Links
Links

अध्यागमन विभाग

Hong Kong Police Force

ग्रिह मन्त्रालय विभाग (जाति सम्बन्ध इकाई)

भन्सार र शुल्क विभाग

(इएहरुले सेवाहरु सम्बन्धि गलत र भ्रमाक सूचना प्रदान गर्दा)

उपभोक्ता परिषद

(इएहरुको गुणस्तर सेवाको लागि)

स्वास्थ्य रक्षाको लागि केन्द्र

थप सूचनाको लागि, कृपया स्वास्थ्य रक्षाको लागि केन्द्रको वेभसाइट भ्रमण गर्नुहोस् l

समाज कल्याण विभाग

Water Supplies Department

Committee on Reduction of Salt and Sugar in Food

Environmental Campaign Committee

अन्य जानकारी

हंग कंगमा वाणिज्य महादुत (अंग्रेजी संस्करणकै क्रममा व्यवस्था गरीएको) :