Contact us
Contact us

สายด่วน 24ชั่วโมง (ใช้หมายเลข “1823”):   2717 1771
2157 9537 (สายด่วนเฉพาะสำหรับผู้ช่วยเหลือภายในประเทศสำหรับชาวต่างชาติ)
อีเมล์: fdh-enquiry@labour.gov.hk
โทรสาร: 3101 0604

หมายเหตุ

  • แต่ถ้าการใช้ภาษาของคุณเอง เป็นสิ่งที่คุณชอบมากกว่า กรุณาแจ้งให้เราทราบเพื่อที่เราอาจจำเป็นต้องใช้เวลานานขึ้นในการดำเนินการ การสอบถาม/การร้องทุกข์ ของคุณ
  • ถ้าคุณต้องเผชิญกับความรุนแรงและการล่วงละเมิด หรือความปลอดภัยของคุณตกอยู่ในอันตราย ให้โทร 999 เพื่อรับบริการฉุกเฉินจากตำรวจทันที

กรมแรงงานสัมพันธ์
(สำหรับบริการขอคำปรึกษาและประนีประนอม)

สำนักงานสาขาของกรมการชดเชยลูกจ้าง