Pitak ng Dayuhang Kasambahay Pitak ng Dayuhang Kasambahay

Mensahe ng maligayang pagdating

Ang portal na ito ay nagbibigay ng impormasyong may kaugnayan sa pag-empleyo ng mga dayuhang kasambahay (mga FDH) sa Hong Kong, kasama ang patakaran sa pag-angkat ng mga FDH, paglathala at mga materyal sa pamamahayag hinggil sa mga karapatan at katungkulan ng mga FDH at kanilang mga employer sa ilalim ng mga batas ng paggawa at ang Kontrata ng Pamantayang Empleyo para sa pagtanggap sa trabaho ng mga FDH. Kapwa ang mga FDH at kanilang mga employer ay hinihimok na basahin ang impormasyon sa website na ito pati na ang mga nararapat na lathalain bago pumasok sa isang kontrata, o sa panahon ng pagdaan ng empleyo.

Bagamat hindi kinakailangan ng Pamahalaan ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong na ang mga employer ay dapat na kumuha ng mga FDH sa pamamagitan ng, o mga FDH upang kumuha ng empleyo mula sa, mga ahensiya ng empleyo (mga EA), karaniwan itong pamamaraan kung saan ang mga tao ng Hong Kong ay nag-eempleyo ng mga FDH. Ang mga kanya-kanyang tahanangbansa ng mga FDH ay maaari ring may ganoong pangangailangan at sila ay nagbabago sa lahat ng mga bansa. Ang mga FDH at mga employer ay hinihimok din na basahin ang seksiyon ng “Pakikipag-ugnayan sa isang ahensiya ng empleyo” para sa mga punto na dapat tandaan kapag gumagamit ng serbisyo ng mga EA, at upang gamitin ang makina ng paghahanap para sa pagkilala sa (mga) EA na may bisang lisensiya sa Hong Kong.

Para sa mga usaping may kaugnayan sa pamantayan ng pagiging kuwalipikado at mga pamamaraan para sa pag-apply para sa empleyo ng mga FDH, mangyaring bisitahin ang website ng Kagawaran ng Pangingibang-bayan.

Ano’ng Balita
    


IMPORTANT MESSAGES


Ang Kagawaran ng Paggawa ay nag-organisa ng "Linggong Pagpapasalamat para sa mga pamilyang mayroon mga Dayuhang Kasambahay"

The Labour Department (LD) launched a “Thankful Week for Families with Foreign Domestic Helpers” (FDHs) to promote mutual respect and harmonious relationships between FDHs and their employers. FDHs and employers of each family are invited to jointly record a short video clip of 20 to 30 seconds to express gratitude and appreciation for each other, and to share tips on building a harmonious relationship with mutual respect and care. They can submit the short video clip links to LD's event webpage till 11 June 2023. LD will give out 12 000 Ocean Park admission tickets to 3 000 participating households. Please click here for details.

Labour Department to hold briefing on employment of foreign domestic helpers

The Labour Department will hold a briefing on the employment of foreign domestic helpers (FDHs) on 28 June 2023 (Wednesday) at 2:45 pm at the Lecture Theatre of the Hong Kong Central Library. The employment rights and obligations of employers of FDHs will be introduced. A representative from the Equal Opportunities Commission is also invited to share the best practices on how to create an inclusive workplace for FDHs. The briefing will be conducted in Cantonese and admission is free. Employers of FDHs are welcome to attend. Please click here for details.

Ang Kagawaran ng Paggawa ay lubos na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga Dayuhang Kasambahay sa paglilinis ng mga panlabas na bintana 

Ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ay lubos na nag-aalala tungkol sa nakasawing aksidente na nangyari kamakailan noong ang isang dayuhang kasambahay (FDH) ay naglilinis ng isang panlabas na bintana. Ang LD ay nagpapaalala sa mga tagapag-empleyo na ang dalawang sumusunod na kondisyon ay kinakailangan matupad bago ang pag-utos sa isang FDH na maglinis ng anumang panlabas na bintana na hindi matatagpuan sa unang palapag o katabi ng isang balkonahe (kung saan ito ay makatwirang ligtas para magtrabaho ang kasambahay) o pangkaraniwang pasilyo:

1. Ang bintana na nililinis ay nilagyan ng isang rehas na nakakandado o ligtas sa isang paraan para mabuksan ang rehas; at

2. Walang bahagi ng katawan ng FDH na umaabot sa lampas ng pasimano ng bintana maliban sa mga braso.

Ang pangangailangan na nakasalaysay sa itaas ay malinaw na nakasaad sa Pamantayang Kontrata ng Empleyo para sa mga FDHs na dapat sundin ng mga tagapag-empleyo at mga FDHs. Kapag ang tagapag-empleyo ay nag-utos sa FDH na maglinis ng mga panlabas na bintana na lumalabag sa kontrata, ang FDH ay dapat tanggihan ang ganyang kahilingan. Ang mga FDHs ay maaaring humingi ng tulong sa LD sa pamamagitan ng dedikadong numero para sa mga FDH sa 2157 9537.

Ang LD ay umapela sa miyembro ng publiko na nakasaksi ng FDH na gumaganap ng mga tungkulin sa isang hindi ligtas na sitwasyon (halimbawa: nagtatrabaho o nakatayo sa kataasan na walang ligtas na suporta) o nasa harap ng agarang panganib na iulat ang pangyayari kaagad sa Kapulisya.

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha has been a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm