What's new
What's new

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อความที่สำคัญมุมข่าวสาร

ฉบับล่าสุด
ข้อควรทราบสำหรับผู้ช่วยเหลือแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs)/ หรือนายจ้าง
ระเบียบว่าด้วย “การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดหาแรงงานข้ามชาติ” โดยรัฐบาลชาวอินโดนีเซีย
 • ระเบียบว่าด้วย “การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดหาแรงงานข้ามชาติ” ที่ประกาศใช้โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2021
 • นับตั้งแต่วันที่ดำเนินการ พลเมืองชาวอินโดนีเซียที่สมัครงานสิบประเภทในต่างประเทศ (รวมถึงตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน) จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับ รัฐบาลชาวอินโดนีเซียได้ออกโครงสร้างต้นทุนให้กับบริษัทจัดหางานในประเทศอินโดนีเซีย
 • โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดและโครงสร้างต้นทุน
FDHsจำเป็นจะต้องเปลี่ยนบัตรประจำตัวที่มีอยู่ในปัจจุบันตามระยะเวลาเรียกคืนภายใต้การเปลี่ยนบัตรประจำตัวทั่วราชอาณาจักร
 • การเปลี่ยนบัตรประจำตัวครอบคลุมถึงผู้ที่พักอาศัยอยู่ในฮ่องกงเพื่อรับจ้างทำงาน เช่น FDHs
 • FDHs และนายจ้าง จะต้องดูตามตารางวันที่เปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัว FDHs จะต้องเปลี่ยนบัตรประจำตัวที่มีอยู่ในปัจจุบันภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวัน เดือน ปีเกิดของ FDHs
 • FDHs อาจทำการนัดหมาย และกรอกแบบฟอร์มไว้ล่วงหน้าได้ที่ www.gov.hk/newicbooking หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อนเข้าไปที่ศูนย์การเปลี่ยนบัตรประจำตัวอัจฉริยะเพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเร็วขึ้น FDHs ยังสามารถโทรจองได้ที่ 2121 1234
 • FDHs จะต้องนำบัตรประจำตัวอัจฉริยะที่มีอยู่เดิมมาด้วยเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง
 • โปรดเข้าไปที่ www.smartid.gov.hk สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนบัตรประจำตัวทั่วราชอาณาจักร
FDHs ผู้มีหน้าที่ทำความสะอาดหน้าต่างด้านนอกอาคารโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
 • มาตรฐานของสัญญาการจ้างงาน (SEC) สำหรับ FDHs รวมอยู่ในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำความสะอาดหน้าต่างด้านนอกอาคารเพื่อป้องกันความปลอดภัยในการทำงานของ FDHs สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงที่แผ่นพับ "ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ - ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับการทำความสะอาดหน้าต่างนอกอาคาร" ภายใต้มาตรา "สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง"
 • ทั้งนายจ้าง และ FDHs มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายทั้งหมดในมาตรา
 • หากนายจ้างร้องขอให้ FDH ทำความสะอาดหน้าต่างนอกอาคารโดยฝ่าฝืนมาตราตามกฎหมาย FDH สามารถปฏิเสธคำร้องขอนั้นได้ ในกรณีที่สงสัยว่านายจ้างฝ่าฝืนสัญญา FDH สามารถขอความช่วยเหลือจากฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ของกรมแรงงานได้หากมีความจำเป็น โดยให้บริการประนีประนอมที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าช่วยเหลือทั้ง FDH และนายจ้างเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงาน
ผู้ให้กู้ยืมเงินเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจาก FDHs สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และบังคับให้ FDHs ยื่นหนังสือเดินทาง และสัญญาว่าจ้างให้ผู้ให้กู้ยืมเงินเก็บไว้เป็นหลักประกัน
 • FDHs ไม่ควรกู้เงิน และยืมเงินมากจนเกินไป FDHs ไม่ควรจ่ายเงินคืนให้กับตัวแทนจัดหางานด้วยการยืมเงิน
 • FDHs ควรเก็บเอกสารแสดงความเป็นตัวตน และ SEC ของตนไว้เอง และไม่ควรลงนามในเอกสาร หรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้
 • นายจ้าง และตัวแทนจัดหางาน ไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางการเงินของ FDHs
 • ภายใต้กฎหมายการกู้เงิน ระบุไว้ว่าบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินในฮ่องกงจะต้องได้รับ ใบอนุญาตด้านการให้กู้ยืมเงิน บุคคลใดที่ให้กู้ยืมหรือเสนอให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่า 60% ต่อปี นั้นมีความผิด และจะต้องถูกดำเนินคดี
 • สำหรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ให้กู้ยืมเงิน โปรดรายงานไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ