Pitak ng Dayuhang Kasambahay Pitak ng Dayuhang Kasambahay

Mensahe ng maligayang pagdating

Ang portal na ito ay nagbibigay ng impormasyong may kaugnayan sa pag-empleyo ng mga dayuhang kasambahay (mga FDH) sa Hong Kong, kasama ang patakaran sa pag-angkat ng mga FDH, paglathala at mga materyal sa pamamahayag hinggil sa mga karapatan at katungkulan ng mga FDH at kanilang mga employer sa ilalim ng mga batas ng paggawa at ang Kontrata ng Pamantayang Empleyo para sa pagtanggap sa trabaho ng mga FDH. Kapwa ang mga FDH at kanilang mga employer ay hinihimok na basahin ang impormasyon sa website na ito pati na ang mga nararapat na lathalain bago pumasok sa isang kontrata, o sa panahon ng pagdaan ng empleyo.

Bagamat hindi kinakailangan ng Pamahalaan ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong na ang mga employer ay dapat na kumuha ng mga FDH sa pamamagitan ng, o mga FDH upang kumuha ng empleyo mula sa, mga ahensiya ng empleyo (mga EA), karaniwan itong pamamaraan kung saan ang mga tao ng Hong Kong ay nag-eempleyo ng mga FDH. Ang mga kanya-kanyang tahanangbansa ng mga FDH ay maaari ring may ganoong pangangailangan at sila ay nagbabago sa lahat ng mga bansa. Ang mga FDH at mga employer ay hinihimok din na basahin ang seksiyon ng “Pakikipag-ugnayan sa isang ahensiya ng empleyo” para sa mga punto na dapat tandaan kapag gumagamit ng serbisyo ng mga EA, at upang gamitin ang makina ng paghahanap para sa pagkilala sa (mga) EA na may bisang lisensiya sa Hong Kong.

Para sa mga usaping may kaugnayan sa pamantayan ng pagiging kuwalipikado at mga pamamaraan para sa pag-apply para sa empleyo ng mga FDH, mangyaring bisitahin ang website ng Kagawaran ng Pangingibang-bayan.

Ano’ng Balita (makkaha lamang sa Tsino / Ingles)
    


Importanteng mga Mensahe na may kinalaman sa COVID-19


Mga Pag-aayos ng Kwarentena para sa mga Banyagang Kasambahay

Latest quarantine arrangements for foreign domestic helpers with effect from 1 April. Please click here for more details.

Mga Pag-aayos ng Kwarentena para sa mga Banyagang Kasambahay (Paglabas ng Limbag)

2022.03.26 

Government increases supply of designated quarantine hotels to meet demand of Hong Kong residents returning from overseas

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

...

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

The Government has announced that, with effect from April 1, the place-specific flight suspension mechanism for nine places would be lifted and the quarantine arrangement for Hong Kong residents returning from overseas would be adjusted. In anticipation of the growing number of returning Hong Kong residents, the Government will increase the supply of DQHs in an orderly manner to meet the demand, while guarding against the importation of COVID-19 cases at the same time.

Specifically, after assessing the supply and demand as well as the usage of community isolation facilities (CIFs), the Government decided to convert 13 hotels (list at Annex 1), which have earlier been turned into CIFs, back to DQHs to supplement over 4 400 rooms on top of the current supply. These DQHs will commence service progressively from April 1 onwards and will start to accept room bookings for the relevant period gradually. The Government has also asked existing DQHs to release around 500 blocked-off rooms to meet the demand. To sum up, there will be 38 DQHs providing over 10 000 rooms in total for selection by Hong Kong residents returning from places other than the Mainland and Macao.

Separately, three hotels which are currently isolation facilities will be reserved for FDHs to undergo quarantine starting from April 1. Along with one existing designated quarantine facility for FDHs, the four hotels (list at Annex 2) will provide about 1 600 rooms. For details regarding the quarantine arrangements for FDHs, please refer to the Labour Department's FDH Portal www.fdh.labour.gov.hk.

The Government will update regularly the list of DQHs and their booking status on the thematic website www.designatedhotel.gov.hk.

The Government fully implemented the Designated Quarantine Hotel Scheme on December 22, 2020, requiring all arrivals from specified places to undergo compulsory quarantine at DQHs with a view to further preventing the importation of COVID-19 cases and reducing contact between arrivals and the local community. Under the Scheme, 44 DQHs were expected to provide service from March 1 to July 31 this year. Nevertheless, the Government converted some of them into CIFs to tackle the fifth wave of the epidemic.

Attachment:
Annex 1 Annex 2 


Programa sa Pagbabakuna ng COVID-19 

Ang mga prioridad na grupo para sa pagbabakuna ay pinalawig upang maisama ang mga kasambahay, kasama na ang mga dayuhang kasambahay
(www.info.gov.hk/gia/general/202103/15/P2021031500626.htm). Para sa online booking o iba pang mga detalye, maaaring bumisita sa mga itinalagang website para sa Programa sa Pagbabakuna (www.covidvaccine.gov.hk). Ang website ay naglalaman ng mga impormasyon sa wikang Tsino, Ingles, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.


Polyeto ng Programa sa Pagbabakuna
(Polyeto ng Programa sa Pagbabakuna)
Mangunguna ang mga dayuhang kasambahay sa pagpapabakunaMangunguna ang mga dayuhang kasambahay sa pagpapabakuna
(Mangunguna ang mga dayuhang kasambahay sa pagpapabakuna)

Huling Araw ng Pagsusuri 13 Abril 2021

Mahalagang Impormasyon na may kaugnayan sa Coronavirus Disease (COVID-19)

Please click here to know more about the Obligations and rights of employers and employees relating to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Mangyaring mag-click ditto upang malaman ang higit pa tungkol sa mga obligasyon at karapatan ng mga taga-empleyo at FDH sa ilalim ng Ordinansa ng Pagtrabaho at Standard na Kontrata ng Pagtatrabaho, at ang may-katuturang impormasyon, na may kaugnayan sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Ang mga FDHs at Pinapasukan ay maaaring sumangguni sa “COVID-19 Thematic Website” (www.coronavirus.gov.hk/) para sa mga payong pangkalusugan tungkol sa pag-iwas sa Pneumonia at mga impeksyon sa baga. Ang mga impormasyon sa website ay maaaring mabasa sa Chinese, English, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.

Huling Araw ng Pagsusuri 14 March 2022

Other Related Information

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha will be a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.03.25 

MGA HAKBANG UPANG TULUNGAN ANG MGA BANYAGANG KASAMBAHAY AT NAGPAPATRABAHO NA MAKAYANAN ANG PANDEMYA NG COVID-19, PALALAWIGIN

Inanunsyo ng Pamahalaan ngayon (Marso 25) na palalawigin ang mga hakbang upang tulungan ang mga banyagang kasambahay (FDH) at mga nagpapatrabaho sa kanila na makayanan ang pandemya ng COVID-19.

...

Inanunsyo ng Pamahalaan ngayon (Marso 25) na palalawigin ang mga hakbang upang tulungan ang mga banyagang kasambahay (FDH) at mga nagpapatrabaho sa kanila na makayanan ang pandemya ng COVID-19.

Pagpapalawig ng panahon ng bisa ng mga kasalukuyang kontrata

Patuloy na papairalin ng Pamahalaan ang nakaraang hakbang upang payagang palawigin ng mga nagpapatrabaho ang panahon ng bisa ng mga kasalukuyang kontrata ng kanilang mga FDH na papatapos na ang kontrata. Para sa lahat ng mga kontrata ng FDH na matatapos sa o bago ang Hunyo 30, 2022, nagbigay ang Komisyonado para sa Trabaho (Commissioner for Labour) ng hindi pa detalyadong pahintulot para sa pagpapalawig ng panahon ng trabaho na nakasaad sa Sugnay (Clause) 2 ng Pamantayang Kontrata ng Trabaho para sa pinakamahabang panahong anim na buwan, batay sa kasunduan sa isa’t-isa ng parehong nagpapatrabaho at FDH na may kinalaman dito. Ngunit hindi isasaalang-alang ang mga aplikasyon para sa higit na pagpapalawig ng mga kontratang napalawig na sa ilalim ng nakaraang inanunsyong pag-aayos ng flexibility.

Kung hindi makakagawa ng pag-aayos para sa bagong kuhang FDH para makarating ng Hong Kong sa loob ng nabanggit sa itaas na anim na buwang pinalawig na panahon at kailangan ng nagpapatrabahong ipagpatuloy ang pagkuha sa kanyang FDH nang lagpas sa anim na buwang pinalawig na panahon, dapat isaalang-alang ng nagpapatrabaho ang pag-aplay para sa pagpapanibago (renewal) ng kontrata ng kasulukuyang FDH.

Pagpapaliban ng pagbalik sa lugar na pinagmulan

Sa ilalim ng nangingibabaw na mekanismo, ang isang FDH na may panibagong kontrata sa parehong nagpapatrabaho, o malapit nang magsimula ng bagong kontrata sa bagong nagpapatrabaho pagkatapos ng kasalukuyang kontrata, at maaaring mag-aplay sa Kagawaran ng Pandarayuhan (Immigration Department (ImmD)) para sa pagpapaliban ng pagbalik sa lugar na pinagmulan nang hindi lalagpas sa isang taon pagkatapos ng kasalukuyang kontrata, nang may pagsang-ayon ng kasalukuyang nagpapatrabaho o bagong nagpapatrabaho sa kanya.

Dahil sa pandemya ng COVID-19, palalawigin pa ng Pamahalaan ang kasalukuyang pag-aayos ng flexibility. Kung hindi makabalik ang FDH sa lugar na kanyang pinagmulan sa loob ng nabanggit sa itaas na isang taong panahon, maaari siyang mag-aplay sa ImmD para sa higit na pagpapalawig ng hangganan ng pananatili niya hanggang sa katapusan ng kanyang kontrata nang may pagsang-ayon ng nagpapatrabaho upang makabalik siya sa lugar na pinagmulan sa loob ng panahong iyon. Tatanggapin ang mga naturang aplikasyon sa loob ng walong buwan bago ang katapusan ng hangganan ng pananatili ng mga FDH (ibig sabihin, kapareho ng para sa pagpapanibago ng kontrata).

Pinapaalalahanan ng Pamahalaan ang mga nagpapatrabaho at FDH na kailangang magkasundo ang nagpapatrabaho at FDH sa isa’t-isa tungkol sa pag-aayos ng flexibility na nasa itaas, at mananatiling nasa lugar ang pangangailangan ng mga FDH na bumalik sa lugar na kanilang pinagmulan. Dapat ayusin ng mga nagpapatrabaho ang pagbalik ng kanilang mga FDH sa lugar na kanilang pinagmulan sa loob ng pinalawig na hangganan ng pananatili.

Patuloy na mahigpit na susubaybayan ng Pamahalaan ang sitwasyon at rerepasuhin ang mga hakbang at pag-aayos ng flexibility na nasa itaas gaya ng at kapag kailangan.

Upang tapatan ang mga hakbang sa pag-iwas sa sakit at bawasan ang daloy ng tao, umaapela ang Pamahalaan sa mga miyembro ng publiko na magsumite ng mga aplikasyon para sa visa para sa mga FDH at patuloy na pagpapatrabaho sa mga FDH nang online o sa pamamagitan ng application ng ImmD sa cellphobe. Maliban sa pagbuo ng nakalaang webpage na "Mga Online na Serbisyo para sa mga Banyagang Kasambahay” (Online Services for Foreign Domestic Helpers) sa www.immd.gov.hk/fdh, pinagbuti rin ng ImmD ang serbisyo ng aplikasyon para sa visa sa pamamagitan ng mas mabuting paggamit ng digital na teknolohiya at naglunsad ng mga elektronikong serbisyo para sa aplikasyon para sa visa at pag-aayos ng "e-Visa" noong Disyembre 28, 2021. Matapos aprubahan ang kanilang mga aplikasyon, maaari nang bayaran ng mga aplikante ang bayad para sa visa sa pamamagitan ng iba’t-ibang paraan at i-download ang "e-Visa" sa kanilang mga personal na mobile device o ilimbag ang "e-Visa". Mangyaring sumangguni sa kaugnay na balitang inilabas para sa mga detalye (www.info.gov.hk/gia/general/202112/22/P2021122200489.htm). Maaari ring magtanong ang mga moyembro ng publiko tungkol sa lagay ng aplikasyon at magsumite ng mga dagdag na dokumento at paunawa ng maagang pagtapos ng kontrata ng trabaho sa pamamagitan ng nakalaang webpage sa itaas. Hindi kailangan ng proseso na personal silang pumunta sa opisina ng ImmD para sumailalim sa mga pormalidad. Ito ay madali at nakakatipid ng oras habang binabawasan ang pangangailangang bumiyahe at nakakaambag sa paglaban sa virus nang magkasama.

Hinihikayat din ng Pamahalaan ang mga nagpapatrabaho at FDH na pansinin ang hangganan ng pananatili at bisa ng pasaporte ng mga FDH at ayusin ang mga aplikasyon para sa mga visa at pagpapalit ng mga pasaporte nang maagap.

Para sa mga katanungan tungkol sa karapatan at benepisyo sa trabaho ng mga FDH, mangyaring makipag-usap sa LD sa nakalaang numero para sa mga FDH na 21579537 (pinatatakbo ng 1823) o sa pamamahitan ng email na fdh-enquiry@labour.gov.hk. Nagbibigay din ang nakalaang Portal para sa mga FDH na (www.fdh.labour.gov.hk) na binuo ng LD ng impormasyon at mga kapaki-pakinabang na link kaugnay ng trabaho ng mga FDH. Para sa mga katanungan tungkol sa mga aplikasyon para sa visa ng mga FDH, mangyaring makipag-usap sa ImmD sa pamamagutan ng pagtawag sa numero para sa mga katanungan na 28246111 o sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa enquiry@immd.gov.hk.


2022.03.05 

Government's response on situation of foreign domestic helpers affected by COVID-19 (with photos)

With reference to the concerns about foreign domestic helpers (FDHs) affected by the 5th wave of the COVID-19 epidemic in Hong Kong, a spokesman for the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) said today (March 5) that the HKSAR Government is working in concert with the relevant Consulates General in Hong Kong to render them statutory and compassionate protection.

...

With reference to the concerns about foreign domestic helpers (FDHs) affected by the 5th wave of the COVID-19 epidemic in Hong Kong, a spokesman for the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) said today (March 5) that the HKSAR Government is working in concert with the relevant Consulates General in Hong Kong to render them statutory and compassionate protection.

Currently, about 330 000 FDHs, coming mainly from the Philippines and Indonesia, are serving local families in Hong Kong. The HKSAR Government and the local community greatly value and appreciate the significant contributions rendered by FDHs in support of families and the local economy. We much empathise with their not being able to visit their families back at home because of the ravaging epidemic. The HKSAR Government is committed to continue protecting the employment rights and interests of FDHs in order to maintain Hong Kong as an attractive place for FDHs to work.

The HKSAR Government does not and will not tolerate any employers of FDHs illegally dismissing FDHs who have suffered from the COVID-19 and in violation of the Employment Ordinance (EO). Under the EO, an employer is prohibited from terminating the contract of employment of an employee on his/her paid sickness day, except in cases of summary dismissal due to the latter's serious misconduct. An employer who contravenes relevant provisions of the EO commits an offence and is liable to prosecution and, upon conviction, to a maximum fine of $100,000. The HKSAR Government has continuously reminded employers of their statutory obligations and requirements under the EO and the Standard Employment Contract amidst the pandemic. Any breach of such requirements will render them ineligible to employ an FDH for a period of time and their visa applications for FDHs will be refused. Employers are also reminded of the possible violation of the Disability Discrimination Ordinance if they treat their FDHs less favourably (for example, by dismissing them) because the FDHs have been infected with or recovered from COVID-19. The HKSAR Government will stay vigilant in taking enforcement actions against any violation of law in liaison and collaboration with the relevant Consulates General.

For those FDHs under employment who test positive to the COVID-19 or are regarded as close contacts, they will receive support like any other citizens of Hong Kong. The HKSAR Government, with the staunch support of the Central People's Government, is expanding the capacity of community isolation facilities for those to whom priority should be accorded for isolation outside of the home environment. For those FDHs currently without employment in Hong Kong, the Labour Department has been assisting in their admission to suitable facilities with the support and assistance of the relevant Consulates General.

On the other hand, the HKSAR Government wishes to extend its sincere gratitude to employers of FDHs and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus. Over the recent weekends, we noticed that FDH gatherings in popular spots had been significantly reduced.

"The 5th wave of the COVID-19 epidemic has hit us hard and we could only overcome this major challenge with the full support and co-operation of the community. FDHs working in Hong Kong are a core part of our community and we believe the great majority of their employers are responsible and reasonable. The HKSAR Government will protect the legitimate rights and interests of FDHs in Hong Kong," the spokesman said.

Photo:
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) appeals to employers of foreign domestic helpers (FDHs) and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus.
				  The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) appeals to employers of foreign domestic helpers (FDHs) and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus.


2022.02.24 

HINDI DAPAT SISANTIHIN ANG MGA BANYAGANG KASAMBAHAY NA NAHAWAAN NG COVID-19

Pinaalalahanan ngayon (24 Pebrero) ng Kagawaran ng Kalusugan (LD) ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay (FDH) na nahawaan ng COVID-19 at dapat na patuloy na sundin ang mga pangangailangang nasa ilalim ng Ordinansa ng Trabaho (EO) at Pamantayan ng Kontrata ng Trabaho (SEC) habang may pandemya.

...

Pinaalalahanan ngayon (24 Pebrero) ng Kagawaran ng Kalusugan (LD) ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat sisantihin ang mga banyagang kasambahay (FDH) na nahawaan ng COVID-19 at dapat na patuloy na sundin ang mga pangangailangang nasa ilalim ng Ordinansa ng Trabaho (EO) at Pamantayan ng Kontrata ng Trabaho (SEC) habang may pandemya.

Sabi ng isang tagapagsalita ng LD, "Dapat sundin ng ng mga nagpapatrabaho sa mga FDH ang mga tungkulin at pangangailangang nasa ilalim ng EO at SEC. Nais naming paalalahanan ang mga nagpapatrabaho na hindi nila dapat wakasan ang isang kontrata ng trabaho dahil nahawaan ang FDH ng COVID-19. Sa ilalim ng EO, pinagbabawalan ang isang nagpapatrabaho na wakasan ang kontrata ng trabaho ng empleyado sa kanyang bayad na araw ng sakit, maliban sa mga kaso ng mabilisang pagsisante dahil sa malubhang pagkakasala. Magkakasala ang isang nagpapatrabahong lalabag sa mga kaugnay na probisyon ng EO at mananagot sa pag-uusig at, kapag nahatulang maysala, sa pinakamataas na multang $100,000. Bukod dito, kapag nilabag ng nagpapatrabaho ang EO, hindi na siya ituturing na karapat-dapat na magpatrabaho sa isang FDH para sa isang partikular na haba ng panahon at tatanggihan ang kanyang aplikasyon ng visa para sa mga FDH. Pinapaalala rin sa mga nagpapatrabaho ang posibleng paglabag sa Ordinansa sa Diskriminasyon sa Kapansanan (Disability Discrimination Ordinance (DDO)) kapag hindi nila trinato nang mabuti ang kanilang mga FDH (hal. sa pamamagitan ng pagsisante sa kanila) dahil naimpeksyunan sila ng o gumaling sila mula sa COVID-19."

Kung angkop ang EO, dapat magbigay ang nagpapatrabaho ng pahinga kapag may sakit (sick leave) at baong pera kapag may sakit (sickness allowance) sa karapat-dapat na FDH ayon sa EO kapag nagkasakit ang FDH. Kung hindi pa nakakaipon ang may sakit na FDH ng sapat na bayad na araw ng sakit upang punan ang panahon ng kanyang sick leave, umaapela ang Pamahalaan sa nagpapatrabaho na maawa at pag-isipan ang pagbibigay ng bayad ba sick leave sa FDH. Bukod dito, ayon sa mga pangangailangan ng SEC, dapat maglaan ang mga nagpapatrabaho ng libre at angkop na matutuluyan, gayon din ang libreng medikal na paggamot sa kanilang mga FDH.

Idinagdag din ng tagapagsalita na, "Tinutulungan ng mga FDH ang mga pamilya ng Hong Kong na gumawa ng mga gawaing-bahay at bantayan ang mga matatanda at bata. Mahalaga ang kanilang ambag sa Hong Kong. Sa kasalukuyan, bumaba na ang bilang ng mga FDH sa humigit-kumulang 340000 mula sa mataas na bilang na humigit-kumulang 400000 noong Enero 2020 dahil sa pandemya. Lalo pang kailangan ang suporta at pag-unawa sa isa’t-isa sa harap ng pandemya. Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga lokal na pamilya, kailangan nating paigtingin ang suporta at proteksyon para sa mga FDH upang mapanatili ang Hong Kong bilang kaakit-akit na lugar para magtrabaho ang mga FDH. Umaapela ang Pamahalaan sa mga nagpapatrabaho at FDH na labanan ang virus nang magkasama. Hindi dapat basta-basta na lamang sisantihin ng mga nagpapatrabaho ang mga naimpeksyunang FDH. Ang sinumang FDH na sinisante ng nagpapatrabaho dahil nahawaan ng COVID-19 ay maaaring lumapit sa LD para sa tulong."

Maaaring tawagan ng mga FDH at nagpapatrabaho ang numerong pang-FDH na 21579537 (pinangangasiwaan ng 1823), magpadala ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk o makipag-usap sa LD sa pamamagitan ng online na pormularyo sa nakalaang Portal na (www.fdh.labour.gov.hk). Para sa impormasyong kaugnay ng COVID-19 at DDO, maaaring bisitahin ng mga nagpapatrabaho ang website ng Komisyon sa mga Pantay na Oportunidad (Equal Opportunities Commission) na

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).


2020.07.21

Mga Amo, kinakailangang pumirma ng panunumpa kung mag aaplay ng bisa para sa dayuhang kasambahay

Sa kasalukuyang sitwasyon ng paglaganap at paglala ng pandemyang COVID-19 sa Hong Kong, Ang Gobyerno ay naglathala ng listahan ng pagtutukoy sa ilalim ng Regulasyon sa Pagiwas at Pagkontrol sa Sakit (Regulasyon ng mga naghahatid at tumatawid hangganan at Manlalakbay) (Cap.599H, Batas ng HongKong) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) para magpataw ang mga kondisyon base sa lagay ng kalusugan ng publiko sa mga manlalakbay na bumisita sa mga lugar na may mataas na panganib (i.e. Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, ang Pilipinas at ang South Africa) sa loob ng 14 na araw bago dumating sa Hong Kong, upang mabawasan ang bilang ng mga kasong na pumapasok sa lugar. Ang kaukulang tinutukoy ay magiging epektibo sa 0.00am sa Hulyo 25, 2020 at mananatiling epektibo hanggang sa susunod na pahayag.

...

Sa kasalukuyang sitwasyon ng paglaganap at paglala ng pandemyang COVID-19 sa Hong Kong, Ang Gobyerno ay naglathala ng listahan ng pagtutukoy sa ilalim ng Regulasyon sa Pagiwas at Pagkontrol sa Sakit (Regulasyon ng mga naghahatid at tumatawid hangganan at Manlalakbay) (Cap.599H, Batas ng HongKong) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) para magpataw ang mga kondisyon base sa lagay ng kalusugan ng publiko sa mga manlalakbay na bumisita sa mga lugar na may mataas na panganib (i.e. Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, ang Pilipinas at ang South Africa) sa loob ng 14 na araw bago dumating sa Hong Kong, upang mabawasan ang bilang ng mga kasong na pumapasok sa lugar. Ang kaukulang tinutukoy ay magiging epektibo sa 0.00am sa Hulyo 25, 2020 at mananatiling epektibo hanggang sa susunod na pahayag.

Noong ika- 18 ng Hulyo 2020, ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ay magpapaalala sa mga dayuhang kasambahay (FDHs), ang mga nagpapatrabaho ,at ahenisya ng empleyo na bigyang pansin ang mga nasabing listahan ng pagtutukoy sa pamamagitan ng mga pampublikong pahayag. (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm). Para sa FDH kung saan sya ay maaaring isa sa mga tinutukoy sa listahan, kailangan nilang magbigay ng mga sumusunod na dokumento:

1. sulat o sertipikasyon sa wikang Ingles o Intsik mula sa laboratoryo o institusyong nangangalaga sa kalusugan na naglalaman ng pangalan at ID o numero ng pasaporte ng nasabing FDH upang ipakita na:
(a) ang nasabing FDH ay sumailalim sa pagsusuri ng nucleic acid para sa COVID-19, at ang sample ay mula sa FDH na nakuha sa loob ng 72 oras bago ang nakatalagang oras ng paglipad ng sasakyang panghimpapawid;
(b) ang pagsusuring ginawa sa mga sample ay ang nucleic acid test para sa COVID-19; at
(c) ang resulta ng pagsusuri sa FDH ay negatibo sa COVID-19;
2. ang orihinal na resulta ng report para sa pagsusuri na isinumite ng laboratoryo o ng institusyon na nangangalaga sa kalusugan ay naglalaman ng pangalan at ID o numero ng pasaporte ng tinutukoy na FDH;
3. Sulat sa wikang Ingles o Intsik na ibinigay ng nasa otoridad ng Gobyerno sa lugar kung nasaan ang laboratoryo o ang institusyon na ngangangalaga sa kalusugan na nag sesertipika na ito ay kinikilala o aprubado ng gobyerno; at
4. Kumpirmasyon ng FDH sa wikang Ingles o Intsik na sila ay may nakareserbang kwarto sa isang hotel sa Hong Kong na hindi bababa sa 14 na araw simula sa araw ng pagdating ng FDH sa Hong Kong.

Kinakailangang sagutin ng nagpapatrabaho ang gastusin sa pagsusuri ng nucleic acid at ang gastos sa panunuluyan, gayundin ang pagbibigay ng gastusin para sa pagkain ng kanilang mga FDHs habang sumasailalim sa sapilitang quarantine.

Para magpagtugma ang mga sumusunod na panuntunan, Ang departamento ng Immigrasyon (ImmD) ay magpapatupad ng mga bagong panuntunan sa pag-aaplay ng bisa para sa mga FDH. Agarang epektibo, ang mga nagpapatrabaho na nag aapply ng bisa para sa kanilang FDHs (kasama na ang mga may dating aplikasyon na nakabinbin at naghihintay ng pag-ayon sa pagbibigay ng bisa) ay kakailanganing pumirma ng panunumpa na sila ay magsasaayos ng pagsusuri sa COVID-19 at hotel para sa pag quarantine para sa kanilang mga FDHs, at kinakailangan nilang sagutin ang mga gastusin ng FDHs kung sila ay dadating sa pagkatapos ng Hulyo 25, 2020. Kung mapatunayan na ang nagpapatrabaho ay lumabag sa sinumpaang kasulatan, ang kanilang FDHs ay hindi makakapasok sa Hong Kong, gayundin ang mga susunod nilang aplikasyon mula sa mga nagpapatrabaho para sa mga FDH ay maaring tanggihan ng otoridad.

Ang mga kasulatan ng panunumpa ay maaring makuha mula sa website ng ImmD sa www.immd.gov.hk/eng/forms/hk-visas/foreign-domestic-helpers.html at maari itong makuha ng walang bayad sa mga sangay ng opisina sa Imigrasyon sa tanggapan ng ImmD.

Para sa mga katanungan sa aplikasyon para sa FDHs, maaring tumawag sa ImmD sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline na 2824 6111 o kaya ay mag email sa enquiry@immd.gov.hk. Para sa mga katanungan sa mga karapatan at benepisyo sa Pagtatrabaho, maaring tumawag sa LD sa mga nakatalagang FDH hotline sa 2157 9537 (pinangangasiwaan ng “1823”) o sa pamamagitan ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk.