เอกสารประชาสัมพันธ์และสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประชาสัมพันธ์และสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ

สำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (ภาษาไทย)


สำหรับนายจ้าง (ภาษาอังกฤษ)


การประกาศทางทีวี (ภาษาอังกฤษ)


วัสดุต่าง ๆ โดยสังเขปการประกาศทางวิทยุ


สิ่งพิมพ์


อื่น ๆ


การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์