Mga Materyal sa Pamamahayag at Kaugnay na Lathalain
Mga Materyal sa Pamamahayag at Kaugnay na Lathalain

Mga Lathalain

Be Prepared for Employment in Hong Kong - A Handbook for Foreign Domestic Helpers

Maging Handa para sa Trabaho sa Hong Kong - Isang Handbuk para sa Mga Dayuhang Kasambahay

Alamin ang Iyong mga Obligasyon. Maging isang Responsable at Matalinong Tagapag-Empleyo. - Isang Manwal para sa pagkuha ng mga Dayuhang Kasambahay

Alamin ang Iyong mga Obligasyon. Maging isang Responsable at Matalinong Tagapag-Empleyo. - Isang Manwal para sa pagkuha ng mga Dayuhang Kasambahay

Practical Guide for Employment of Foreign Domestic Helpers - What Foreign Domestic Helpers and Their Employers Should Know

Praktikong Gabay Para sa Pagtratrabaho ng mga Kasambahay – Ano ang Kailangang malaman ng mga Dayuhang Kasambahay at nang Kanilang mga Amo

Mga infographics tungkol sa Empleyo ng mga Dayuhang Katulong sa Bahay - Para sa parehong mga Employer at mga Dayuhang Katulong sa Bahay

Mga infographics tungkol sa Empleyo ng mga Dayuhang Katulong sa Bahay - Para sa parehong mga Employer at mga Dayuhang Katulong sa Bahay Bago

Mga infographics tungkol sa Empleyo ng mga Dayuhang Katulong sa Bahay - Para sa mga Dayuhang Katulong sa Bahay

Mga infographics tungkol sa Empleyo ng mga Dayuhang Katulong sa Bahay - Para sa mga Dayuhang Katulong sa Bahay Bago

Mga infographics tungkol sa Empleyo ng mga Dayuhang Katulong sa Bahay - Para sa mga Employer

Mga infographics tungkol sa Empleyo ng mga Dayuhang Katulong sa Bahay - Para sa mga Employer Bago

Pakete ng babasahing impormasyon para sa mga Dayuhang Kasambahay

Pakete ng babasahing impormasyon para sa mga Dayuhang Kasambahay

Pakete ng babasahing impormasyon para sa mga Dayuhang Kasambahay (QR code)

Pakete ng babasahing impormasyon para sa mga Dayuhang Kasambahay (QR code)

Pakete ng babasahing impormasyon para sa mga Dayuhang Kasambahay

Pakete ng babasahing impormasyon para sa mga Dayuhang Kasambahay

Pakete ng babasahing impormasyon para sa mga Dayuhang Kasambahay (QR code)

Pakete ng babasahing impormasyon para sa mga Dayuhang Kasambahay (QR code)

Important Advice from the Hong Kong Special Administration Region Government

Mahalagang Paalala mula sa Pamahalaan ng Hong Kong - SAR

Leaflets on Do’s and Don’ts of foreigm domestic helpers, employers and employment agencies

Mga Dapat Gawin at Hindi Dapat Gawin -- Mga dayuhang kasambahay, employer at pati ahensiya ng empleyo ay dapat basahing mabuti ang polyetong ito

Carefully select your Employment Agencies - Beware of employment traps

Piliing mabuti ang inyong Ahensiyang Pang-empleyo – Mag-iingat sa mga bitag sa trabaho

Tips for Employers of Foreign Domestic Helpers - The responsibilities of taking out employees' compensation insurance and providing free medical treatment

Mga Hiwatig para sa mga Amo ng mga Dayuhang Kasambahay – Ang mga responsibilidad ng paglalabas ng nga seguro para sa mga kabayarang danyos at pagbibigay ng libreng pagpapagamot

Comic book on the Tips for Foreign Domestic Helpers and their Employers

Librong Komiks sa mga Hiwatig para sa mga Dayuhang Kasambahay at kanilang mga Amo

Ang aking Kasambahay sa Tahanan - Pahayagan para sa mga Tagapag-Empleyo ng mga Dayuhang Kasambahay (Issue 6 - Sep 2021)

Ang aking Kasambahay sa Tahanan - Pahayagan para sa mga Tagapag-Empleyo ng mga Dayuhang Kasambahay

Important Notes for Foreign Domestic Helpers and their Employers When Using the Service of Employment Agencies in Hong Kong

Mahalagang Pa-alaala Para Sa Mga Dayuhang Katulong At Sa Kanilang Mga Employer Kapag Gagamit Ng Serbisyo Ng Employment Agency Sa Hong Kong

Points to Note for Employers on Employment of Foreign Domestic Helpers

Mga Puntos na Tatandaan para sa mga Employer sa Pag-empleyo ng mga Dayuhang Kasambahay

Foreign Domestic Helpers - Rights and Protection under the Employment Ordinance

Dayuhang Kasambahay Mga karapatan at Proteksiyon batay sa Ordinansa ng Paggawa

A Concise Guide to the Employment Ordinance

Isang Maiksing Gabay para sa Ordinansa sa Pag-eempleyo

Underpaying foreign domestic helpers is a serious offence

Ang pagbabayad ng kulang sa dayuhang Kasambahay ay isang mabigat na pagkakasala

Important Notes for Foreign Domestic Helpers and their Employers When Using the Service of Employment Agencies in Hong Kong

Mahalagang Impormasyon para sa mga Tagapag-empleyo at Empleyado ukol sa Kabayaran para sa mga Sugat at Sakit sa Trabaho

Foreign Domestic Helpers - Safety Requirements for Cleaning Outward-facing Windows

Mga Dayuhang Kasambahay – mga Kailangan para sa Pag-iingat sa Paglilinis Palabas – paharap sa mga Bintana


Health Tips


Halimbawa ng mga Dokumento

Halimbawa ng Kontrata ng Pamantayang Empleyo para sa isang Katutubong Kasambahay na nakalap mula sa labas ng Hong Kong (Tala: Para sa sanggunian lamang. Para sa aplikasyon ng visa sa empleyo para sa mga FDH, mangyaring isumite ang form I.D. 407 na maaaring makuha mula sa Kagawaran ng Pangingibang-bayan)

Halimbawa ng mga Resibo para sa mga FDH

Sampol ng Resibo para sa Pagbawi ng mga Bayarin para sa Pagpoproseso

Sampol ng Rekord ng Bakasyon ng FDH

Halimbawa ng Sulat ng Terminasyon ng Kontratang Pang-empleyo na FDH ang nagpasimula

Halimbawa ng Sulat ng Terminasyon ng Kontratang Pang-empleyo na ang Amo ang nagpasimula

Halimbawa ng Resibo ng Pagbabayad sa Terminasyon/ Pagtatapos ng Kontrata


Patalastas sa pahayagan

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Wage

Mga Dayuhang Kasambahay - Mga Karapatan at Proteksyon sa ilalim ng Ordinansa sa Pagtatrabaho ukol sa Sahod

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Rest days, Statutory holidays and Paid annual leave

Mga Dayuhang Kasambahay - Mga Karapatan at Proteksyon sa ilalim ng Ordinansa sa Pagtatrabaho sa mga araw ng Pahinga, mga Bakasyon na itinakda ng batas at Bayad sa taunang bakasyon

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Rest days, Statutory holidays and Paid annual leave

Mga Katungkulan ng mga Dayuhang Kasambahay


Mga Bidyo

Para sa mga Dayuhang Kasambahay

Mga Praktikal na Kit para sa Mga Dayuhang Kasambahay na Nagtatrabaho sa Hong Kong

Pagtatrabaho bilang isang Dayuhang Kasambahay sa Hong Kong

Pagiging Pamilyar sa Hong Kong

Pagpasok sa Trabaho sa Hong Kong

Pagkuha ng Impormasyon tungkol sa pagtatrabaho sa Hong Kong

Pagtatrabaho sa Hong Kong

Proteksyon sa ilalim ng Ordinansa sa Empleyo

Proteksyon sa ilalim ng Kontrata ng Pamantayang Empleyo

Medikal na Proteksyon at Kabayaran para sa Mga Pinsala dahil sa Trabaho

Pakikisama sa iyong Employer

Pagkumpleto o Pagwawakas ng Kontrata

Limitasyon sa Pananatili para sa Pag-renew o Pagwawakas ng Kontrata

Paghingi ng Tulong at Suporta

Para sa mga Employer

Pagpili ng Ahensiya ng Empleyo

Itinakdang Pinakamababang Suweldo

Pagwawakas at Pagpapanibago ng Kontrata

Ilegal Ng Pagtatrabaho

Patalastas sa TV

Building a harmonious relationship between employers and foreign domestic helpers

Magbigay galang at sumunod sa mga Katungkulan

Ilagay muna ang para Pangkaligtasan Kapag Naglilinis ng mga Bintana


Patalastas sa radyoBuilding a harmonious relationship between employers and foreign domestic helpers


Magbigay galang at sumunod sa mga Katungkulan


Ilagay muna ang para Pangkaligtasan Kapag Naglilinis ng mga Bintana


Ang pagbabayad ng kulang sa dayuhang Kasambahay ay isang mabigat na pagkakasala


Karaniwang Sugnay ng Trabaho para sa mga Dayuhang Kasambahay


Mga kagamitan para sa tagubilin


Pagtatagubilin sa mga Karapatan sa Empleyo at Benepisyo at iba pang mga puntos na dapat tandaan para sa Mga Dayuhang Kasambahay na nagtatrabaho sa Hong Kong