Foreign Domestic Helper Corner Foreign Domestic Helper Corner

පිළිගැනීමේ පණිවිඩය

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් හොංකොං හි සේවය කරන විගමනික ගෘහ සේවකයින්ට අවශ්‍ය තොරතුරු මෙන්ම ඔවුන්ට හා ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයන්ට විගමනික ගෘහ සේවක ආගමනය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති, කම්කරු නීතියට අදාළ අයිතින් හා වගකීම් වලට සම්බන්ධ ප්‍රකාශන හා ගෘහස්ථ සේවකයින් බඳවා ගැනීමට අදාළ ප්රමිතිගත සේවක ගිවිසුම ඔබට ලබා ගත හැක. විගමනික ගෘහ සේවකයින් මෙන්ම ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයන්ද ගිවිසුමකට එළඹීමට පෙර හෝ සේවා කාලය තුල මෙම වෙබ් අඩවිය හා අදාළ වෙනත් තොරතුරු පරිහරණය කිරීම යෝග්‍ය වේ.

රැකියා නියෝජිත ආයතන (EA) හරහා විගමනික ගෘහ සේවකයින් බඳවා ගැනීම හෝ රැකියාවක් සොයා ගැනීම හොංකොං විශේෂ ප්‍රාදේශීය පරිපාලන රජය යටතේ අනිවාර්ය නොවුණද හොංකොං ජනතාව අතර එය සුලභ ය. නමුත් විගමනික ගෘහ සේවකයින්ගේ රටවල එවැනි අවශ්‍යතාවයන් තිබිය හැකි අතර ඒවා රටින් රටට වෙනස් විය හැක.කියා නියෝජිත ආයතන (EA) හා කටයුතු කිරීමේ තොරතුරු ඇතුලත් කොටස කියවා ඔවුන්ගේ සේවය ලබා ගන්නා අවස්ථාවකදී එය සැලකිල්ලට ගැනීමට කටයුතු කිරීම දෙපාර්ශවයටම සුදුසු වේ. ඔවුන්ට වෙබ් පිටුවේ ඇති සෙවීම් යන්ත්‍රය හරහා හොංකොං හි අනුමත බලපත්‍රයක් සහිත සේවක නියෝජිත ආයතනක් සොයා ගත හැක.

ගෘහස්ථ සේවක තනතුරක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අදාළ සුදුසුකම් විස්තර හා ක්‍රමවේද දැන ගැනීමට ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

නවතම තොරතුරු
    


COVID-19 හා සම්බන්ධ වැදගත් පණිවිඩ


විදේශීය ගෘහ සහායකයින් සඳහා නිරෝධායන විධිවිධාන

Please click here for more details of the latest quarantine arrangements for foreign domestic helpers.

Coronavirus Disease 2019 - Frequently Asked Questions relating to Foreign Domestic Helpers

රැකියා ආඥා පනත හා සම්මත රැකියා ගිවිසුම යටතේ සේවා යෝජකයින්ගේ සහ FDH ගේ වගකීම් සහ අයිතිවාසිකම් මෙන්ම කොරෝා වෛරස් රෝග 2019 (COVID-19) සම්බන්ධ අදාළ තොරතුරු දැන ගැනීමට කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න.

නියුමෝනියාව හා ශ්වසන ආසාදන වැළැක්වීම පිළිබඳ සෞඛ්‍ය උපදෙස් සඳහා FDHs හා සේවා යෝජකයන්ට “COVID-19 තේමාත්මක වෙබ් අඩවිය” (www.coronavirus.gov.hk/) ගවේෂණය කළ හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවියේ චීන, ඉංග්‍රීසි, ටැගලොග්, භාෂා ඉන්දුනීසියා, තායි, හින්දි, සිංහල, බෙංගාලි, නේපාල සහ උර්දු යන භාෂාවලින් තොරතුරු අඩංගු වේ.

අවසාන සමාලෝචන දිනය 12 August 2022

වෙනත් අදාළ තොරතුරු

Sickness Allowance and Employment Protection under Anti-Epidemic Measures

The Employment (Amendment) Ordinance 2022 comes into operation on 17 June 2022. The Amendment Ordinance aims at strengthening the protection of the employment rights and benefits of employees when they are absent from work due to their compliance with specific anti-epidemic requirements and encouraging employees to receive the COVID-19 vaccination. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

ව්‍යවස්ථාපිත නිවාඩු දින වැඩි කිරීම

2022 සිට බුද්ධ ජන්ම දිනය රැකියා ආඥාපනත යටතේ අලුතින් එකතු කරන ලද ව්‍යවස්ථාපිත නිවාඩු දිනයක් වනු ඇත. විස්තර සඳහා, කරුණාකර පිවිසෙන්න: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.08.10 

Latest quarantine arrangements for foreign domestic helpers

The Labour Department (LD) today (August 10) reminded foreign domestic helpers (FDHs) and employers that the Government will adjust the boarding, quarantine and testing arrangements for overseas inbound persons with effect from August 12 (Friday).

...

The Labour Department (LD) today (August 10) reminded foreign domestic helpers (FDHs) and employers that the Government will adjust the boarding, quarantine and testing arrangements for overseas inbound persons with effect from August 12 (Friday).

An LD spokesman said, "FDHs who are coming to work in Hong Kong from August 12 onwards will be subject to quarantine under the '3+4' model, i.e. they will be subject to compulsory quarantine in designated quarantine hotels (DQHs) for three days, followed by medical surveillance at home for four days. They are required to take multiple tests during the medical surveillance period and the subsequent three-day monitoring period. FDHs will be subject to Amber Code restrictions under the Vaccine Pass during the medical surveillance period, and are not allowed to enter high-risk premises involving mask-off or group activities, as well as other premises requiring key protection (Note)."

The details of the quarantine and testing arrangements under the "3+4" model are as follows:

  • Three days of compulsory quarantine: The day of arrival at Hong Kong with the first nucleic acid test conducted is considered as Day 0. FDHs are required to undergo compulsory quarantine for three nights in DQHs. They are subject to daily rapid antigen tests (RATs) and are required to undergo a nucleic acid test on Day 2. Those who test negative consecutively will have completed the compulsory quarantine in the morning of Day 3.

  • Four days of medical surveillance: FDHs are then subject to medical surveillance at their employers' residence for four nights. They are subject to daily RATs. After obtaining negative results of RATs on Day 4 and Day 6 upon arrival at Hong Kong, they are required to undergo nucleic acid tests on the same days at a community testing centre, a mobile specimen collection station, or arrange a self-paid test at a local medical institution recognised by the Government. During the medical surveillance period, FDHs can work at their employers' residence and can go out after obtaining a negative result of an RAT on that day, but they will be subject to Amber Code restrictions under the Vaccine Pass and cannot enter high-risk premises involving mask-off or group activities, as well as other premises requiring key protection. FDHs can conduct daily essential activities of lower risk, e.g. taking transport, entering supermarkets and markets, etc. Those who test negative consecutively will have completed the medical surveillance in the morning of Day 7 upon arrival at Hong Kong.

  • Continuous monitoring and testing: Upon completion of the medical surveillance, FDHs are subject to self-monitoring during the subsequent three days and undergo daily RATs until Day 10. They are also required to take the last nucleic acid test on Day 9.

In view of the conditions of individual families, the Commissioner for Labour has given in-principle approval for employers to arrange FDHs to stay at licensed hotels or guesthouses that are not DQHs to complete the four-day medical surveillance and subsequent three-day self-monitoring. It is not necessary to make an application to the LD.

As for FDHs who have completed at least three nights of quarantine in DQHs before August 12 (i.e. those who arrived at Hong Kong between August 3 and 8), the Government has arranged for them to leave the hotels in an orderly manner starting from August 9 to 12 after confirming their negative nucleic acid test results. After leaving DQHs, FDHs are subject to medical surveillance at home, Amber Code restrictions under the Vaccine Pass, as well as compliance with the above requirements on the conduct of daily RATs and nucleic acid tests.

Streamlining procedures of boarding for Hong Kong and arrival quarantine and testing

Starting 0.00am on August 12 (Hong Kong time), all FDHs boarding flights to Hong Kong are required to meet the boarding requirements by completing the online Health & Quarantine Information Declaration of the Department of Health (www.chp.gov.hk/hdf/) in advance, declare a record of completion of vaccination and provide information on booking at DQHs. Upon successful confirmation of the DQH booking information by the system, FDHs will receive a green health declaration QR code. Persons holding a green health declaration QR code will not be required to further verify vaccination records and confirmation of DQH booking during check-in for their flights. Upon arrival at Hong Kong, they can also use the "express channels" with the green health declaration QR code and board the point-to-point transportation to DQHs.

As for inbound persons whose vaccination declaration meets the boarding requirements, but the system is unable to confirm their DQH booking information, they will be issued a pink health declaration QR code. They will be required to present DQH booking documentation during check-in for their flights.

Persons boarding flights must present the health declaration QR code (which can be a downloadable version of the QR code, a screen shot or a printout) for verification by airlines before being allowed to board the flight.

In addition to the above requirements, inbound persons will continue to be required to provide proof of pre-departure tests (only applicable to inbound persons aged 3 or above), i.e. (i) negative result proof of a PCR-based nucleic acid test within 48 hours of the scheduled time of departure; or (ii) documentary proof to show that they were infected with the virus 14 to 90 days prior to boarding for Hong Kong, together with a negative result proof of an RAT conducted within 24 hours of the scheduled time of departure.

For details, please refer to the press release issued by the Government on August 8 (www.info.gov.hk/gia/general/202208/08/P2022080800803.htm).

Employers or employment agencies (EAs) may visit the link below (www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel.html) for details of DQHs. If employers or EAs wish to arrange FDHs to undergo medical surveillance and self-monitoring in licensed hotels or guesthouses, please press here for the list of licensed hotels and guesthouses. The dedicated FDH portal (www.fdh.labour.gov.hk) of the LD also provides information and useful links relating to quarantine arrangements for FDHs.

Should there be enquiries on the quarantine arrangements for FDHs, please contact the LD through its 24-hour hotline at 2717 1771 (manned by 1823), by email to fdh-enquiry@labour.gov.hk or through the online form on the dedicated portal (www.fdh.labour.gov.hk).

Note:

Persons under the category of Amber Code cannot enter the following premises subject to "active checking" of the Vaccine Pass and other premises in the capacity of a customer or visitor:

Premises regulated under the Prevention and Control of Disease (Requirements and Directions) (Business and Premises) Regulation (Cap. 599F) which are subject to "active checking" of the Vaccine Pass:

  • Premises required to use the QR Code Verification Scanner and is regulated under Cap. 599F, i.e. catering business premises (including bars or pubs), amusement game centres, bathhouses, fitness centres, places of amusement, indoor places of public entertainment, party rooms, beauty parlours and massage establishments, club houses, clubs or nightclubs, karaoke establishments, mahjong-tin kau premises, indoor sports premises, swimming pools, cruise ships, indoor event premises, barber shops or hair salons and religious premises.

  • Premises required to inspect the Vaccine Pass visually as far as feasible, i.e. outdoor places of public entertainment, outdoor sports premises and outdoor event premises.

Other premises: residential care homes for the elderly, residential care homes for persons with disabilities, schools and designated healthcare premises.

Ends/Wednesday, August 10, 2022


2022.06.27

COVID-19 වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන් සහ සේවා යෝජකයන්ට සහාය වීමට පියවර (MEASURES TO ASSIST FOREIGN DOMESTIC HELPERS AND EMPLOYERS COPE WITH COVID-19 PANDEMIC EXTENDED)

COVID-19 වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන්ට (FDHs) සහ ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයන්ට සහය වීමේ පියවර දීර්ඝ කරන බව රජය විසින් අද දින (ජූනි 27) නිවේදනය කළේය.

...

COVID-19 වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන්ට (FDHs) සහ ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයන්ට සහය වීමේ පියවර දීර්ඝ කරන බව රජය විසින් අද දින (ජූනි 27) නිවේදනය කළේය.

පවතින ගිවිසුම් වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම

සේවා යෝජකයින්ට ඔවුන්ගේ කොන්ත්රාත්තු වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීමට හැකි වන පරිදි රජය පෙර පියවර දිගටම ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 2022 සැප්තැම්බර් 30 දින හෝ ඊට පෙර අවසන් වන සියලුම FDH කොන්ත්රාත්තු සඳහා, කම්කරු කොමසාරිස් විසින් සම්මත රැකියා කොන්ත්රාත්තුවේ 2 වැනි වගන්තියේ දක්වා ඇති රැකියා කාලය උපරිම මාස හයක කාලයක් සඳහා දීර්ඝ කිරීමට ප්රතිපත්තිමය අනුමැතිය ලබා දී ඇත. එවැනි විචලනය සේවායෝජකයා සහ අදාළ FDH යන දෙඅංශයෙන්ම එකඟ වන බව. කෙසේ වෙතත්, කලින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද නම්යශීලී විධිවිධාන යටතේ දැනටමත් දීර්ඝ කර ඇති කොන්ත්රාත්තු තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත් සලකා බලනු නොලැබේ.

ඉහත සඳහන් කළ මාස හයක දීර්ඝ කාල සීමාව තුළ අලුතින් කුලියට ගත් FDH හොංකොං වෙත පැමිණීමට විධිවිධාන සලසා ගත නොහැකි නම් සහ සේවායෝජකයාට මාස හයක දීර්ඝ කළ කාලයෙන් ඔබ්බට ඔහුගේ/ඇයගේ FDH සේවය දිගටම කරගෙන යාමට අවශ්ය නම්, සේවායෝජකයා අයදුම් කිරීම සලකා බැලිය යුතුය. පවතින FDH සමඟ ගිවිසුම් අලුත් කිරීම සඳහා.

උපන් ස්ථානයට නැවත පැමිණීම කල් දැමීම

පවතින යාන්ත්රණය යටතේ, එම සේවායෝජකයා සමඟ අලුත් කරන ලද කොන්ත්රාත්තුවක් මත FDH එකක් හෝ පවතින කොන්ත්රාත්තුවක් කල් ඉකුත් වූ පසු නව සේවා යෝජකයෙකු සමඟ නව කොන්ත්රාත්තුවක් ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන්, එම ස්ථානයට ආපසු යාම කල් දැමීම සඳහා ආගමන දෙපාර්තමේන්තුවට (ImmD) අයදුම් කළ හැකිය. ඔහුගේ/ඇයගේ වත්මන් සේවායෝජකයාගේ හෝ නව සේවායෝජකයාගේ එකඟතාවයට යටත්ව පවතින කොන්ත්රාත්තුව අවසන් වී වසරකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා සම්භවය.

COVID-19 වසංගතය සැලකිල්ලට ගෙන, රජය දැනට පවතින නම්යශීලී වැඩපිළිවෙළ තවදුරටත් දීර්ඝ කරනු ඇත. ඉහත සඳහන් වසරක කාල සීමාව තුළ FDH හට ඔහුගේ/ඇයගේ උපන් ස්ථානයට ආපසු යාමට නොහැකි නම්, ඔහු/ඇය, සේවායෝජකයා සමඟ එකඟතාවයකට අනුව, අවසානය දක්වා රැඳී සිටීමේ සීමාව තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීම සඳහා ආගමන දෙපාර්තමේන්තුව (ImmD) වෙත අයදුම් කළ හැකිය. ඔහුගේ/ඇයගේ කොන්ත්රාත්තුව එම කාල සීමාව තුළ දී අවසන් වීමෙන් පසු ඔහුට/ඇයට නැවත උපන් ස්ථානයට පැමිණිය හැකිය. විදේශීය ගෘහ සහයකයාගේ කොකොන්ත්රාත්තුවේ හි පවතින සීමාව ඉක්මවීමට පෙර සති අටක් ඇතුළත එවැනි අයදුම්පත් පිළිගත හැකිය. (එනම් කොන්ත්රාත් අලුත් කිරීම සඳහා වන ඒවා වේ).

ඉහත නම්යශීලී විධිවිධාන සේවා යෝජකයා සහ විදේශීය ගෘහ සහයකයා අතර අන්යෝන්ය වශයෙන් එකඑකඟතාවක් ඇති විය යුතු බවත්, විදේශීය ගෘහ සහයකයා නැවත ඔවුන්ගේ මුල් ස්ථානයට පැමිණීමේ අවශ්යතාවය දිගටම පවතින බවත් රජය සේවා යෝජකයන්ට සහ විදේශීය ගෘහ සහයකවරුන්ට මතක් කර දෙයි. සේවා යෝජකයින් ඔවුන්ගේ විදේශීය ගෘහ සහයකයා සඳහා දීර්ඝ කාලීන රැඳී සිටීමේ සීමාව තුළ ඔවුන්ගේ මුල් ස්ථානයට ආපසු යාමට කටයුතු කළ යුතුය.

රජය විසින් තත්ත්වය සමීපව අධීක්ෂණය කිරීම සහ අවශ්ය විටදී ඉහත ක්රියාමාර්ග සහ නම්යශීලී විධිවිධාන සමාලෝචනය කිරීම දිගටම සිදු කරනු ඇත.

රෝග වැළැක්වීමේ පියවරයන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට සහ මිනිසුන්ගේ ගලායාම අඩු කිරීමට රජය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ විදේශීය ගෘහ සහයකයන් සඳහා වීසා අයදුම්පත් සහ විදේශීය ගෘහ සහයකයෙකු තවදුරටත් රැකියා සඳහා මාර්ගගත ක්රම හෝ ImmDආගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජංගම යෙදුම හරහා ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි. www.immd.gov.hk/fdh හි විශේෂිත "විදේශීය ගෘහ සහායකයින් සඳහා සබැඳි සේවා" වෙබ් පිටුවක් පිහිටුවීමට අමතරව, ආගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඩිජිටල් තාක්ෂණය වඩා හොඳින් භාවිතා කිරීම තුළින් වීසා අයදුම් කිරීමේ සේවාව තවදුරටත් වැඩිදියුණු කර වීසා අයදුම් කිරීම සඳහා විද්යුත් සේවාවන් දියත් කරන ලදී " 2021 දෙසැම්බර් 28 දින e-Visa" විධිවිධානය. ඔවුන්ගේ අයදුම්පත් අනුමත කිරීමෙන් පසු, අයදුම්කරුවන්ට විවිධ ක්රම හරහා වීසා ගාස්තු ගෙවා ඔවුන්ගේ පුද්ගලික ජංගම උපාංගවලින් "e-Visa" බාගත කිරීමට හෝ "e-Visa" මුද්රණය කිරීමට හැකිය. විස්තර සඳහා කරුණාකර අදාළ මාධ්ය නිවේදනය බලන්න (www.info.gov.hk/gia/general/202112/22/P2021122200489.htm). මහජන සාමාජිකයින්ට අයදුම්පත්රයේ තත්ත්වය පිළිබඳව විමසා පරිපූරක ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම සහ රැකියා කොන්ත්රාත්තුව අකාලයේ අවසන් කිරීම පිළිබඳ දැනුම්දීම ඉහත කැප වූ වෙබ් පිටුව හරහා ඉදිරිපත් කළ හැකිය. සංචාරය කිරීමේ අවශ්යතාවය අඩු කරන අතරම වෛරසයට එරෙහිව එකට සටන් කිරීමේ ප්රයත්නයන් සඳහා දායක වන අතරම පහසු මෙන්ම කාලය ඉතිරි කර දෙන විධිමත් ක්රියාදාමයන් හරහා යාමට ඔවුන්ට පුද්ගලිකව ආගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලයකට පැමිණීමට අවශ්ය නොවේ.

විදේශීය ගෘහ සහයකයාගේ රැඳී සිටීමේ සීමාව සහ විදේශ ගමන් බලපත්ර වලංගුභාවය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන ලෙසත්, වීසා බලපත්ර සඳහා අයදුම්පත් සහ විදේශ ගමන් බලපත්ර ප්රතිස්ථාපනය කිරීමටත් කල් ඇතිව කටයුතු කරන ලෙසත් රජය සේවා යෝජකයින්ගෙන් සහ ඔවුන්ගේ විදේශීය ගෘහ සහයකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

විදේශීය ගෘහ සහයකයින්ගේ රැකියා අයිතිවාසිකම් සහ ප්රතිලාභ පිළිබඳ විමසීම් සඳහා, කරුණාකර 21579537 (1823 විසින් මෙහෙයවන ලද) හි කැපවූ FDH ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයෙන් හෝ fdh-enquiry@labour.gov.hk වෙත විද්යුත් තැපෑලෙන් LD අමතන්න. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පිහිටුවන ලද විදේශීය ගෘහ සහයකයින් වෙනුවෙන් කැපවූ විදේශීය ගෘහ සහයක ද්වාරය (www.fdh.labour.gov.hk) විදේශීය ගෘහ සහයකයින් හා ඔවුන්ගේ රැකියා සම්බන්ධ තොරතුරු දැන ගැනීමට ප්රයෝජනවත් සබැඳි ද සපයයි. විදේශීය ගෘහ සහයකයින්ගේ වීසා ඉල්ලුම්පත්ර පිළිබඳ විමසීම් සඳහා, කරුණාකර 28246111 විමර්ශන ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය ඇමතීමෙන් හෝ enquiry@immd.gov.hk වෙත විද්යුත් තැපෑල යැවීමෙන් ආගමන දෙපාර්තමේන්තුව අමතන්න.


2022.02.24

සේවා යෝජකයින් COVID-19 වැළදී ඇති විදේශීය ගෘහ සහායකයින් සේවයෙන් පහ නොකළ යුතුය. (EMPLOYERS SHOULD NOT DISMISS FOREIGN DOMESTIC HELPERS WHO HAVE CONTRACTED COVID-19)

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (LD) අද (පෙබරවාරි 24) සේවා යෝජකයන්ට මතක් කර දුන්නේ COVID-19 ආසාදනය වී ඇති විදේශීය ගෘහ සේවකයන් (FDHs) සේවයෙන් පහ නොකළ යුතු බවත්, රැකියා ආඥාපනත (EO) සහ සම්මත රැකියා කොන්ත්රාත්තුව (SEC) යටතේ වසංගතය මධ්යයේ දී නිකුත් කළ උපදෙස් අඛණ්ඩව පිළිපැදිය යුතු බවත්ය.

...

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (LD) අද (පෙබරවාරි 24) සේවා යෝජකයන්ට මතක් කර දුන්නේ COVID-19 ආසාදනය වී ඇති විදේශීය ගෘහ සේවකයන් (FDHs) සේවයෙන් පහ නොකළ යුතු බවත්, රැකියා ආඥාපනත (EO) සහ සම්මත රැකියා කොන්ත්රාත්තුව (SEC) යටතේ වසංගතය මධ්යයේ දී නිකුත් කළ උපදෙස් අඛණ්ඩව පිළිපැදිය යුතු බවත්ය.

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්රකාශකයෙක් පැවසු පරිදි ගෘහ සහයකයින් සේවයේ යොදවන සේවා යෝජකයින් EO සහ SEC යටතේ ඔවුන්ගේ බැඳීම් සහ උපදෙස් පිළිපැදිය යුතුය. විදේශීය ගෘහ සහයකයා හට COVID-19 වැළඳී ඇති නිසා රැකියා කොන්ත්රාත්තුවක් අවසන් නොකළ යුතු බව අපි සේවා යෝජකයන්ට මතක් කිරීමට කැමැත්තෙමු. EO යටතේ, සේවකයාගේ බරපතල විෂමාචාරය හේතුවෙන් නිකුත් කළ සාරාංශයක් සහිතව සේවයෙන් පහකිරීමේ අවස්ථා හැර, සේවායෝජකයා විසින් ඔහුගේ/ඇයගේ වැටුප් සහිත අසනීප දිනයේ සේවකයාගේ රැකියා කොන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරීම තහනම්ය. EO හි අදාළ විධිවිධානවලට පටහැනිව කටයුතු කරන සේවා යෝජකයෙකු විසින් වරදක් සිදු කර ඇති බැවින් එයට වගකිව යුතු ය. නඩු පැවරීම සහ, වරදකරු වූ පසු, උපරිම $100,000 දඩයකට අමතරව, සේවා යෝජකයෙකු EO උල්ලංඝනය කර ඇත්නම්, ඔහු/ඇය යම් කාලයක් සඳහා විදේශීය ගෘහ සහයකයෙකුව සේවයේ යෙදවීමට සුදුසුකම් නොලබන අතර ඔහුගේ/ඇයගේ විදේශීය ගෘහ සහයකයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වීසා අයදුම්පත් ප්රතික්ෂේප වනු ඇත. සේවා යෝජකයන් විසින් විදේශීය ගෘහ සහයකයාට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බැවින් ඔවුන්ගේ සහයකයාට අඩු සැලකිලි (උදා: ඔවුන් සේවයෙන් පහකිරීමෙන්) දක්වන්නේ නම්, ඔවුන් විසින් ආබාධිතයන්හට වෙනස්කම් කිරීමේ ආඥාපනත (DDO) උල්ලංඝනය කෙරෙන බව ද සේවා යෝජකයන්ට මතක් කර දෙනු ලැබේ.

EO අනුව, සේවා යෝජකයෙකු විසින් විදේශීය ගෘහ සහයකයෙකු අසනීප වුවහොත් EO ට අනුකූලව සහයකයා වෙත අසනීප නිවාඩු සහ අසනීප දීමනාව ලබා දිය යුතුය. රෝගී වූ ගෘහ සහයකයා ඔහුගේ/ඇයගේ අසනීප නිවාඩු කාලය ආවරණය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් වැටුප් සහිත අසනීප දින රැස් කර නොමැති නම්, රජය විසින් සේවායෝජකයාට අනුකම්පා කරන ලෙසත්, වැටුප් සහිත අසනීප නිවාඩු ලබා දීම ගැන සලකා බලන ලෙසත් ඉල්ලා සිටී. මීට අමතරව, සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ අවශ්යතා අනුව, සේවා යෝජකයින් ඔවුන්ගේ විදේශීය ගෘහ සහයකය සඳහා නොමිලේ, සුදුසු නවාතැන් මෙන්ම නොමිලේ වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා දිය යුතුය.

ප්රකාශකයා විසින් තවදුරටත් කියා සිටියේ, "විදේශීය ගෘහ සහයකයින් හොංකොං හි පවුල්වලට ගෘහස්ථ වැඩ කර දීමට සහ වැඩිහිටියන් සහ ළමයින් රැකබලා ගැනීමට උපකාර කරයි. මේ නිසා හොංකොං වෙත ඔවුන් සැලකිය යුතු මට්ට්මකින් දායක වේ. වසංගතය හේතුවෙන් 2020 ජනවාරි මස සිට විදේශීය ගෘහ සහයකයින් සංඛ්යාව දැනටමත් 400000 සිට 340000 දක්වා අඩු වී ඇත. වසංගතය හමුවේ අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගය සහ අවබෝධය වඩාත් අවශ්‍ය වේ. ප්රදේශයේ පවුල්වල අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා, විදේශීය ගෘහ සහයකයින් ආකර්ශනය කර ගන්නා ස්ථානයක් ලෙස හොංකොං පවත්වා ගන්නා අතරම ඔවුන් සඳහා සැපයෙන සහය සහ ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කළ යුතුය.දෛනික කටයුතු සිදු කරමින්, වෛරසයට එරෙහිව සටන් කරන ලෙස රජය සේවා යෝජකයන්ට සහ විදේශීය ගෘහ සහයකයින්ගෙන් ආයාචනා කරයි. සේවා යෝජකයින් විසින් ආසාදිත විදේශීය ගෘහ සහයකයින් අත්තනෝමතික ලෙස සේවයෙන් පහ නොකළ යුතුය. COVID-19 ආසාදනය වීම හේතුවෙන් සේවායෝජකයා විසින් සේවයෙන් පහ කරන ඕනෑම ගෘහ සහයෙකුට ආධාර සඳහා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණිය හැකිය."

විදේශීය ගෘහ සහයකයින් සහ සේවා යෝජකයින්ට 21579537 (1823 විසින් හසුරුවන ලද) ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයට ඇමතීමට හැකිය, fdh-enquiry@labour.gov.hk වෙත විද්යුත් තැපෑලක් යැවීමට හෝ ඔවුන් වෙනුවෙන් ඇති පෝටල් එකෙහි (www.fdh.labour.gov.hk) මාර්ගගත පෝරමය හරහා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව අමතන්න. COVID-19 සහ DDO සම්බන්ධ තොරතුරු සඳහා, සේවා යෝජකයන්ට සම අවස්ථා පිළිබඳ කොමිසමේ වෙබ් අඩවියට පිවිසිය හැක.

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).


COVID-19 සඳහා එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන 

For vaccination booking and other details, please visit the designated website of the Vaccination Programme (www.covidvaccine.gov.hk). The website contains information in Chinese, English, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali and Urdu.


අවසාන සමාලෝචන දිනය 12 August 2022