Ano’ng Balita
Ano’ng Balita

Paglabas ng Limbag


Mga Importanteng Mensahe
Punulukan ng Balita

Isyu
Mga Punto na Dapat Unawain para sa mga Mga Dayuhang Kasambahay/ Mga Tagapag-empleyo
Regulasyon sa "Exemption mula sa Mga Bayad sa Paglalagay ng Migrant na Manggagawa" ng Gobyerno ng Indonesia
  • Ang regulasyon sa "Exemption mula sa Mga Bayad sa Paglalagay ng Migrant na Manggagawa" na ipinahayag ng Gobyerno ng Indonesia ay ipinatupad noong 2 Agosto 2021 .
  • Simula sa petsa ng pagpapatupad, ang mga Indonesian na nag-aaplay para sa sampung tinukoy na uri ng trabaho sa ibang bansa (kabilang ang posisyon ng domestic helper) ay sasailalim sa regulasyon. Ang Pamahalaan ng Indonesia ay naglabas ng istraktura ng gastos sa mga ahensya ng pagtatrabaho sa Indonesia.
  • Mangyaring mag-click dito para sa mga detalye at istraktura ng gastos nito.
Nagpapahiram ng pera sa mga FDH na may interes na lampas sa limitasyon sa batas at paghiling sa mga FDH na ibigay ang mga pasaporte at mga kontrata ng trabaho bilang garantiya.
  • Ang mga FDH ay hindi dapat kumuha ng mga pautang at humiram ng labis. Hindi nila dapat bayaran ang mga ahensya ng pagtatrabaho sa pamamagitan ng paghiram ng pera.
  • Dapat panghawakan ng mga FDH ang kanilang mga personal na dokumento ng pagkakakilanlan at ang SEC. Hindi sila dapat pumirma ng anumang mga dokumento o mga kasunduan na hindi nila lubos na nauunawaan.
  • Ang mga tagapag-empleyo at mga ahensya ng pagtatrabaho ay hindi dapat makialam sa pinansiyal na mga gawain ng mga FDH.
  • Sa ilalim ng Ordinansa ng mga Nagpapahiram ng Pera, ang isang tao na may negosyo bilang isang tagapagpahiram ng pera sa Hong Kong ay dapat kumuha ng lisensya ng tagapagpahiram ng pera. Ang sinumang tao na nagpapahiram o nag-aalok na magpahiram ng pera sa isang interes na lalampas sa 48% bawat taon ay may kasalanan at mananagot sa pag-uusig.
  • Para sa anumang mga reklamo laban sa mga nagpapahiram ng pera, mangyaring mag-ulat sa Pulisya.