Links
Links

แผนกตรวจคนเข้าเมือง

ตำรวจฮ่องกง

แผนกสุขอนามัยอาหารและสิ่งแวดล้อม

หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างแผนก

กรมกิจการภายใน

ศุลกากรและกรมสรรพสามิต

(สำหรับข้อมูลที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับบริการของ EAs )

สภาคุ้มครองผู้บริโภค

(เพื่อคุณภาพการบริการของ EAs )

ศูนย์คุ้มครองสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของศูนย์คุ้มครองสุขภาพ

สำนักงานสวัสดิการสังคม

กรมการจัดหาน้ำ

คณะกรรมการลดเกลือและน้ำตาลในอาหาร

คณะกรรมการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลอื่น

กงสุลใหญ่ในฮ่องกง (จัดเรียงตามลำดับเหมือนกับฉบับภาษาอังกฤษ) :