Pitak ng Dayuhang Kasambahay Pitak ng Dayuhang Kasambahay

Mensahe ng maligayang pagdating

Ang portal na ito ay nagbibigay ng impormasyong may kaugnayan sa pag-empleyo ng mga dayuhang kasambahay (mga FDH) sa Hong Kong, kasama ang patakaran sa pag-angkat ng mga FDH, paglathala at mga materyal sa pamamahayag hinggil sa mga karapatan at katungkulan ng mga FDH at kanilang mga employer sa ilalim ng mga batas ng paggawa at ang Kontrata ng Pamantayang Empleyo para sa pagtanggap sa trabaho ng mga FDH. Kapwa ang mga FDH at kanilang mga employer ay hinihimok na basahin ang impormasyon sa website na ito pati na ang mga nararapat na lathalain bago pumasok sa isang kontrata, o sa panahon ng pagdaan ng empleyo.

Bagamat hindi kinakailangan ng Pamahalaan ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong na ang mga employer ay dapat na kumuha ng mga FDH sa pamamagitan ng, o mga FDH upang kumuha ng empleyo mula sa, mga ahensiya ng empleyo (mga EA), karaniwan itong pamamaraan kung saan ang mga tao ng Hong Kong ay nag-eempleyo ng mga FDH. Ang mga kanya-kanyang tahanangbansa ng mga FDH ay maaari ring may ganoong pangangailangan at sila ay nagbabago sa lahat ng mga bansa. Ang mga FDH at mga employer ay hinihimok din na basahin ang seksiyon ng “Pakikipag-ugnayan sa isang ahensiya ng empleyo” para sa mga punto na dapat tandaan kapag gumagamit ng serbisyo ng mga EA, at upang gamitin ang makina ng paghahanap para sa pagkilala sa (mga) EA na may bisang lisensiya sa Hong Kong.

Para sa mga usaping may kaugnayan sa pamantayan ng pagiging kuwalipikado at mga pamamaraan para sa pag-apply para sa empleyo ng mga FDH, mangyaring bisitahin ang website ng Kagawaran ng Pangingibang-bayan.

Ano’ng Balita
    


Importanteng mga Mensahe na may kinalaman sa COVID-19


Mga Pag-aayos ng Kwarentena para sa mga Banyagang Kasambahay

Please click here for more details of the latest quarantine arrangements for foreign domestic helpers.

Coronavirus Disease 2019 - Frequently Asked Questions relating to Foreign Domestic Helpers

Mangyaring mag-click ditto upang malaman ang higit pa tungkol sa mga obligasyon at karapatan ng mga taga-empleyo at FDH sa ilalim ng Ordinansa ng Pagtrabaho at Standard na Kontrata ng Pagtatrabaho, at ang may-katuturang impormasyon, na may kaugnayan sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Ang mga FDHs at Pinapasukan ay maaaring sumangguni sa “COVID-19 Thematic Website” (www.coronavirus.gov.hk/) para sa mga payong pangkalusugan tungkol sa pag-iwas sa Pneumonia at mga impeksyon sa baga. Ang mga impormasyon sa website ay maaaring mabasa sa Chinese, English, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.

Huling Araw ng Pagsusuri 12 August 2022

Iba pang Kaugnay na Impormasyon

Sickness Allowance and Employment Protection under Anti-Epidemic Measures

The Employment (Amendment) Ordinance 2022 comes into operation on 17 June 2022. The Amendment Ordinance aims at strengthening the protection of the employment rights and benefits of employees when they are absent from work due to their compliance with specific anti-epidemic requirements and encouraging employees to receive the COVID-19 vaccination. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

Pagdami ng mga Pistang Ayon sa Batas

Simula 2022, magiging bagong dagdag na pistang ayon sa batas ang Kaarawan ng Buddha sa ilalim ng Ordinansa sa Empleo. Para sa mga detalye, pakibisita ang: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.08.10 

Latest quarantine arrangements for foreign domestic helpers

The Labour Department (LD) today (August 10) reminded foreign domestic helpers (FDHs) and employers that the Government will adjust the boarding, quarantine and testing arrangements for overseas inbound persons with effect from August 12 (Friday).

...

The Labour Department (LD) today (August 10) reminded foreign domestic helpers (FDHs) and employers that the Government will adjust the boarding, quarantine and testing arrangements for overseas inbound persons with effect from August 12 (Friday).

An LD spokesman said, "FDHs who are coming to work in Hong Kong from August 12 onwards will be subject to quarantine under the '3+4' model, i.e. they will be subject to compulsory quarantine in designated quarantine hotels (DQHs) for three days, followed by medical surveillance at home for four days. They are required to take multiple tests during the medical surveillance period and the subsequent three-day monitoring period. FDHs will be subject to Amber Code restrictions under the Vaccine Pass during the medical surveillance period, and are not allowed to enter high-risk premises involving mask-off or group activities, as well as other premises requiring key protection (Note)."

The details of the quarantine and testing arrangements under the "3+4" model are as follows:

  • Three days of compulsory quarantine: The day of arrival at Hong Kong with the first nucleic acid test conducted is considered as Day 0. FDHs are required to undergo compulsory quarantine for three nights in DQHs. They are subject to daily rapid antigen tests (RATs) and are required to undergo a nucleic acid test on Day 2. Those who test negative consecutively will have completed the compulsory quarantine in the morning of Day 3.

  • Four days of medical surveillance: FDHs are then subject to medical surveillance at their employers' residence for four nights. They are subject to daily RATs. After obtaining negative results of RATs on Day 4 and Day 6 upon arrival at Hong Kong, they are required to undergo nucleic acid tests on the same days at a community testing centre, a mobile specimen collection station, or arrange a self-paid test at a local medical institution recognised by the Government. During the medical surveillance period, FDHs can work at their employers' residence and can go out after obtaining a negative result of an RAT on that day, but they will be subject to Amber Code restrictions under the Vaccine Pass and cannot enter high-risk premises involving mask-off or group activities, as well as other premises requiring key protection. FDHs can conduct daily essential activities of lower risk, e.g. taking transport, entering supermarkets and markets, etc. Those who test negative consecutively will have completed the medical surveillance in the morning of Day 7 upon arrival at Hong Kong.

  • Continuous monitoring and testing: Upon completion of the medical surveillance, FDHs are subject to self-monitoring during the subsequent three days and undergo daily RATs until Day 10. They are also required to take the last nucleic acid test on Day 9.

In view of the conditions of individual families, the Commissioner for Labour has given in-principle approval for employers to arrange FDHs to stay at licensed hotels or guesthouses that are not DQHs to complete the four-day medical surveillance and subsequent three-day self-monitoring. It is not necessary to make an application to the LD.

As for FDHs who have completed at least three nights of quarantine in DQHs before August 12 (i.e. those who arrived at Hong Kong between August 3 and 8), the Government has arranged for them to leave the hotels in an orderly manner starting from August 9 to 12 after confirming their negative nucleic acid test results. After leaving DQHs, FDHs are subject to medical surveillance at home, Amber Code restrictions under the Vaccine Pass, as well as compliance with the above requirements on the conduct of daily RATs and nucleic acid tests.

Streamlining procedures of boarding for Hong Kong and arrival quarantine and testing

Starting 0.00am on August 12 (Hong Kong time), all FDHs boarding flights to Hong Kong are required to meet the boarding requirements by completing the online Health & Quarantine Information Declaration of the Department of Health (www.chp.gov.hk/hdf/) in advance, declare a record of completion of vaccination and provide information on booking at DQHs. Upon successful confirmation of the DQH booking information by the system, FDHs will receive a green health declaration QR code. Persons holding a green health declaration QR code will not be required to further verify vaccination records and confirmation of DQH booking during check-in for their flights. Upon arrival at Hong Kong, they can also use the "express channels" with the green health declaration QR code and board the point-to-point transportation to DQHs.

As for inbound persons whose vaccination declaration meets the boarding requirements, but the system is unable to confirm their DQH booking information, they will be issued a pink health declaration QR code. They will be required to present DQH booking documentation during check-in for their flights.

Persons boarding flights must present the health declaration QR code (which can be a downloadable version of the QR code, a screen shot or a printout) for verification by airlines before being allowed to board the flight.

In addition to the above requirements, inbound persons will continue to be required to provide proof of pre-departure tests (only applicable to inbound persons aged 3 or above), i.e. (i) negative result proof of a PCR-based nucleic acid test within 48 hours of the scheduled time of departure; or (ii) documentary proof to show that they were infected with the virus 14 to 90 days prior to boarding for Hong Kong, together with a negative result proof of an RAT conducted within 24 hours of the scheduled time of departure.

For details, please refer to the press release issued by the Government on August 8 (www.info.gov.hk/gia/general/202208/08/P2022080800803.htm).

Employers or employment agencies (EAs) may visit the link below (www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel.html) for details of DQHs. If employers or EAs wish to arrange FDHs to undergo medical surveillance and self-monitoring in licensed hotels or guesthouses, please press here for the list of licensed hotels and guesthouses. The dedicated FDH portal (www.fdh.labour.gov.hk) of the LD also provides information and useful links relating to quarantine arrangements for FDHs.

Should there be enquiries on the quarantine arrangements for FDHs, please contact the LD through its 24-hour hotline at 2717 1771 (manned by 1823), by email to fdh-enquiry@labour.gov.hk or through the online form on the dedicated portal (www.fdh.labour.gov.hk).

Note:

Persons under the category of Amber Code cannot enter the following premises subject to "active checking" of the Vaccine Pass and other premises in the capacity of a customer or visitor:

Premises regulated under the Prevention and Control of Disease (Requirements and Directions) (Business and Premises) Regulation (Cap. 599F) which are subject to "active checking" of the Vaccine Pass:

  • Premises required to use the QR Code Verification Scanner and is regulated under Cap. 599F, i.e. catering business premises (including bars or pubs), amusement game centres, bathhouses, fitness centres, places of amusement, indoor places of public entertainment, party rooms, beauty parlours and massage establishments, club houses, clubs or nightclubs, karaoke establishments, mahjong-tin kau premises, indoor sports premises, swimming pools, cruise ships, indoor event premises, barber shops or hair salons and religious premises.

  • Premises required to inspect the Vaccine Pass visually as far as feasible, i.e. outdoor places of public entertainment, outdoor sports premises and outdoor event premises.

Other premises: residential care homes for the elderly, residential care homes for persons with disabilities, schools and designated healthcare premises.

Ends/Wednesday, August 10, 2022


2022.06.27

Mga hakbang upang tulungan ang mga banyagang kasambahay at nagpapatrabaho na makayanan ang pandemya ng covid-19, palalawigin (Measures to assist foreign domestic helpers and employers cope with COVID-19 pandemic extended)

Inanunsyo ng Pamahalaan ngayon (Hunyo 27) na palalawigin ang mga hakbang upang tulungan ang mga banyagang kasambahay (FDH) at mga nagpapatrabaho sa kanila na makayanan ang pandemya ng COVID-19.

...

Inanunsyo ng Pamahalaan ngayon (Hunyo 27) na palalawigin ang mga hakbang upang tulungan ang mga banyagang kasambahay (FDH) at mga nagpapatrabaho sa kanila na makayanan ang pandemya ng COVID-19.

Pagpapalawig ng panahon ng bisa ng mga kasalukuyang kontrata

Patuloy na papairalin ng Pamahalaan ang nakaraang hakbang upang payagang palawigin ng mga nagpapatrabaho ang panahon ng bisa ng mga kasalukuyang kontrata ng kanilang mga FDH na papatapos na ang kontrata. Para sa lahat ng mga kontrata ng FDH na matatapos sa o bago ang Setyembre 30, 2022, nagbigay ang Komisyonado para sa Trabaho (Commissioner for Labour) ng hindi pa detalyadong pahintulot para sa pagpapalawig ng panahon ng trabaho na nakasaad sa Sugnay (Clause) 2 ng Pamantayang Kontrata ng Trabaho para sa pinakamahabang panahong anim na buwan, batay sa kasunduan sa isa’t-isa ng parehong nagpapatrabaho at FDH na may kinalaman dito. Ngunit hindi isasaalang-alang ang mga aplikasyon para sa higit na pagpapalawig ng mga kontratang napalawig na sa ilalim ng nakaraang inanunsyong pag-aayos ng flexibility.

Kung hindi makakagawa ng pag-aayos para sa bagong kuhang FDH para makarating ng Hong Kong sa loob ng nabanggit sa itaas na anim na buwang pinalawig na panahon at kailangan ng nagpapatrabahong ipagpatuloy ang pagkuha sa kanyang FDH nang lagpas sa anim na buwang pinalawig na panahon, dapat isaalang-alang ng nagpapatrabaho ang pag-aplay para sa pagpapanibago (renewal) ng kontrata ng kasulukuyang FDH.

Pagpapaliban ng pagbalik sa lugar na pinagmulan

Sa ilalim ng nangingibabaw na mekanismo, ang isang FDH na may panibagong kontrata sa parehong nagpapatrabaho, o malapit nang magsimula ng bagong kontrata sa bagong nagpapatrabaho pagkatapos ng kasalukuyang kontrata, at maaaring mag-aplay sa Kagawaran ng Pandarayuhan (Immigration Department (ImmD)) para sa pagpapaliban ng pagbalik sa lugar na pinagmulan nang hindi lalagpas sa isang taon pagkatapos ng kasalukuyang kontrata, nang may pagsang-ayon ng kasalukuyang nagpapatrabaho o bagong nagpapatrabaho sa kanya.

Dahil sa pandemya ng COVID-19, palalawigin pa ng Pamahalaan ang kasalukuyang pag-aayos ng flexibility. Kung hindi makabalik ang FDH sa lugar na kanyang pinagmulan sa loob ng nabanggit sa itaas na isang taong panahon, maaari siyang mag-aplay sa ImmD para sa higit na pagpapalawig ng hangganan ng pananatili niya hanggang sa katapusan ng kanyang kontrata nang may pagsang-ayon ng nagpapatrabaho upang makabalik siya sa lugar na pinagmulan sa loob ng panahong iyon. Tatanggapin ang mga naturang aplikasyon sa loob ng walong buwan bago ang katapusan ng hangganan ng pananatili ng mga FDH (ibig sabihin, kapareho ng para sa pagpapanibago ng kontrata).

Pinapaalalahanan ng Pamahalaan ang mga nagpapatrabaho at FDH na kailangang magkasundo ang nagpapatrabaho at FDH sa isa’t-isa tungkol sa pag-aayos ng flexibility na nasa itaas, at mananatiling nasa lugar ang pangangailangan ng mga FDH na bumalik sa lugar na kanilang pinagmulan. Dapat ayusin ng mga nagpapatrabaho ang pagbalik ng kanilang mga FDH sa lugar na kanilang pinagmulan sa loob ng pinalawig na hangganan ng pananatili.

Patuloy na mahigpit na susubaybayan ng Pamahalaan ang sitwasyon at rerepasuhin ang mga hakbang at pag-aayos ng flexibility na nasa itaas gaya ng at kapag kailangan.

Upang tapatan ang mga hakbang sa pag-iwas sa sakit at bawasan ang daloy ng tao, umaapela ang Pamahalaan sa mga miyembro ng publiko na magsumite ng mga aplikasyon para sa visa para sa mga FDH at patuloy na pagpapatrabaho sa mga FDH nang online o sa pamamagitan ng application ng ImmD sa cellphobe. Maliban sa pagbuo ng nakalaang webpage na "Mga Online na Serbisyo para sa mga Banyagang Kasambahay” (Online Services for Foreign Domestic Helpers) sa www.immd.gov.hk/fdh, pinagbuti rin ng ImmD ang serbisyo ng aplikasyon para sa visa sa pamamagitan ng mas mabuting paggamit ng digital na teknolohiya at naglunsad ng mga elektronikong serbisyo para sa aplikasyon para sa visa at pag-aayos ng "e-Visa" noong Disyembre 28, 2021. Matapos aprubahan ang kanilang mga aplikasyon, maaari nang bayaran ng mga aplikante ang bayad para sa visa sa pamamagitan ng iba’t-ibang paraan at i-download ang "e-Visa" sa kanilang mga personal na mobile device o ilimbag ang "e-Visa". Mangyaring sumangguni sa kaugnay na balitang inilabas para sa mga detalye (www.info.gov.hk/gia/general/202112/22/P2021122200489.htm). Maaari ring magtanong ang mga moyembro ng publiko tungkol sa lagay ng aplikasyon at magsumite ng mga dagdag na dokumento at paunawa ng maagang pagtapos ng kontrata ng trabaho sa pamamagitan ng nakalaang webpage sa itaas. Hindi kailangan ng proseso na personal silang pumunta sa opisina ng ImmD para sumailalim sa mga pormalidad. Ito ay madali at nakakatipid ng oras habang binabawasan ang pangangailangang bumiyahe at nakakaambag sa paglaban sa virus nang magkasama.

Hinihikayat din ng Pamahalaan ang mga nagpapatrabaho at FDH na pansinin ang hangganan ng pananatili at bisa ng pasaporte ng mga FDH at ayusin ang mga aplikasyon para sa mga visa at pagpapalit ng mga pasaporte nang maagap.

Para sa mga katanungan tungkol sa karapatan at benepisyo sa trabaho ng mga FDH, mangyaring makipag-usap sa LD sa nakalaang numero para sa mga FDH na 21579537 (pinatatakbo ng 1823) o sa pamamahitan ng email na fdh-enquiry@labour.gov.hk. Nagbibigay din ang nakalaang Portal para sa mga FDH na (www.fdh.labour.gov.hk) na binuo ng LD ng impormasyon at mga kapaki-pakinabang na link kaugnay ng trabaho ng mga FDH. Para sa mga katanungan tungkol sa mga aplikasyon para sa visa ng mga FDH, mangyaring makipag-usap sa ImmD sa pamamagutan ng pagtawag sa numero para sa mga katanungan na 28246111 o sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa enquiry@immd.gov.hk.


2022.02.24

Hindi dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay na nahawaan ng covid-19 (Employers should not dismiss foreign domestic helpers who have contracted COVID-19)

Pinaalalahanan ngayon (24 Pebrero) ng Kagawaran ng Kalusugan (LD) ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay (FDH) na nahawaan ng COVID-19 at dapat na patuloy na sundin ang mga pangangailangang nasa ilalim ng Ordinansa ng Trabaho (EO) at Pamantayan ng Kontrata ng Trabaho (SEC) habang may pandemya.

...

Pinaalalahanan ngayon (24 Pebrero) ng Kagawaran ng Kalusugan (LD) ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay (FDH) na nahawaan ng COVID-19 at dapat na patuloy na sundin ang mga pangangailangang nasa ilalim ng Ordinansa ng Trabaho (EO) at Pamantayan ng Kontrata ng Trabaho (SEC) habang may pandemya.

Sabi ng isang tagapagsalita ng LD, "Dapat sundin ng ng mga nagpapatrabaho sa mga FDH ang mga tungkulin at pangangailangang nasa ilalim ng EO at SEC. Nais naming paalalahanan ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat wakasan ang isang kontrata ng trabaho dahil nahawaan ang FDH ng COVID-19. Sa ilalim ng EO, pinagbabawalan ang isang nagpapatrabaho na wakasan ang kontrata ng trabaho ng empleyado sa kanyang bayad na araw ng sakit, maliban sa mga kaso ng mabilisang pagsisante dahil sa malubhang pagkakasala. Magkakasala ang isang nagpapatrabahong lalabag sa mga kaugnay na probisyon ng EO at mananagot sa pag-uusig at, kapag nahatulang maysala, sa pinakamataas na multang $100,000. Bukod dito, kapag nilabag ng nagpapatrabaho ang EO, hindi na siya ituturing na karapat-dapat na magpatrabaho sa isang FDH para sa isang partikular na haba ng panahon at tatanggihan ang kanyang aplikasyon ng visa para sa mga FDH. Pinapaalala rin sa mga nagpapatrabaho ang posibleng paglabag sa Ordinansa sa Diskriminasyon sa Kapansanan (Disability Discrimination Ordinance (DDO)) kapag hindi nila trinato nang mabuti ang kanilang mga FDH (hal. sa pamamagitan ng pagsisante sa kanila) dahil naimpeksyunan sila ng o gumaling sila mula sa COVID-19."

Kung angkop ang EO, dapat magbigay ang nagpapatrabaho ng pahinga kapag may sakit (sick leave) at baong pera kapag may sakit (sickness allowance) sa karapat-dapat na FDH ayon sa EO kapag nagkasakit ang FDH. Kung hindi pa nakakaipon ang may sakit na FDH ng sapat na bayad na araw ng sakit upang punan ang panahon ng kanyang sick leave, umaapela ang Pamahalaan sa nagpapatrabaho na maawa at pag-isipan ang pagbibigay ng bayad ba sick leave sa FDH. Bukod dito, ayon sa mga pangangailangan ng SEC, dapat maglaan ang mga nagpapatrabaho ng libre at angkop na matutuluyan, gayon din ang libreng medikal na paggamot sa kanilang mga FDH.

Idinagdag din ng tagapagsalita na, "Tinutulungan ng mga FDH ang mga pamilya ng Hong Kong na gumawa ng mga gawaing-bahay at bantayan ang mga matatanda at bata. Mahalaga ang kanilang ambag sa Hong Kong. Sa kasalukuyan, bumaba na ang bilang ng mga FDH sa humigit-kumulang 340000 mula sa mataas na bilang na humigit-kumulang 400000 noong Enero 2020 dahil sa pandemya. Lalo pang kailangan ang suporta at pag-unawa sa isa’t-isa sa harap ng pandemya. Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga lokal na pamilya, kailangan nating paigtingin ang suporta at proteksyon para sa mga FDH upang mapanatili ang Hong Kong bilang kaakit-akit na lugar para magtrabaho ang mga FDH. Umaapela ang Pamahalaan sa mga nagpapatrabaho at FDH na labanan ang virus nang magkasama. Hindi dapat basta-basta na lamang sisantihin ng mga nagpapatrabaho ang mga naimpeksyunang FDH. Ang sinumang FDH na sinisante ng nagpapatrabaho dahil nahawaan ng COVID-19 ay maaaring lumapit sa LD para sa tulong."

Maaaring tawagan ng mga FDH at nagpapatrabaho ang numerong pang-FDH na 21579537 (pinangangasiwaan ng 1823), magpadala ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk o makipag-usap sa LD sa pamamagitan ng online na pormularyo sa nakalaang Portal na (www.fdh.labour.gov.hk). Para sa impormasyong kaugnay ng COVID-19 at DDO, maaaring bisitahin ng mga nagpapatrabaho ang website ng Komisyon sa mga Pantay na Oportunidad (Equal Opportunities Commission) na

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).


Programa sa Pagbabakuna ng COVID-19 

For vaccination booking and other details, please visit the designated website of the Vaccination Programme (www.covidvaccine.gov.hk). The website contains information in Chinese, English, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali and Urdu.


Huling Araw ng Pagsusuri 12 August 2022