What's new
What's new

ข่าวประชาสัมพันธ์

(เผยแพร่เป็นภาษาจีน / ภาษาอังกฤษเท่านั้น)


มุมข่าวสาร

ฉบับล่าสุด
ข้อควรทราบสำหรับผู้ช่วยเหลือแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs)/ หรือนายจ้าง
Regulation on “Exemption from Migrant Worker Placement Fees” by the Indonesian Government
 • The regulation on “Exemption from Migrant Worker Placement Fees” promulgated by the Indonesian Government was implemented on 2 August 2021.
 • Starting from the implementation date, Indonesian nationals applying for the ten specified types of jobs overseas (including the post of domestic helper) will be subject to the regulation. The Indonesian Government has issued a cost structure to employment agencies in Indonesia.
 • Please click here for details and its cost structure.
FDHsจำเป็นจะต้องเปลี่ยนบัตรประจำตัวที่มีอยู่ในปัจจุบันตามระยะเวลาเรียกคืนภายใต้การเปลี่ยนบัตรประจำตัวทั่วราชอาณาจักร
 • การเปลี่ยนบัตรประจำตัวครอบคลุมถึงผู้ที่พักอาศัยอยู่ในฮ่องกงเพื่อรับจ้างทำงาน เช่น FDHs
 • FDHs และนายจ้าง จะต้องดูตามตารางวันที่เปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัว FDHs จะต้องเปลี่ยนบัตรประจำตัวที่มีอยู่ในปัจจุบันภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวัน เดือน ปีเกิดของ FDHs
 • FDHs อาจทำการนัดหมาย และกรอกแบบฟอร์มไว้ล่วงหน้าได้ที่ www.gov.hk/newicbooking หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อนเข้าไปที่ศูนย์การเปลี่ยนบัตรประจำตัวอัจฉริยะเพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเร็วขึ้น FDHs ยังสามารถโทรจองได้ที่ 2121 1234
 • FDHs จะต้องนำบัตรประจำตัวอัจฉริยะที่มีอยู่เดิมมาด้วยเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง
 • โปรดเข้าไปที่ www.smartid.gov.hk สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนบัตรประจำตัวทั่วราชอาณาจักร
FDHs ผู้มีหน้าที่ทำความสะอาดหน้าต่างด้านนอกอาคารโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
 • มาตรฐานของสัญญาการจ้างงาน (SEC) สำหรับ FDHs รวมอยู่ในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำความสะอาดหน้าต่างด้านนอกอาคารเพื่อป้องกันความปลอดภัยในการทำงานของ FDHs สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงที่แผ่นพับ "ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ - ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับการทำความสะอาดหน้าต่างนอกอาคาร" ภายใต้มาตรา "สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง"
 • ทั้งนายจ้าง และ FDHs มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายทั้งหมดในมาตรา
 • หากนายจ้างร้องขอให้ FDH ทำความสะอาดหน้าต่างนอกอาคารโดยฝ่าฝืนมาตราตามกฎหมาย FDH สามารถปฏิเสธคำร้องขอนั้นได้ ในกรณีที่สงสัยว่านายจ้างฝ่าฝืนสัญญา FDH สามารถขอความช่วยเหลือจากฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ของกรมแรงงานได้หากมีความจำเป็น โดยให้บริการประนีประนอมที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าช่วยเหลือทั้ง FDH และนายจ้างเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงาน
ผู้ให้กู้ยืมเงินเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจาก FDHs สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และบังคับให้ FDHs ยื่นหนังสือเดินทาง และสัญญาว่าจ้างให้ผู้ให้กู้ยืมเงินเก็บไว้เป็นหลักประกัน
 • FDHs ไม่ควรกู้เงิน และยืมเงินมากจนเกินไป FDHs ไม่ควรจ่ายเงินคืนให้กับตัวแทนจัดหางานด้วยการยืมเงิน
 • FDHs ควรเก็บเอกสารแสดงความเป็นตัวตน และ SEC ของตนไว้เอง และไม่ควรลงนามในเอกสาร หรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้
 • นายจ้าง และตัวแทนจัดหางาน ไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางการเงินของ FDHs
 • ภายใต้กฎหมายการกู้เงิน ระบุไว้ว่าบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินในฮ่องกงจะต้องได้รับ ใบอนุญาตด้านการให้กู้ยืมเงิน บุคคลใดที่ให้กู้ยืมหรือเสนอให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่า 60% ต่อปี นั้นมีความผิด และจะต้องถูกดำเนินคดี
 • สำหรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ให้กู้ยืมเงิน โปรดรายงานไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ข้อความที่สำคัญ