เอกสารประชาสัมพันธ์และสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประชาสัมพันธ์และสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งพิมพ์

Practical Guide for Employment of Foreign Domestic Helpers - What Foreign Domestic Helpers and Their Employers Should Know

คู่มือการปฏิบัติสำหรับการจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ - สิ่งที่ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติและนายจ้างควรทราบ

ต้องทราบถึงข้อผูกพันของคุณ เป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ และชาญฉลาด - คู่มือสำหรับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ต้องทราบถึงข้อผูกพันของคุณ เป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ และชาญฉลาด - คู่มือสำหรับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ผู้ช่วยที่บ้านของฉัน - จดหมายข่าวสำหรับนายจ้างของผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (Third Issue - December 2019)

ผู้ช่วยที่บ้านของฉัน - จดหมายข่าวสำหรับนายจ้างของผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

Third Issue (December 2019)

Other Issues

Important Advice from the Hong Kong Special Administration Region Government

คำแนะนำที่สำคัญจาก รัฐบาลในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

Leaflets on Do’s and Don’ts of foreigm domestic helpers, employers and employment agencies

แผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ นายจ้าง และตัวแทนจัดหางาน

Carefully select your Employment Agencies - Beware of employment traps

เลือกตัวแทนจัดหางานของคุณอย่างระมัดระวัง – โปรดระวังกลอุบายที่เกี่ยวกับการจ้างงาน

Tips for Employers of Foreign Domestic Helpers - The responsibilities of taking out employees' compensation insurance and providing free medical treatment

คำแนะนำสำหรับนายจ้างของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ – ความรับผิดชอบในการจ่ายประกันค่าชดเชย และให้การรักษาพยาบาลฟรีให้กับลูกจ้าง

Comic book on the Tips for Foreign Domestic Helpers and their Employers

หนังสือภาพการ์ตูนแสดงคำแนะนำสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ และนายจ้าง

Important Notes for Foreign Domestic Helpers and their Employers When Using the Service of Employment Agencies in Hong Kong

สิ่งสำคัญสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติและนายจ้างเมื่อใช้บริการบริษัทจัดหางานในฮ่องกง

Points to Note for Employers on Employment of Foreign Domestic Helpers

สิ่งที่ต้องบันทึกสำหรับนายจ้างในการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

Foreign Domestic Helpers - Rights and Protection under the Employment Ordinance

สิทธิของผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติและการคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติการจ้างงาน

A Concise Guide to the Employment Ordinance

A Concise Guide to the Employment Ordinance

Underpaying foreign domestic helpers is a serious offence

การจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติถือเป็นความผิดเป็นอันร้ายแรง

Foreign Domestic Helpers - Safety Requirements for Cleaning Outward-facing Windows

ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ – ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับการทำความ สะอาดหน้าต่างด้านนอก

เคล็ดลับด้านความปลอดภัย และสุขภาพสำหรับคนทำงานบ้าน

เคล็ดลับด้านความปลอดภัย และสุขภาพสำหรับคนทำงานบ้าน

Important Notes for Foreign Domestic Helpers and their Employers When Using the Service of Employment Agencies in Hong Kong

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับนายจ้าง และพนักงานเกี่ยวกับเงินชดเชยสำหรับการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน และโรคที่เกิดจากการทำงาน


อื่น ๆ

ตัวอย่างของสัญญาจ้างมาตรฐานสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านที่จ้างจากที่อื่นมาทำงานในฮ่องกง(หมายเหตุ: สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น สำหรับการสมัครขอวีซ่าทำงานของ FDHs กรุณาส่งแบบฟอร์ม I.D. 407 ซึ่งขอรับได้ที่กรมตรวจคนเข้าเมือง)

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าจ้างของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

Sample Receipt for Reimbursement of Processing Fees

Sample Leave Record of FDH

ตัวอย่างจดหมายยกเลิก สัญญาจ้างเรียกร้องโดยฝ่าย ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

ตัวอย่างจดหมายยกเลิกสัญญาจ้างโดย นายจ้างของผู้ช่วยแม่บ้าน

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าจ้างจากการยกเลิก/ครบกำหนดของสัญญาจ้าง


การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Wage

ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ - สิทธิ และความคุ้มครองภายใต้กฎหมายการจ้างงานเกี่ยวกับค่าจ้าง

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Rest days, Statutory holidays and Paid annual leave

ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ - สิทธิ และความคุ้มครองภายใต้กฎหมายการจ้างงานเกี่ยวกับวันหยุด วันหยุดตามกฎหมาย และวันลาประจำปีที่ได้รับค่าจ้าง

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Rest days, Statutory holidays and Paid annual leave

หน้าที่ของผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ


วิดีโอ

Fสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

สำนักงานจัดหางาน

ค่าแรงขั้นต่ำที่อนุญาต

การยกเลิกสัญญา

การจ้างงานที่ผิดกฎหมาย

สัญญาจ้างมาตรฐาน

สำหรับนายจ้าง

การเลือกบริษัทจัดหางาน

ค่าแรงขั้นต่ำที่อนุญาต

การยกเลิกสัญญาและการต่อสัญญา

การจ้างงานที่ผิดกฎหมาย

การประกาศทางทีวี

การเคารพและปฏิบัติตามหน้าที่

คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเมื่อทำความ สะอาดกระจก


การประกาศทางวิทยุการเคารพและปฏิบัติตามหน้าที่


คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเมื่อทำความ สะอาดกระจก


การจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติถือเป็นความผิดเป็นอันร้ายแรง


มาตรฐานกฎหมายการจ้างงานสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ


วัสดุต่าง ๆ โดยสังเขป


บทสรุปเกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงาน และประเด็นอื่น ๆ ที่ควรทราบสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติที่ทำงานในฮ่องกง (Chinese version is coming soon.)