Foreign Domestic Helpers' Corner Foreign Domestic Helpers' Corner

පිළිගැනීමේ පණිවිඩය

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් හොංකොං හි සේවය කරන විගමනික ගෘහ සේවකයින්ට අවශ්‍ය තොරතුරු මෙන්ම ඔවුන්ට හා ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයන්ට විගමනික ගෘහ සේවක ආගමනය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති, කම්කරු නීතියට අදාළ අයිතින් හා වගකීම් වලට සම්බන්ධ ප්‍රකාශන හා ගෘහස්ථ සේවකයින් බඳවා ගැනීමට අදාළ ප්රමිතිගත සේවක ගිවිසුම ඔබට ලබා ගත හැක. විගමනික ගෘහ සේවකයින් මෙන්ම ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයන්ද ගිවිසුමකට එළඹීමට පෙර හෝ සේවා කාලය තුල මෙම වෙබ් අඩවිය හා අදාළ වෙනත් තොරතුරු පරිහරණය කිරීම යෝග්‍ය වේ.

රැකියා නියෝජිත ආයතන (EA) හරහා විගමනික ගෘහ සේවකයින් බඳවා ගැනීම හෝ රැකියාවක් සොයා ගැනීම හොංකොං විශේෂ ප්‍රාදේශීය පරිපාලන රජය යටතේ අනිවාර්ය නොවුණද හොංකොං ජනතාව අතර එය සුලභ ය. නමුත් විගමනික ගෘහ සේවකයින්ගේ රටවල එවැනි අවශ්‍යතාවයන් තිබිය හැකි අතර ඒවා රටින් රටට වෙනස් විය හැක.කියා නියෝජිත ආයතන (EA) හා කටයුතු කිරීමේ තොරතුරු ඇතුලත් කොටස කියවා ඔවුන්ගේ සේවය ලබා ගන්නා අවස්ථාවකදී එය සැලකිල්ලට ගැනීමට කටයුතු කිරීම දෙපාර්ශවයටම සුදුසු වේ. ඔවුන්ට වෙබ් පිටුවේ ඇති සෙවීම් යන්ත්‍රය හරහා හොංකොං හි අනුමත බලපත්‍රයක් සහිත සේවක නියෝජිත ආයතනක් සොයා ගත හැක.

ගෘහස්ථ සේවක තනතුරක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අදාළ සුදුසුකම් විස්තර හා ක්‍රමවේද දැන ගැනීමට ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

නවතම තොරතුරු
    


COVID-19 හා සම්බන්ධ වැදගත් පණිවිඩ


විදේශීය ගෘහ සහායකයින් සඳහා නවතම අභ්‍යන්තර පාලන සහ පරීක්ෂණ විධිවිධාන

ක්ලික් කරන්න මෙන්න සඳහා නවතම මාධ්ය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන්ගේ පරීක්ෂණ අවශ්යතා ගැන දැන ගැනීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න හොංකොං වල වැඩට එනවා

කොරෝනාවයිරසය රෝග 2019 - නිතර අසන ප්රශ්න සම්බන්ධයෙන් විදේශ දේශීය කාරයෙක්

කොරෝනා වයිරස් රෝගය 2019 (COVID-19) සම්බන්ධ සේවා යෝජකයින්ගේ සහ සේවකයින්ගේ බැඳීම් සහ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න.

නියුමෝනියාව හා ශ්වසන ආසාදන වැළැක්වීම පිළිබඳ සෞඛ්‍ය උපදෙස් සඳහා FDHs හා සේවා යෝජකයන්ට “COVID-19 තේමාත්මක වෙබ් අඩවිය” (www.coronavirus.gov.hk/) ගවේෂණය කළ හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවියේ චීන, ඉංග්‍රීසි, ටැගලොග්, භාෂා ඉන්දුනීසියා, තායි, හින්දි, සිංහල, බෙංගාලි, නේපාල සහ උර්දු යන භාෂාවලින් තොරතුරු අඩංගු වේ.

අවසාන සමාලෝචන දිනය 31 January 2023

COVID-19 සඳහා එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන 

මාර්ගගත වේලාවන් වෙන්කරවා ගැනීම් හෝ වෙනත් විස්තර සඳහා, කරුණාකර එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහනට අදාල නම් කරන ලද වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න (www.covidvaccine.gov.hk). මෙම වෙබ් අඩවියෙහි චීන, ඉංග්‍රීසි, තාගාලොග්, ඉන්දුනීසියානු, තායි, හින්දි, සිංහල, බෙංගාලි, නේපාලි සහ උර්දු යන භාෂාවලින් තොරතුරු අඩංගු වේ.


අවසාන සමාලෝචන දිනය 29 August 2022

වෙනත් අදාළ තොරතුරු

COVID-19: Sickness Allowance and Employment Protection

The Employment (Amendment) Ordinance 2022 came into operation on 17 June 2022. It strengthens the protection of the employment rights and benefits of employees when they are absent from work due to their compliance with a specific anti-epidemic requirement with a movement restriction. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha has been a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2023.1.19 

Government cancels arrangement of issuing isolation orders

The Government today (January 19) said that, following three years of COVID-19 epidemic in Hong Kong, with the ever evolvement of the virus and Omicron becoming the predominating variant, coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system and the handling capacity of society as a whole, the risk posed by COVID-19 to local public health has apparently altered. Considering the balance between infection risks and resumption of economic and livelihood impetus, the Government decided to cancel the arrangement of issuing isolation orders to infected persons according to the Prevention and Control of Disease Regulation (Cap. 599A) from January 30.

...

The Government today (January 19) said that, following three years of COVID-19 epidemic in Hong Kong, with the ever evolvement of the virus and Omicron becoming the predominating variant, coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system and the handling capacity of society as a whole, the risk posed by COVID-19 to local public health has apparently altered. Considering the balance between infection risks and resumption of economic and livelihood impetus, the Government decided to cancel the arrangement of issuing isolation orders to infected persons according to the Prevention and Control of Disease Regulation (Cap. 599A) from January 30.

Epidemic analysis

As observed from the fifth wave of the epidemic triggered by the Omicron variant since 2022, there were two peaks in early and end last year. Even though the Government has steadily adjusted the anti-epidemic measures since mid last year, including the gradual relaxation of social distancing measures and adjustment of testing and quarantine arrangements for inbound travellers, Hong Kong could still ride out the peak from the end of last year till now.

The number of cases tested positive in recent days has moderated gradually from the peak of about 30 000 cases on December 31 last year to only 3 793 cases on January 18 this year, while the proportion of death cases are remarkably lower compared to the peak in February and March last year. The public healthcare system has not been severely threatened. The following three factors could be concluded:

(1) The current overall second- and third-dose COVID-19 vaccination rates in Hong Kong have reached 93 per cent and 84 per cent respectively. With the immunity brought by a large amount of infected persons since the fifth wave of the epidemic, an effective vaccination rate equivalent to that of having received the third dose has reached around 95 per cent. The hybrid immunity barrier against COVID-19 in the overall community is very strong, and people who have completed vaccination have presented only mild symptoms after infection with Omicron variant.

(2) The public hospitals established effective contingency plans, together with the assistance of private hospitals and the prevalent use of telemedicine services and COVID-19 antiviral drugs, the general anti-epidemic capability of the healthcare system has strengthened.

(3) The anti-epidemic knowledge and experience of the general public accumulated considerably in the past three years, while the ability to prevent and handle infected cases of members of the public and residential care homes (RCHs) was enhanced.

To continue the gradual resumption to normalcy of society, the management and handling of the epidemic could be progressed to a new stage and mode by changing compulsory isolation regulations to self-decision by the public. The Government will cancel the compulsory isolation arrangement for infected persons, and advice on health measures would instead be issued to them. Apart from that, the Government will adjust the scope of target groups for free nucleic acid testing services at community testing centres/stations, including the termination of free testing provided for persons undergoing voluntary testing at appropriate times according to the situation, and to focus resources in protecting high-risk premises and groups in need of regular nucleic acid testing.

Nonetheless, as COVID-19 still brings risk and pressure to the community, especially among the young and old, as well as the healthcare system, and as there is still uncertainty in global epidemic situation, the Emergency Response Level for the COVID-19 epidemic will be maintained until further notice. The Government will also encourage members of the public who are in need of testing or are symptomatic to conduct rapid antigen tests (RATs) on their own or to seek medical attention as soon as possible.

Arrangement of cancelling of isolation orders

Starting from January 30, the Health Officer will no longer issue isolation orders to infected persons according to Cap. 599A. All persons tested positive (including by nucleic acid and RATs) are not required to report and provide personal particulars via the online platforms of the Centre for Health Protection (CHP) of the Department of Health (DH). The "Declaration System for Individuals Tested Positive for COVID-19 Using Rapid Antigen Test"(www.chp.gov.hk/ratp), the "Online self-reporting for COVID-19 patient"(www.chp.gov.hk/cdpi), as well as the relevant automatic telephone voice registration system (183 6119) will also cease operation on the same day.

Meanwhile, the Health Officer will cancel the active isolation orders issued by that time. In other words, those who are currently under isolation at designated premises including their places of residence or isolation facilities will no longer be required to continue their isolation starting from January 30. The Government will arrange for those staying in the isolation facilities to leave in an orderly manner and gazette the notice of relevant cancellation arrangements. In view of the aforementioned adjustments, the Government will also suspend the distribution of anti-epidemic kits to confirmed cases.

Health advice to infected persons

Members of the public who tested positive are advised to take the various advice on health measures for preventing respiratory diseases. They should: observe personal hygiene; reduce contacts with household members without wearing masks; open windows to ensure adequate ventilation of the unit; as well as clean and disinfect household environment every day.

For infected persons who belong to high-risk groups or develop obvious symptoms (e.g. fever, cough, shortness of breath, vomiting and diarrhoea), they should seek medical attention as soon as possible to obtain timely treatment. Symptomatic persons should stay at home for rest and avoid going out, while asymptomatic persons can go out on their will or go to work. To protect the young, students who have tested positive should not attend schools until they have tested negative by RATs. Infected persons should wear well-fitting surgical masks, KF94, KN95 masks, or respirators (such as N95 masks) during the first five days after testing positive. They should avoid having contact with high-risk individuals or having meals with other people at the same table. They should not go to crowded places or attend mass gatherings to lower the risk of transmission. Infected persons should observe their own health condition at all times, and seek medical attention as soon as possible if symptoms develop or worsen. As the Government will no longer issue isolation orders, those who do not feel well and in need of sick leave certificates should seek medical attention from a registered medical practitioner or Chinese medicine practitioner. Doctors will issue sick leave certificates and prescribe with prudence COVID-19 oral drugs to patients according to their clinical situation. People tested positive without symptoms should avoid going to public hospitals or general out-patient clinics with a view to preserving valuable public healthcare service capacity for those in need.

Arrangement on community isolation facilities

Having considered that some infected persons may wish to stay at the community isolation facilities (CIF) to minimise the risk of spreading COVID-19 in the household if their living environment is crowded or their household members fall into high-risk groups, the CIFs will remain in operation for a short period of time for use by Hong Kong residents. Recently infected persons who are Hong Kong residents and need to stay at CIFs may contact the Fire Services Department (Whatsapp platform: 5233 2939; Email: fsd_cif@hkfsd.gov.hk; WeChat: fsd_cif) for transfer arrangement if needed and can stay at the CIF for up to seven days. If they choose to leave the CIF earlier, negative results by RATs are not required but they cannot return to the CIF once they have left. Separately, residents at residential care homes who are infected and have received less than three doses of vaccine can be arranged to stay at the holding centres managed by the Social Welfare Department where care services are available. Residents who develop serious symptoms, regardless of the number of vaccine doses they have received, will be assessed by healthcare professionals based on their symptoms and conditions and be sent to hospitals for treatment if needed. The above transitional arrangement of CIFs and holding centres will last until February 28.

Reporting criteria and monitoring of viruses

Starting from January 30, the Government will revise the reporting criteria of COVID-19 under which doctors only need to report to the CHP death cases and severe cases. The CHP will issue letters to all doctors to inform them of the arrangement. As regards the monitoring of the epidemic and disseminating related information, the CHP will upload onto the "COVID-19 Thematic Website" (www.coronavirus.gov.hk) every day the number of specimens that tested positive by nucleic acid tests as well as the number of death cases reported by doctors and hospitals in lieu of the current practice of issuing press releases. Acting upon the World Health Organization (WHO)'s advice, the CHP will continue to monitor the development of the COVID-19 mutant strains by monitoring the surveillance data of sewage samples collected by the Environmental Protection Department in various districts and conducting COVID-19 genetic testing for in-patients. Relevant data will be reported to the WHO regularly. Together with the general out-patient clinics and private medical practitioners under the sentinel surveillance system, the CHP will monitor the weekly number of patients seeking medical consultation after being infected with COVID-19. Such surveillance data will be shared with doctors under the sentinel surveillance system.


2022.12.29

Government adjusts local anti-epidemic measures

With a view to enabling citizens to resume their normal daily lives in a continuous and orderly manner, in light of the epidemic development and relevant risks assessment by the Department of Health (DH), the Government announced on December 28 that local anti-epidemic measures will be further adjusted starting from December 29, including removing definition of close contacts and ceasing issuance of quarantine orders, removing the Vaccine Pass requirement, lifting social distancing measures except mask-wearing, adjusting testing arrangements and maintaining local healthcare services.

...

With a view to enabling citizens to resume their normal daily lives in a continuous and orderly manner, in light of the epidemic development and relevant risks assessment by the Department of Health (DH), the Government announced on December 28 that local anti-epidemic measures will be further adjusted starting from December 29, including removing definition of close contacts and ceasing issuance of quarantine orders, removing the Vaccine Pass requirement, lifting social distancing measures except mask-wearing, adjusting testing arrangements and maintaining local healthcare services.

The adjustments that will come into effect from 0.00am on December 29 include –

Removing the definition of close contacts and ceasing issuance of quarantine orders

Following three years of epidemic in Hong Kong, the community immunity against COVID-19 has reached a very high level due to the increased vaccination and infection rates during the fifth wave of epidemic. Coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system, the risk posed by COVID-19 to local public health has changed.

The large number of infected cases in the community not only makes it difficult to define close contacts, but also greatly increases the social costs of quarantine orders in anti-epidemic efforts. In order to further resume social and economic activities and restore normal lives of citizens, the Government decided to cease the quarantine arrangements for close contacts (including household members living with the infected persons) and not to define close contacts and issue quarantine orders to them. In other words, household members of infected persons will not be subject to mandatory quarantine and testing and they can go out on their will. The DH will issue relevant health advice with a view to reducing the transmission risk, including advising them to conduct rapid antigen tests (RATs) daily until Day 5 on a voluntary basis (the day following testing or collection of sample by the infected household member is counted as Day 1; if there is no such testing or sample collection record, the day that the infected household member receives the positive test result is counted as Day 1) and self-monitor their health conditions.

Meanwhile, the Health Officer will cancel the quarantine orders issued earlier. In other words, those who are currently under quarantine at their places of residence or quarantine facilities will no longer be required to continue their quarantine starting from December 29. The Government will arrange for those staying in the quarantine facilities to depart in an orderly manner and gazette the notice of relevant cancellation arrangements.

In view of the aforementioned adjustments, the Government will suspend the distribution of anti-epidemic kits to close contacts starting from December 29, and cease to announce the infection status of senior officials and staff of their offices.

A Government spokesperson emphasised that the existing isolation arrangement for infected persons remains unchanged for now, and the Government will continue to distribute anti-epidemic kits to them. The Government will closely monitor the local epidemic development and make reference to the latest development of isolation arrangements for persons infected with COVID-19 (particularly for infected persons who are asymptomatic) around the world to adjust relevant measures in Hong Kong in a timely manner.

Lifting the Vaccine Pass requirement

Since the launch of the Vaccine Pass, it has effectively encouraged citizens to get vaccinated and raised the vaccination rate. The second and third dose vaccination rates have increased substantially from 71 per cent and 23 per cent in late February this year to the current 93 per cent and 83 per cent respectively, building a strong immunity barrier for Hong Kong. Taking into account that the third dose vaccination rate plus the effective vaccination rate equivalent to having received three doses has reached 94 per cent, the Government will remove the statutory Vaccine Pass requirement under the Prevention and Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599L), including the Provisional Vaccine Pass arrangement currently applicable to inbound travellers.

The spokesman stressed that COVID-19 vaccines are highly effective in preventing severe cases and deaths from infection. The Government will continue to encourage and provide convenience to citizens who have not received suitable doses of vaccine to get vaccinated as early as possible, in particular high-risk persons such as the elderly and the young.

Lifting social distancing measures except mask-wearing

On the premise of safeguarding public health, the Government has been striving to balance the social and economic needs in suitably adjusting social distancing measures such that citizens' daily lives may resume normal in an orderly manner.

Considering the latest epidemic development and citizens' aspiration for resuming normal daily lives, starting from December 29, the Government will lift all social distancing measures except mask-wearing, including the restrictions and requirements in relation to the operation of catering business premises and scheduled premises under the Prevention and Control of Disease (Requirements and Directions) (Business and Premises) Regulation (Cap. 599F), (e.g. the maximum number of persons allowed in each group, distancing requirements between groups, closure of facilities such as steam and sauna facilities, requirements for staff of premises to undergo RATs, etc.), and restriction in relation to group gatherings in public places under the Prevention and Control of Disease (Prohibition on Gathering) Regulation (Cap. 599G).

At this stage, however, the Government will maintain the mandatory mask-wearing requirements under the Prevention and Control of Disease (Wearing of Mask) Regulation (Cap. 599I). This means that citizens are required to continue to wear a mask in accordance with the existing requirements when they are on public transport carriers, in specified public places, and at catering business premises and scheduled premises under Cap. 599F. In accordance with existing requirements, persons are allowed not to wear masks if they are present in outdoor public places in country parks and special areas as defined in section 2 of the Country Parks Ordinance (Cap. 208). Details of the mask-wearing requirements applicable to catering business premises and scheduled premises are set out in Annex. The Government will review the relevant requirements from time to time and make timely announcements on the latest adjustments.

Wearing mask is an effective measure to prevent the transmission of various respiratory viruses while protecting the wearer and others. Particularly, Hong Kong is facing the winter surge of influenza, so it is imperative to prevent citizens from coinfection of COVID-19 and influenza which would result in severe conditions. Mask-wearing would also help safeguard the healthcare system in Hong Kong.

Enhancing testing arrangements and protecting target groups

The Government will continue to endeavour to protect target groups. Apart from patients in public hospitals, special attention is also given in protecting persons in residential care homes and schools so as to reduce their health risk caused by virus transmission.

For residential care homes, various existing testing arrangements will be maintained. All staff members of residential care homes for the elderly (RCHEs) and residential homes for persons with disabilities (RCHDs) are required to conduct RATs daily and undergo a nucleic acid test every two days, with a view to protecting the residents of RCHEs and RCHDs.

The Education Bureau will assess the vaccination situation in schools for reviewing and adjusting the arrangements for conducting RATs, and discuss with schools and seek advice from the Centre for Health Protection.

The Government will suspend the issuance of daily compulsory testing notices for residential buildings. Nevertheless, some 80 community testing centres and stations (CTC/CTSs) in various districts across the city will continue to provide nucleic acid testing services for members of the public, including free nucleic acid testing service for persons undergoing voluntary testing; as well as self-paid nucleic acid testing service for persons who need to obtain test results (such as certifications for travelling purpose).

Maintaining local healthcare services

The Government will make every effort in protecting local healthcare system and resources and ensure that Hong Kong residents in need will be accorded priority in receiving medical services and drugs. The Hospital Authority (HA) will continue to strengthen its emergency response and medical systems to ensure the efficient utilisation of resources and to improve its handling capacities. Eligible Persons (EP) who are infected will have the priority to receive medical services and drugs.

Starting from December 29, Non-eligible Persons (NEP) (such as non-Hong Kong residents and travellers, etc.) will not be able to receive services at the designated clinics and through tele-consultation services provided by the HA. While the Accident and Emergency Departments of the HA will still provide urgent treatment and services to NEP with genuine urgent medical needs, they are required to pay for the treatment fees according to the established mechanism to be gazetted, which are calculated by costs and at a higher rate than those applicable to EP. If COVID-19 oral drugs (e.g. Paxlovid and Molnupiravir) are prescribed in the treatment process, the non-eligible COVID-19 patients are also required to pay for the relevant drugs.

Private hospitals and clinics have already been allocated COVID-19 oral drugs through the DH and the HA. The Government urges private hospitals and clinics to provide medical services to patients, in order to alleviate the load on the public healthcare system. Moreover, private medical institutions can order the two COVID-19 oral drugs directly from the relevant drugs manufacturers. Non-eligible COVID-19 patients should receive treatment and be prescribed relevant drugs directly from private medical institutions.

The spokesperson emphasised that there is sufficient stock of drugs within the public healthcare system for prescription to COVID-19 patients (including medicine containing paracetamols and the aforementioned oral drugs, etc.). The DH and the HA are also increasing their procurement volumes and will streamline the distribution arrangement to ensure that there are sufficient medical resources to meet local needs.

As regards COVID-19 vaccines, it has all along been the Government's policy objective to ensure sufficient supply of vaccines under the Government's vaccination programme. Hong Kong residents have already been accorded priority to receive free Comirnaty bivalent vaccine and the paediatric and toddler formulation of the Comirnaty vaccine. For Comirnaty ancestral strain and the Sinovac vaccines, only non-Hong Kong residents who can prove to have met the specified staying requirement (i.e. staying for at least 30 days) are eligible for receiving the relevant vaccines as boosters free of charge.

In addition, it is expected that non-Hong Kong residents would be able to receive Comirnaty bivalent vaccine at private medical institutions at their own expense in the near future. Vaccination for non-Hong Kong residents is provided by the private market and under a system separate from the Government's procurement. The Government will closely monitor the supply of vaccines under the Government's vaccination programme to ensure that the vaccination arrangement of Hong Kong residents will not be affected. Non-Hong Kong residents visiting Hong Kong for a short term of stay will not be allowed to receive free vaccination under the Government's vaccination programme.

Continue to monitor the virus trend

The Government adheres to the protection of public health and closely monitors the local epidemic development, including maintaining sewage surveillance by collecting sewage samples for virus testing in all districts; inspecting on a random basis the cases admitted to public hospitals and the positive specimens collected at CTC/CTSs; and follows the World Health Organization's advice to keep monitoring the variants of COVID-19 and epidemic development, including the emergence of variants of concern.

The spokesperson said, "The HKSAR persists in relaxing yet does not give up in fighting against the epidemic. The Government has all along been tackling the COVID-19 epidemic under the principles of science-based and targeted anti-epidemic measures, as well as the proper management of risks and citizen-focused facilitation. While safeguarding the well-being of citizens and protecting the public healthcare system, we also seek to reduce the disruption to normal social activities with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost. The Government will closely monitor the mutation of COVID-19 virus and epidemic development, and adjust anti-epidemic measures in a timely manner based on analyses of scientific data."


2022.12.28

Government adjusts testing arrangements for inbound persons

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

...

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

To fully leverage Hong Kong's strengths in connecting with the world and to prepare for the resumption of travel with the Mainland, the Government will further streamline inbound control measures starting from 0.00am tomorrow on the premise of striking a balance between risks and economic impetus. Details are as follows.

Standardising pre-departure testing requirements

All inbound persons (aged three or above on the date of arrival at Hong Kong), regardless of being from the Mainland, Macao, Taiwan or overseas places, are required to conduct an RAT within 24 hours, or undergo a polymerase chain reaction-based nucleic acid test within 48 hours, prior to the scheduled time of flight departure (for those entering Hong Kong via the airport) or the scheduled time of arrival at Hong Kong (for those entering Hong Kong via other boundary control points), and obtain a negative result for entering Hong Kong. Upon receiving the test results, relevant persons should keep the photos showing the test results or the test report for 90 days for presentation for checking on request by Government personnel. They may also voluntarily declare the test result via the Department of Health's electronic health declaration form.

Lifting post-arrival nucleic acid testing requirement

Starting tomorrow, the Government will also lift all existing nucleic acid testing requirements applicable to inbound persons, including:

(1) Lifting the nucleic acid test under the "test-and-go" arrangement on the day of arrival (Day 0) at the airport and on Day 2 after arrival at Hong Kong for inbound persons from overseas places or Taiwan

(2) Lifting the nucleic acid test on Day 2 after arrival at Hong Kong (and an additional nucleic acid test on Day 1 after arrival at Hong Kong for those who have stayed in any place on the List of At-Risk Places within the Mainland or Macao under the Return2hk / Come2hk Scheme) for inbound persons from the Mainland or Macao

After the aforementioned nucleic acid testing requirements have been lifted, relevant inbound persons who had already arrived at Hong Kong today or earlier will no longer be required to undergo the relevant post-arrival nucleic acid tests according to the original requirement.

Health advice on conducting RATs after arrival at Hong Kong

The Government continues to advise all inbound persons to conduct daily RATs using self-arranged RAT kits during the period between the day of arrival (i.e. Day 0) and Day 5 after arrival at Hong Kong.

The handling arrangements for inbound persons tested positive align with that for local cases. Relevant persons should provide information to the Centre for Health Protection of the Department of Health through the online platforms (for nucleic acid tests or RATs) as early as possible. For further details, please refer to the webpage on Points to Note for Persons who Tested Positive.

Cessation of the Provisional Vaccine Pass arrangement

In alignment with the cessation of implementation of the Vaccine Pass arrangement under the Prevention and Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599L) by the Government, the arrangement for inbound persons to obtain a Provisional Vaccine Pass will cease.

The requirement for non-Hong Kong residents to be fully vaccinated for boarding a flight to Hong Kong from overseas places will remain unchanged for the time being.

The Government will gazette the relevant specification notices under the Compulsory Quarantine of Certain Persons Arriving at Hong Kong Regulation (Cap. 599C), the Compulsory Quarantine of Persons Arriving at Hong Kong from Foreign Places Regulation (Cap. 599E) and the Prevention and Control of Disease (Compulsory Testing for Certain Persons) Regulation (Cap. 599J) to effect the above measures.

The Government will continue to suitably adjust anti-epidemic measures based on scientific analyses of data. While safeguarding the well-being of citizens and protecting the public healthcare system, the Government also seeks to reduce the disruption to normal social activities with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost.


2022.12.19

COVID-19 වසංගතයට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන්ට සහ සේවා යෝජකයන්ට උපකාර කිරීම සඳහා නම්‍යශීලී විධිවිධාන 2023 මැයි 1 දිනෙන් නතර කෙරේ. (Flexibility arrangements to assist foreign domestic helpers and employers cope with COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1, 2023)

COVID-19 වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන්ට (FDHs) සහ ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයින්ට සහාය වීම සඳහා නම්‍යශීලී විධිවිධාන 2023 මැයි 1 වනදායින් නතර කරන බව රජය අද (දෙසැම්බර් 19 ) නිවේදනය කළේය.

...

COVID-19 වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන්ට (FDHs) සහ ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයින්ට සහාය වීම සඳහා නම්‍යශීලී විධිවිධාන 2023 මැයි 1 වනදායින් නතර කරන බව රජය අද (දෙසැම්බර් 19 ) නිවේදනය කළේය.

රජයේ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ, " COVID-19 වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා FDHs සහ ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයින්ට සහාය වීම සඳහා, රජය 2020 මුල් භාගයේ සිට FDHs සහ ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයන් සඳහා පහසුකම් සැලසීමේ ක්‍රියාමාර්ග මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, එය දිගු කිරීමට ඉඩ දීමේ නම්‍යශීලී විධිවිධාන ඇතුළත් වේ. පවතින රැකියා කොන්ත්‍රාත්තු වල වලංගු කාලය සහ FDHs නැවත ඔවුන්ගේ මුල් ස්ථානයට පැමිණීම කල් දැමීම, පියවර සමාලෝචනය කිරීම සහ සකස් කිරීම සඳහා වසංගතයේ වර්ධනය රජය සමීපව නිරීක්ෂණය කර ඇත. මෙම වසරේ අප්‍රේල් 1 සහ ජුලි 7 යන දිනයන්හිදී ස්ථාන-විශේෂිත සහ මාර්ග-විශේෂිත ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීමේ යාන්ත්‍රණයන් ඉවත් කිරීමෙන් පසු හොංකොං සහ ප්‍රධාන FDH- යවන රටවල් අතර ගුවන් ගමන් ක්‍රමයෙන් නැවත ආරම්භ වී ඇති බව සැලකිල්ලට ගනිමින්, අනිවාර්ය නිරෝධායන අවශ්‍යතාවය ඉවත් කිරීම සැප්තැම්බර් 26 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි හොංකොං වෙත පැමිණීම මෙන්ම අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ලිහිල් කිරීම, රජය විසින් තත්ත්වය සමාලෝචනය කර 2023 මැයි 1 වනදා සිට ඉහත සඳහන් නම්‍යශීලී විධිවිධාන අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇත. FDHs සහ ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයන්ට අනුරූප විධිවිධාන කිරීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දීම සඳහා, අද ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති පහත නම්‍යශීලී විධිවිධාන 2023 අප්‍රේල් 30 දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරේ. අදාළ අවශ්‍යතා කඩ කිරීම වළක්වා ගැනීම සඳහා හැකි ඉක්මනින් රැකියා, කොන්ත්‍රාත් අලුත් කිරීම් හෝ FDH හි මුල් ස්ථාන වෙත ආපසු යාම සම්බන්ධ කරුණු සාකච්ඡා කරන ලෙස රජය සේවා යෝජකයන්ට සහ FDHවරුන්ට මතක් කර දෙයි.

නම්‍යශීලී විධිවිධාන පහත දක්වා ඇත:

පවතින ගිවිසුම් වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම

2023 අප්‍රේල් 30 හෝ ඊට පෙර කල් ඉකුත් වන සියලුම FDH ගිවිසුම් සඳහා, සේවා යෝජකයින්ට ඔවුන්ගේ පිටතට යන FDH සමඟ පවතින ගිවිසුම්වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක. එවැනි කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා, කම්කරු කොමසාරිස් විසින් සම්මත රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවේ 2 වැනි වගන්තියේ දක්වා ඇති සේවා කාලය උපරිම මාස හයක කාලයක් සඳහා දීර්ඝ කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය අනුමැතිය ලබා දී ඇත, එවැනි විචලනය සේවා යෝජකයින් දෙදෙනා විසින් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් එකඟ වන පදනම මත සහ අදාළ FDHs . කෙසේ වෙතත්, කලින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නම්‍යශීලී විධිවිධාන යටතේ දැනටමත් දීර්ඝ කර ඇති කොන්ත්‍රාත්තු තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත් සලකා බලනු නොලැබේ. සේවා යෝජකයෙකුට මාස හයක දීර්ඝ කරන ලද කාලයෙන් ඔබ්බට ඔහුගේ/ඇයගේ FDH සේවය දිගටම කරගෙන යාමට අවශ්‍ය නම්, සේවායෝජකයා දැනට පවතින FDH සමඟ ගිවිසුම් අලුත් කිරීමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සලකා බැලිය යුතුය. සියලුම අයදුම්පත් 2023 අප්‍රේල් 30 හෝ ඊට පෙර ආගමන දෙපාර්තමේන්තුව (ImmD) වෙත ළඟා විය යුතුය. ප්‍රමාද වූ ඉදිරිපත් කිරීම පිළිගනු නොලැබේ.

උපන් ස්ථානයට නැවත පැමිණීම කල් දැමීම

සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් යටතේ, එම සේවායෝජකයා සමඟ අලුත් කරන ලද කොන්ත්‍රාත්තුවක් මත FDH එකක් හෝ පවතින කොන්ත්‍රාත්තුවක් කල් ඉකුත් වූ පසු නව සේවා යෝජකයෙකු සමඟ නව ගිවිසුමක් ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන්, ඔහු/ඇය නැවත උපන් ස්ථානයට පැමිණීම කල් දැමීම සඳහා ImmD වෙත අයදුම් කළ හැකිය. ඔහුගේ/ඇයගේ වත්මන් සේවායෝජකයාගේ හෝ නව සේවායෝජකයාගේ එකඟතාවයට යටත්ව පවතින කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් වී වසරකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා. අදාළ නම්‍යශීලී විධිවිධාන යටතේ, ඉහත සඳහන් එක් වසරක කාලය තුළ FDH හට ඔහුගේ/ඇයගේ උපන් ස්ථානයට ආපසු යාමට නොහැකි නම්, ඔහු/ඇය, සේවායෝජකයා සමඟ ඇතිකරගත් එකඟතාවය මත, සීමාව තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීම සඳහා ImmD වෙත අයදුම් කළ හැකිය. ඔහුගේ/ඇයගේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ අවසානය දක්වා රැඳී සිටීම, එම කාල සීමාව තුළ ඔහුට/ඇයට නැවත උපන් ස්ථානයට පැමිණිය හැකිය.

ඉහත සඳහන් කළ වසරක කාලසීමාව 2023 අප්‍රේල් 30 දින හෝ ඊට පෙර අවසන් වුවහොත්, FDH විසින් දැනට පවතින රැඳී සිටීමේ සීමාව අවසන් වීමට සති අටක් ඇතුළත ImmD වෙත එවන් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර ඔහුගේ කාලය අවසන් වන තෙක් රැඳී සිටීමේ සීමාව තවදුරටත් දීර්ඝ කර ගත හැක. / ඇයගේ ගිවිසුම. සියලුම යෙදුම් 2023 අප්‍රේල් 30 හෝ ඊට පෙර ImmD වෙත ළඟා විය යුතුය. ප්‍රමාද වූ ඉදිරිපත් කිරීම පිළිගනු නොලැබේ. ඉහත නම්‍යශීලී විධිවිධාන ඔවුන් අතර අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් එකඟ විය යුතු බවත්, FDHs නැවත ඔවුන්ගේ මුල් ස්ථානයට පැමිණීමේ අවශ්‍යතාවය බලාත්මකව පවතින බවත් රජය සේවා යෝජකයන්ට සහ FDHවරුන්ට මතක් කර දෙයි. සේවා යෝජකයින් ඔවුන්ගේ FDH සඳහා දීර්ඝ කාලීන රැඳී සිටීමේ සීමාව තුළ ඔවුන්ගේ මුල් ස්ථානයට ආපසු යාමට කටයුතු කළ යුතුය. 2023 මැයි 1 වැනි දින හෝ ඉන් පසුව කල් ඉකුත් වන ඉහත සඳහන් එක් වසරක කාලසීමාව සහිත FDH සඳහා, ඔවුන් නැවත උපන් ස්ථානයට පැමිණීමේ කාලය තවදුරටත් දීර්ඝ නොකෙරේ.

මීට අමතරව, රජයේ පවතින FDH ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව, රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවක් අවසන් කිරීමෙන් පසු හෝ කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කළ දින සිට සති දෙකක් ඇතුළත FDH හොංකොං හැර යා යුතු බව රජය FDHs සහ අනාගත FDH සේවා යෝජකයන්ට මතක් කර දෙයි. පෙරාතුව. ImmD විසින් සාධාරණ යැයි සලකනු ලබන සුවිශේෂී අවස්ථා සඳහා ඉතිරි කරන්න (මුල් සේවායෝජකයාගේ ස්ථාන මාරුව, සංක්‍රමණය, මරණය හෝ මූල්‍ය හේතූන් මත කොන්ත්‍රාත්තුව අකාලයේ අවසන් කිරීම ඇතුළුව, හෝ FDH අපයෝජනය කර ඇති බවට සාක්ෂි තිබේ නම්). වසර දෙකක කොන්ත්‍රාත් කාලය තුළ හොංකොං හි සේවා යෝජකයාගේ වෙනසක් සඳහා වන FDH සාමාන්‍යයෙන් අනුමත නොකෙරේ. නව සේවා යෝජකයෙකු ලබා ගැනීමට කැමති FDH හොංකොං හැර යා යුතු අතර ImmD වෙත නැවුම් රැකියා වීසා අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ImmD ජංගම යෙදුම ඇතුළුව මාර්ගගත මාධ්‍යයන් හරහා FDHs සහ FDHs තවදුරටත් රැකියා සඳහා වීසා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස රජය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. වීසා අයදුම් කිරීම සඳහා වන විද්‍යුත් සේවා සහ ImmD විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද "ඊ-වීසා" විධිවිධාන හරහා, මහජන සාමාජිකයින්ට අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම, ගෙවීම සහ "ඊ-වීසා" එකතු කිරීම ඇතුළුව වීසා අයදුම්පත්‍රයේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කළ හැකිය.www.immd.gov.hk/fdhහි ImmD විසින් සකසන ලද "විදේශීය ගෘහ සහායකයින් සඳහා වන මාර්ගගත සේවා" වෙබ් පිටුවක් හරහා ඔවුන්ට අයදුම්පත්‍ර තත්ත්වය පිළිබඳව විමසා පරිපූරක ලේඛන සහ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවක් අකාලයේ අවසන් කිරීම පිළිබඳ දැනුම්දීම ඉදිරිපත් කළ හැකිය. සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියට පහසු සහ කාලය ඉතිරි කරන විධිමත් ක්‍රියාදාමයන් හරහා යාමට පුද්ගලිකව ImmD හි කාර්යාලයකට පැමිණීම අවශ්‍ය නොවේ.

FDHs හි රැඳී සිටීමේ සීමාව සහ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර වලංගුභාවය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන ලෙසත්, වීසා සඳහා අයදුම්පත් සහ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට කල්තියා කටයුතු කරන ලෙසත් රජය සේවා යෝජකයන්ගෙන් සහ ඔවුන්ගේ FDHsගෙන් ඉල්ලා සිටී.

FDHs හි රැකියා අයිතිවාසිකම් සහ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ විමසීම් සඳහා, කරුණාකර කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (LD) 2157 9537 ( 1823 විසින් මෙහෙයවන ලද) හි කැපවූ FDH ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයෙන් හෝfdh-enquiry@labour.gov.hk වෙත විද්‍යුත් තැපෑලෙන් සම්බන්ධ කර ගන්න. LD විසින් පිහිටුවන ලද කැපවූ FDH ද්වාරය (www.fdh.labour.gov.hk) FDHs හි රැකියා සම්බන්ධ තොරතුරු සහ ප්‍රයෝජනවත් සබැඳි ද සපයයි. FDH වීසා ඉල්ලුම්පත්‍ර පිළිබඳ විමසීම් සඳහා, කරුණාකර 2824 6111 විමර්ශන ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය ඇමතීමෙන් හෝ enquiry@immd.gov.hkවෙත විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමෙන් ImmD අමතන්න .


2022.12.08

විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන් සඳහා නවතම අභ්‍යන්තර පාලන විධිවිධාන (LATEST INBOUND CONTROL ARRANGEMENT FOR FOREIGN DOMESTIC HELPERS)

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (LD) අද (දෙසැම්බර් 8 ) විදේශ ගෘහ සේවිකාවන්ට (FDHs) සහ සේවා යෝජකයින්ට මතක් කර දුන්නේ දෙසැම්බර් 9 (සිකුරාදා) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදේශයන්හි පැමිණෙන පුද්ගලයින් සඳහා රට තුළට පැමිණෙන පාලන විධිවිධාන රජය විසින් සකස් කරන බවයි.

...

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (LD) අද (දෙසැම්බර් 8 ) විදේශ ගෘහ සේවිකාවන්ට (FDHs) සහ සේවා යෝජකයින්ට මතක් කර දුන්නේ දෙසැම්බර් 9 (සිකුරාදා) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදේශයන්හි පැමිණෙන පුද්ගලයින් සඳහා රට තුළට පැමිණෙන පාලන විධිවිධාන රජය විසින් සකස් කරන බවයි.

LD ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ, “දැනට FDHs හොංකොං වෙත පැමිණෙන දිනයේ සහ පැමිණීමෙන් පසු 2 වන දින න්‍යෂ්ටික අම්ල පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වේ. ඔවුන් හොංකොං වෙත පැමිණීමෙන් පසු 7 වන දින දක්වා සෑම දිනකම වේගවත් ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂණයක් (RAT) ගත යුතු අතර, රැඳී සිටින ස්ථානයෙන් පිටවිය හැක්කේ ඍණාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමෙන් පසුව පමණි. හෙට සිට, දෙසැම්බර් 2 හෝ ඊට පසු හොංකොං හි සේවයට පැමිණෙන FDHs පැමිණීමෙන් පසු 5 වන දින දක්වා දෛනික RAT වලට යටත් වීමට අවශ්‍ය වේ. පැමිණීමෙන් පසු සහ පැමිණීමෙන් පසු 2 වන දින න්යෂ්ටික අම්ල පරීක්ෂණයට භාජනය වීමේ පරීක්ෂණ අවශ්යතාව නොවෙනස්ව පවතී. එක් එක් පවුල්වල කොන්දේසි සැලකිල්ලට ගනිමින්, එම දින පහ තුළ බලපත්‍රලාභී හෝටල්වල හෝ ආගන්තුකාගාරවල නවාතැන් ගැනීමට FDHs සැකසීමට සේවා යෝජකයන්ට තෝරා ගැනීමට කම්කරු කොමසාරිස් විසින් ප්‍රතිපත්තිමය අනුමැතිය ලබා දී ඇත. LD වෙත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය නොවේ . සේවා යෝජකයන් විසින් බලපත්‍රලාභී හෝටල්වල හෝ ආගන්තුකාගාරවල නවාතැන් ගැනීමට FDH සංවිධානය කරන්නේ නම්, ඔවුන් නවාතැන් වියදම් දැරිය යුතු අතර එම කාලය සඳහා FDHs වෙත ආහාර දීමනාවක් ලබා දිය යුතුය.

දෙසැම්බර් 9 ට පෙර හොංකොං වෙත පැමිණෙන FDHs සඳහා සහ දින තුනක වෛද්‍ය නිරීක්ෂණ සහ දින හතරක ස්වයං අධීක්ෂණය සඳහා බලපත්‍රලාභී හෝටල්වල හෝ ආගන්තුකාගාරවල තවමත් රැඳී සිටින අතර, ඔවුන්ට හෝටලයේ හෝ ආගන්තුකාගාරයේ හතකට නොවැඩි කාලයක් රැඳී සිටීමට අවසර ඇත. නිරීක්ෂණ සහ අධීක්ෂණය සම්පූර්ණ කිරීමට දින. බලපත්‍රලාභී හෝටල් සහ ගෙස්ට් හවුස් ලැයිස්තුව මෙතැනින් සොයාගත හැකිය.

ඉහත සඳහන් කාල සීමාව තුළ FDH බලපත්‍රලාභී හෝටලයක හෝ ආගන්තුකාගාරයක නවාතැන් ගැනීමට සේවායෝජකයාගේ විධිවිධානයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස FDH හට ඔහුගේ/ඇයගේ සේවායෝජකයාගේ නිවසේ සේවය කළ නොහැකි නම්, සේවායෝජකයා විසින් FDH වෙත ගෙවිය යුතු වේතනයට සමාන මුදලක් ගෙවිය යුතුය. ඔහු/ඇය එම කාලය සඳහා වැඩ කළේ නම් FDH උපයා ඇත.

පැමිණීමෙන් පසු, FDHs එන්නත් අවසර පත්‍රය යටතේ ඇම්බර් කේතය සීමා කිරීම් වලට යටත් වේ. ඔවුන්ට සේවා යෝජකයින්ගේ නිවසේ වැඩ කිරීමට සහ අඩු අවදානම් සහිත දෛනික අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට පිටතට යා හැකිය, උදා: ප්‍රවාහනය, සුපිරි වෙළඳසැල් සහ වෙළඳපලවලට ඇතුළු වීම යනාදිය, නමුත් ඔවුන්ට මුහුණු ආවරණ ඉවත් කිරීම හෝ කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් ඉහළ අවදානම් සහිත පරිශ්‍රයට ඇතුළු වීමට අවසර නැත. , මෙන්ම ප්රධාන ආරක්ෂාව අවශ්ය අනෙකුත් පරිශ්රයන් (විස්තර සඳහා, කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න). අඛණ්ඩව සෘණාත්මක පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලැබීමෙන් පසු, හොංකොං වෙත පැමිණීමෙන් පසු 3 වන දින FDH's එන්නත් අවසර පත්‍රය නිල් කේතයට වෙනස් කෙරේ.

වෙනමම, පිටත්වීමට නියමිත වේලාවට පැය 24 කට පෙර සිදු කරන ලද RAT එකක සෘණාත්මක ප්‍රතිඵලයක් පිළිබඳ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරමින් සහ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මාර්ගගත සෞඛ්‍ය සහ නිරෝධායන තොරතුරු ප්‍රකාශය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පැමිණෙන FDHs හි අවශ්‍යතා (www.chp.gov.hk/hdf) ගුවන් යානයකට ගොඩවීමට පෙර නොවෙනස්ව පවතී.

ඉහත විධිවිධාන පිළිබඳ විස්තර සඳහා, දෙසැම්බර් 8 වැනි දින රජය විසින් නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය නිවේදනය බලන්න (www.info.gov.hk/gia/general/202212/08/P2022120800701.htm).

LD හි කැපවූ FDH ද්වාරය (www.fdh.labour.gov.hk) FDHs සඳහා අභ්‍යන්තර පාලන විධිවිධාන සම්බන්ධ තොරතුරු සහ ප්‍රයෝජනවත් සබැඳි ද සපයයි. FDHs සඳහා පැමිණෙන පාලන විධිවිධාන පිළිබඳ විමසීම් තිබේ නම්, කරුණාකර LD හි පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය 2717 1771 ( 1823 විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ), fdh-enquiry@labour.gov.hk වෙත විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ සබැඳි පෝරමය හරහා සම්බන්ධ කර ගන්න. කැප වූ ද්වාරය (www.fdh.labour.gov.hk)


2022.02.24

සේවා යෝජකයින් COVID-19 වැළදී ඇති විදේශීය ගෘහ සහායකයින් සේවයෙන් පහ නොකළ යුතුය. (Employers should not dismiss foreign domestic helpers who have contracted COVID-19)

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (LD) අද (පෙබරවාරි 24) සේවා යෝජකයන්ට මතක් කර දුන්නේ COVID-19 ආසාදනය වී ඇති විදේශීය ගෘහ සේවකයන් (FDHs) සේවයෙන් පහ නොකළ යුතු බවත්, රැකියා ආඥාපනත (EO) සහ සම්මත රැකියා කොන්ත්රාත්තුව (SEC) යටතේ වසංගතය මධ්යයේ දී නිකුත් කළ උපදෙස් අඛණ්ඩව පිළිපැදිය යුතු බවත්ය.

...

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (LD) අද (පෙබරවාරි 24) සේවා යෝජකයන්ට මතක් කර දුන්නේ COVID-19 ආසාදනය වී ඇති විදේශීය ගෘහ සේවකයන් (FDHs) සේවයෙන් පහ නොකළ යුතු බවත්, රැකියා ආඥාපනත (EO) සහ සම්මත රැකියා කොන්ත්රාත්තුව (SEC) යටතේ වසංගතය මධ්යයේ දී නිකුත් කළ උපදෙස් අඛණ්ඩව පිළිපැදිය යුතු බවත්ය.

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්රකාශකයෙක් පැවසු පරිදි ගෘහ සහයකයින් සේවයේ යොදවන සේවා යෝජකයින් EO සහ SEC යටතේ ඔවුන්ගේ බැඳීම් සහ උපදෙස් පිළිපැදිය යුතුය. විදේශීය ගෘහ සහයකයා හට COVID-19 වැළඳී ඇති නිසා රැකියා කොන්ත්රාත්තුවක් අවසන් නොකළ යුතු බව අපි සේවා යෝජකයන්ට මතක් කිරීමට කැමැත්තෙමු. EO යටතේ, සේවකයාගේ බරපතල විෂමාචාරය හේතුවෙන් නිකුත් කළ සාරාංශයක් සහිතව සේවයෙන් පහකිරීමේ අවස්ථා හැර, සේවායෝජකයා විසින් ඔහුගේ/ඇයගේ වැටුප් සහිත අසනීප දිනයේ සේවකයාගේ රැකියා කොන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරීම තහනම්ය. EO හි අදාළ විධිවිධානවලට පටහැනිව කටයුතු කරන සේවා යෝජකයෙකු විසින් වරදක් සිදු කර ඇති බැවින් එයට වගකිව යුතු ය. නඩු පැවරීම සහ, වරදකරු වූ පසු, උපරිම $100,000 දඩයකට අමතරව, සේවා යෝජකයෙකු EO උල්ලංඝනය කර ඇත්නම්, ඔහු/ඇය යම් කාලයක් සඳහා විදේශීය ගෘහ සහයකයෙකුව සේවයේ යෙදවීමට සුදුසුකම් නොලබන අතර ඔහුගේ/ඇයගේ විදේශීය ගෘහ සහයකයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වීසා අයදුම්පත් ප්රතික්ෂේප වනු ඇත. සේවා යෝජකයන් විසින් විදේශීය ගෘහ සහයකයාට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බැවින් ඔවුන්ගේ සහයකයාට අඩු සැලකිලි (උදා: ඔවුන් සේවයෙන් පහකිරීමෙන්) දක්වන්නේ නම්, ඔවුන් විසින් ආබාධිතයන්හට වෙනස්කම් කිරීමේ ආඥාපනත (DDO) උල්ලංඝනය කෙරෙන බව ද සේවා යෝජකයන්ට මතක් කර දෙනු ලැබේ.

EO අනුව, සේවා යෝජකයෙකු විසින් විදේශීය ගෘහ සහයකයෙකු අසනීප වුවහොත් EO ට අනුකූලව සහයකයා වෙත අසනීප නිවාඩු සහ අසනීප දීමනාව ලබා දිය යුතුය. රෝගී වූ ගෘහ සහයකයා ඔහුගේ/ඇයගේ අසනීප නිවාඩු කාලය ආවරණය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් වැටුප් සහිත අසනීප දින රැස් කර නොමැති නම්, රජය විසින් සේවායෝජකයාට අනුකම්පා කරන ලෙසත්, වැටුප් සහිත අසනීප නිවාඩු ලබා දීම ගැන සලකා බලන ලෙසත් ඉල්ලා සිටී. මීට අමතරව, සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ අවශ්යතා අනුව, සේවා යෝජකයින් ඔවුන්ගේ විදේශීය ගෘහ සහයකය සඳහා නොමිලේ, සුදුසු නවාතැන් මෙන්ම නොමිලේ වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා දිය යුතුය.

ප්රකාශකයා විසින් තවදුරටත් කියා සිටියේ, "විදේශීය ගෘහ සහයකයින් හොංකොං හි පවුල්වලට ගෘහස්ථ වැඩ කර දීමට සහ වැඩිහිටියන් සහ ළමයින් රැකබලා ගැනීමට උපකාර කරයි. මේ නිසා හොංකොං වෙත ඔවුන් සැලකිය යුතු මට්ට්මකින් දායක වේ. වසංගතය හේතුවෙන් 2020 ජනවාරි මස සිට විදේශීය ගෘහ සහයකයින් සංඛ්යාව දැනටමත් 400000 සිට 340000 දක්වා අඩු වී ඇත. වසංගතය හමුවේ අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගය සහ අවබෝධය වඩාත් අවශ්‍ය වේ. ප්රදේශයේ පවුල්වල අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා, විදේශීය ගෘහ සහයකයින් ආකර්ශනය කර ගන්නා ස්ථානයක් ලෙස හොංකොං පවත්වා ගන්නා අතරම ඔවුන් සඳහා සැපයෙන සහය සහ ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කළ යුතුය.දෛනික කටයුතු සිදු කරමින්, වෛරසයට එරෙහිව සටන් කරන ලෙස රජය සේවා යෝජකයන්ට සහ විදේශීය ගෘහ සහයකයින්ගෙන් ආයාචනා කරයි. සේවා යෝජකයින් විසින් ආසාදිත විදේශීය ගෘහ සහයකයින් අත්තනෝමතික ලෙස සේවයෙන් පහ නොකළ යුතුය. COVID-19 ආසාදනය වීම හේතුවෙන් සේවායෝජකයා විසින් සේවයෙන් පහ කරන ඕනෑම ගෘහ සහයෙකුට ආධාර සඳහා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණිය හැකිය."

විදේශීය ගෘහ සහයකයින් සහ සේවා යෝජකයින්ට 21579537 (1823 විසින් හසුරුවන ලද) ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයට ඇමතීමට හැකිය, fdh-enquiry@labour.gov.hk වෙත විද්යුත් තැපෑලක් යැවීමට හෝ ඔවුන් වෙනුවෙන් ඇති පෝටල් එකෙහි (www.fdh.labour.gov.hk) මාර්ගගත පෝරමය හරහා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව අමතන්න. COVID-19 සහ DDO සම්බන්ධ තොරතුරු සඳහා, සේවා යෝජකයන්ට සම අවස්ථා පිළිබඳ කොමිසමේ වෙබ් අඩවියට පිවිසිය හැක.

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).