มุมผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ
มุมผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

การให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ข่วยแม่บ้านต่างชาติ

วันที่
สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
9 มิถุนายน 2024
Central and Western District Promenade (Central Section)
ผู้ช่วยแม่บ้าน
23 มิถุนายน 2024
Chater Garden
ผู้ช่วยแม่บ้านฟิลิปปินส์


Lai Chi Kok Park
Lai Chi Kok Park
Victoria Park
Victoria Park
Victoria Park
Victoria Park

Victoria Park
Victoria Park
Carpenter Park
Carpenter Park
Statue Square Gardens
Statue Square Gardens

 

สิ่งที่คุณควรรู้ขณะทำงานในฮ่องกง

สิทธิแรงงานของคุณ

 • คุณมีสิทธิได้วันพักอย่างน้อย 1 วันในทุก 7 วัน วันหยุดตามกฎหมายและวันหยุดประจำปีโดยได้รับค่าจ้างนายจ้างไม่สามารถบังคับให้คุณทำงานในวันพักและวันหยุดของคุณหรือทำงานในรูปแบบของการชำระเงินแก่คุณแทนการอนุญาตให้หยุดตามวันหยุดตามกฎหมาย

 • คุณควรได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนตามที่ระบุในสัญญาของคุณ (ซึ่งไม่ควรจะน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่อนุญาต เมื่อลงนามในสัญญา) และไม่เกิน 7 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง

 • คุณจะได้รับอาหารฟรีหรือตามตัวเลือกของนายจ้างของคุณ เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร ในระหว่างการจ้างงาน

 • คุณจะต้องทำงานและพักอยู่ในที่พักของนายจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญาตลอดช่วงระยะเวลาการจ้างงาน นายจ้างของคุณต้องจัดที่พักให้คุณฟรีพร้อมความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมแก่คุณ

 • นายจ้างของคุณจะต้องให้ตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางมาจากภูมิลำเนาของคุณสู่ฮ่องกงก่อนเริ่มการทำสัญญา และเมื่อเสร็จสิ้น / ยกเลิกสัญญา คุณจะได้รับตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของคุณ

 • คุณจะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีระหว่างการจ้างงานในฮ่องกง ไม่ว่าการเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นจาก / ระหว่างการทำหน้าที่ของคุณก็ตาม

คำถามที่ถามบ่อย ๆ

เตรียมพร้อมสำหรับการจ้างงานในฮ่องกง - คู่มือสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ
สิทธิแรงงานของคุณ


สำนักงานจัดหางาน

 • รัฐบาลของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงไม่ได้กำหนดว่าผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติต้องได้รับการจ้างงานจากบริษัทจัดหางาน (EAs) แต่รัฐบาลของคุณอาจมีข้อกำหนดดังกล่าว โปรดปรึกษาตัวแทนกงสุลของรัฐบาลของคุณในฮ่องกงหากคุณมีคำถามใด ๆ

 • ตามกฎหมาย ผู้ใดก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะให้บริการจัดหางานจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมแรงงาน คุณควรตรวจสอบว่า EA มีใบอนุญาตที่ถูกต้องก่อนที่จะใช้บริการ คุณสามารถตรวจสอบได้ทางออนไลน์โดยคลิกที่นี่ (ภาษาจีน / อังกฤษเท่านั้น).

 • EA ของคุณถูกห้ามให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หากเกี่ยวกับการบรรจุงานนอกเหนือไปจากค่านายหน้าตามที่กำหนด (ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 10% ของเงินเดือนเดือนแรกหลังจากบรรจุงานสำเร็จ) เพื่อป้องกันตัวคุณเอง คุณควรจะเก็บใบเสร็จรับเงินจาก EAs หลังจากที่คุณได้จ่ายเงินค่านายหน้าแล้ว

 • หากคุณสงสัยว่าตัวเองถูกเรียกเก็บเงินเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดโดย EA คุณควรรายงานไปที่ EAA โดยเร็วที่สุด

 • หลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับบริษัทจัดหางาน (ภาษาจีน / อังกฤษเท่านั้น)


ป้องกันตัวคุณเอง

 • ไม่มีใคร (รวมถึงนายจ้างของคุณหรือ EA ของคุณ) สามารถบังคับให้คุณต้องมอบเอกสารประจำตัวส่วนบุคคลของคุณได้ (เช่นบัตรประจำตัวฮ่องกง หนังสือเดินทาง ฯลฯ ) ทรัพย์สิน (เช่นบัตร ATM ของธนาคาร) หรือสิ่งพิมพ์ / เอกสารเกี่ยวกับสิทธิของคุณ ฯลฯ

 • คุณไม่ควรลงนามในเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจเนื้อหาหรือไม่เห็นด้วย

 • EA ของคุณไม่ควรขอให้คุณกู้เงินเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมบริการบริษัทหรือค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

 • คุณไม่ควรตกลงยอมรับคำขอจากนายจ้างหรือ EA ของคุณในการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในสัญญาของคุณ (เช่นค่าจ้างของคุณ ที่อยู่ตามสัญญจ้าง) คุณอาจจะต้องถูกลงโทษสำหรับความผิดในการกระทำดังกล่าว
Protect yourself


ขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหน?

 • หากคุณถูกทำร้ายร่างกาย คุณควรจะโทรเรียกตำรวจที่ "999"

 • หากคุณไม่ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนและได้รับไม่ตรงเวลา ไม่ได้รับอนุญาตให้มีวันหยุดพักและวันหยุดหรือสงสัยว่าสิทธิแรงงานของคุณถูกละเมิด คุณควรติดต่อกรมแรงงานผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • โทร 2157 9537 (ใช้หมายเลข “1823”) หรือส่งข้อความมาหาเราทางออนไลน์
  • เยี่ยมชมกองแรงงานสัมพันธ์ของเราเพื่อขอคำปรึกษาและบริการประนีประนอมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการถูกกระทำรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงภายในบ้านและ/หรือวิกฤตรุนแรงอื่นๆภายในบ้าน.กรุณาโทรติดต่อสายด่วนศูนย์แก้ไขปัญหาความรุนแรง 24 ชั่วโมง ของโรงพยาบาล ตั้ง หวา (Tung Wah Group of Hospitals) ที่หมายเลข 18281. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ คลิ๊ก ที่นี่.

 • หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งครรภ์โดย ไม่ได้วางแผน กรุณาโทรติดต่อ งานสวัสดิการสังคม ที่สายด่วนหมายเลข 2343 2255. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ คลิ๊ก ที่นี่.

 • ติดต่อกงสุลใหญ่ของรัฐบาลของท่านในฮ่องกง (จัดเรียงตามลำดับเหมือนกับฉบับภาษาอังกฤษ)


ความต้องการเรื่องภาษาเป็นกรณีพิเศษ

 • บริการแปลภาษาจะถูกจัดเตรียมไว้ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้โดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา นอกจากนี้ หากคุณต้องการ คุณสามารถพาล่ามของคุณมาได้เมื่อคุณมาขอรับบริการประนีประนอมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรมแรงงาน