panahon ng pagdaan ng empleyo.

Bagamat hindi kinakailangan ng Pamahalaan ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong na ang mga employer ay dapat na kumuha ng mga FDH sa pamamagitan ng, o mga FDH upang kumuha ng empleyo mula sa, mga ahensiya ng empleyo (mga EA), karaniwan itong pamamaraan kung saan ang mga tao ng Hong Kong ay nag-eempleyo ng mga FDH. Ang mga kanya-kanyang tahanangbansa ng mga FDH ay maaari ring may ganoong pangangailangan at sila ay nagbabago sa lahat ng mga bansa. Ang mga FDH at mga employer ay hinihimok din na basahin ang seksiyon ng “Pakikipag-ugnayan sa isang ahensiya ng empleyo” para sa mga punto na dapat tandaan kapag gumagamit ng serbisyo ng mga EA, at upang gamitin ang makina ng paghahanap para sa pagkilala sa (mga) EA na may bisang lisensiya sa Hong Kong.

Para sa mga usaping may kaugnayan sa pamantayan ng pagiging kuwalipikado at mga pamamaraan para sa pag-apply para sa empleyo ng mga FDH, mangyaring bisitahin ang website ng Kagawaran ng Pangingibang-bayan.

Ano’ng Balita (makkaha lamang sa Tsino / Ingles)
    


Importanteng mga Mensahe na may kinalaman sa COVID-19


Mga Pag-aayos ng Kwarentena para sa mga Banyagang Kasambahay

Mga pinakahuling kaayusan ng kwarentena para sa mga banyagang kasambahay na magkakaroon ng bisa simula ika-1 ng Abril. Mangyaring mag-click ditopara sa higit na mga detalye.

Mga Pag-aayos ng Kwarentena para sa mga Banyagang Kasambahay (Paglabas ng Limbag)

2022.03.26 

Government increases supply of designated quarantine hotels to meet demand of Hong Kong residents returning from overseas

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

...

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

The Government has announced that, with effect from April 1, the place-specific flight suspension mechanism for nine places would be lifted and the quarantine arrangement for Hong Kong residents returning from overseas would be adjusted. In anticipation of the growing number of returning Hong Kong residents, the Government will increase the supply of DQHs in an orderly manner to meet the demand, while guarding against the importation of COVID-19 cases at the same time.

Specifically, after assessing the supply and demand as well as the usage of community isolation facilities (CIFs), the Government decided to convert 13 hotels (list at Annex 1), which have earlier been turned into CIFs, back to DQHs to supplement over 4 400 rooms on top of the current supply. These DQHs will commence service progressively from April 1 onwards and will start to accept room bookings for the relevant period gradually. The Government has also asked existing DQHs to release around 500 blocked-off rooms to meet the demand. To sum up, there will be 38 DQHs providing over 10 000 rooms in total for selection by Hong Kong residents returning from places other than the Mainland and Macao.

Separately, three hotels which are currently isolation facilities will be reserved for FDHs to undergo quarantine starting from April 1. Along with one existing designated quarantine facility for FDHs, the four hotels (list at Annex 2) will provide about 1 600 rooms. For details regarding the quarantine arrangements for FDHs, please refer to the Labour Department's FDH Portal www.fdh.labour.gov.hk.

The Government will update regularly the list of DQHs and their booking status on the thematic website www.designatedhotel.gov.hk.

The Government fully implemented the Designated Quarantine Hotel Scheme on December 22, 2020, requiring all arrivals from specified places to undergo compulsory quarantine at DQHs with a view to further preventing the importation of COVID-19 cases and reducing contact between arrivals and the local community. Under the Scheme, 44 DQHs were expected to provide service from March 1 to July 31 this year. Nevertheless, the Government converted some of them into CIFs to tackle the fifth wave of the epidemic.

Attachment:
Annex 1 Annex 2 


Programa sa Pagbabakuna ng COVID-19 

Ang mga prioridad na grupo para sa pagbabakuna ay pinalawig upang maisama ang mga kasambahay, kasama na ang mga dayuhang kasambahay
(www.info.gov.hk/gia/general/202103/15/P2021031500626.htm). Para sa online booking o iba pang mga detalye, maaaring bumisita sa mga itinalagang website para sa Programa sa Pagbabakuna (www.covidvaccine.gov.hk). Ang website ay naglalaman ng mga impormasyon sa wikang Tsino, Ingles, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.


Polyeto ng Programa sa Pagbabakuna
(Polyeto ng Programa sa Pagbabakuna)
Mangunguna ang mga dayuhang kasambahay sa pagpapabakunaMangunguna ang mga dayuhang kasambahay sa pagpapabakuna
(Mangunguna ang mga dayuhang kasambahay sa pagpapabakuna)

Huling Araw ng Pagsusuri 13 Abril 2021

Mahalagang Impormasyon na may kaugnayan sa Coronavirus Disease (COVID-19)

Mangyaring mag-click ditto upang malaman ang higit pa tungkol sa mga obligasyon at karapatan ng mga taga-empleyo at FDH sa ilalim ng Ordinansa ng Pagtrabaho at Standard na Kontrata ng Pagtatrabaho, at ang may-katuturang impormasyon, na may kaugnayan sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Ang mga FDHs at Pinapasukan ay maaaring sumangguni sa “COVID-19 Thematic Website” (www.coronavirus.gov.hk/) para sa mga payong pangkalusugan tungkol sa pag-iwas sa Pneumonia at mga impeksyon sa baga. Ang mga impormasyon sa website ay maaaring mabasa sa Chinese, English, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.

Huling Araw ng Pagsusuri 14 March 2022

Iba pang Kaugnay na Impormasyon

Sickness Allowance and Employment Protection under Anti-Epidemic Measures

The Employment (Amendment) Ordinance 2022 comes into operation on 17 June 2022. The Amendment Ordinance aims at strengthening the protection of the employment rights and benefits of employees when they are absent from work due to their compliance with specific anti-epidemic requirements and encouraging employees to receive the COVID-19 vaccination. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

Pagdami ng mga Pistang Ayon sa Batas

Simula 2022, magiging bagong dagdag na pistang ayon sa batas ang Kaarawan ng Buddha sa ilalim ng Ordinansa sa Empleo. Para sa mga detalye, pakibisita ang: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.06.27 

Measures to assist foreign domestic helpers and employers cope with COVID-19 pandemic extended

The Government today (June 27) announced that the measures to assist foreign domestic helpers (FDHs) and their employers to cope with the COVID-19 pandemic will be extended.

...

The Government today (June 27) announced that the measures to assist foreign domestic helpers (FDHs) and their employers to cope with the COVID-19 pandemic will be extended.

Extension of validity period of existing contracts

The Government will continue to implement the previous measure to enable employers to extend the validity period of the existing contracts with their outgoing FDHs. For all FDH contracts that will expire on or before September 30, 2022, the Commissioner for Labour has given in-principle consent for extending the employment period stated in Clause 2 of the Standard Employment Contract for a maximum period of six months, on the basis that such variation is mutually agreed upon by both the employer and the FDH concerned. However, applications for further extension of contracts which have already been extended under the previously announced flexibility arrangements will not be considered.

If arrangements cannot be made for a newly hired FDH to come to Hong Kong within the above-mentioned six-month extended period, and the employer needs to continue to employ his/her FDH beyond the six-month extended period, the employer should consider applying for a contract renewal with the existing FDH.

Deferral of return to the place of origin

Under normal circumstances, an FDH on a renewed contract with the same employer, or due to start a new contract with a new employer upon the expiry of an existing contract, may apply to the Immigration Department (ImmD) for deferring his/her return to the place of origin for not more than one year after the existing contract ends, subject to the agreement of his/her current employer or new employer.

In view of the COVID-19 pandemic, the Government will further extend the current flexibility arrangement. If an FDH is unable to return to his/her place of origin within the aforementioned one-year period, he/she may, upon agreement with the employer, apply to the ImmD for a further extension of the limit of stay until the end of his/her contract such that he/she may return to the place of origin within that period. Such applications are acceptable within eight weeks prior to the expiry of the existing limit of stay of the FDHs (i.e. same as those for contract renewal).

The Government reminds employers and FDHs that the above flexibility arrangement must be mutually agreed between the employer and the FDH, and that the requirement of FDHs returning to their place of origin continues to be in place. Employers should arrange for their FDHs to return to their place of origin within the extended limit of stay.

The Government will continue to closely monitor the situation and review the above measures and flexibility arrangements as and when necessary.

To tie in with the disease prevention measures and reduce the flow of people, the Government appeals to members of the public to submit visa applications for FDHs and further employment of FDHs through online means, including through the ImmD mobile application. Apart from setting up a dedicated "Online Services for Foreign Domestic Helpers" webpage at www.immd.gov.hk/fdh, the ImmD further enhanced the visa application service through better use of digital technology and launched electronic services for visa application and an "e-Visa" arrangement on December 28, 2021. Upon approval of their applications, the applicants may pay the visa fee through various means and download the "e-Visa" on their personal mobile devices or print the "e-Visa". Please refer to the relevant press release for details (www.info.gov.hk/gia/general/202112/22/P2021122200489.htm). Members of the public may also enquire about the application status and submit supplementary documents and notification of premature termination of an employment contract via the above dedicated webpage. The process does not require them to visit an office of the ImmD in person to go through the formalities, which is both convenient and time-saving, while reducing the need to travel and contributing to the efforts to fight the virus together.

The Government also urges employers and their FDHs to be mindful of the limit of stay and the passport validity of the FDHs and arrange for applications for visas and replacement of passports in advance.

For enquiries on employment rights and benefits of FDHs, please contact the Labour Department (LD) at the dedicated FDH hotline at 2157 9537 (manned by 1823) or by email to fdh-enquiry@labour.gov.hk. The dedicated FDH portal (www.fdh.labour.gov.hk) set up by the LD also provides information and useful links relating to the employment of FDHs. For enquiries on FDH visa applications, please contact the ImmD by calling the enquiry hotline at 2824 6111 or by sending email to enquiry@immd.gov.hk.


2022.02.24

HINDI DAPAT SISANTIHIN ANG MGA BANYAGANG KASAMBAHAY NA NAHAWAAN NG COVID-19

Pinaalalahanan ngayon (24 Pebrero) ng Kagawaran ng Kalusugan (LD) ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay (FDH) na nahawaan ng COVID-19 at dapat na patuloy na sundin ang mga pangangailangang nasa ilalim ng Ordinansa ng Trabaho (EO) at Pamantayan ng Kontrata ng Trabaho (SEC) habang may pandemya.

...

Pinaalalahanan ngayon (24 Pebrero) ng Kagawaran ng Kalusugan (LD) ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay (FDH) na nahawaan ng COVID-19 at dapat na patuloy na sundin ang mga pangangailangang nasa ilalim ng Ordinansa ng Trabaho (EO) at Pamantayan ng Kontrata ng Trabaho (SEC) habang may pandemya.

Sabi ng isang tagapagsalita ng LD, "Dapat sundin ng ng mga nagpapatrabaho sa mga FDH ang mga tungkulin at pangangailangang nasa ilalim ng EO at SEC. Nais naming paalalahanan ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat wakasan ang isang kontrata ng trabaho dahil nahawaan ang FDH ng COVID-19. Sa ilalim ng EO, pinagbabawalan ang isang nagpapatrabaho na wakasan ang kontrata ng trabaho ng empleyado sa kanyang bayad na araw ng sakit, maliban sa mga kaso ng mabilisang pagsisante dahil sa malubhang pagkakasala. Magkakasala ang isang nagpapatrabahong lalabag sa mga kaugnay na probisyon ng EO at mananagot sa pag-uusig at, kapag nahatulang maysala, sa pinakamataas na multang $100,000. Bukod dito, kapag nilabag ng nagpapatrabaho ang EO, hindi na siya ituturing na karapat-dapat na magpatrabaho sa isang FDH para sa isang partikular na haba ng panahon at tatanggihan ang kanyang aplikasyon ng visa para sa mga FDH. Pinapaalala rin sa mga nagpapatrabaho ang posibleng paglabag sa Ordinansa sa Diskriminasyon sa Kapansanan (Disability Discrimination Ordinance (DDO)) kapag hindi nila trinato nang mabuti ang kanilang mga FDH (hal. sa pamamagitan ng pagsisante sa kanila) dahil naimpeksyunan sila ng o gumaling sila mula sa COVID-19."

Kung angkop ang EO, dapat magbigay ang nagpapatrabaho ng pahinga kapag may sakit (sick leave) at baong pera kapag may sakit (sickness allowance) sa karapat-dapat na FDH ayon sa EO kapag nagkasakit ang FDH. Kung hindi pa nakakaipon ang may sakit na FDH ng sapat na bayad na araw ng sakit upang punan ang panahon ng kanyang sick leave, umaapela ang Pamahalaan sa nagpapatrabaho na maawa at pag-isipan ang pagbibigay ng bayad ba sick leave sa FDH. Bukod dito, ayon sa mga pangangailangan ng SEC, dapat maglaan ang mga nagpapatrabaho ng libre at angkop na matutuluyan, gayon din ang libreng medikal na paggamot sa kanilang mga FDH.

Idinagdag din ng tagapagsalita na, "Tinutulungan ng mga FDH ang mga pamilya ng Hong Kong na gumawa ng mga gawaing-bahay at bantayan ang mga matatanda at bata. Mahalaga ang kanilang ambag sa Hong Kong. Sa kasalukuyan, bumaba na ang bilang ng mga FDH sa humigit-kumulang 340000 mula sa mataas na bilang na humigit-kumulang 400000 noong Enero 2020 dahil sa pandemya. Lalo pang kailangan ang suporta at pag-unawa sa isa’t-isa sa harap ng pandemya. Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga lokal na pamilya, kailangan nating paigtingin ang suporta at proteksyon para sa mga FDH upang mapanatili ang Hong Kong bilang kaakit-akit na lugar para magtrabaho ang mga FDH. Umaapela ang Pamahalaan sa mga nagpapatrabaho at FDH na labanan ang virus nang magkasama. Hindi dapat basta-basta na lamang sisantihin ng mga nagpapatrabaho ang mga naimpeksyunang FDH. Ang sinumang FDH na sinisante ng nagpapatrabaho dahil nahawaan ng COVID-19 ay maaaring lumapit sa LD para sa tulong."

Maaaring tawagan ng mga FDH at nagpapatrabaho ang numerong pang-FDH na 21579537 (pinangangasiwaan ng 1823), magpadala ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk o makipag-usap sa LD sa pamamagitan ng online na pormularyo sa nakalaang Portal na (www.fdh.labour.gov.hk). Para sa impormasyong kaugnay ng COVID-19 at DDO, maaaring bisitahin ng mga nagpapatrabaho ang website ng Komisyon sa mga Pantay na Oportunidad (Equal Opportunities Commission) na

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).


2020.07.21

Mga Amo, kinakailangang pumirma ng panunumpa kung mag aaplay ng bisa para sa dayuhang kasambahay

Sa kasalukuyang sitwasyon ng paglaganap at paglala ng pandemyang COVID-19 sa Hong Kong, Ang Gobyerno ay naglathala ng listahan ng pagtutukoy sa ilalim ng Regulasyon sa Pagiwas at Pagkontrol sa Sakit (Regulasyon ng mga naghahatid at tumatawid hangganan at Manlalakbay) (Cap.599H, Batas ng HongKong) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) para magpataw ang mga kondisyon base sa lagay ng kalusugan ng publiko sa mga manlalakbay na bumisita sa mga lugar na may mataas na panganib (i.e. Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, ang Pilipinas at ang South Africa) sa loob ng 14 na araw bago dumating sa Hong Kong, upang mabawasan ang bilang ng mga kasong na pumapasok sa lugar. Ang kaukulang tinutukoy ay magiging epektibo sa 0.00am sa Hulyo 25, 2020 at mananatiling epektibo hanggang sa susunod na pahayag.

...

Sa kasalukuyang sitwasyon ng paglaganap at paglala ng pandemyang COVID-19 sa Hong Kong, Ang Gobyerno ay naglathala ng listahan ng pagtutukoy sa ilalim ng Regulasyon sa Pagiwas at Pagkontrol sa Sakit (Regulasyon ng mga naghahatid at tumatawid hangganan at Manlalakbay) (Cap.599H, Batas ng HongKong) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) para magpataw ang mga kondisyon base sa lagay ng kalusugan ng publiko sa mga manlalakbay na bumisita sa mga lugar na may mataas na panganib (i.e. Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, ang Pilipinas at ang South Africa) sa loob ng 14 na araw bago dumating sa Hong Kong, upang mabawasan ang bilang ng mga kasong na pumapasok sa lugar. Ang kaukulang tinutukoy ay magiging epektibo sa 0.00am sa Hulyo 25, 2020 at mananatiling epektibo hanggang sa susunod na pahayag.

Noong ika- 18 ng Hulyo 2020, ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ay magpapaalala sa mga dayuhang kasambahay (FDHs), ang mga nagpapatrabaho ,at ahenisya ng empleyo na bigyang pansin ang mga nasabing listahan ng pagtutukoy sa pamamagitan ng mga pampublikong pahayag. (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm). Para sa FDH kung saan sya ay maaaring isa sa mga tinutukoy sa listahan, kailangan nilang magbigay ng mga sumusunod na dokumento:

1. sulat o sertipikasyon sa wikang Ingles o Intsik mula sa laboratoryo o institusyong nangangalaga sa kalusugan na naglalaman ng pangalan at ID o numero ng pasaporte ng nasabing FDH upang ipakita na:
(a) ang nasabing FDH ay sumailalim sa pagsusuri ng nucleic acid para sa COVID-19, at ang sample ay mula sa FDH na nakuha sa loob ng 72 oras bago ang nakatalagang oras ng paglipad ng sasakyang panghimpapawid;
(b) ang pagsusuring ginawa sa mga sample ay ang nucleic acid test para sa COVID-19; at
(c) ang resulta ng pagsusuri sa FDH ay negatibo sa COVID-19;
2. ang orihinal na resulta ng report para sa pagsusuri na isinumite ng laboratoryo o ng institusyon na nangangalaga sa kalusugan ay naglalaman ng pangalan at ID o numero ng pasaporte ng tinutukoy na FDH;
3. Sulat sa wikang Ingles o Intsik na ibinigay ng nasa otoridad ng Gobyerno sa lugar kung nasaan ang laboratoryo o ang institusyon na ngangangalaga sa kalusugan na nag sesertipika na ito ay kinikilala o aprubado ng gobyerno; at
4. Kumpirmasyon ng FDH sa wikang Ingles o Intsik na sila ay may nakareserbang kwarto sa isang hotel sa Hong Kong na hindi bababa sa 14 na araw simula sa araw ng pagdating ng FDH sa Hong Kong.

Kinakailangang sagutin ng nagpapatrabaho ang gastusin sa pagsusuri ng nucleic acid at ang gastos sa panunuluyan, gayundin ang pagbibigay ng gastusin para sa pagkain ng kanilang mga FDHs habang sumasailalim sa sapilitang quarantine.

Para magpagtugma ang mga sumusunod na panuntunan, Ang departamento ng Immigrasyon (ImmD) ay magpapatupad ng mga bagong panuntunan sa pag-aaplay ng bisa para sa mga FDH. Agarang epektibo, ang mga nagpapatrabaho na nag aapply ng bisa para sa kanilang FDHs (kasama na ang mga may dating aplikasyon na nakabinbin at naghihintay ng pag-ayon sa pagbibigay ng bisa) ay kakailanganing pumirma ng panunumpa na sila ay magsasaayos ng pagsusuri sa COVID-19 at hotel para sa pag quarantine para sa kanilang mga FDHs, at kinakailangan nilang sagutin ang mga gastusin ng FDHs kung sila ay dadating sa pagkatapos ng Hulyo 25, 2020. Kung mapatunayan na ang nagpapatrabaho ay lumabag sa sinumpaang kasulatan, ang kanilang FDHs ay hindi makakapasok sa Hong Kong, gayundin ang mga susunod nilang aplikasyon mula sa mga nagpapatrabaho para sa mga FDH ay maaring tanggihan ng otoridad.

Ang mga kasulatan ng panunumpa ay maaring makuha mula sa website ng ImmD sa www.immd.gov.hk/eng/forms/hk-visas/foreign-domestic-helpers.html at maari itong makuha ng walang bayad sa mga sangay ng opisina sa Imigrasyon sa tanggapan ng ImmD.

Para sa mga katanungan sa aplikasyon para sa FDHs, maaring tumawag sa ImmD sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline na 2824 6111 o kaya ay mag email sa enquiry@immd.gov.hk. Para sa mga katanungan sa mga karapatan at benepisyo sa Pagtatrabaho, maaring tumawag sa LD sa mga nakatalagang FDH hotline sa 2157 9537 (pinangangasiwaan ng “1823”) o sa pamamagitan ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk.