Mga Materyal sa Pamamahayag at Kaugnay na Lathalain
Mga Materyal sa Pamamahayag at Kaugnay na Lathalain

Mga Lathalain

Practical Guide for Employment of Foreign Domestic Helpers - What Foreign Domestic Helpers and Their Employers Should Know

Praktikong Gabay Para sa Pagtratrabaho ng mga Kasambahay – Ano ang Kailangang malaman ng mga Dayuhang Kasambahay at nang Kanilang mga Amo

Know Your Obligations. Be a Responsible and Smart Employer. -  A Handbook for employing Foreign Domestic Helpers

Know Your Obligations. Be a Responsible and Smart Employer. - A Handbook for employing Foreign Domestic Helpers

My Helping Hand at Home - Newsletter for Employers of Foreign Domestic Helpers (First Issue - December 2018)

My Helping Hand at Home - Newsletter for Employers of Foreign Domestic Helpers

First Issue (December 2018)

Important Advice from the Hong Kong Special Administration Region Government

Mahalagang Paalala mula sa Pamahalaan ng Hong Kong - SAR

Leaflets on Do’s and Don’ts of foreigm domestic helpers, employers and employment agencies

Mga Dapat Gawin at Hindi Dapat Gawin -- Mga dayuhang kasambahay, employer at pati ahensiya ng empleyo ay dapat basahing mabuti ang polyetong ito

Carefully select your Employment Agencies - Beware of employment traps

Piliing mabuti ang inyong Ahensiyang Pang-empleyo – Mag-iingat sa mga bitag sa trabaho

Tips for Employers of Foreign Domestic Helpers - The responsibilities of taking out employees' compensation insurance and providing free medical treatment

Mga Hiwatig para sa mga Amo ng mga Dayuhang Kasambahay – Ang mga responsibilidad ng paglalabas ng nga seguro para sa mga kabayarang danyos at pagbibigay ng libreng pagpapagamot

Comic book on the Tips for Foreign Domestic Helpers and their Employers

Librong Komiks sa mga Hiwatig para sa mga Dayuhang Kasambahay at kanilang mga Amo

Important Notes for Foreign Domestic Helpers and their Employers When Using the Service of Employment Agencies in Hong Kong

Mahalagang Pa-alaala Para Sa Mga Dayuhang Katulong At Sa Kanilang Mga Employer Kapag Gagamit Ng Serbisyo Ng Employment Agency Sa Hong Kong

Points to Note for Employers on Employment of Foreign Domestic Helpers

Mga Puntos na Tatandaan para sa mga Employer sa Pag-empleyo ng mga Dayuhang Kasambahay

Foreign Domestic Helpers - Rights and Protection under the Employment Ordinance

Dayuhang Kasambahay Mga karapatan at Proteksiyon batay sa Ordinansa ng Paggawa

A Concise Guide to the Employment Ordinance

A Concise Guide to the Employment Ordinance

Underpaying foreign domestic helpers is a serious offence

Ang pagbabayad ng kulang sa dayuhang Kasambahay ay isang mabigat na pagkakasala

Foreign Domestic Helpers - Safety Requirements for Cleaning Outward-facing Windows

Mga Dayuhang Kasambahay – mga Kailangan para sa Pag-iingat sa Paglilinis Palabas – paharap sa mga Bintana

Safety and Health Tips for Household Workers

Kaligtasan at Kalusugan para sa mga Nagtatrabaho sa Bahay

Important Notes for Foreign Domestic Helpers and their Employers When Using the Service of Employment Agencies in Hong Kong

Important Information for Employers and Employees on Compensation for Work Injuries and Occupational Diseases


Mga iba pa

Halimbawa ng Kontrata ng Pamantayang Empleyo para sa isang Katutubong Kasambahay na nakalap mula sa labas ng Hong Kong (Tala: Para sa sanggunian lamang. Para sa aplikasyon ng visa sa empleyo para sa mga FDH, mangyaring isumite ang form I.D. 407 na maaaring makuha mula sa Kagawaran ng Pangingibang-bayan)

applicable w.e.f. 1.1.2017

Halimbawa ng mga Resibo para sa mga FDH

Halimbawa ng Sulat ng Terminasyon ng Kontratang Pang-empleyo na FDH ang nagpasimula

Halimbawa ng Sulat ng Terminasyon ng Kontratang Pang-empleyo na ang Amo ang nagpasimula

Halimbawa ng Resibo ng Pagbabayad sa Terminasyon/ Pagtatapos ng Kontrata


Patalastas sa pahayagan

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Wage

Foreign Domestic Helpers - Rights and Protection under the Employment Ordinance on Wages

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Rest days, Statutory holidays and Paid annual leave

Foreign Domestic Helpers - Rights and Protection under the Employment Ordinance on Rest days, Statutory holidays and Paid annual leave

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Rest days, Statutory holidays and Paid annual leave

Mga Katungkulan ng mga Dayuhang Kasambahay


Mga Bidyo

Para sa mga Dayuhang Kasambahay

Ahensya Sa Patrabaho

Itinakdang Pinakamababang Suweldo

Terminasyon Ng Kontrata

Ilegal Ng Pagtatrabaho

Batayang Kontrata Sa Pagtatrabaho

Para sa mga Employer

Pagpili ng Ahensiya ng Empleyo

Itinakdang Pinakamababang Suweldo

Pagwawakas at Pagpapanibago ng Kontrata

Ilegal Ng Pagtatrabaho

Patalastas sa TV

Magbigay galang at sumunod sa mga Katungkulan

Ilagay muna ang para Pangkaligtasan Kapag Naglilinis ng mga Bintana


Patalastas sa radyoMagbigay galang at sumunod sa mga Katungkulan


Ilagay muna ang para Pangkaligtasan Kapag Naglilinis ng mga Bintana


Ang pagbabayad ng kulang sa dayuhang Kasambahay ay isang mabigat na pagkakasala


Standard Employment Clause for Foreign Domestic Helpers


Mga kagamitan para sa tagubilin


Briefing on the Employment Ordinance and Other Points-to-note for Foreign Domestic Helpers Working in Hong Kong (Chinese version is coming soon.)