Ano’ng Balita
Ano’ng Balita

Paglabas ng Limbag


Mga Importanteng MensahePunulukan ng Balita

Mga Bagong Isyu
Mga Punto na Dapat Unawain para sa mga Mga Dayuhang Kasambahay/ Mga Tagapag-empleyo
Regulasyon sa "Exemption mula sa Mga Bayad sa Paglalagay ng Migrant na Manggagawa" ng Gobyerno ng Indonesia
 • Ang regulasyon sa "Exemption mula sa Mga Bayad sa Paglalagay ng Migrant na Manggagawa" na ipinahayag ng Gobyerno ng Indonesia ay ipinatupad noong 2 Agosto 2021 .
 • Simula sa petsa ng pagpapatupad, ang mga Indonesian na nag-aaplay para sa sampung tinukoy na uri ng trabaho sa ibang bansa (kabilang ang posisyon ng domestic helper) ay sasailalim sa regulasyon. Ang Pamahalaan ng Indonesia ay naglabas ng istraktura ng gastos sa mga ahensya ng pagtatrabaho sa Indonesia.
 • Mangyaring mag-click dito para sa mga detalye at istraktura ng gastos nito.
Kinakailangang palitan ng mga FDH ang kanilang mga kasalukuyang kard ng pagkakakilanlan ayon sa mga oras ng pagtawag sa ilalim ng pagpapatupad ng pagpapalit ng kard ng pagkakakilanlan sa buong teritoryo.
 • Sinasaklaw ng pagpapatupad ng pagpapalit ng kard ng pagkakakilanlan sa buong teritoryo ang mga residente ng Hong Kong para sa trabaho, hal. FDHs.
 • Ang mga FDH at ang kanilang mga tagapag-empleyo ay dapat magbigay ng pansin sa iskedyul ng pagpapalit. Kinakailangang palitan ng mga FDH ang kanilang mga kasalukuyang kard ng pagkakakilanlan sa loob ng tinukoy na mga panahon ayon sa kanilang taon ng kapanganakan.
 • Ang mga FDH ay maaaring gumawa ng appointment at punan ang form ng aplikasyon sa www.gov.hk/newicbooking o sa pamamagitan ng aplikasyon sa cellphone ng Kagawaran ng Imigrasyon bago bumisita sa sentro ng pagpaapalit ng kard ng pagkakakilanlan upang mas mapabilis ang proseso ng pagpaparehistro. Maaari ring gumawa ang mga FDH ng booking gamit ang telepono sa 2121 1234.
 • Kailangan lamang ng mga FDH na dalhin ang kanilang mga kasalukuyang kard ng pagkakakilanlan para sa pagpapalit.
 • Mangyaring bisitahin ang www.smartid.gov.hk para sa karagdagan pang mga detalye tungkol sa pagpapatupad ng pagpapalit ng kard ng pagkakakilanlan sa buong teritoryo.
Paglilinis ng FDH sa labas ng isang bintana nang walang anumang pag-iingat sa kaligtasan.
 • Kabilang sa Karaniwang Kontrata sa Trabaho para sa mga FDH ang isang sugnay sa paglilinis ng mga bintana na nakaharap sa labas upang pangalagaan ang kaligtasan sa trabaho ng mga FDH. Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa polyetong "Mga Dayuhang Kasambahay - Mga Kinakailangan para sa Kaligtasan sa Paglilinis ng mga Bintana na Nakaharap sa Labas" sa ilalim ng seksyon na "Mga Pampublikong Materyales at Mga Kaugnay na Lathalain".
 • Parehong obligado ang mga tagapag-empleyo at FDH na obserbahan ang lahat ng mga sugnay sa SEC.
 • Kung hilingin ng tagapag-empleyo sa isang FDH na linisin ang mga bintana na nakaharap sa labas na lumalabag sa SEC, maaaring tanggihan ng FDH ang naturang kahilingan. Hinggil sa pinaghihinalaang paglabag sa kontrata ng tagapag-empleyo, maaaring humingi ng tulong ang FDH mula sa Dibisyon ng Relasyon sa Paggawa ng Kagawaran ng Paggawa kung kinakailangan, kung saan ang libreng serbisyo ng pagkakasundo ay ipagkakaloob upang tulungan ang FDH at ang tagapag-empleyo na lutasin ang kanilang alitan sa paggawa.
Nagpapahiram ng pera sa mga FDH na may interes na lampas sa limitasyon sa batas at paghiling sa mga FDH na ibigay ang mga pasaporte at mga kontrata ng trabaho bilang garantiya.
 • Ang mga FDH ay hindi dapat kumuha ng mga pautang at humiram ng labis. Hindi nila dapat bayaran ang mga ahensya ng pagtatrabaho sa pamamagitan ng paghiram ng pera.
 • Dapat panghawakan ng mga FDH ang kanilang mga personal na dokumento ng pagkakakilanlan at ang SEC. Hindi sila dapat pumirma ng anumang mga dokumento o mga kasunduan na hindi nila lubos na nauunawaan.
 • Ang mga tagapag-empleyo at mga ahensya ng pagtatrabaho ay hindi dapat makialam sa pinansiyal na mga gawain ng mga FDH.
 • Sa ilalim ng Ordinansa ng mga Nagpapahiram ng Pera, ang isang tao na may negosyo bilang isang tagapagpahiram ng pera sa Hong Kong ay dapat kumuha ng lisensya ng tagapagpahiram ng pera. Ang sinumang tao na nagpapahiram o nag-aalok na magpahiram ng pera sa isang interes na lalampas sa 60% bawat taon ay may kasalanan at mananagot sa pag-uusig.
 • Para sa anumang mga reklamo laban sa mga nagpapahiram ng pera, mangyaring mag-ulat sa Pulisya.