เอกสารประชาสัมพันธ์และสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประชาสัมพันธ์และสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งพิมพ์

Be Prepared for Employment in Hong Kong - A Handbook for Foreign Domestic Helpers

เตรียมพร้อมสำหรับการจ้างงานในฮ่องกง - คู่มือสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

ต้องทราบถึงข้อผูกพันของคุณ เป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ และชาญฉลาด - คู่มือสำหรับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ต้องทราบถึงข้อผูกพันของคุณ เป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ และชาญฉลาด - คู่มือสำหรับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

Practical Guide for Employment of Foreign Domestic Helpers - What Foreign Domestic Helpers and Their Employers Should Know

คู่มือการปฏิบัติสำหรับการจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ - สิ่งที่ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติและนายจ้างควรทราบ

อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ – สําหรับทั้งนายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ใหม่ อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ – สําหรับทั้งนายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ - สําหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ใหม่ อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ - สําหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ – สําหรับนายจ้าง

ใหม่ อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ – สําหรับนายจ้าง

ชุดข้อมูลสําหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ชุดข้อมูลสําหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ชุดข้อมูลสําหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (QR code)

ชุดข้อมูลสําหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (QR code)

ชุดข้อมูลสําหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ชุดข้อมูลสําหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ชุดข้อมูลสําหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (QR code)

ชุดข้อมูลสําหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (QR code)

Important Advice from the Hong Kong Special Administration Region Government

คำแนะนำที่สำคัญจาก รัฐบาลในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

Leaflets on Do’s and Don’ts of foreigm domestic helpers, employers and employment agencies

แผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ นายจ้าง และตัวแทนจัดหางาน

Carefully select your Employment Agencies - Beware of employment traps

เลือกตัวแทนจัดหางานของคุณอย่างระมัดระวัง – โปรดระวังกลอุบายที่เกี่ยวกับการจ้างงาน

Tips for Employers of Foreign Domestic Helpers - The responsibilities of taking out employees' compensation insurance and providing free medical treatment

คำแนะนำสำหรับนายจ้างของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ – ความรับผิดชอบในการจ่ายประกันค่าชดเชย และให้การรักษาพยาบาลฟรีให้กับลูกจ้าง

Comic book on the Tips for Foreign Domestic Helpers and their Employers

หนังสือภาพการ์ตูนแสดงคำแนะนำสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ และนายจ้าง

ผู้ช่วยที่บ้านของฉัน - จดหมายข่าวสำหรับนายจ้างของผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (Issue 6 - Sep 2021)

ผู้ช่วยที่บ้านของฉัน - จดหมายข่าวสำหรับนายจ้างของผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

Important Notes for Foreign Domestic Helpers and their Employers When Using the Service of Employment Agencies in Hong Kong

สิ่งสำคัญสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติและนายจ้างเมื่อใช้บริการบริษัทจัดหางานในฮ่องกง

Points to Note for Employers on Employment of Foreign Domestic Helpers

สิ่งที่ต้องบันทึกสำหรับนายจ้างในการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

Foreign Domestic Helpers - Rights and Protection under the Employment Ordinance

สิทธิของผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติและการคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติการจ้างงาน

A Concise Guide to the Employment Ordinance

คู่มือฉบับย่อสำหรับกฎหมายการจ้างงาน

Underpaying foreign domestic helpers is a serious offence

การจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติถือเป็นความผิดเป็นอันร้ายแรง

Important Notes for Foreign Domestic Helpers and their Employers When Using the Service of Employment Agencies in Hong Kong

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับนายจ้าง และพนักงานเกี่ยวกับเงินชดเชยสำหรับการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน และโรคที่เกิดจากการทำงาน

Foreign Domestic Helpers - Safety Requirements for Cleaning Outward-facing Windows

ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ – ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับการทำความ สะอาดหน้าต่างด้านนอก


Health Tips


เอกสารตัวอย่าง

ตัวอย่างของสัญญาจ้างมาตรฐานสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านที่จ้างจากที่อื่นมาทำงานในฮ่องกง(หมายเหตุ: สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น สำหรับการสมัครขอวีซ่าทำงานของ FDHs กรุณาส่งแบบฟอร์ม I.D. 407 ซึ่งขอรับได้ที่กรมตรวจคนเข้าเมือง)

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าจ้างของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินสำหรับการเบิกเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

ตัวอย่างของบันทึกการลางานของ FDH

ตัวอย่างจดหมายยกเลิก สัญญาจ้างเรียกร้องโดยฝ่าย ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

ตัวอย่างจดหมายยกเลิกสัญญาจ้างโดย นายจ้างของผู้ช่วยแม่บ้าน

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าจ้างจากการยกเลิก/ครบกำหนดของสัญญาจ้าง


การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Wage

ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ - สิทธิ และความคุ้มครองภายใต้กฎหมายการจ้างงานเกี่ยวกับค่าจ้าง

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Rest days, Statutory holidays and Paid annual leave

ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ - สิทธิ และความคุ้มครองภายใต้กฎหมายการจ้างงานเกี่ยวกับวันหยุด วันหยุดตามกฎหมาย และวันลาประจำปีที่ได้รับค่าจ้าง

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Rest days, Statutory holidays and Paid annual leave

หน้าที่ของผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ


วิดีโอ

สำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ชุดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติที่กำลังทำงานในฮ่องกง

การทำงานเป็นผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติในฮ่องกง

ทำความรู้จักฮ่องกง

การไปทำงานที่ฮ่องกง

การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในฮ่องกง

การทำงานในฮ่องกง

การคุ้มครองตามกฎหมายการจ้างงาน

การคุ้มครองภายใต้เอกสารข้อตกลงการจ้างงานมาตรฐาน

สวัสดิการรักษาพยาบาลและการชดเชยเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการทำงาน

การปรับตัวเข้ากับนายจ้าง

การสิ้นสุดหรือการยกเลิกสัญญาจ้าง

ข้อจำกัดของการพำนักในการต่อหรือยกเลิกสัญญา

การขอความช่วยเหลือและการสนับสนุน

สำหรับนายจ้าง

การเลือกบริษัทจัดหางาน

ค่าแรงขั้นต่ำที่อนุญาต

การยกเลิกสัญญาและการต่อสัญญา

การจ้างงานที่ผิดกฎหมาย

การประกาศทางทีวี

Building a harmonious relationship between employers and foreign domestic helpers

การเคารพและปฏิบัติตามหน้าที่

คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเมื่อทำความ สะอาดกระจก


การประกาศทางวิทยุBuilding a harmonious relationship between employers and foreign domestic helpers


การเคารพและปฏิบัติตามหน้าที่


คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเมื่อทำความ สะอาดกระจก


การจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติถือเป็นความผิดเป็นอันร้ายแรง


มาตรฐานกฎหมายการจ้างงานสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ


วัสดุต่าง ๆ โดยสังเขป


บทสรุปเกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงาน และประเด็นอื่น ๆ ที่ควรทราบสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติที่ทำงานในฮ่องกง