What's new
What's new

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อความที่สำคัญ
มุมข่าวสาร

ฉบับล่าสุด
ข้อควรทราบสำหรับผู้ช่วยเหลือแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs)/ หรือนายจ้าง
ระเบียบว่าด้วย “การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดหาแรงงานข้ามชาติ” โดยรัฐบาลชาวอินโดนีเซีย
  • ระเบียบว่าด้วย “การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดหาแรงงานข้ามชาติ” ที่ประกาศใช้โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2021
  • นับตั้งแต่วันที่ดำเนินการ พลเมืองชาวอินโดนีเซียที่สมัครงานสิบประเภทในต่างประเทศ (รวมถึงตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน) จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับ รัฐบาลชาวอินโดนีเซียได้ออกโครงสร้างต้นทุนให้กับบริษัทจัดหางานในประเทศอินโดนีเซีย
  • โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดและโครงสร้างต้นทุน
ผู้ให้กู้ยืมเงินเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจาก FDHs สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และบังคับให้ FDHs ยื่นหนังสือเดินทาง และสัญญาว่าจ้างให้ผู้ให้กู้ยืมเงินเก็บไว้เป็นหลักประกัน
  • FDHs ไม่ควรกู้เงิน และยืมเงินมากจนเกินไป FDHs ไม่ควรจ่ายเงินคืนให้กับตัวแทนจัดหางานด้วยการยืมเงิน
  • FDHs ควรเก็บเอกสารแสดงความเป็นตัวตน และ SEC ของตนไว้เอง และไม่ควรลงนามในเอกสาร หรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้
  • นายจ้าง และตัวแทนจัดหางาน ไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางการเงินของ FDHs
  • ภายใต้กฎหมายการกู้เงิน ระบุไว้ว่าบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินในฮ่องกงจะต้องได้รับ ใบอนุญาตด้านการให้กู้ยืมเงิน บุคคลใดที่ให้กู้ยืมหรือเสนอให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่า 48% ต่อปี นั้นมีความผิด และจะต้องถูกดำเนินคดี
  • สำหรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ให้กู้ยืมเงิน โปรดรายงานไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ