Foreign Domestic Helper Corner มุมผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ยินดีต้อนรับ

หน้าหลักให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติในฮ่องกง(FDHs) รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการนำเข้า FDHs สิ่งพิมพ์และเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ FDHs และนายจ้างภายใต้กฎหมายแรงงาน และสัญญาจ้างงานมาตรฐานสำหรับการว่าจ้าง FDHs ทั้ง FDHs และนายจ้างควรอ่านข้อมูลในเว็บไซต์นี้ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องก่อนทำสัญญาหรือระหว่างการจ้างงาน

ขณะที่รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงไม่ได้กำหนดว่านายจ้างจะต้องจ้าง FDHs ผ่านบริษัทจัดหางานหรือ FDHs จะต้องได้งานจากบริษัทจัดหางาน (EAs) ซึ่งเป็นช่องทางที่พบบ่อยมากที่คนฮ่องกงใช้ในการจ้าง FDHs ประเทศผู้ส่ง FDHs อาจมีข้อกำหนดดังกล่าวและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ FDHs และนายจ้างควรอ่านในส่วนของ "การว่าจ้างผ่านบริษัทจัดหางาน" เมื่อใช้บริการของ EAs และการใช้เครื่องมือค้นหาสำหรับการระบุ EA ที่มีใบอนุญาตถูกต้องในฮ่องกง

สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างงาน FDHs ขอให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เผยแพร่เป็นภาษาจีน / ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
    


ข้อความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19


การเตรียมการกักตัวสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

Latest quarantine arrangements for foreign domestic helpers with effect from 1 April. Please click here for more details.

การเตรียมการกักตัวสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (ข่าวประชาสัมพันธ์)

2022.03.26 

Government increases supply of designated quarantine hotels to meet demand of Hong Kong residents returning from overseas

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

...

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

The Government has announced that, with effect from April 1, the place-specific flight suspension mechanism for nine places would be lifted and the quarantine arrangement for Hong Kong residents returning from overseas would be adjusted. In anticipation of the growing number of returning Hong Kong residents, the Government will increase the supply of DQHs in an orderly manner to meet the demand, while guarding against the importation of COVID-19 cases at the same time.

Specifically, after assessing the supply and demand as well as the usage of community isolation facilities (CIFs), the Government decided to convert 13 hotels (list at Annex 1), which have earlier been turned into CIFs, back to DQHs to supplement over 4 400 rooms on top of the current supply. These DQHs will commence service progressively from April 1 onwards and will start to accept room bookings for the relevant period gradually. The Government has also asked existing DQHs to release around 500 blocked-off rooms to meet the demand. To sum up, there will be 38 DQHs providing over 10 000 rooms in total for selection by Hong Kong residents returning from places other than the Mainland and Macao.

Separately, three hotels which are currently isolation facilities will be reserved for FDHs to undergo quarantine starting from April 1. Along with one existing designated quarantine facility for FDHs, the four hotels (list at Annex 2) will provide about 1 600 rooms. For details regarding the quarantine arrangements for FDHs, please refer to the Labour Department's FDH Portal www.fdh.labour.gov.hk.

The Government will update regularly the list of DQHs and their booking status on the thematic website www.designatedhotel.gov.hk.

The Government fully implemented the Designated Quarantine Hotel Scheme on December 22, 2020, requiring all arrivals from specified places to undergo compulsory quarantine at DQHs with a view to further preventing the importation of COVID-19 cases and reducing contact between arrivals and the local community. Under the Scheme, 44 DQHs were expected to provide service from March 1 to July 31 this year. Nevertheless, the Government converted some of them into CIFs to tackle the fifth wave of the epidemic.

Attachment:
Annex 1 Annex 2 


โปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 

กลุ่มที่จัดลำดับความสำคัญของการฉีดวัคซีนได้รับการขยายออกไปให้ครอบคลุมถึงผู้ช่วยแม่บ้าน รวมไปถึงผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ(www.info.gov.hk/gia/general/202103/15/P2021031500626.htm)สำหรับการจองผ่านทางออนไลน์ หรือรายละเอียดอื่น ๆ โปรดเข้าชมบนเว็บไซต์ที่กำหนดไว้สำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (www.covidvaccine.gov.hk) เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาจีน อังกฤษ ตากาล็อก บาฮาซา อินโดนีเซีย ไทย ฮินดี สิงหล เบงกอล เนปาล และอูรดู


Leaflet on COVID-19 Vaccination Programme
(แผ่นพับเกี่ยวกับโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค)
แม่บ้านชาวต่างชาติจะได้รับสิทธิ์พิเศษที่จะได้รับการฉีดวัคซีน
(แม่บ้านชาวต่างชาติจะได้รับสิทธิ์พิเศษที่จะได้รับการฉีดวัคซีน)

วันที่ตรวจสอบล่าสุด 13 April 2021

ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)

Please click here to know more about the Obligations and rights of employers and employees relating to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

โปรดคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผูกพันของการจ้างงาน และสิทธิของนายจ้าง และ FDH ภายใต้กฎหมายการจ้างงาน และสัญญาจ้างมาตรฐาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

FDHs และพนักงานสามารถค้นหาข้อมูลของ “COVID-19 โดยเฉพาะได้บนเว็บไซต์” (www.coronavirus.gov.hk/) เพื่อรับคำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และการติดเชื้อทางเดินหายใจ เว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาจีน อังกฤษ ตากาล็อก บาฮาซา อินโดนีเซีย ไทย ฮินดี สิงหล บังคลาเทศ เนปาล และอูรดู

วันที่ตรวจสอบล่าสุด 14 March 2022

Other Related Information

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha will be a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.03.25 

ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านและพนักงานชาวต่างชาติเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อ COVID-19

รัฐบาลในวันนี้ (25 มีนาคม) ประกาศว่ามาตรการช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างเพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 จะขยายออกไป

...

รัฐบาลในวันนี้ (25 มีนาคม) ประกาศว่ามาตรการช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างเพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 จะขยายออกไป

ขยายอายุสัญญาที่มีอยู่

รัฐบาลจะดำเนินการตามมาตรการก่อนหน้านี้ต่อไปเพื่อให้นายจ้างสามารถขยายระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของสัญญาที่มีอยู่กับ FDHs ต่างถิ่นได้ สำหรับสัญญา FDH ทั้งหมดที่จะหมดอายุในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2022 กรรมาธิการแรงงานได้ให้ความยินยอมตามหลักการในการขยายระยะเวลาการจ้างงานที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของสัญญาจ้างมาตรฐานเป็นระยะเวลาสูงสุดหกเดือนตามเกณฑ์ ทั้งนายจ้างและ FDH ที่เกี่ยวข้องได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมซึ่งได้ขยายไปแล้วภายใต้ข้อตกลงความยืดหยุ่นที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับการพิจารณา

หากไม่สามารถจัดเตรียม FDH ที่ได้รับการว่าจ้างใหม่ให้มาที่ฮ่องกงได้ภายในระยะเวลาขยายหกเดือนที่กล่าวข้างต้น และนายจ้างจำเป็นต้องจ้าง FDH ของตนต่อไปนอกเหนือระยะเวลาขยายหกเดือน นายจ้างควรพิจารณาใช้การต่ออายุสัญญากับ FDH ที่มีอยู่

เลื่อนการกลับถิ่นฐาน

ภายใต้กลไกที่มีอยู่เดิม FDH ในสัญญาที่ต่ออายุกับนายจ้างคนเดิม หรือเนื่องจากเริ่มสัญญาใหม่กับนายจ้างใหม่เมื่อสัญญาที่มีอยู่หมดอายุ อาจนำไปใช้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ImmD) เพื่อเลื่อนการเดินทางกลับถิ่นฐานไม่เกินหนึ่งปีหลังจากสัญญาที่มีอยู่สิ้นสุดลง ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของนายจ้างปัจจุบันหรือนายจ้างใหม่ของเขา/เธอ

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 รัฐบาลจะขยายข้อตกลงตามความยืดหยุ่นในปัจจุบันต่อไป หาก FDH ไม่สามารถกลับไปยังถิ่นฐานของตนได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีที่กล่าวข้างต้น เขา/เธออาจยื่นคำร้องต่อ ImmD เพื่อขยายขอบเขตการพำนักต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด สัญญาของเขา/เธอเพื่อให้เขา/เธอกลับไปยังถิ่นฐานภายในระยะเวลานั้น การสมัครดังกล่าวเป็นที่ยอมรับภายในแปดสัปดาห์ก่อนการหมดอายุของขีดจำกัดการพำนักที่มีอยู่ของ FDHs (เช่น การต่ออายุสัญญา)

รัฐบาลเตือนนายจ้างและ FDHs ว่าข้อตกลงตามความยืดหยุ่นข้างต้นจะต้องได้รับการตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างและ FDH และข้อกำหนดของ FDHs ที่เดินทางกลับไปยังถิ่นฐานยังคงมีผลบังคับใช้ นายจ้างควรจัดเตรียม FDHs ของตนให้เดินทางกลับถิ่นฐานภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป

รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปและทบทวนมาตรการข้างต้นและการจัดการความยืดหยุ่นตามความจำเป็น

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคและลดการไหลของผู้คน รัฐบาลได้ขอให้ประชาชนส่งใบสมัครวีซ่าสำหรับ FDHs และการจ้างงานของ FDHs เพิ่มเติมผ่านวิธีการออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน ImmD บนมือถือ นอกเหนือกจากการจัดตั้ง “บริการทางออนไลน์สำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ” ยังมีเว็บเพจที่ www.immd.gov.hk/fdh ImmD ได้ปรับปรุงบริการยื่นขอวีซ่าเพิ่มเติมผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ดีขึ้น และเปิดตัวบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นขอวีซ่าและการจัดการ "e-Visa" เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2021 เมื่อได้รับการอนุมัติการสมัครแล้ว ผู้สมัครอาจชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านช่องทางต่างๆ และดาวน์โหลด "e-Visa" บนอุปกรณ์มือถือส่วนตัวหรือพิมพ์ "e-Visa” กรุณาดูรายละเอียดในสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องใน (www.info.gov.hk/gia/general/202112/22/P2021122200489.htm) ประชาชนยังสามารถสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์สมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ และการแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนดผ่านหน้าเว็บเฉพาะด้านบน กระบวนการนี้ทำให้พวกเขาไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานของ ImmD ด้วยตนเองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ซึ่งสะดวกและประหยัดเวลาในขณะที่ลดความจำเป็นในการเดินทางและมีส่วนร่วมในความพยายามในการต่อสู้กับไวรัสด้วยกัน

รัฐบาลยังเรียกร้องให้นายจ้างและ FDHs คำนึงถึงขีดจำกัดการพำนักและอายุหนังสือเดินทางของ FDHs และจัดเตรียมการยื่นขอวีซ่าและการเปลี่ยนหนังสือเดินทางล่วงหน้า

สำหรับคำถามเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในการจ้างงานของ FDH กรุณาติดต่อ LD ตามที่ระบุไว้ในสายด่วน FDH เบอร์ 21579537 (ต่อเบอร์ 1823) หรือทางอีเมล fdh-enquiry@labour.gov.hk. พอร์ทัล FDH ที่ระบุไว้คือ (www.fdh.labour.gov.hk) ที่จัดตั้งขึ้นโดย LDH ยังให้ข้อมูลและลิงค์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างงานของ FDHs สำหรับคำถามเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าของ FDH กรุณาติดต่อ ImmD โดยการโทรไปสอบถามที่สายด่วนเบอร์ 28246111 หรือส่งอีเมลไปที่ enquiry@immd.gov.hk.


2022.03.05 

Government's response on situation of foreign domestic helpers affected by COVID-19 (with photos)

With reference to the concerns about foreign domestic helpers (FDHs) affected by the 5th wave of the COVID-19 epidemic in Hong Kong, a spokesman for the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) said today (March 5) that the HKSAR Government is working in concert with the relevant Consulates General in Hong Kong to render them statutory and compassionate protection.

...

With reference to the concerns about foreign domestic helpers (FDHs) affected by the 5th wave of the COVID-19 epidemic in Hong Kong, a spokesman for the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) said today (March 5) that the HKSAR Government is working in concert with the relevant Consulates General in Hong Kong to render them statutory and compassionate protection.

Currently, about 330 000 FDHs, coming mainly from the Philippines and Indonesia, are serving local families in Hong Kong. The HKSAR Government and the local community greatly value and appreciate the significant contributions rendered by FDHs in support of families and the local economy. We much empathise with their not being able to visit their families back at home because of the ravaging epidemic. The HKSAR Government is committed to continue protecting the employment rights and interests of FDHs in order to maintain Hong Kong as an attractive place for FDHs to work.

The HKSAR Government does not and will not tolerate any employers of FDHs illegally dismissing FDHs who have suffered from the COVID-19 and in violation of the Employment Ordinance (EO). Under the EO, an employer is prohibited from terminating the contract of employment of an employee on his/her paid sickness day, except in cases of summary dismissal due to the latter's serious misconduct. An employer who contravenes relevant provisions of the EO commits an offence and is liable to prosecution and, upon conviction, to a maximum fine of $100,000. The HKSAR Government has continuously reminded employers of their statutory obligations and requirements under the EO and the Standard Employment Contract amidst the pandemic. Any breach of such requirements will render them ineligible to employ an FDH for a period of time and their visa applications for FDHs will be refused. Employers are also reminded of the possible violation of the Disability Discrimination Ordinance if they treat their FDHs less favourably (for example, by dismissing them) because the FDHs have been infected with or recovered from COVID-19. The HKSAR Government will stay vigilant in taking enforcement actions against any violation of law in liaison and collaboration with the relevant Consulates General.

For those FDHs under employment who test positive to the COVID-19 or are regarded as close contacts, they will receive support like any other citizens of Hong Kong. The HKSAR Government, with the staunch support of the Central People's Government, is expanding the capacity of community isolation facilities for those to whom priority should be accorded for isolation outside of the home environment. For those FDHs currently without employment in Hong Kong, the Labour Department has been assisting in their admission to suitable facilities with the support and assistance of the relevant Consulates General.

On the other hand, the HKSAR Government wishes to extend its sincere gratitude to employers of FDHs and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus. Over the recent weekends, we noticed that FDH gatherings in popular spots had been significantly reduced.

"The 5th wave of the COVID-19 epidemic has hit us hard and we could only overcome this major challenge with the full support and co-operation of the community. FDHs working in Hong Kong are a core part of our community and we believe the great majority of their employers are responsible and reasonable. The HKSAR Government will protect the legitimate rights and interests of FDHs in Hong Kong," the spokesman said.

Photo:
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) appeals to employers of foreign domestic helpers (FDHs) and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus.
				  The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) appeals to employers of foreign domestic helpers (FDHs) and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus.


2022.02.24 

นายจ้างไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติที่ติดเชื้อ COVID-19

กรมแรงงาน (LD) วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) เตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDH) ที่ติดเชื้อ COVID-19 และควรปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (EO) และสัญญาการจ้างงานตามมาตรฐาน ( SEC) ท่ามกลางโรคระบาดใหญ่

...

กรมแรงงาน (LD) วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) เตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDH) ที่ติดเชื้อ COVID-19 และควรปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (EO) และสัญญาการจ้างงานตามมาตรฐาน ( SEC) ท่ามกลางโรคระบาดใหญ่

โฆษกของ LD กล่าวว่า "นายจ้างที่จ้าง FDH ควรปฏิบัติตามภาระผูกผันและข้อกำหนดภายใต้ EO และ SEC เราขอเตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรยกเลิกสัญญาจ้างงานเพราะ FDH ติดเชื้อ COVID-19 ภายใต้ EO ห้ามมิให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างงานของพนักงานในวันที่เจ็บป่วยที่ได้รับค่าจ้าง ยกเว้นในกรณีที่มีการเลิกจ้างเป็นที่สุดเนื่องจากการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง นายจ้างที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของ EO จะถือว่ากระทำความผิดและต้องถูกดำเนินคดีและปรับสูงสุด 100,000 ดอลลาร์เมื่อถูกตัดสินลงโทษ นอกจากนี้ หากนายจ้างละเมิดกฎของ EO เขา/เธอจะไม่ได้รับการพิจารณาถึงว่ามีสิทธิ์จ้าง FDH เป็นระยะเวลาหนึ่ง และการยื่นขอวีซ่าสำหรับ FDH ของเขา/เธอจะถูกปฏิเสธ นอกจากนี้ นายจ้างยังได้รับการเตือนถึงการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ (DDO) ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากพวกเขาปฏิบัติต่อ FDHs ของตนในทางที่ไม่ดี (เช่น เลิกจ้างพวกเขา) เนื่องจาก FDHs ติดเชื้อหรือหายจากโรค COVID-19 แล้ว"

ในกรณีที่กฎของ EO มีผลบังคับใช้ นายจ้างควรอนุญาตให้มีการลาป่วยและมอบเงินช่วยเหลือจากการเจ็บป่วยแก่ FDH ที่มีสิทธิ์ตาม EO หาก FDH ป่วย ในกรณีที่ FDH ป่วยสะสมแล้ววันลาป่วยที่ได้รับค่าจ้างไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมระยะเวลาการลาป่วย รัฐบาลจะขอร้องให้นายจ้างแสดงความเห็นอกเห็นใจและพิจารณาอนุญาตให้ FDH ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้ ตามข้อกำหนดใน SEC นายจ้างควรจัดหาที่พักที่เหมาะสมและฟรีให้กับ FDHs รวมถึงการรักษาพยาบาลฟรี

โฆษกกล่าวต่อว่า "FDHs ที่เป็นผู้ช่วยครอบครัวในฮ่องกงทำงานบ้าน ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก การมีส่วนร่วมของพวกเขาในฮ่องกงมีความสำคัญ ปัจจุบัน จำนวน FDHs ได้ลดลงเหลือประมาณ 340000 จากสูงสุดที่เคยมีประมาณ 400,000 ในเดือนมกราคม 2020 อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของไวรัส การสนับสนุนและความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความจำเป็นมากขึ้นเมื่อเผชิญกับการระบาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวในพื้นที่ เราต้องเสริมสร้างการสนับสนุนและการคุ้มครองสำหรับ FDHs เพื่อรักษาฮ่องกงให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับ FDHs ในการทำงาน รัฐบาลขอให้นายจ้างและ FDHs ต่อสู้กับไวรัสด้วยกัน นายจ้างต้องไม่เพิกเฉยต่อ FDHs ที่ติดเชื้อ FDH คนใดที่นายจ้างไล่ออกเนื่องจากติด COVID-19 อาจขอความช่วยเหลือจาก LDH"

FDHs และพนักงานอาจโทรไปที่สายด่วนของ FDH เบอร์ 21579537 (ต่อเบอร์ 1823) หรือส่งอีเมลไปที่ fdh-enquiry@labour.gov.hk หรือติดต่อ LD ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ที่ระบุไว้ในพอร์ทัล (www.fdh.labour.gov.hk). สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ COVID-19 และ DDO นายจ้างอาจเข้าไปที่เว็บไซต์ของ คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).


2020.07.21

นายจ้างจะต้องลงนามในการดำเนินการในขณะที่กำลังสมัครขอวีซ่าให้กับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ในมุมมองของการพัฒนา และความรุนแรงของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในฮ่องกงล่าสุด รัฐบาลได้กำหนดข้อกำหนดภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน และการควบคุมโรค (กฎระเบียบว่าด้วยการขนส่ง และผู้เดินทางข้ามพรมแดน) (มาตราที่ 599H กฎหมายฮ่องกง) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) เพื่อกำหนดเงื่อนไขตามเหตุผลด้านสาธารณสุขให้กับนักเดินทางผู้ที่เคยเดินทางไปยังสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงบางแห่งตามที่ระบุไว้ (เช่น บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และแอฟริกาใต้) ภายใน 14 วัน ก่อนวันที่เดินทางมาถึงฮ่องกงเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มเติม ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ในเวลา 0.00 น. วันที่ 25 กรกฏาคม 2020 และจะยังคงมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม

...

ในมุมมองของการพัฒนา และความรุนแรงของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในฮ่องกงล่าสุด รัฐบาลได้กำหนดข้อกำหนดภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน และการควบคุมโรค (กฎระเบียบว่าด้วยการขนส่ง และผู้เดินทางข้ามพรมแดน) (มาตราที่ 599H กฎหมายฮ่องกง) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) เพื่อกำหนดเงื่อนไขตามเหตุผลด้านสาธารณสุขให้กับนักเดินทางผู้ที่เคยเดินทางไปยังสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงบางแห่งตามที่ระบุไว้ (เช่น บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และแอฟริกาใต้) ภายใน 14 วัน ก่อนวันที่เดินทางมาถึงฮ่องกงเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มเติม ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ในเวลา 0.00 น. วันที่ 25 กรกฏาคม 2020 และจะยังคงมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2020 กรมแรงงาน (LD) ได้เตือนให้ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs) นายจ้าง และบริษัทจัดหางานรับทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าวผ่านทางการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm) สำหรับ FDH ผู้ที่สมัครตามข้อกำหนด FDH จะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้:

1. จดหมาย หรือใบรับรองหนึ่งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ หรือจีนที่ออกให้โดยห้องปฏิบัติการ หรือสถาบันด้านการดูแลสุขภาพที่มีการระบุชื่อ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของ FDH ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงว่า:
(a) FDH ที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับการทดสอบกรดนิวคลีอิกสำหรับโรค COVID-19 และตัวอย่างที่ได้มาจาก FDH ที่เกี่ยวข้องภายใน 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาที่เครื่องบินที่ระบุเดินทางออก
(b) ตัวอย่างที่ได้รับการตรวจกรดนิวคลีอิกสำหรับโรค COVID-19 แล้ว และ
(c) ผลตรวจสำหรับโรค COVID-19 ของ FDH ที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นลบ
2. รายงานต้นฉบับสำหรับการตรวจที่ออกให้โดยห้องปฏิบัติการ หรือสถาบันด้านการดูแลสุขภาพที่มีการระบุชื่อ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของ FDH ที่เกี่ยวข้อง
3. จดหมายหนึ่งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ หรือจีนที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องของสถานที่ซึ่งห้องปฏิบัติการ หรือสถาบันด้านการดูแลสุขภาพตั้งอยู่เพื่อรับรองว่าห้องปฏิบัติการ หรือสถาบันด้านการดูแลสุขภาพนั้นได้รับการยอมรับ หรือรับรองจากรัฐบาล และ
4. FDH ที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันการจองห้องพักโรงแรมในฮ่องกงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ FDH ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาถึงในฮ่องกงเป็นภาษาอังกฤษ หรือจีน

นายจ้างควรรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของการตรวจกรดนิวคลีอิก และค่าใช้จ่ายของสถานที่พัก รวมถึงมอบเงินช่วยเหลือค่าอาหารให้กับ FDHs ของพวกเขาในระหว่างที่กำลังถูกบังคับให้กักตัว

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการข้างต้น แผนกตรวจคนเข้าเมือง (ImmD) จะดำเนินการจัดเตรียมเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่าให้กับ FDH ใหม่ นายจ้างที่กำลังยื่นสมัครของวีซ่าให้กับ FDHs ของพวกเขา (รวมไปถึง การสมัครที่ได้มีการยื่นไปแล้ว แต่รอการอนุมัติ หรือรอการออกวีซ่าให้) จำเป็นจะต้องลงนามรับรองเพื่อระบุว่า พวกเขาจะจัดเตรียมการตรวจโรค COVID-19 และการกักตัวในโรงแรมให้กับ FDHs ของพวกเขา และจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อ FDHs ของพวกเขาเดินทางมาถึงในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 25 กรกฏาคม 2020 โดยมีผลบังคับใช้ทันที หากพบว่านายจ้างฝ่าฝืนการรับรอง FDHs ของพวกเขาจะถูกกักตัวไม่ให้เข้าประเทศฮ่องกง และการสมัครของนายจ้างเพื่อการจ้าง FDH ทำงานอาจได้รับการปฏิเสธในอนาคต

สามารถดาวน์โหลดการรับรองได้จากเว็บไซต์ของ ImmD ที่ www.immd.gov.hk/eng/forms/hk-visas/foreign-domestic-helpers.html และรับการรับรองได้ฟรีจากสำนักงานใหญ่ของ ImmD และสำนักงานสาขาของตรวจคนเข้าเมือง

สำหรับข้อซักถามเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่าของ FDH โปรดติดต่อ ImmD ด้วยการโทรไปยังสายด่วนสอบถามที่ 2824 6111 หรือส่งอีเมลไปยัง enquiry@immd.gov.hkสำหรับข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ และผลประโยชน์ในการจ้างงาน โปรดติดต่อ LD ที่สายด่วนของ FDH ตามกำหนดที่ 2157 9537 (จัดการโดย "1823") หรือส่งอีเมลไปยัง fdh-enquiry@labour.gov.hk